ORDRE MAB/174/2002, de 21 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament d'actuacions i inversions en els espais naturals de protecció especial i es fa pública la convocatòria per a l'any 2002 (codi de la convocatòria 04.11.02).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

MAB/174/2002, de 21 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament d'actuacions i inversions en els espais naturals de protecció especial i es fa pública la convocatòria per a l'any 2002 (codi de la convocatòria 04.11.02).

La Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, té com a objectius, entre altres, protegir, conservar i millorar els espais naturals de Catalunya de manera compatible amb el desenvolupament i la utilització dels seus recursos. L'article 30 de la Llei esmentada preveu que la Generalitat pot establir ajuts tècnics i financers per a l'àmbit territorial de l'espai protegit i de la seva àrea d'influència.

Ateses les disposicions de declaració de cadascun dels espais naturals de protecció especial;

L'experiència adquirida en el procés de desenvolupament sostenible i consolidació de la política de foment i conservació del medi natural i amb especial cura i atenció en els medis rurals que depenen econòmicament dels recursos que se'n deriven, posa de manifest la conveniència d'actualitzar la normativa vigent en aquesta matèria, en funció de les necessitats del sector i de les recomanacions establertes per la Unió Europea.

Atès el que disposa la Llei 20/2001, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2002, i el capítol IX del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i fent ús de les facultats que em confereix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment, i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al finançament d'actuacions i inversions en els espais naturals de protecció especial, d'acord amb el que preveu l'article 2, i que es publiquen per annex.

Article 2

Obrir la convocatòria d'ajuts, per a l'any 2002, destinats al finançament d'actuacions i inversions als espais naturals de protecció especial següents:

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la seva zona d'influència; parcs naturals del Delta de l'Ebre, Aiguamolls de l'Empordà, Cadí-Moixeró, Cap de Creus, els Ports, Montserrat i Zona Volcànica de la Garrotxa; paratges naturals d'interès nacional de Poblet, l'Albera; àrea protegida de les illes Medes i altres parcs naturals declarats al llarg del termini de presentació de les sol·licituds.

Article 3

3.1 Crèdits inicials.

El finançament de les actuacions i inversions que estableixen aquesta Ordre i l'annex seran a càrrec de les partides pressupostàries del Departament de Medi Ambient següents:

  1. 2204D/760000100/4422, dotada amb un import màxim de 350.000 euros, en el cas d'ens locals.

  2. 2204D/780000100/4422, dotada amb un import màxim de 250.000 euros i 2204D/480000100/4422 dotada amb un import màxim de 170.000 euros, si el beneficiari és un propietari, associació de propietaris o entitats sense ànim de lucre.

3.2 Modificacions de crèdit.

Els crèdits inicials indicats a l'article 3.1 poden modificar-se en subjecció de la normativa vigent.

Article 4

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

Article 5

Les sol·licituds es tramitaran, resoldran i notificaran d'acord amb el que preveu la base número 8.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà que sigui publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 21 de maig de 2002

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller de Medi Ambient

Annex

Bases reguladores dels ajuts destinats al finançament d'actuacions i inversions en els espais naturals de protecció especial esmentats a l'article 2 de l'Ordre de convocatòria.

-1 Actuacions i inversions subvencionables

Són objecte de subvenció les actuacions i inversions següents:

  1. Les actuacions i inversions de recuperació, millora o regeneració de sistemes naturals, zones degradades i indrets d'especial interès ecològic.

  2. Els arranjaments estructurals d'exteriors en edificacions i construccions principals i coberts, teulades, cabanes, recuperació de murs, parets i coves de pedra seca, tanques vegetals i enderrocs d'edificacions, quan impliquin una millora en les seves característiques externes per tal d'evitar impactes paisatgístics, afavorir la conservació de les masies i millorar la qualitat de vida dels habitants.

  3. La creació, recuperació i millora de zones d'esbarjo, fonts i surgències, miradors i observatoris, senders i itineraris per recórrer a peu o en bicicleta, per tal d'ordenar l'ús públic de manera compatible amb la conservació de l'espai.

  4. Les activitats d'educació ambiental i l'edició de material de caire divulgador, formatiu o pedagògic.

  5. La redacció de projectes necessaris...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA