LLEI 23/2015, del 29 de juliol, del règim transitori del finançament específic del municipi de Badia del Vallès.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

El municipi de Badia del Vallès es va crear per mitjà de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès. El preàmbul de la Llei 1/1994 detallava les característiques socioeconòmiques i territorials especials del nucli de Badia del Vallès que van justificar la creació del municipi: l’origen (Pla nacional de l’habitatge 1961-1976), la configuració urbanística (es va preveure la construcció de 5.372 habitatges en règim de protecció especial, 136 locals comercials i tot un seguit d’equipaments que en el moment de la inauguració encara no s’havien executat), l’administració (per mitjà de la Mancomunitat Intermunicipal Barberà del Vallès – Cerdanyola del Vallès «Ciutat Badia»), la consciència ciutadana dels habitants de considerar-se veïns de Badia del Vallès (l’any 1982 es va fer una consulta popular sobre la constitució d’aquest nucli en municipi) i la insuficiència de recursos de la Mancomunitat per a atendre el finançament adequat del nivell de serveis que prestava a la població, entre altres.

L’article 1 de la Llei 1/1994 establia, per raons d’interès públic i social, un finançament transitori especial per al municipi de Badia del Vallès, desenvolupat per la disposició transitòria tercera. Aquest període transitori s’establia en deu anys des de l’entrada en vigor de la Llei, durant els quals l’Administració de la Generalitat es va fer càrrec del finançament dels serveis no obligatoris que hi havia en el moment de creació del municipi.

La disposició addicional tercera de la Llei 4/2000, del 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, va modificar l’apartat 2 de la disposició transitòria tercera de la Llei 1/1994, amb relació al sistema d’actualització anual de l’aportació de la Generalitat. A partir de l’exercici pressupostari de l’any 2000, l’aportació anual, que fins aleshores es feia d’acord amb l’evolució pressupostària de l’Administració de la Generalitat, va passar a fer-se d’acord amb l’evolució de l’índex de preus de consum.

Una vegada finalitzat aquell període de deu anys, l’Ajuntament de Badia del Vallès va manifestar que es mantenia la situació d’insuficiència de la hisenda municipal i va sol·licitar a la Generalitat l’aprovació d’una fórmula transitòria de finançament fins a l’aprovació definitiva d’un nou sistema de finançament específic per a garantir la viabilitat econòmica del municipi. Aquesta fórmula transitòria es va articular mitjançant la pròrroga de la disposició transitòria tercera de la Llei 1/1994: fins al 31 de desembre de 2005, mitjançant la disposició final tercera de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2005; i fins al 31 de desembre de 2006, mitjançant la disposició final quarta de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2006.

El 31 de juliol de 2007 es va formalitzar el Conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament de Badia del Vallès relatiu a la pròrroga del sistema de finançament establert per a aquest municipi per la disposició transitòria tercera de la Llei 1/1994. En el punt 6 de l’exposició les dues parts expressaven la conveniència d’establir un nou sistema de finançament compensatori, que s’hauria d’establir per llei i que hauria de substituir la disposició transitòria tercera de la Llei 1/1994, amb caràcter transitori i decreixent, amb l’objectiu exclusiu de cobrir el període fins a la normalització de la hisenda municipal de Badia del Vallès. El conveni establia, així mateix, unes quanties d’aportació fins a l’any 2018 com a horitzó final, i es va acordar que a partir d’aquesta data s’havia d’establir un nou marc de relacions i de finançament, un cop analitzada l’estructura financera de l’Ajuntament.

Després de dinou anys des de la creació del municipi de Badia del Vallès, es constata que no s’han assolit els objectius fixats pel conveni per a millorar la base fiscal del municipi i que el conveni no dóna prou seguretat jurídica per a garantir el compliment de les aportacions, per la qual cosa és pertinent incorporar en una norma amb rang de llei un règim transitori que garanteixi unes aportacions econòmiques estables mentre es defineix un nou sistema de finançament específic que garanteixi la viabilitat econòmica del municipi i tingui en compte l’experiència acumulada.

El conveni de finançament vigent també considera la necessitat de potenciar la capacitat fiscal del municipi mitjançant la cessió gratuïta i urgent dels terrenys del municipi qualificats com a equipaments comunitaris que són propietat de la Generalitat i de l’Institut Català del Sòl, i que consten en l’annex del dit conveni. A causa de l’incompliment del conveni, el municipi de Badia del Vallès no pot potenciar la seva capacitat fiscal.

L’experiència mostra que el veritable problema és la insuficiència de base fiscal de Badia del Vallès, que fa que les disposicions del conveni de finançament i les del règim transitori d’aquesta llei no constitueixin una solució definitiva a la insostenibilitat financera del municipi, ja que persisteix un dèficit que és estructural i que està condicionat per la seva realitat territorial i socioeconòmica, reconeguda i acceptada per la mateixa llei de creació, i que fa de Badia del Vallès un municipi especial, molt diferent de la resta de municipis de Catalunya.

Per tant, la solució d’aquesta llei en cap cas no es pot considerar definitiva, i ha de garantir el compromís de treballar amb l’objectiu d’establir un nou sistema de finançament específic per a Badia del Vallès. La pertinència d’un sistema de finançament específic també està avalada implícitament pel que disposa l’article 7.1. b del Decret 244/2007, del 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, que estableix com a requisit per a crear un nou municipi per segregació que tingui, com a mínim, una capacitat fiscal igual o superior al 95% dels municipis existents del mateix tram de població.

Aquesta llei conté una referència expressa a la necessitat d’establir un nou sistema de finançament específic que garanteixi la suficiència financera del municipi, tal com estableixen els articles 9.1 i 9.5 de la Carta Europea d’Autonomia Local (redactada a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985), l’article 142 de la Constitució espanyola, els articles 217, 218 i 219 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i diverses disposicions de règim local.

Una vegada consolidada la subsistència del municipi de Badia del Vallès, la disposició derogatòria extingeix la vigència de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès, per raons de simplificació de l’ordenament jurídic.

Article 1 Finalitat

La finalitat d’aquesta llei és dotar el municipi de Badia del Vallès d’un finançament transitori especial, mentre no s’aprova un finançament específic per al dit municipi per a resoldre el dèficit estructural permanent que pateix com a conseqüència de les seves característiques socioeconòmiques i territorials.

Article 2 Prestació de serveis per part de Badia del Vallès

El municipi de Badia del Vallès ha de prestar els serveis que li corresponen segons la legislació vigent.

Article 3 Desenvolupament urbanístic de Badia del Vallès

L’Administració de la Generalitat ha de prestar a Badia del Vallès l’assistència i el suport necessaris per al desenvolupament urbanístic del municipi.

Article 4 Comissió sobre el Finançament Específic de Badia del Vallès
 1. Es crea la Comissió sobre el Finançament Específic de Badia del Vallès, que ha d’existir mentre no s’aprovi un sistema de finançament específic per al municipi de Badia del Vallès.

 2. La Comissió s’ha de reunir un cop l’any com a mínim.

 3. La Comissió ha de tenir una composició paritària amb tres representants de l’Administració de la Generalitat i tres del municipi de Badia del Vallès.

 4. La Comissió ha d’ésser copresidida pel conseller competent en matèria de governació i per l’alcalde de l’Ajuntament de Badia del Vallès, i s’hi ha de garantir la presència d’un representant del departament competent en matèria d’economia i finances.

 5. La Comissió té les funcions següents:

 1. Garantir que els pressupostos de la Generalitat tinguin una partida destinada al finançament de Badia del Vallès, en els termes establerts per l’article 5.

 2. Treballar per a establir un sistema de finançament específic per a Badia del Vallès tenint en compte les característiques especials del municipi i analitzant l’estructura de la hisenda local per tal de mesurar d’una manera objectiva el dèficit de capacitat fiscal del municipi.

 3. Procurar que el nou sistema de finançament compensi el dèficit de capacitat fiscal de Badia del Vallès i que es pugui assolir la normalització de la hisenda municipal.

 4. Assegurar que en el termini de quatre anys s’aprovi un finançament específic per a Badia del Vallès, derivat de la insuficiència de base fiscal, que garanteixi la viabilitat econòmica del municipi.

 5. Vetllar pel compliment d’aquesta llei.

Article 5 Règim transitori del finançament específic de Badia del Vallès
 1. L’Administració de la Generalitat, mentre no s’aprovi un sistema de finançament específic per al municipi de Badia del Vallès, ha de finançar part del dèficit de capacitat fiscal del municipi per a garantir la prestació dels serveis no obligatoris existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

 2. La Generalitat ha de fixar anualment una quantitat per al finançament transitori del municipi de Badia del Vallès per mitjà de l’habilitació d’una partida amb aquest objecte en els exercicis pressupostaris dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019. Per a cada any s’ha d’establir una única partida amb la quantitat de, com a mínim, 3.008.118,24 euros. Trimestralment se n’ha de transferir una quarta part al municipi.

 3. El sistema de finançament transitori regulat per aquest article resta vigent i s’ha de prorrogar anualment a partir del 2020 fins que s’aprovi un nou sistema de finançament específic.

 4. La Sindicatura de Comptes ha de fiscalitzar els comptes de l’Ajuntament de Badia del Vallès anualment, mentre l’Administració de la Generalitat es faci càrrec del finançament dels serveis no obligatoris a què fa referència l’apartat 1.

  Disposició derogatòria

  Es deroga la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès.

  Disposicions finals

  Primera. Conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament de Badia del Vallès relatiu a la pròrroga del sistema de finançament establert per a aquest municipi per la disposició transitòria tercera de la Llei 1/1994

 5. Per a l’any 2015 resta vigent, com a aportació de la Generalitat per al finançament de Badia del Vallès, la quantitat de 3.008.118,24 euros, fixada pel Conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament de Badia del Vallès relatiu a la pròrroga del sistema de finançament establert per a aquest municipi per la disposició transitòria tercera de la Llei 1/1994, sens perjudici del que estableix l’apartat 2 de la present disposició.

 6. Es deixen sense efecte els punts 1 i 2 del Conveni.

 7. La cessió al municipi de Badia del Vallès dels terrenys que corresponen a la Generalitat o a l’Institut Català del Sòl que consten a l’annex del Conveni es regeix pel punt 3 del mateix conveni.

  Segona. Desplegament d’aquesta llei

  Es faculta el Govern per a dictar les disposicions necessàries per a desplegar aquesta llei.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 29 de juliol de 2015

  Artur Mas i Gavarró

  President de la Generalitat de Catalunya