LLEI 19/1983, de 14 de juliol, per la qual es crea la Policia Autonòmica de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

Article únic

D'acord amb el que estableix l'article 13 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, es crea la Policia Autonòmica de la Generalitat, que ha d'exercir primordialment les funcions de protecció de les persones i els béns, de manteniment de l'ordre públic i de vigilància i protecció dels edificis i les instal·lacions de la Generalitat, sens perjudicis d'altres funcions que, arribat el cas, li podran ésser assignades segons el que determini la Llei orgànica prevista en l'article 149.1.29 de la Constitució.

Disposició adicional El Cos de Mossos d'Escuadra de la Generalitat és el nucli inicial de la Policia Autonòmica.

Disposició final S'autoritza el Consell Executiu perquè dicti les disposicions necessàries per a desplegar i aplicar la present Llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals siui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Barcelona, 14 de juliol de 1983

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Macià Alavedra i Moner Conseller de Governació