ORDRE PTO/336/2010, de 9 de juny, de convocatòria per a la selecció de treballs per a la formació del Catàleg de bones pràctiques per al paisatge en àrees urbanes, i la selecció de candidatures per al III Premi Mediterrani del Paisatge en l'àmbit de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PTO/336/2010, de 9 de juny, de convocatòria per a la selecció de treballs per a la formació del Catàleg de bones pràctiques per al paisatge en àrees urbanes, i la selecció de candidatures per al III Premi Mediterrani del Paisatge en l'àmbit de Catalunya.

El paisatge és un component de la qualitat de vida de les societats i constitueix un patrimoni comú que cal reconèixer i fomentar. Tanmateix, al llarg de les darreres dècades la transformació dels paisatges mediterranis ha estat tan intensa que ha compromès el manteniment dels valors paisatgístics i la seva diversitat. Per aquesta raó, les polítiques públiques esdevenen cabdals per tal de fomentar la gestió sostenible dels paisatges, en general, i a escala de les regions mediterrànies.

Conscients de la importància que té el paisatge en la qualitat de vida de la població i en la història dels pobles d'Europa, les administracions europees estan coordinant diverses accions que tenen el seu origen en la Carta del Paisatge Mediterrani (Sevilla, 1993), i en el Conveni europeu del paisatge (Florència, 2000), promogudes pel Consell d'Europa.

En el cas de Catalunya, la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, nascuda de l'esperit dels acords esmentats, estableix que el Govern ha de fomentar la sensibilització de la societat catalana, de les organitzacions privades i dels poders públics respecte el paisatge, i que ha de promoure l'intercanvi d'experiències i donar suport a projectes de recerca i de difusió dels coneixements sobre el paisatge.

D'acord amb aquests objectius, la Generalitat de Catalunya participa en el projecte PAYS.MED.URBAN cofinançat amb fons FEDER dins de la iniciativa comunitària Programa MED, i col·labora en la convocatòria per a la selecció de plans, programes, projectes, obres i activitats de difusió i comunicació sobre el paisatge que seran inclosos en el Catàleg de bones pràctiques per al paisatge en àrees urbanes i que podran optar al III Premi Mediterrani del Paisatge.

En aquest projecte hi participen les comunitats autònomes d'Andalusia, Catalunya, Consell Insular de Mallorca, Múrcia i València (Espanya); Algarve (Portugal); les regions de Basilicata, Emília-Romanya, Laci, Llombardia, Úmbria, Toscana i Vèneto (Itàlia), i la Prefectura de Magnèsia-ANEM (Grècia), que han establert unes bases comunes per a la selecció.

Els participants en aquest projecte consideren que l'alta qualitat del paisatge no és tan sols un factor d'identitat i un patrimoni amb valors naturals, ecològics i historicoculturals, sinó també un potent recurs per al desenvolupament econòmic i la competitivitat de les àrees urbanes amb capacitat d'atraure el turisme i, cada cop més, la localització d'empreses dels nous sectors econòmics i professionals qualificats. En definitiva, PAYS.MED.URBAN considera el paisatge com un capital territorial no deslocalitzable i rellevant per al desenvolupament sostenible i la qualitat de vida en les àrees urbanes.

La finalitat d'aquest projecte és consolidar una plataforma per a la sensibilització de la societat i de les institucions públiques envers la construcció conscient d'un paisatge mediterrani harmoniós i dotat de valors, des de la diversitat i les especificitats d'un àmbit històric i cultural comú. Això comporta una estratègia per promoure la reflexió sobre la dimensió paisatgística que han de tenir les actuacions que impulsen i realitzen els diferents actors i que, en major o menor grau, impregnen els processos d'ordenació territorial i urbana.

Per tot això exposat,

Ordeno:

Article 1

Convocatòria per a la selecció de treballs a incloure al Catàleg de bones pràctiques del paisatge en àrees urbanes i que poden optar al Premi Mediterrani del Paisatge.

Es fa pública la convocatòria, en l'àmbit de Catalunya, del concurs per a la selecció de plans, programes, projectes, obres, concursos d'idees, experiències de sensibilització, formació i activitats de comunicació dirigides al paisatge en àrees urbanes i periurbanes amb la finalitat de publicar el Catàleg de bones pràctiques per al paisatge, i que podran optar al III Premi Mediterrani de Paisatge en cadascuna de les categories establertes.

Article 2

Presentació de candidatures

2.1 Les candidatures es presentaran segons el que estableix l'article 7 de les bases, o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2.2 El termini per a la presentació de candidatures finalitza el 30 de juny de 2010.

2.3 Les candidatures seleccionades en representació de Catalunya per a la seva presentació al Comitè Transnacional de Selecció hauran de realitzar una presentació en Power Point en llengua anglesa de la seva actuació, i hauran de lliurar, també en llengua anglesa, l'annex 2, basat en un model que li proporcionarà la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge.

Article 3

Composició del Comitè de Selecció

El Comitè de Selecció a què es refereix l'article 10 de les bases estarà format per cinc representants del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i un representant designat per cada un dels departaments d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, de Medi Ambient i Habitatge, d'Innovació, Universitat i Empreses i de Cultura i Mitjans de comunicació de la Generalitat de Catalunya.

Article 4

Desenvolupament de la convocatòria

Es faculta el secretari per a la Planificació Territorial per al desenvolupament i l'execució de les activitats associades a aquesta convocatòria.

Article 5

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 9 de juny de 2010

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Annex 1

Projecte PAYS.MED.URBAN

Programa MED.

Bases

de la convocatòria per a la selecció de plans, programes, projectes, obres i activitats de sensibilització ,formació i comunicació sobre el paisatge que seran inclosos en el Catàleg de bones pràctiques per al paisatge, amb la possibilitat de presentar aquesta candidatura a la tercera edició del Premi Mediterrani del Paisatge

Preàmbul

Les regions d'Andalusia (ES), Algarve (PT), ANEM, Prefectura de Magnèsia (GR), Basilicata (IT), Catalunya (ES), Emília-Romanya (IT), Laci (IT), Llombardia (IT), Mallorca (ES), Múrcia (ES), Toscana (IT), Úmbria (IT), València (ES) i Vèneto (IT), són els socis integrants del projecte “PAYS.MED.URBAN, Alta qualitat del paisatge com a element clau de sostenibilitat i competitivitat de les àrees urbanes mediterrànies”, cofinançat per fons FEDER dins de la iniciativa comunitària Programa MED.

A PAYS.MED.URBAN participa també com a col·laboradora associada la Xarxa Europea d'Ens Locals i Regionals per a la Implementació del Conveni europeu del paisatge (RECEP-ENELC), la qual cosa subratlla la voluntat del projecte de contribuir activament en la posada en pràctica efectiva dels objectius de l'esmentat Conveni.

PAYS.MED.URBAN entén que l'alta qualitat del paisatge no només és un factor d'identitat i un patrimoni amb valors naturals, ecològics i historicoculturals, sinó també un potent recurs per al desenvolupament econòmic i la competitivitat de les àrees urbanes amb capacitat d'atreure turistes i, cada vegada més, la localització d'empreses dels nous sectors econòmics i de professionals qualificats i creatius (talents). En definitiva, PAYS.MED.URBAN considera el paisatge com un capital territorial no deslocalitzable i rellevant per al desenvolupament sostenible i la qualitat de vida en les àrees urbanes.

La redacció d'un catàleg de bones pràctiques com a línia de treball d'aquest projecte, procurarà oferir una base de coneixement de bones pràctiques en planificació, creació i gestió paisatgística en àrees urbanes i periurbanes, que representin les experiències més significatives i positives de les regions sòcies del projecte. El Catàleg servirà també per a la preparació de la 3a edició del Premi Mediterrani del Paisatge dedicat al tema Paisatges mediterranis en procés de canvi, com a conseqüència de les transformacions causades per la expansió urbana, les activitats econòmiques i les infraestructures.

Amb aquesta finalitat, es promou, mitjançant aquest document, la presentació de dossiers de candidatura referits a plans, programes, projectes, obres realitzades, concursos d'idees...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA