DECRET 94/2003, d'1 d'abril, pel qual s'introdueix un nou element d'identificació en determinades peces dels uniformes de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

94/2003, d'1 d'abril, pel qual s'introdueix un nou element d'identificació en determinades peces dels uniformes de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

L'article 9.1 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, estableix que quan estan de servei els membres del cos de mossos d'esquadra han de vestir l'uniforme reglamentari. El mateix precepte disposa que, en tot cas, han d'acreditar sempre llur identitat professional. L'apartat 2 del mateix article remet la determinació de les normes sobre els uniformes, els distintius, les salutacions i els honors al desenvolupament reglamentari.

En compliment d'aquesta previsió legal, mitjançant el Decret 184/1995, de 13 de juny, es van regular els uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra. En regular la identificació, l'article 15 del Decret inclou la targeta d'identitat professional com un dels elements d'acreditació professional dels mossos d'esquadra. La targeta d'identitat professional, que té caràcter personal i intransferible, acredita la condició d'agent de l'autoritat que com a membre de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra correspon al seu titular. A més de fer-se constar a la targeta el número d'identitat professional dels funcionaris i funcionàries s'ha d'incloure, també, a la placa insígnia, de conformitat amb el que prescriu l'annex 4 del Decret.

Per tal de facilitar que la ciutadania pugui identificar els funcionaris i funcionàries del cos de mossos d'esquadra quan s'hi relacionin, es considera necessari complementar la previsió formulada per l'article 18.1 del Decret, segons el qual el personal autoritzat per a l'ús de la targeta d'identitat professional i la placa insígnia les haurà d'exhibir durant les actuacions pròpies del servei, i fora del servei quan hagi d'intervenir en defensa dels drets i les llibertats de la ciutadania, de la seguretat ciutadana i en aplicació de la legislació vigent, amb la inclusió del número d'identitat professional en algunes de les peces dels uniformes de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

En compliment del que disposa l'article 53.e) de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, el Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra ha emès informe sobre la present disposició reglamentària.

En conseqüència, en ús de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA