DECRET 185/2003, d'1 d'agost, de creació de la Comissió del segon Pla de coordinació de mesures interdepartamentals adreçades a les persones joves tutelades per l'Administració de la Generalitat en arribar a la majoria d'edat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 185/2003, d'1 d'agost, de creaciÛ de la ComissiÛ del segon Pla de coordinaciÛ de mesures interdepartamentals adreÁades a les persones joves tutelades per l'AdministraciÛ de la Generalitat en arribar a la majoria d'edat.

En aplicaciÛ dels principis rectors dels serveis socials de Catalunya continguts en el Text refÛs de la legislaciÛ d'assistËncia i serveis socials (Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre), es va aprovar el primer Pla d'actuaciÛ social que tÈ per objectiu principal promoure les condicions i remoure els obstacles per tal que la llibertat i la igualtat de les persones siguin reals i efectives, i aconseguir la participaciÛ de tots els ciutadans en els beneficis de la vida social, tal com s'estableix a la ConstituciÛ espanyola i a l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Un dels col∑lectius que necessiten atenciÛ social especial sÛn les persones joves que durant la seva infantesa van ser desemparats per llurs famÌlies i van haver de ser tutelats per la Generalitat. Aquesta tutela institucional s'estÈn fins als 18 anys d'edat, perÚ aquesta majoria legal en molts dels casos no Ès garantia d'habilitaciÛ personal suficient per afrontar el nou estatus de persona emancipada des de l'absËncia de recursos familiars. …s per aquesta raÛ que molts departaments de la Generalitat estan esmerÁant recursos per facilitar a aquestes persones joves la plena integraciÛ social des que va nÈixer el primer Pla de mesures interdepartamentals adreÁades a les persones joves tutelades per l'AdministraciÛ de la Generalitat en arribar a la majoria d'edat, aprovat per l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 28 de setembre de 1994, i fet p˙blic mitjanÁant la ResoluciÛ del conseller de Benestar Social de 26 de gener de 1995. Posteriorment, aquestes mesures van ser recollides, dins del III Pla d'actuaciÛ social, entre els programes d'administraciÛ i de suport tËcnic per a la implementaciÛ de la nova ordenaciÛ del Sistema Catal‡ de Serveis Socials, que es detallen en el capÌtol VIII, apartat 4.1.4.

Aquesta situaciÛ tambÈ ha estat objecte d'atenciÛ en la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenciÛ i protecciÛ als infants i adolescents, que preveu reforÁos especials per a la seva integraciÛ social, concretament, en els articles 23, 31 i 56.

Els resultats del primer Pla de coordinaciÛ de mesures interdepartamentals adreÁades als joves tutelats per l'AdministraciÛ de la Generalitat en arribar a la majoria d'edat, aprovat pel Govern el 28 de setembre de 1994, han estat molt positius i les mesures que s'hi adoptaven s'han portat a terme amb uns resultats satisfactoris.

Vist tot el que s'ha exposat anteriorment i considerant que les mesures de protecciÛ per a aquest col∑lectiu de persones joves continuen essent necess‡ries i han d'adequar-se a les demandes de protecciÛ en diferents ‡mbits que sorgeixen de noves realitats socials per a les persones usu‡ries, es fa necessari elaborar un nou Pla de coordinaciÛ de mesures interdepartamentals adreÁades als joves...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA