DECRET 138/1988, de 13 de juny, pel qual es declara urgent l'ocupació, per l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, dels béns i drets afectats pel Projecte de construcció del col·lector interceptor del Torrent de Can Magrans, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Entitat metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus ha tramitat un expedient per a l'ocupació urgent dels béns afectats per expropiació forçosa, necessaris per dur a terme les obres de construcció del Col·lector interceptor del torrent de Can Magrans, en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès, expedient pel qual sol·licita que es dicti una resolució per declarar urgent l'ocupació de béns esmentada.

A l'expedient s'acredita que el Projecte tècnic de les obres va ser aprovat inicialment per l'extingida Corporació Metropolitana, en sessió de la Comissió de Govern del dia 8 d'octubre de 1987, i s'hi va acordar l'exposició pública reglamentària i la seva aprovació definitiva, en el cas que no s'hi presentés cap al·legació.

També consta a l'expedient la certificació acreditativa que el Projecte esmentat va ser exposat al públic pel termini reglamentari, durant el qual no es va presentar cap al·legació, per la qual cosa el Projecte va quedar definitivament aprovat el dia 19 de desembre de 1987.

Així mateix, s'acredita a l'expedient que la Junta de Sanejament del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va emetre l'informe favorable al Projecte esmentat.

Figura també a l'expedient la relació dels béns concretats i individualitzats amb les dades suficients per a la seva identificació, que va ser aprovada inicialment per la Comissió de Govern de la Corporació esmentada, en sessió de 8 d'octubre de 1987, i exposada a informació pública pel termini de 15 dies, durant el qual es va presentar un recurs de reposició contra l'aprovació definitiva del Projecte i un escrit d'al·legacions contra l'aprovació inicial de la relació esmentada.

La Comissió de Govern de l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, en sessió del dia 17 de març de 1988, va acordar desestimar el recurs de reposició formulat contra l'aprovació definitiva del Projecte, d'acord amb els motius que s'expressen a l'informe que figura a l'expedient i en sessió de 24 de març de 1988, va acordar aprovar definitivament la relació de propietaris i la descripció dels béns i drets afectats, desestimant les al·legacions formulades i, en conseqüència, va acordar l'inici de l'expedient expropiatori per a l'execució del Projecte esmentat.

Per últim, figura a l'expedient la memòria que justifica la urgència...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA