RESOLUCIÓ GAP/3540/2005, de 7 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Comissió de Govern de Política Institucional de la Generalitat de 29 de novembre de 2005, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2005, de 94 places de personal laboral fix dels departaments de Política Territorial i Obres Públiques...

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Governacio i Administracions Publiques
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

GAP/3540/2005, de 7 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Comissió de Govern de Política Institucional de la Generalitat de 29 de novembre de 2005, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2005, de 94 places de personal laboral fix dels departaments de Política Territorial i Obres Públiques i d'Educació.

Atès que en data 29 de novembre de 2005, la Comissió de Govern de Política Institucional del Govern de la Generalitat ha aprovat l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2005, de 94 places de personal laboral fix dels departaments de Política Territorial i Obres Públiques i d'Educació;

D'acord amb el que preveu l'article 11 del Decret 28/1986, de 30 de gener, que aprova el Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Donar publicitat a l'Acord de la Comissió de Govern de Política Institucional de la Generalitat de 29 de novembre de 2005, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2005 de 94 places, de personal laboral fix, dels departaments de Política Territorial i Obres Públiques i d'Educació.

Barcelona, 7 de desembre de 2005

Joan Carretero i Grau

Conseller de Governació

i Administracions Públiques

ACORD

de la Comissió de Govern de Política Institucional de la Generalitat de Catalunya, de 29 de novembre de 2005, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2005, de 94 places de personal laboral fix dels departaments de Política Territorial i Obres Públiques i d'Educació.

Els departaments de Política Territorial i Obres Públiques i d'Educació han efectuat les corresponents propostes d'oferta i els departaments d'Economia i Finances i de Governació i Administracions Públiques, d'acord amb el que preveu l'article 27 de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2005, han emès l'informe favorable corresponent;

En sessió duta a terme el dia 23 de novembre de 2005, la Comissió Tècnica de la Funció Pública ha emès l'informe a què fa referència l'article 11 del Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat. També s'ha complert el tràmit previst a l'article 12.c) del 6è Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya de personal laboral de la Generalitat de Catalunya;

Considerant el que preveuen l'article 28 de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2005, l'article 25 de l'esmentat Conveni col·lectiu quant a la reserva...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA