DECRET 447/2004, de 30 de novembre, pel qual es crea la Comissió interdepartamental en matèria de plaguicides i biocides.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

447/2004, de 30 de novembre, pel qual es crea la Comissió interdepartamental en matèria de plaguicides i biocides.

L'Ordre de 4 de març de 1997, estableix la formació del personal de les empreses d'aplicació de productes fitosanitaris i els responsables de la seva venda.

El Decret 149/1997, de 10 de juny, regula el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides amb l'objecte d'establir, dins l'àmbit territorial de Catalunya, les normes aplicables a la inscripció i el funcionament del Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides en l'exercici de les competències que tenen atribuïdes els departaments d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Salut.

L'Ordre de 3 de març de 2000, modifica l'Ordre de 4 de març de 1997, com a resposta a l'aparició en el mercat de nous productes classificats com a molt tòxics, ja que els nous usos i aplicacions d'aquests tipus de productes fan necessària una modificació que inclogui les noves modalitats de nivell especial de capacitació per a l'aplicació dels diferents tipus de productes.

El Reial decret 1054/2002, d'11 d'octubre, transposa la Directiva 98/8CE que harmonitza, en l'àmbit europeu, la legislació sobre biocides, fins llavors coneguts com a plaguicides no agrícoles, i crea el Registre oficial d'establiments i serveis biocides que dependrà de les comunitats autònomes i serà gestionat per l'autoritat sanitària competent.

La Llei 43/2002, de 30 de novembre, de sanitat vegetal, dedica una bona part del seu contingut als mitjans de lluita fitosanitària i en especial als productes fitosanitaris.

Així mateix, el Reial decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de classificació, envasat i etiquetat de preparats perillosos, estableix la seva aplicabilitat als productes fitosanitaris i atribueix a les comunitats autònomes les funcions de vigilància, inspecció i control, així com l'exercici de la potestat sancionadora en relació amb el compliment de les normes que estableix l'esmentat Reial decret.

Finalment, el Reial decret 1416/2001, de 14 de desembre, sobre envasos de productes fitosanitaris, pretén complir una important tasca de prevenció i de conscienciació i sensibilització, tant dels usuaris d'aquests productes com de la població en general, sobre els riscos que es poden derivar d'una gestió ambiental incorrecta dels residus generats pel seu ús.

En conseqüència, és evident la necessitat de crear...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA