ORDRE AAR/432/2010, de 8 de setembre, per la qual s'incrementa la quantia dels ajuts de minimis destinats al foment de la distribució d'aliments ecològics per a programes de consum social i/o local convocats per l'Ordre AAR/230/2010, de 7 d'abril.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAR/432/2010, de 8 de setembre, per la qual s'incrementa la quantia dels ajuts de minimis destinats al foment de la distribució d'aliments ecològics per a programes de consum social i/o local convocats per l'Ordre AAR/230/2010, de 7 d'abril.

Mitjançant l'Ordre AAR/230/2010, de 7 d'abril, s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats al foment de la distribució d'aliments ecològics per a programes de consum social i/o local i es convoquen els corresponents a l'any 2010 (DOGC núm. 5609, de 16.4.2010).

Aquesta línia de subvenció forma part del Pla d'acció per a l'alimentació i l'agricultura ecològiques 2008-2012, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 25 de novembre de 2008.

La present línia d'ajuts va ser convocada amb un pressupost inicial que ha resultat insuficient per atendre un major nombre de sol·licituds. El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural considera necessari fomentar les actuacions objecte d'aquests ajuts i realitzar una ampliació de la dotació inicialment establerta per tal d'adequar-la a les necessitats del sector.

Per aquest motiu el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, amb la voluntat de reforçar les actuacions de distribució d'aliments ecològics i l'alimentació ecològica, vol augmentar en 27.000,00 euros la partida pressupostària aprovada en l'Ordre AAR/230/2010, de 7 d'abril.

En conseqüència, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA