ORDRE ECO/245/2013, de 2 d'octubre, per la qual s'implanten diversos estudis universitaris oficials a la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Programació universitària de Catalunya, aprovada per la Resolució d’11 de novembre de 2009 per al període 2009-2010 i per la Resolució de 13 de desembre de 2010 per al període 2010-2011, preveu la implantació d’estudis oficials a les universitats de Catalunya, per als cursos acadèmics 2009-2010 i 2010-2011.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris; el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la Programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d’implantació d’ensenyaments; els Estatuts de la Universitat de Girona, amb la proposta del Consell de Govern i amb l’informe favorable del Consell Social d’aquesta universitat, i a proposta del director general d’Universitats,

Ordeno:

Article únic

S’implanten els estudis universitaris oficials a la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona, que s’indiquen a l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició addicional

Una vegada establert el caràcter oficial dels títols, el rector o la rectora d’aquesta universitat ha de sol·licitar a la persona titular del departament competent en matèria d’universitats l’autorització per a l’inici d’activitats d’aquests estudis amb efecte des de la seva impartició, a l’empara de la normativa vigent.

Disposició transitòria

La implantació d’aquests estudis universitaris oficials implica l’extinció progressiva dels estudis que s’indiquen, també, a l’annex d’aquesta Ordre.

En tot cas, s’ha de garantir el dret de l’estudiantat a finalitzar els ensenyaments, d’acord amb el pla d’estudis amb el qual els van iniciar, amb un rendiment acadèmic ordinari, més les convocatòries addicionals previstes a la normativa vigent.

Barcelona, 2 d’octubre de 2013

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement

Annex

Estudi que s’implanta Estudi que s’extingeix Centre responsable Curs d’implantació
Grau en mestre/a d’educació infantil (1) Diplomatura en mestre, especialitat en educació infantil Facultat d’Educació i Psicologia 2009-2010
Grau en mestre/a d’educació primària (2) Diplomatura en
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA