DECRET 341/2001, de 18 de desembre, pel qual es regula el funcionament del Registre de grans i mitjans establiments comercials.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència D'Avaluació de Tecnològia i Recerca Mèdiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

341/2001, de 18 de desembre, pel qual es regula el funcionament del Registre de grans i mitjans establiments comercials.

La disposició addicional tercera de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d'equipaments comercials estableix la creació del Registre dels establiments comercials regulats per l'article 3, grans i mitjans, com a base de les actuacions en matèria de defensa de la competència configurades per aquesta Llei, atribuint el seu control al departament competent en matèria de comerç.

Així mateix l'esmentada disposició addicional tercera preveu que reglamentàriament es determinin les característiques i funcionament d'aquest Registre.

Sota el criteri de la simplificació i amb les mínimes obligacions per les empreses afectades, aquest Decret estableix un procediment senzill per tal de disposar d'un registre amb les dades més significatives dels establiments objecte de la regulació continguda en la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d'equipaments comercials.

Per això, en ús de les facultats que tinc conferides, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

La present disposició afecta els establiments comercials grans i mitjans situats a Catalunya a què fa referència l'article 3 de la Llei 17/2000, de 29 de desembre, d'equipaments comercials, independentment d'on es trobi el domicili social de l'empresa.

Article 2

2.1 La documentació a presentar per a la inscripció en el Registre de grans i mitjans establiments comercials, que té caràcter públic, és la següent:

2.1.1 Sol·licitud signada per una persona que ostenti la representació legal de l'empresa dirigida a la persona titular de la Direcció General de Comerç en la qual han de figurar les dades següents:

Identificació de la persona física o jurídica titular de l'establiment comercial. En cas que l'establiment pertanyi a una cadena o grup de distribució s'haurà de detallar la relació amb aquest.

Domicili social de l'empresa titular de l'establiment comercial.

Número o codi d'identificació fiscal.

Memòria descriptiva de l'establiment, detallant la seva estructura física, els metres quadrats de superfície de venda, la superfície del magatzem i de l'aparcament, si s'escau, i la gamma de productes i serveis que s'ofereixen.

2.1.2 Documentació acreditativa i actualitzada de les dades indicades al punt anterior o bé...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA