DECRET LEGISLATIU 12/1994, 26 de juliol, pel qual s'adeqüen a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de col·legis professionals, i la Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 1936, pàg. 5704, de 19.8.1994).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret Legislatiu
 
ÍNDICE
CONTENIDO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

La Llei 2/1994, de 24 de març, autoritza en el seu article 1.1 el Govern de la Generalitat a dictar decrets legislatius, aprovatoris de textos articulats, a fi que en l'àmbit de les competències de la Generalitat, i d'acord amb el que estableix la disposició addicional 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de conformitat amb la redacció donada pel Reial decret-llei 14/1993, de 4 d'agost, adeqüi a la llei esmentada les normes amb rang de llei reguladores de procediments administratius sectorials, amb menció específica dels efectes estimatoris o desestimatoris que la manca de resolució expressa pugui produir i, en el que sigui procedent, els règims sancionadors i de recursos que s'estableixen en les esmentades normes.

Els textos legals susceptibles d'adaptació es detallen a l'annex de la Llei 2/1994 esmentada, en el qual figuren, pel que fa a l'àmbit competencial del Departament de Justícia, la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de col·legis professionals, i la Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

D'acord amb l'article 1.2 de la Llei 2/1994, els principis i criteris que regiran l'exercici de la delegació legislativa són els que recull la Llei 30/1992, de 26 de novembre, quant a les matèries que són objecte de delegació.

De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Justícia, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

-1 Es modifica l'article 19 de la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de col·legis professionals que queda redactat de la manera següent: "Article 19 "

-1 Els actes i resolucions dels col·legis professionals subjectes a dret administratiu són objecte de recurs mitjançant recurs ordinari davant l'òrgan superior jeràrquic del que els va dictar segons els respectius estatuts, d'acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. "

-2 Contra les resolucions d'aquest recurs i també contra tots els altres actes i resolucions dels consells o col·legis únics en l'àmbit de Catalunya, subjectes al dret administratiu, que posin fi a la via administrativa, es podrà recórrer davant la jurisdicció contenciosa administrativa d'acord amb el que estableix la Llei reguladora d'aquesta jurisdicció. "

-3 El recurs extraordinari de revisió es pot interposar contra els actes administratius dels consells de col·legis, dels col·legis únics en l'àmbit de Catalunya, i també contra els actes dictats pels col·legis respecte dels quals no s'hagi interposat recurs dins de termini, d'acord amb els supòsits regulats en la Llei 30/1992, de 26 de novembre."

-2 S'afegeix un capítol 8 a la Llei 13/1982, de 17 de desembre, amb l'epígraf "actes presumptes", integrat per l'article 20, amb el text següent: "Article 20 "El règim jurídic dels actes presumptes dels col·legis professionals es regirà pel que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre."

Article 2

Es modifica l'article 12 de la Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que queda redactat de la manera següent: "Article 12 "Règim jurídic "

-1 El règim jurídic dels actes presumptes dels òrgans de govern i administratius del Centre es regirà pel que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. "

-2 Els actes administratius emanats dels òrgans de govern i administratius del Centre poden ser objecte de recurs, d'acord amb els supòsits, procediments i terminis que estableixen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. "A aquests efectes posen fi a la via administrativa els actes dictats pel conseller de Justícia i també els dictats pel secretari general d'aquest Departament en matèria de personal. "

-3 La reclamació prèvia en via administrativa es regeix pel que estableix el títol 8 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. "

-4 Les reclamacions prèvies a les vies judicials civil i laboral les resoldran el conseller i el secretari general del Departament de Justícia, respectivament. "

-5 L'exercici d'accions civils i laborals es regeix per les normes que li siguin aplicables."

Disposició derogatòria Queden derogades totes aquelles disposicions sigui quin sigui el seu rang, en el que contradiguin o s'oposin al que disposa aquest Decret legislatiu.

Disposicions finals

-1 Els col·legis professionals i consells de col·legis de Catalunya en modificar els seus estatuts, els adaptaran al que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

-2 Aquest Decret legislatiu entrarà en vigor l'endemà d'haver estat publicat al DOGC.

Barcelona, 26 de juliol de 1994

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Isac i Aguilar Conseller de Justícia