DECRET LEGISLATIU 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances.

Secció:Concursos i Anuncis
Rang de Llei:Decret Legislatiu
 
ÍNDICE
CONTENIDO

DECRET LEGISLATIU

4/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances.

La disposició final segona , apartat 4, de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, va autoritzar el Govern de la Generalitat perquè en el termini màxim d'un any, a comptar a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, refongués en un Text únic la Llei 2/1985, de 14 de gener, de l'Institut Català de Finances, incorporant-hi les modificacions introduïdes mitjançant aquesta Llei de mesures fiscals i les introduïdes a les lleis de pressupostos posteriors a l'entrada en vigor de la Llei esmentada, així com per les lleis següents:

Llei 5/1996, de 20 de maig, de modificació de la Llei 2/1985, de 14 de gener.

Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro.

Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

Així mateix, l'apartat 4 de la disposició final segona va establir que l'autorització per a la refosa incloïa també la facultat de regularitzar, aclarir i harmonitzar aquestes disposicions, així com l'obligació d'efectuar la conversió a la unitat monetària euro de tots els imports a què fan referència les disposicions que han d'integrar el Text refós.

Per tant, en exercici de la delegació esmentada, d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances, que es publica tot seguit.

Disposició final

Aquest Decret legislatiu entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 24 de desembre de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Francesc Homs i Ferret

Conseller d'Economia i Finances

Text refós

de la Llei de l'Institut Català de Finances

Capítol 1

Naturalesa i règim jurídic

Article 1

 1. L'Institut Català de Finances és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que es regeix per aquesta Llei i per les disposicions reguladores de l'estatut de l'empresa pública catalana i de les finances públiques de Catalunya. L'Institut té per finalitat contribuir a l'exercici de les competències executives que l'Estatut d'autonomia de Catalunya confereix a la Generalitat sobre el sistema financer, i actua com a instrument principal de la política de crèdit públic de la Generalitat.

 2. L'Institut Català de Finances té personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa, econòmica i financera, un patrimoni propi i plena capacitat d'obrar per complir les seves finalitats. En conseqüència, l'Institut pot adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota mena de béns, concertar crèdits, fer contractes i convenis d'acord amb la normativa que li sigui aplicable, obligar-se, interposar recursos i executar les accions establertes per les lleis.

 3. L'activitat de l'Institut Català de Finances s'ajusta a les normes de dret civil, mercantil i laboral que li són aplicables, sens perjudici que estigui sotmesa al dret administratiu quan correspongui segons la legislació vigent, en especial pel que fa a les activitats referents a la seva relació amb l'Administració de la Generalitat.

Article 2

En l'exercici de les seves funcions, l'Institut Català de Finances s'ha d'ajustar a les disposicions de la Llei de pressupostos i a les directrius que en relació amb la política econòmica general li assenyala el Govern.

Article 3

 1. L'actuació de l'Institut s'ha de sotmetre a les bases de l'ordenació de l'activitat econòmica general, de l'ordenació del crèdit i la banca i a la política monetària de la Unió Europea.

 2. Amb aquesta finalitat, l'Institut ha de vetllar per la coordinació de la seva activitat amb la dels òrgans i les institucions estatals i comunitàries responsables de la política econòmica i monetària.

Article 4

 1. Per complir les seves funcions, l'Institut Català de Finances pot utilitzar els instruments de dret públic i de dret privat adequats i signar convenis de col·laboració, concerts i protocols d'actuació amb qualsevol administració pública i qualsevol ens o institució públic o privat. La signatura d'aquests convenis, concerts i protocols d'actuació correspon al conseller o consellera d'Economia i Finances.

 2. Les operacions que l'Institut faci en compliment de la seva activitat amb persones físiques i amb entitats jurídiques s'han de sotmetre a les normes de dret privat, en les condicions establertes per l'article 11.

 3. L'Institut Català de Finances, sense autorització administrativa prèvia, pot alienar directament els béns immobles o mobles que hagi adquirit en procediments judicials seguits en defensa de les prestacions que tingui atorgades a tercers i, fins i tot, els que s'adquireixin en pagament de deutes de què sigui creditor. Així mateix, pot adjudicar directament contractes d'explotació respecte dels béns esmentats.

Article 5

El Departament d'Economia i Finances actua com a òrgan de comunicació entre el Govern i l'Institut. L'activitat de l'Institut s'ha de sotmetre a les directrius específiques que rebrà del Departament esmentat, el qual aprova també les condicions a les quals s'han d'ajustar les operacions creditícies i d'aval de l'Institut.

Capítol 2

Funcions

Article 6

 1. L'Institut Català de Finances dirigeix i coordina, per mitjà de les instruccions oportunes, l'activitat de les institucions públiques de crèdit dependents de la Generalitat, en controla la gestió i eleva al Departament d'Economia i Finances les propostes i les observacions que calgui.

 2. L'Institut ha d'informar els projectes de pressupostos, les memòries, els balanços i els comptes de resultats, així com les condicions a què s'han de sotmetre les operacions d'aquestes entitats.

Article 7

L'Institut Català de Finances pot representar la Generalitat en qüestions financeres i creditícies davant l'Administració de l'Estat, el Banc d'Espanya i les institucions de crèdit oficial, i els òrgans equivalents de la Unió Europea, en aquelles matèries que li delegui el Govern o el Departament d'Economia i Finances.

Article 8

Pertoca a l'Institut Català de Finances d'informar els òrgans competents del nomenament de les persones que tindran la representació de la Generalitat de Catalunya en entitats financeres públiques i privades de qualsevol àmbit, llevat dels casos en què aquesta representació és encomanada a un Departament o a una entitat determinada.

Article 9

 1. L'Institut presta els serveis de tresoreria de la Generalitat que el Govern li encomana.

 2. L'Institut Català de Finances pot concedir a la Generalitat i a les seves entitats de caràcter públic bestretes de tresoreria per un termini no superior a un any. Els cabals anticipats no poden excedir en cap cas el 12% de les despeses anuals autoritzades per la Llei de pressupostos.

Article 10

 1. L'Institut Català de Finances, per delegació del Govern, pot exercir la gestió financera de les emissions de deute públic o d'altres títols similars de la Generalitat i de les seves entitats autònomes.

 2. El Govern li pot demanar un informe sobre l'oportunitat i les condicions de les emissions de deute públic o d'altres actius financers emesos per la Generalitat i per les seves entitats autònomes. Aquest informe no serà vinculant.

Article 11

 1. L'Institut Català de Finances pot concedir o instrumentar crèdits i avals a favor d'entitats autònomes, de corporacions públiques i d'empreses públiques i privades, sempre que la concessió no correspongui, per raó de la destinació del crèdit, a l'objecte i a les funcions d'una altra entitat financera de caràcter públic dependent de la Generalitat. La concessió d'aquests avals i crèdits s'ha de fer dins els límits autoritzats per la Llei de pressupostos. L'Institut es pot reservar els beneficis d'excussió, d'ordre, de divisió i de termini respecte dels avals que presta a favor d'entitats o d'empreses públiques o privades.

 2. L'aval de la Generalitat a favor d'empreses privades es concedeix mitjançant l'Institut Català de Finances. Pot consistir en primer aval per a operacions de crèdit concertades amb entitats o establiments financers de crèdit legalment establerts, o en segon aval per a crèdits avalats per societats de garantia recíproca. L'aval pot prendre qualsevol de les formes previstes per les lleis.

 3. Els crèdits i els avals que es concedeixin a les empreses privades s'han de destinar a construir noves instal·lacions, a ampliar o modificar les existents, a adquirir maquinària o altres mitjans de producció o de prestació de serveis, a potenciar-ne l'activitat productiva actual o futura mitjançant l'adquisició o la subscripció d'accions o participacions d'entitats mercantils directament o indirectament relacionades amb l'activitat esmentada o amb la construcció d'obres públiques. En aquest darrer cas, s'han de presentar en garantia les certificacions lliurades per l'Administració. Quan s'hagin de destinar a altres finalitats, caldrà l'autorització del Govern.

 4. Cap aval individualitzat a favor d'empreses privades pot excedir del 2% de la quantia global autoritzada per avalar en cada exercici.

  5 L'Institut Català de Finances concedeix els seus crèdits i avals per a activitats que s'han de realitzar a Catalunya i per a activitats que es desenvolupen fora d'aquest territori. En aquest últim cas, però, l'empresa o el beneficiari afectat ha de tenir el domicili social a Catalunya.

  En la tramitació dels crèdits i els avals relacionats amb operacions que s'efectuen fora de Catalunya, l'Institut ha de valorar, als efectes de la conveniència d'aquestes autoritzacions, entre d'altres, el manteniment de l'activitat a Catalunya de l'empresa o beneficiari sol·licitant i els efectes positius que pugui tenir l'activitat a desenvolupar per a l'economia catalana.

 5. Pertoca a l'Institut Català de Finances de tramitar els expedients per establir la conveniència del crèdit o de l'aval, i també d'aprovar-los i formalitzar-los.

 6. Els avals concedits per l'Institut Català de Finances a favor d'empreses privades s'han de referir a crèdits concedits en euros. Excepcionalment, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, un acord del Govern ho pot acordar altrament.

 7. L'Institut Català de Finances, amb l'autorització del Govern, pot concedir i instrumentar operacions de finançament i garantia a favor d'altres subjectes i per a altres finalitats, en el marc dels convenis i els acords signats amb les administracions públiques.

Article 12

 1. L'Institut Català de Finances pot desenvolupar aquelles activitats financeres que li encomani el Govern en l'àmbit de les seves competències.

 2. L'Institut Català de Finances pot prendre participacions en entitats financeres públiques o privades, sempre que no superin el límit dels seus recursos propis, un cop obtinguda l'autorització del Govern i prèvia informació al Parlament de Catalunya.

 3. En el marc de la normativa mercantil i en els termes i les condicions que s'estableixin reglamentàriament, l'Institut Català de Finances pot constituir societats amb la finalitat d'agrupar les participacions financeres i patrimonials que pertanyen a l'Administració de la Generalitat i als ens que en depenen. Aquestes societats poden participar igualment en fons de qualsevol tipus, ja siguin mobiliaris o immobiliaris, i també en societats i fons de garantia i en societats o fons de capital risc. Així mateix, les societats esmentades poden adquirir participacions en altres societats mercantils, ja siguin aquestes públiques o privades. Per acord del Govern, s'han de determinar els àmbits econòmics en els quals preferentment s'ha d'actuar o participar per mitjà dels ens esmentats.

Article 13

Per acord del Govern s'han de determinar els supòsits en els quals cal que l'Institut emeti un informe previ a l'adopció dels actes d'aprovació o d'autorització que el Departament d'Economia i Finances ha de prendre en relació amb els intermediaris financers.

Article 14

El Departament d'Economia i Finances pot delegar en l'Institut les funcions que té atribuïdes en matèries relacionades amb el crèdit i els intermediaris financers. La delegació s'ha de fer mitjançant una ordre i s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 15

L'Institut Català de Finances elabora els estudis i els dictàmens que se li encomanen en matèria econòmica i financera mitjançant el Departament d'Economia i Finances, el Govern i els departaments.

Capítol 3

Òrgans de govern

Article 16

Els òrgans de govern de l'Institut són la Junta de Govern, el conseller delegat o consellera delegada i el director o directora general.

Article 17

 1. La Junta de Govern és integrada pel president o presidenta i un nombre de vocals no inferior a sis ni superior a deu, a més dels vocals nats, als quals fa referència l'apartat 3 d'aquest article.

 2. El president o presidenta de la Junta de Govern és nomenat i separat lliurement pel Govern, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, i li correspon la representació ordinària de l'entitat en l'ordre judicial i en l'extrajudicial. En cas de vacant, absència o malaltia, les funcions del president o presidenta són exercides pel conseller delegat o consellera delegada de l'Institut.

 3. Integren la Junta com a vocals nats el conseller delegat o consellera delegada i el director o directora general de l'Institut, el secretari o secretària de Promoció Econòmica i els directors o directores generals de Pressupostos i Tresor i de Política Financera del Departament d'Economia i Finances. Aquests vocals cessen com a membres de la Junta en el moment en què són separats dels càrrecs respectius.

 4. La resta de vocals són designats pel Govern, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances. La durada del càrrec d'aquests vocals és de tres anys renovables i cessen per finiment del període per al qual van ésser designats, per renúncia acceptada pel conseller o consellera d'Economia i Finances o per acord del Govern, a partir d'un expedient administratiu instruït pel conseller o consellera d'Economia i Finances.

Article 18

Són competències de la Junta de Govern:

 1. Elevar a l'aprovació del Govern, mitjançant el Departament d'Economia i Finances, les directrius d'actuació de l'Institut.

 2. Elevar a l'aprovació del Govern, mitjançant el Departament d'Economia i Finances, les propostes de pressupost, la memòria, el balanç i els comptes de l'entitat i les propostes d'aplicació de resultats.

 3. Proposar al Departament d'Economia i Finances l'aprovació de les condicions generals dels crèdits i dels avals que concedeix l'Institut.

 4. Aprovar els contractes i les operacions que signa l'Institut.

 5. Decidir sobre l'exercici dels drets patrimonials i econòmics de l'Institut, sobre les accions judicials que li corresponen i sobre el compliment de les seves obligacions.

 6. Prendre acords i donar instruccions generals sobre totes les qüestions relacionades amb l'organització, el funcionament i les relacions jurídiques de l'Institut.

 7. Conèixer la gestió del conseller delegat o consellera delegada i emetre'n opinió, així com prendre els acords de delegació de facultats en aquest.

 8. Conèixer la gestió del director o directora general i emetre la seva opinió.

 9. Emetre els informes que li demanen el Govern o els departaments mitjançant el Departament d'Economia i Finances.

Article 19

El president o presidenta de la Junta, que ostenta vot de qualitat, convoca i presideix les reunions i té la iniciativa en les qüestions que li han de ser sotmeses.

Article 20

 1. La Junta de Govern pot constituir una o més comissions executives i pot delegar-hi totes o algunes de les competències a què fa referència l'article 18, apartats d) i f).

 2. La Junta de Govern pot delegar també aquestes facultats en el director o directora general, el qual ha de donar compte de l'exercici de les funcions delegades mitjançant el conseller delegat o consellera delegada.

 3. El conseller delegat o consellera delegada depèn directament de la Junta de Govern. D'acord amb les funcions establertes per aquesta Llei, coordina l'execució dels acords i les directrius de la Junta i li passa comptes dels resultats de l'execució de les funcions que aquesta hagi delegat en les comissions executives i en el director o directora general.

Article 21

 1. Els acords de la Junta de Govern i de les comissions han d'ésser consignats en acta, que han de signar el secretari o secretària de l'Institut i el president o presidenta de la Junta i de la comissió corresponent.

 2. El secretari o secretària és nomenat per la Junta entre el seus membres, entre el personal de l'Institut o entre els funcionaris o funcionàries del Departament d'Economia i Finances 'en aquests darrers casos, sense dret de vot'.

Article 22

 1. El conseller delegat o consellera delegada és nomenat i separat lliurement pel Govern a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances.

 2. Són funcions del conseller delegat o consellera delegada:

 1. La direcció i el control de l'execució material dels acords i de les directrius d'actuació aprovats per la Junta.

 2. La coordinació i el control de l'exercici de les funcions delegades per la Junta en les comissions executives i en el director o directora general.

 3. El control i el seguiment de la gestió de les participacions en les empreses de les quals l'Institut sigui titular.

 4. La preparació i la redacció dels documents a què es refereixen els apartats a), b) i c) de l'article 18.

 5. L'exercici de les facultats que la Junta li delegui.

Article 23

 1. El director o directora general és nomenat i separat lliurement pel Govern a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances.

 2. Pertoca al director o directora general:

 1. L'execució material dels acords de la Junta de Govern, d'acord amb les instruccions de coordinació del conseller delegat o consellera delegada.

 2. L'organització dels serveis de l'Institut, d'acord amb les directrius aprovades per la Junta.

Article 24

 1. El director o directora general proposa i sotmet a l'aprovació de la Junta de Govern el nomenament i les retribucions d'un o més subdirectors o subdirectores generals, les funcions dels quals seran les que la Junta acordi.

 2. El president o presidenta de la Junta de Govern signa el nomenament del subdirector o subdirectora o dels subdirectors o subdirectores designats per la Junta.

 3. El subdirector o subdirectora general o els subdirectors o subdirectores generals cessen en el càrrec si ho fa el director o directora general que els va proposar. També poden cessar per renúncia acceptada per la Junta de Govern o per acord d'aquesta.

Article 25

Els càrrecs de conseller delegat o consellera delegada, director o directora general, subdirector o subdirectora general i de vocal de la Junta de Govern estan subjectes al règim d'incompatibilitats establert per la legislació vigent en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Poden formar part de la Junta de Govern alts càrrecs de la Generalitat, els quals no tenen dret a retribució, llevat de les dietes que s'acordin.

Capítol 4

Del Consell Assessor

Article 26

 1. El Consell Assessor de l'Institut Català de Finances es compon de 15 vocals, dels quals deu tenen caràcter electiu i la resta ho són per raó del càrrec.

 2. Del nombre total de vocals electius, cinc són designats pel Govern entre persones de competència reconeguda, procedents de l'àmbit financer, econòmic, social o universitari, i els altres cinc són designats pel Parlament entre persones de la mateixa procedència. A aquest efecte, cada grup parlamentari ha de designar un vocal.

 3. No obstant el que estableix l'apartat 2 d'aquest article, en el cas que el nombre de grups parlamentaris representats en el Parlament sigui superior o inferior a cinc, s'ha d'incrementar o reduir, respectivament, el nombre de representants parlamentaris, i a aquest efecte s'entén incrementat o reduït en el mateix nombre el total de vocals del Consell Assessor.

 4. Els cinc vocals per raó del càrrec són el conseller o consellera d'Economia i Finances, que actua com a president o presidenta; el secretari o secretària general del Departament d'Economia i Finances; el secretari o secretària de Programació Econòmica; el director o directora general de Política Financera, i el conseller delegat o consellera delegada de l'Institut.

 5. Els consellers o conselleres electius són nomenats per un període de 5 anys no renovables. En tot cas, són causes de finalització del mandat:

  1. La finalització del període per al qual van ser designats.

  2. La defunció.

  3. La renúncia expressa, comunicada per escrit al conseller o consellera d'Economia i Finances o al president o presidenta del Parlament.

 6. En cas de vacant sobrevinguda com a conseqüència del que disposen les lletres b) i c) de l'apartat 5, el Govern o, si escau, el grup parlamentari corresponent ha de designar, d'acord amb el que disposa l'apartat 2, un nou membre, el mandat del qual fineix en la data en la qual hauria acabat el mandat del vocal substituït.

 7. El secretari o secretària del Consell Assessor, que no té dret de vot, és el de la Junta de Govern.

 8. El Consell Assessor pot constituir comissions per a l'estudi de qüestions determinades.

Article 27

El Consell Assessor ha de ser informat de les línies generals de la política i de les activitats de l'Institut i li pertoca:

 1. Emetre un informe sobre els resultats de la política de l'Institut i proposar al Govern, al Departament d'Economia i Finances i a la Junta de Govern els objectius i les directrius que considera més adequats per a l'economia de Catalunya.

 2. Informar la Junta de Govern de les propostes de pressupost, de la memòria, el balanç i els comptes i les propostes d'aplicació de resultats que presenta el director o la directora general.

Article 28

 1. S'ha de constituir en el si de l'Institut Català de Finances un Gabinet d'Estudis Econòmics i Financers.

 2. La Junta de Govern de l'Institut designa, a proposta del director o la directora general, la persona que ha de dirigir el Gabinet d'Estudis Econòmics i Financers, i vetlla per habilitar els mitjans personals, materials i financers necessaris per desenvolupar la seva tasca.

 3. El Govern de la Generalitat pot atribuir personalitat jurídica a aquest Gabinet i modificar-ne la denominació.

Article 29

 1. El Gabinet d'Estudis Econòmics i Financers actua com a suport de l'activitat del Consell Assessor.

 2. El Gabinet emet també els informes que la Junta de Govern, el conseller delegat o consellera delegada o el director o directora general li demanin.

 3. En l'exercici de les seves funcions, el Gabinet pot proposar a la Junta de Govern la conclusió de convenis de col·laboració científica i tècnica amb institucions universitàries i de recerca.

Capítol 5

De la informació estadística

Article 30

L'Institut, mitjançant el conseller delegat o consellera delegada o del director o directora general o, per delegació d'aquests, mitjançant el director o directora del Gabinet d'Estudis Econòmics i Financers, pot demanar a tots els intermediaris financers que operen a Catalunya, a les cambres de comerç i a altres entitats o institucions que representen interessos generals de caràcter econòmic la informació que li sigui útil per al coneixement estadístic de l'activitat econòmica de Catalunya, sens perjudici d'aquella altra que les institucions esmentades hagin de subministrar d'acord amb les disposicions legals o reglamentàries.

Capítol 6

Dels recursos

Article 31

 1. Els recursos econòmics de l'Institut Català de Finances estan constituïts per:

  1. La dotació inicial assignada pel Parlament de Catalunya.

  2. Les dotacions amb càrrec al pressupost de la Generalitat de Catalunya.

  3. Els béns i els valors que integren el seu patrimoni.

  4. Els productes i les rendes derivats del seu patrimoni.

  5. Els excedents derivats de les operacions de l'Institut.

  6. Les emissions de títols de renda fixa que se li autoritzin, d'acord amb les disposicions que regulen aquesta matèria.

  7. Les aportacions d'altres institucions financeres, públiques o privades, que s'estableixin d'acord amb les lleis o els convenis de finançament o de col·laboració amb l'Institut.

  8. Els dipòsits que hi constitueixin altres institucions públiques.

  9. Qualsevol altre recurs que arbitri el Govern, atenent les funcions pròpies de l'Institut, d'acord amb les bases de l'ordenació general del crèdit i la banca i amb l'ordenació de la política monetària de la Unió Europea.

 2. L'Institut Català de Finances ha de destinar a càrrec dels excedents les dotacions necessàries per afrontar la morositat produïda i prevista en l'exercici de les seves funcions. A aquest efecte, ha de constituir un fons per a la cobertura de major risc per a l'aplicació de recursos públics.

  Disposició final

  El Govern ha d'aprovar el Reglament de l'Institut Català de Finances a proposta de la Junta de Govern.