DECRET 234/2000, de 7 de juliol, pel qual s'autoritza que l'institut universitari de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica deixi d'estar adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona i que s'adscrigui a la Universitat Pompeu Fabra.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

234/2000, de 7 de juliol, pel qual s’autoritza que l’institut universitari de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica deixi d’estar adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona i que s’adscrigui a la Universitat Pompeu Fabra.

El Decret 274/1993, de 9 de novembre, va autoritzar l’adscripció de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica, com institut universitari, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Les condicions d’aquesta adscripció es regulaven al conveni de 14 de gener de 1991, signat per la Universitat Autònoma de Barcelona i per l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària, titular de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica.

Esgotat el termini de durada del conveni de 14 de gener de 1991, l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària li va comunicar a la Universitat Autònoma de Barcelona la seva voluntat de no prorrogar-lo i que l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica hi deixés d’estar adscrit.

Paral·lelament, el 18 de novembre de 1998, la Universitat Pompeu Fabra i l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària han signat un conveni als efectes d’adscriure a aquesta Universitat, com a institut universitari, l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica. Per aquesta raó, el rector de la Universitat Pompeu Fabra va sol·licitar al comissionat per a Universitats i Recerca autorització per fer efectiva l’adscripció com a institut universitari de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica a la Universitat Pompeu Fabra.

De conformitat amb aquesta sol·licitud, d’acord amb el que disposen l’article 10.3 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària; l’article 14 de la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials, amb l’acord del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, a proposta del conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i previ acord del Govern,

Decreto:

Article 1

S’autoritza que l’institut universitari de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica deixi d’estar adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona i que s’adscrigui a la Universitat Pompeu Fabra.

Article 2

S’aprova el conveni d’adscripció subscrit per l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària, titular de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica, i per la Universitat Pompeu Fabra el 18 de novembre de 1998.

Article 3

L’Institut Municipal d’Investigació Mèdica es regirà, pel que fa a les seves relacions amb la Universitat Pompeu...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA