DECRET 321/1995, d'11 d'octubre, de modificació del Decret 161/1989, de 3 de juliol, pel qual es dóna nova redacció al Decret 40/1989, de creació de la Comissió Interdepartamental per a la prestació social substitutòria del servei militar i del seu Consell Assessor. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 2214, pàg. 5492, de 5.6.1996).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

El Decret 161/1989, de 3 de juliol, va donar nova redacció al Decret 40/1989, de creació de la Comissió Interdepartamental per a la prestació social substitutòria del servei militar i del seu Consell Assessor, atribuint la presidència d'ambdós òrgans al director general d'Acció Cívica.

Atesa la col·laboració dels objectors amb programes d'entitats que tenen voluntariat i amb l'objectiu d'ubicar orgànicament i funcionalment en una mateixa unitat administrativa la direcció de l'àrea de prestació social;

Davant això és convenient traslladar la presidència de la Comissió Interdepartamental de la prestació social substitutòria del servei militar i del seu Consell Assessor, del director general d'Acció Cívica al director general de l'Institut Català del Voluntariat, a fi d'agilitar la gestió de l'àrea de prestació social.

Per tot això exposat, a proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l'article 1 del Decret 161/1989, de 3 de juliol, que queda redactat de la manera següent: "Es crea la Comissió Interdepartamental d'avaluació i seguiment de la prestació social a Catalunya, que estarà composta per les persones següents: "President: el gerent de l'INCAVOL. "Vocals: un representant de cada departament de la Generalitat de Catalunya. "Secretari: un funcionari del Departament de Benestar Social, nomenat pel President."

Article 2

Es modifica l'article 3 del Decret 161/1989, de 3 de juliol, que queda redactat de la manera següent: "3.1 Es crea el Consell Assessor d'aquesta Comissió Interdepartamental, adscrit al Departament de Benestar Social, amb la composició següent: "President: el gerent de l'INCAVOL. "Vicepresident: serà nomenat pel conseller de Benestar Social d'entre els vocals. "Vocals: "Un representant de l'Associació Catalana de Municipis. "Dos representants de la Federació de Municipis de Catalunya. "Un representant del Secretariat del Voluntariat. "Un representant del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. "Un representant de les universitats catalanes designat pel Consell Interuniversitari de Catalunya. "Un representant dels objectors. "Dos representants dels sindicats més representatius. "Dos...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA