LLEI 13/2020, del 13 d'octubre, de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut i del personal del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Els articles 65 i 67 de l'Estatut preveuen que les lleis de Catalunya són promulgades, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya;

D'acord amb l'anterior promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

L'article 26.3 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, redueix al 50% les retribucions que estableix en concepte de productivitat variable el II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, per al període 2006-2010, reducció que s'ha mantingut fins a l'aprovació d'aquesta llei.

D'altra banda, els apartats 1 i 3 de l'article 23 del Reial decret llei 24/2018, del 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic, determinen que les administracions i la resta d'entitats que integren el sector públic que en exercicis anteriors hagin minorat les retribucions de llurs empleats en quanties no exigides per les normes bàsiques de l'Estat o que no hagin aplicat els increments retributius màxims previstos en les lleis de pressupostos generals de l'Estat poden restablir les quanties vigents abans de la minoració o les que corresponen fins a assolir l'increment permès en les lleis de pressupostos, mesura que només poden aprovar les administracions i les entitats que compleixen els objectius de dèficit i deute i la regla de despesa en els termes que estableixen els apartats 3 i 4 de l'article 17 de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Al llarg del 2018, la situació de les finances de la Generalitat va millorar respecte a l'any anterior. En canvi, el pes del complement de productivitat variable dins l'estructura salarial del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut ha comportat que la reducció de les retribucions d'aquests professionals hagi estat molt superior a la de la resta d'empleats públics, fet que obliga a restablir, en la mesura que les possibilitats financeres ho permetin, l'equilibri anterior a la Llei de pressupostos per a l'any 2012.

En aquest context, la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat va debatre en les sessions del 30 de novembre de 2018 i del 15 de febrer de 2019 la recuperació dels imports del complement de productivitat variable en els termes que preveu el II Acord sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

El complement de productivitat variable s'abona anualment a l'abril, tal com va acordar el 14 d'abril de 2008 la Comissió de Seguiment del II Acord sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut. Aquesta mesura, però, no es va poder fer efectiva l'abril del 2019 amb una llei del Parlament de Catalunya a causa dels terminis de tramitació parlamentària.

Per tots aquests motius, es va considerar que concorrien les circumstàncies que feien imprescindible adoptar mesures extraordinàries i urgents per a recuperar parcialment l'import del complement de productivitat variable que estableix el II Acord sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

Així, es va valorar la possibilitat d'absorbir amb els crèdits pressupostaris consignats, prorrogats per al 2019, la despesa corresponent a aquesta mesura, que no era possible d'aplicar, però, sense una disposició normativa amb rang legal i de caràcter urgent. Així mateix, era voluntat del Govern no demorar l'aplicació d'una mesura que beneficiava el personal estatutari de l'Institut Català de la Salut i millorava l'organització i la prestació de serveis de l'entitat augmentant la motivació d'aquest personal.

En aplicació de l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta dels consellers de Salut, d'Economia i Hisenda i de Polítiques Digitals i Administració Pública i d'acord amb el Govern, aquesta disposició normativa amb rang legal i de caràcter urgent es va aprovar via decret llei. Així, l'any 2019 el personal de l'Institut Català de la Salut va recuperar el 75% del complement, i el 2020 n'ha de recuperar el 100%.

El Parlament de Catalunya, en la sessió tinguda el 3 d'abril de 2019, va aprovar la Resolució 379/XII, de validació del Decret llei 6/2019, del 19 de març, sobre el restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut. Una vegada validat el decret llei, i d'acord amb l'article 158.4 del Reglament, el Parlament va aprovar de tramitar el Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

Article 1 Objecte

L'objecte d'aquesta llei és garantir al personal estatutari de l'Institut Català de la Salut i al personal del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya el restabliment de les retribucions que estableix en concepte de complement de productivitat variable, relatiu al compliment dels objectius fixats per a cada exercici, el II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

Article 2 Destinataris i moment de la percepció
  1. El personal estatutari de l'Institut Català de la Salut ha de rebre durant l'exercici del 2020 i els següents el 100% de les retribucions que estableix en concepte de complement de productivitat variable, relatiu al compliment dels objectius fixats per a l'exercici del 2019 i els següents, el II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

  2. Els criteris que estableix l'apartat 1 per al personal estatutari de l'Institut Català de la Salut s'han d'aplicar, en virtut dels acords assolits en el marc del conveni col·lectiu, al personal de les entitats del sector públic adscrites a l'Institut Català de la Salut que formen part del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

Disposicions finals

Primera. Preceptes que comporten despeses

Els preceptes que comporten despeses amb càrrec als pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l'entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l'exercici pressupostari immediatament posterior a l'entrada en vigor d'aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Barcelona, 13 d'octubre de 2020

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut