LLEI 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de

Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el

que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,

promulgo la seguent

LLEI

Aquesta Llei és conseqüència de la voluntat política de

posar fi a la inexistència d'una legislació global i

actualitzada sobre la protecció dels animals.

La Llei pretén recollir tots els principis de respecte,

defensa i protecció dels animals que ja figuren als

tractats i convenis internacionals i a les legislacions

dels països socialment més avançats.

La legislació vigent és antiquada i molt parcial i es

troba tan dispersa que no permet dur a terme una tasca de

protecció i defensa efectives dels animals. Cal establir

les normes i els mitjans conseqüents que permetin de

mantenir i de salvaguardar les poblacions animals i que

alhora condicionin, en els casos permesos, la tinença, la

venda, el tràfic i el manteniment d'animals en captivitat,

a fi que es produeixin amb unes garanties mínimes de bon

tracte per als animals.

D'altra banda, la incorporació d'Espanya a les Comunitats

Europees i la signatura dels convenis de Washington, Berna

i Bonn fan necessària una adaptació de la normativa

existent en matèria de protecció de la fauna.

Hom no ha considerat que aquesta Llei sigui el marc

adient per a introduir tota una gran temàtica, pendent

d'ésser regulada, com ho és la relacionada amb

l'experimentació i la vivisecció d'animals. Més aviat s'ha

considerat que l'àmbit a tractar era tan ampli i compleix

que requeria un marc normatiu específic, i és en aquest

sentit que es prepararà una llei sobre aquesta matèria.

Per això es posa de manifest la voluntat expressa

d'arribar a aconseguir ben aviat un marc jurídic que situï

Catalunya entre les nacions que compten amb la legislació

més completa sobre protecció i conservació dels animals.

Aquesta Llei és una de les bases necessàries per a atènyer

aquest objectiu.

El Títol I de la Llei estableix unes disposicions de

caràcter general d'aplicació a tota classe d'animals, que

es concreten en les atencions mínimes que han de rebre els

animals des del punt de vista de tracte, higiene i

transport. Recull també les normes generals referents a

llur venda, i es prohibeix la participació d'animals en

espectacles que els causin sofriment. Concretament, es

prohibeixen les baralles de galls i de gossos.

El Títol II regula les condicions de tinença i tracte

dels animals de companyia. La vida a les grans ciutats ha

comportat un augment molt considerable de l'adquisició

d'animals de companyia, però, en moltes ocasions, sense

l'assumpció de les responsabilitats que comporta tenir un

animal. Per aquest motiu la Llei regula també els requisits

higiènico-sanitaris (vacunacions, tractaments obligatoris)

i les conseqüències de l'abandó d'animals; la recollida,

el sacrifici i l'esterilització d'aquests, i també les

normes que han de complir les instal·lacions dedicades a

mantenir-los temporalment.

El Títol III està dedicat a la fauna autòctona. La Llei

declara protegides a Catalunya una sèrie d'espècies, de les

quals es prohibeix la caça, la captura, la tinença, el

tràfic, el comerç, la venda, la importació, l'exportació i

l'exhibició pública, segons correspongui en cada cas. Es

regula també la dissecació d'aquests animals.

La fauna no autòctona és regulada pel Títol IV, el qual

fa una remissió a les normes de protecció establertes pels

tractats i els convenis internacionals, i estableix dues

categories de protecció: la de les espècies altament

protegides o en perill de desaparició i la de les altres

espècies. S'especifica també la documentació que cal

posseir per cada animal.

La dissecació d'espècies protegides és regulada pel Títol

V.

El Títol VI prohibeix l'ús de determinats arts per a la

captura d'animals i el Títol VII estableix les condicions

mínimes que han de reunir les agrupacions zoològiques

d'animals de la fauna salvatge.

El Títol VIII crea, amb la finalitat de protegir espècies

de la fauna autòctona, dues modalitats d'àrees de protecció

de la fauna salvatge: les reserves naturals i els refugis.

El Títol X fa referència a les associacions de protecció

i defensa dels animals i a llur relació amb el Departament

d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Finalment, els Títols XI i XII fixen les mesures

d'inspecció i vigilància i tipifiquen les infraccions del

que disposa la Llei i les sancions aplicables

corresponents.

TÍTOL I

Disposicions generals

Article 1

Aquesta Llei té l'objecte d'establir normes per a la

protecció dels animals i per a la regulació específica dels

animals de companyia i de la fauna salvatge.

Article 2

-1 Qui posseeix un animal té l'obligació de mantenir-lo en

bones condicions higiènico-sanitàries.

-2 Es prohibeix:

 1. Maltractar o agredir físicament els animals o

  sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els irrogui

  sofriments o danys injustificats.

 2. Abandonar-los.

 3. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt

  de vista higiènico-sanitari.

 4. Practicar-los mutilacions, excepte les controlades

  pels veterinaris en cas de necessitat o per mantenir les

  característiques de la raça.

 5. No facilitar-los l'alimentació necessària per a

  subsistir.

 6. Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de

  compensació per altres adquisicions de naturalesa distinta

  a la transacció onerosa d'animals.

 7. Vendre'ls a laboratoris o clíniques, sense control de

  l'Administració.

 8. Vendre'ls als menors de catorze anys i a incapacitats

  sense l'autorització dels qui en tenen la pàtria potestat

  o la custòdia.

 9. Exercir la venda ambulant d'animals de companyia.

 10. Exercir la venda ambulant d'altres tipus d'animals

  fora dels mercats i fires legalitzades.

 11. Les accions i omissions tipificades per l'article 42

  d'aquesta Llei.

  -3 Sens perjudici del que disposa el Títol VI i sempre que

  no es tracti d'espècies protegides, s'entenen justificades

  l'eliminació específica d'animals considerats com a

  perjudicials o nocius, i també totes les pràctiques

  destinades a la protecció de les collites que no impliquin

  la destrucció en massa d'animals no nocius. La pesca, la

  recollida de marisc i la caça d'animals salvatges s'han de

  regular per les disposicions que els són pròpies.

  -4 El sacrifici d'animals criats per a la obtenció de

  productes útils per a l'home s'ha d'efectuar, en la mesura

  que sigui tècnicament possible, de manera instantània i

  indolora.

  Article 3

  -1 Els animals han de disposar d'espai suficient si se'ls

  trasllada d'un lloc a un altre. Els mitjans de transport o

  els embalatges han d'ésser concebuts per a protegir els

  animals de la intempèrie i de les diferències climàtiques

  fortes.

  -2 Durant el transport els animals han d'ésser abeurats i

  han de rebre una alimentació apropiada a intervals

  convenients.

  -3 Per a la càrrega i la descàrrega dels animals s'ha

  d'utilitzar un equip adequat.

  Article 4

  -1 Es prohibeix l'ús d'animals en espectacles, lluites i

  altres activitats si aquests els poden ocasionar sofriment

  o poden ésser objecte de burles o tractaments antinaturals,

  o bé si pot ferir la sensibilitat de les persones que els

  contemplen.

  -2 Resten expressament excloses d'aquesta prohibició:

 12. La festa dels braus en aquelles localitats on, en el

  moment d'entrar en vigor aquesta Llei, hi hagi places

  construïdes per a celebrar-hi la dita festa.

 13. Les festes amb bous sense mort de l'animal

  (corre-bous) en les dates i les localitats on

  tradicionalment se celebren.

  -3 Es prohibeixen a tot el territori de Catalunya la lluita

  de gossos, la lluita de galls de baralla, el tir al colom i

  altres pràctiques assimilables.

  -4 Sens perjudici del que disposa l'apartat 3, el

  Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot autoritzar

  a les societats de tir, sota el control de la federació

  respectiva, la celebració de competicions de tir al colom.

  Article 5

  -1 El posseïdor d'un animal, sens perjudici de la

  responsabilitat subsidiària del propietari, és responsable

  dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a

  les persones, a les coses, a les vies i espais públics i al

  medi natural en general, d'acord amb el que estableix

  l'article 1905 del Codi Civil.

  -2 El posseïdor d'un animal, sens perjudici de la

  responsabilitat subsidiària del propietari, és responsable

  d'adoptar les mesures que calguin per a impedir que els

  animals embrutin les vies i els espais públics.

  TÍTOL II

  Dels animals de companyia

  Capítol I

  Normes generals

  Article 6

  Són animals de companyia els que es crien i es

  reprodueixen amb la finalitat de viure amb l'home i que

  s'assenyalen a l'Annex 1. Resten exclosos d'aquesta

  denominació els animals salvatges, les espècies protegides

  de la fauna autòctona i els animals que es crien per a la

  producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil

  per a l'home. En resten exclosos també els animals de

  càrrega i els que treballen en l'agricultura.

  Article 7

  -1 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i el

  Departament de Sanitat i Seguretat Social poden ordenar,

  per raons de sanitat animal o de salut pública, la

  vacunació o el tractament obligatori dels animals de

  companyia.

  -2 Els veterinaris de l'Administració pública i les

  clíniques i els consultoris veterinaris han de dur un arxiu

  amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació o de

  tractament obligatori, el qual ha d'estar a disposició de

  l'autoritat competent.

  Article 8

  Els posseïdors de gossos, que ho són per qualsevol títol,

  els han de censar a l'ajuntament del municipi on resideixen

  habitualment dins el termini màxim d'un mes comptat a

  partir de la data de naixement o d'adquisició de l'animal.

  L'animal ha de portar necessàriament la seva identificació

  censal, de manera permanent.

  Capítol II

  Abandó d'animals de companyia i centres de recollida

  d'animals

  Article 9

  -1 Es considera que un animal està abandonat si no duu cap

  identificació de l'origen o del propietari ni va acompanyat

  de cap persona. En aquest supòsit, l'ajuntament o, si

  s'escau, l'entitat supramunicipal corresponent s'han de fer

  càrrec de l'animal i l'han de retenir fins que és

  recuperat, cedit o sacrificat.

  -2 El termini per a recuperar un animal sense identificació

  són vuit dies.

  -3 Si l'animal porta identificació, s'ha d'avisar el

  propietari, i aquest té un termini de deu dies per a

  recuperar-lo, abonant prèviament les despeses que ha

  originat el manteniment d'aquest. Un cop transcorregut

  aquest temps, si el propietari no ha satisfet l'abonament

  de les despeses, l'animal es considera abandonat.

  Article 10

  -1 Correspon als ajuntaments de recollir els animals

  abandonats.

  -2 Amb aquesta finalitat, els ajuntaments han de disposar

  d'instal·lacions adequades o concertar la realització

  d'aquest servei amb associacions de protecció i defensa

  dels animals col·laboradores del Departament d'Agricultura,

  Ramaderia i Pesca o amb entitats supramunicipals.

  -3 En qualsevol cas, les instal·lacions de recollida

  d'animals abandonats han de complir els requisits

  establerts per reglament.

  Article 11

  -1 Els centres de recollida d'animals abandonats, un cop

  transcorregut el termini legal per a recuperar-los, poden

  sacrificar-los o donar-los en adopció, esterilitzats

  prèviament. L'esterilització s'ha de fer sota control

  veterinari.

  -2 El sacrifici i l'esterilització d'aquests animals s'ha

  de fer sota control veterinari.

  Article 12

  -1 Si un animal ha d'ésser sacrificat, s'han d'utilitzar

  mètodes que impliquin el mínim sofriment i que provoquin

  una pèrdua de consciència immediata.

  -2 El sacrifici s'ha de fer sota el control i la

  responsabilitat d'un veterinari.

  -3 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot

  regular per reglament els mètodes de sacrifici a utilitzar.

  Article 13

  -1 Els ajuntaments o les entitats supramunicipals, per ells

  mateixos o mitjançant associacions de protecció i defensa

  dels animals col·laboradores del Departament d'Agricultura,

  Ramaderia i Pesca, poden comissar els animals de companyia

  si hi ha indicis que hom els maltracta o tortura, si

  presenten símptomes d'agressió física o desnutrició o si es

  troben en instal·lacions indegudes.

  -2 Els ajuntaments i les organitzacions supramunicipals

  poden també ordenar l'aïllament o comissar els animals de

  companyia en el cas d'haver-los diagnosticat que pateixen

  malalties transmissibles a l'home, bé per sotmetre'ls a un

  tractament curatiu adequat, bé per sacrificar-los si és

  necessari.

  -3 Els òrgans corresponents dels Departaments

  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Governació i de

  Sanitat i Seguretat Social poden comissar els animals de

  companyia en els supòsits a què fan referència els apartats

  1 i 2, si és necessari per a l'exercici de llurs

  competències.

  Capítol III

  Instal·lacions per al manteniment temporal d'animals de

  companyia

  Article 14

  Les residències d'animals de companyia, les escoles

  d'ensinistrament i les altres instal·lacions fetes per a

  mantenir temporalment els animals domèstics de companyia

  han d'estar declarades nuclis zoològics pel Departament

  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, com a requisit

  imprescindible per a llur funcionament.

  Article 15

  -1 Cada centre ha de portar un registre amb les dades de

  cadascun dels animals que hi entren i de la persona

  propietària o responsable, el qual ha d'estar a disposició

  del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de

  l'autoritat competent sempre que aquesta ho requereixi.

  -2 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  determina les dades que han de constar en el registre.

  Article 16

  -1 Les residències d'animals domèstics de companyia i

  altres instal·lacions d'aquesta classe han de disposar d'un

  servei veterinari encarregat de vigilar l'estat físic dels

  animals residents. En el moment d'entrar-hi, s'ha de posar

  l'animal en una instal·lació aïllada, i hi ha d'ésser

  mantingut fins que el veterinari del centre en dictamina el

  bon estat sanitari.

  -2 És obligació del servei veterinari del centre vigilar

  que els animals s'adapten a la nova situació, que no

  presenten problemes d'alimentació ni es dóna cap altra

  circumstància que els pugui provocar mal, i ha de prendre

  les mesures escaients en cada cas.

  -3 Si un animal es posa malalt, el centre ho ha de

  comunicar immediatament al propietari o responsable, el

  qual pot donar l'autorització per a un tractament

  veterinari o pot recollir l'animal.

  -4 Les residències d'animals domèstics de companyia i

  altres instal·lacions han de prendre les mesures

  necessàries per a evitar contagis entre els animals

  residents.

  TÍTOL III

  Fauna autòctona

  Article 17

  A l'efecte d'aquesta Llei, es defineixen legalment com a

  espècies de la fauna autòctona les que són originàries de

  Catalunya o de la resta del territori de l'Estat espanyol,

  incloses les que hi hivernen o hi són de pas i les espècies

  de peixos i animals marins de les costes catalanes.

  Article 18

  -1 Les espècies que inclou l'Annex 2 es declaren

  protegides a Catalunya. Es prohibeix la caça, la captura,

  la tinença, el tràfic, el comerç, la venda, la importació,

  l'exportació i l'exhibició pública, segons que correspongui

  en cada cas, tant de les espècies adultes com dels ous i

  les cries, i de totes les subespècies i tots el tàxons

  inferiors, independentment de llur procedència. Es

  prohibeix també de vendre'n les parts o els productes

  obtinguts a partir d'aquestes espècies.

  -2 La prohibició que estableix l'apartat 1 afecta tant les

  espècies vives com les dissecades.

  Article 19

  -1 Els instruments de planejament territorial i urbanístic

  han d'assegurar la preservació, el manteniment i la

  recuperació dels biòtops i dels hàbitats de les espècies

  protegides.

  -2 Pel que fa a les migracions, es prohibeix especialment

  la pertorbació dels espais de recuperació, criança, muda,

  hivernada i descans.

  Article 20

  -1 Es faculta el Departament d'Agricultura, Ramaderia i

  Pesca perquè comissi els exemplars detallats per l'Annex 2

  que estan en possessió de particulars o que són exposats

  per a la venda o l'exhibició pública.

  -2 Es faculta al Departament d'Agricultura, Ramaderia i

  Pesca perquè lliuri a parcs zoològics i a centres de

  caràcter científic, cultural o educatiu exemplars vius de

  les espècies que detalla l'Annex 2 provinents de comissos,

  si la readaptació a la vida salvatge no és possible en les

  instal·lacions autoritzades.

  Article 21

  -1 En condicions estrictament controlades, el Departament

  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot autoritzar la captura

  en viu amb finalitats científiques, culturals, de

  reproducció en captivitat, de repoblació o de reintroducció

  en altres zones, d'exemplars adults d'algunes de les

  espècies que detalla l'Annex 2. En casos excepcionals i amb

  els mateixos fins, es pot autoritzar també la recollida

  d'ous i de cries.

  -2 En cas que no comporti amenaça per a les poblacions de

  l'espècie, es pot autoritzar la captura en viu d'exemplars

  adults o la recollida d'ous i cries de les espècies que

  detalla l'Annex 2 amb la finalitat de reintroduir aquestes

  espècies en altres àrees de Catalunya. Aquestes operacions

  requereixen un informe previ del Departament d'Agricultura,

  Ramaderia i Pesca sobre l'estat de la població d'aquella

  espècie a Catalunya.

  -3 Només en cas que calgui reduir la població animal d'una

  espècie protegida, en interès de la protecció d'altres

  espècies assenyalades per l'Annex 2 o per prevenir danys

  importants a conreus, ramats o forests, es pot autoritzar

  la caça selectiva temporal d'espècies indicades per l'Annex

  2. Aquesta autorització té caràcter extraordinari i

  requereix un informe que demostri que l'operació de caça

  selectiva que s'ha de practicar no posa en perill el nivell

  de població, la distribució geogràfica o la taxa de

  reproducció de l'espècie protegida en el conjunt de

  Catalunya.

  -4 Durant el temps que duri la cacera, aquesta ha d'ésser

  controlada per representants del Departament d'Agricultura,

  Ramaderia i Pesca.

  -5 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha de

  regular la captura d'ocells rapinyaires per a la pràctica

  de la falconeria.

  -6 Sens perjudici del que estableixen els apartats

  anteriors, es pot autoritzar la captura en viu del pinsà

  comú destinada a la participació en concursos de cant, en

  la manera que hom determinarà per reglament, sempre que no

  comporti un detriment per a la població d'aquesta espècie.

  -7 La caça del gall fer requereix, en tots els casos,

  l'autorització específica del Departament d'Agricultura,

  Ramaderia i Pesca, de la manera que hom determinarà per

  reglament.

  Article 22

  -1 Les espècies declarades anualment per les disposicions

  normatives que regulen els períodes hàbils de caça i de

  pesca en el territori de Catalunya com a espècies

  protegides o de caça o pesca prohibides es consideren com a

  espècies de l'Annex 2, amb la categoria D, mentre dura el

  termini de la disposició, i són sotmeses a idèntica

  protecció.

  -2 Es protegeixen totes les espècies d'ocells de longitud

  igual o menor a 20 cm. Això implica la prohibició de

  capturar-les, ja siguin vives o mortes. El Departament

  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot excloure d'aquesta

  prohibició, mitjançant reglament, les espècies perjudicials

  per a l'agricultura i les que són capturades per a

  activitats tradicionals de fort arrelament a Catalunya i

  les que expressament són autoritzades per a les ordres que

  fixen els períodes hàbils de caça a tot el territori de

  Catalunya i les vedes especials que s'estableixen per a

  cada temporada.

  -3 Es prohibeixen la pesca, el tràfic, la venda i el consum

  de peixos i de crancs menors de 8 cm de llargada. Aquesta

  longitud es compta de la punta de la boca fins al punt

  mitjà de l'aleta caudal. Per als crancs, la mida és des de

  l'ull fins a l'extrem de la cua estesa.

  -4 Sens perjudici del que disposa l'apartat 3, es pot

  autoritzar per reglament la pesca de peixos de menys de 8

  cm en els entrenaments i campionats anomenats de pesca de

  minitalla al "coup", organitzats per la Federació Catalana

  de Pesca Esportiva o per les seves entitats federades, i en

  la pràctica de la modalitat de pesca esportiva amb peixet,

  restringida a les espècies anomenades "vairon" i madrilla.

  Article 23

  1. En cas d'animals morts, o d'animals ferits que s'han de

  sacrificar en no aconseguir-se que es recuperin, el

  Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en pot

  autoritzar la dissecació i la permanència posterior en

  centres de caràcter científic, cultural o educatiu.

  2. Només es pot permetre la dissecació als particulars si

  es demostra la mort natural de l'animal, però ha de comptar

  amb l'autorització prèvia del Departament d'Agricultura,

  Ramaderia i Pesca. En cap cas no es pot autoritzar

  l'exhibició pública dels exemplars dissecats.

  Article 24

  El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord

  amb l'estat de les poblacions de la fauna autòctona, pot

  ampliar la relació d'espècies protegides a Catalunya.

  TÍTOL IV

  De la fauna no autòctona

  Article 25

  La fauna no autòctona comprèn les espècies animals

  originàries de fora de l'Estat espanyol que viuen en estat

  salvatge. Se n'exclouen, per tant, els animals domèstics de

  companyia, els animals que es crien per a la producció de

  carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'home, i

  també els animals de càrrega i els que treballen en

  l'agricultura.

  Article 26

  -1 La protecció de la fauna no autòctona es regeix pel que

  estableixen els tractats i els convenis internacionals

  signats per l'Estat espanyol, per la normativa comunitària

  i pel que preceptuen aquesta Llei i les disposicions que la

  desenvolupen.

  -2 Només es poden caçar, capturar intencionadament, tenir,

  vendre, comerciar o exhibir les espècies, els ous o les

  cries o qualsevol part o producte obtingut d'aquelles

  espècies que permeten les normes damunt dites.

  Article 27

  -1 Es prohibeix la caça i la captura intencionada, el

  comerç, la venda, la tinença o l'exhibició pública

  d'espècies o d'ous i cries d'aquelles espècies declarades

  altament protegides o en perill d'extinció pels tractats i

  els convenis vigents a l'Estat espanyol.

  -2 Únicament se'n pot permetre la tinença i l'exhibició

  pública si es tracta d'intercanvis no comercials entre

  institucions zoològiques o científiques legalitzades.

  -3 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca és

  facultat per a comissar els animals damunt dits i

  retornar-los al país d'origen.

  Article 28

  Els venedors o els posseïdors d'animals pertanyents a

  espècies de comerç permès pels damunt dits tractats i els

  posseïdors d'animals pertanyents a espècies altament

  protegides o en perill d'extinció, en el supòsit

  d'intercanvis no comercials entre institucions zoològiques

  o científiques legalitzades, han de posseir, per cada

  animal o per cada partida d'animals, especificant en aquest

  darrer cas el nombre d'animals que la componen, la

  documentació següent:

 14. El certificat sanitari d'origen.

 15. La llicència d'importació.

 16. La llicència d'exportació.

 17. L'autorització zoosanitària d'entrada.

 18. El certificat de reconeixement sanitari a la duana o

  la certificació de quarantena a Espanya.

  Article 29

  -1 Si el venedor o posseïdor no presenta la llicència

  d'exportació i/o la llicència d'importació, el Departament

  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca és facultat per comissar

  l'exemplar per retornar-lo al lloc d'origen o cedir-lo a

  instal·lacions zoològiques o de caire científic.

  -2 La no-presentació del certificat sanitari d'origen, de

  l'autorització zoosanitària d'entrada, del certificat de

  reconeixement sanitari a la duana o del certificat de

  quarantena a Espanya comporta el comís temporal de

  l'exemplar perquè passi la quarantena en instal·lacions del

  Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o en centres

  que hi tenen conveni.

  -3 Un cop transcorreguda la quarantena, el propietari pot

  recuperar l'animal, amb el pagament previ de les despeses

  que aquest ha originat.

  -4 Si un cop transcorreguts trenta dies d'haver acabat la

  quarantena de l'animal no es compleixen les disposicions

  damunt dites, aquest pot ésser retornat al país d'origen o

  bé cedit a institucions zoològiques o de caire científic.

  Article 30

  -1 La venda en establiments comercials, la tinença i

  l'exhibició pública d'animals de la fauna no autòctona

  provinents d'instal·lacions de cria en captivitat amb

  finalitats comercials i degudament legalitzades requereixen

  la possessió, per cada animal, del certificat acreditatiu

  de l'origen, a més de la documentació especificada per

  l'article 28.

  -2 En cas que no es posseeixin aquest certificat o els

  documents acreditatius de l'origen o la procedència de

  l'animal, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  és facultat per a comissar-lo.

  TÍTOL V

  De la dissecació d'espècies protegides

  Article 31

  -1 Totes les institucions, tallers i persones que

  practiquen activitats de taxidèrmia han de dur un llibre de

  registre en què han de constar les dades referents als

  exemplars de la fauna salvatge objecte de dissecació total

  o parcial.

  -2 Aquest llibre de registre, del qual hom ha de determinar

  les dades per reglament, ha d'estar a disposició del

  Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè el

  pugui examinar.

  Article 32

  Es crea el Registre de Tallers de Taxidermistes,

  dependent del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

  Per reglament s'han de fixar les condicions per accedir-hi.

  TÍTOL VI

  De l'ús d'arts prohibits per a la captura d'animals

  Article 33

  -1 Es prohibeix la venda i la utilització de xarxes

  japoneses. Aquests arts només poden ésser utilitzats amb

  finalitats científiques, mitjançant l'autorització especial

  del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i sota els

  requisits de precinte identificador que hom determinarà per

  reglament.

  -2 Es prohibeix la venda i la utilització de tota mena de

  paranys de tipus cep i del tipus ballesta per a la captura

  d'animals.

  -3 La utilització del vesc per a la captura d'ocells

  fringíl·lids s'ha de regular reglamentàriament en l'ordre

  general de vedes.

  -4 Es prohibeix la utilització de balins, d'armes d'aire

  comprimit i d'armes de calibre 22 en la pràctica de la

  caça.

  TÍTOL VII

  De les agrupacions zoològiques d'animals de la fauna

  salvatge

  Article 34

  -1 Els zoosafaris, els parcs zoològics, les reserves

  zoològiques i les altres agrupacions zoològiques han

  d'ésser declarats nucli zoològic del Departament

  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Amb aquesta finalitat han

  de presentar el projecte de la instal·lació i la llista

  d'animals que tenen. Les modificacions, les altes i les

  baixes s'han de comunicar al Departament d'Agricultura,

  Ramaderia i Pesca perquè pugui realitzar les anàlisis

  necessàries i, si s'escau, fer-ne l'autòpsia, a fi de

  determinar els motius de la mort i evitar possibles

  contagis.

  -2 En aquests centres s'han de complir les normes d'aquesta

  Llei que els són aplicables i les establertes per reglament

  pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, les quals

  han d'incloure les mesures necessàries per a la prevenció

  de possibles atacs dels animals al públic.

  TÍTOL VIII

  De les àrees de protecció de fauna salvatge

  Article 35

  Amb la finalitat de conservar les espècies animals,

  s'estableixen les àrees de protecció següents:

 19. Les reserves naturals de fauna salvatge.

 20. Els refugis de fauna salvatge.

  Article 36

  -1 Les reserves naturals de fauna salvatge són àrees

  limitades per protegir determinades espècies i/o poblacions

  de la fauna salvatge en perill d'extinció.

  -2 La declaració ha d'ésser atorgada pel Departament

  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, un cop feta la informació

  pública adient.

  -3 No s'hi pot permetre cap activitat que perjudiqui o

  pugui perjudicar l'espècie o la població per a la protecció

  de la qual s'ha fet la declaració.

  Article 37

  -1 Els refugis de fauna salvatge són àrees limitades per a

  preservar la fauna.

  -2 La declaració ha d'ésser atorgada pel Departament

  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'ofici o a instància del

  propietari o dels propietaris del terreny, amb l'informe

  previ del Consell de Caça de Catalunya i, en cas que es

  tracti de terrenys inclosos en àrees privades de caça,

  havent fet prèviament la informació pública adient.

  -3 En els refugis de fauna salvatge és prohibida la caça.

  TÍTOL IX

  Dels establiments de venda d'animals

  Article 38

  -1 Els establiments dedicats a la venda d'animals han de

  complir, sens perjudici de les altres disposicions que els

  són aplicables, les normes següents:

 21. Han d'ésser declarats nuclis zoològics del Departament

  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

 22. L'establiment ha de dur un registre, a disposició del

  dit Departament, en el qual han de constar les dades

  establertes per reglament.

 23. Els animals s'han de vendre desparasitats i lliures de

  tota malaltia.

  -2 L'existència d'un servei veterinari dependent de

  l'establiment que atorga certificats de salut per a la

  venda dels animals no eximeix el venedor de responsabilitat

  davant malalties d'incubació no detectades en el moment de

  la venda.

  TÍTOL X

  De les associacions de protecció i defensa dels animals

  Article 39

  -1 D'acord amb aquesta Llei són associacions de protecció i

  defensa dels animals les associacions sense finalitat de

  lucre legalment constituïdes que tenen per finalitat única

  la defensa i la protecció dels animals.

  -2 Les associacions de protecció i defensa dels animals que

  reuneixen els requisits determinats mitjançant reglament

  pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca són

  inscrites en un registre creat amb aquesta finalitat per

  aquest Departament, i se'ls atorga el títol d'entitats

  col·laboradores. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i

  Pesca pot convenir amb aquestes associacions la realització

  de tasques en relació amb la protecció i la defensa dels

  animals.

  -3 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot

  establir ajuts per a les associacions que han obtingut el

  títol de col·laboració.

  TÍTOL XI

  Inspecció i vigilància

  Article 40

  -1 Correspon als municipis o, si s'escau, a les entitats

  supramunicipals:

 24. Establir i efectuar un cens de les espècies d'animals

  domèstics que es determinen.

 25. Recollir i sacrificar animals domèstics, directament o

  mitjançant convenis amb les associacions de protecció i

  defensa d'animals.

 26. Vigilar i inspeccionar els establiments de venda,

  guarda i cria d'animals domèstics, directament o mitjançant

  convenis amb les associacions de protecció dels animals.

  -2 El servei de cens i de vigilància i inspecció pot ésser

  objecte d'una taxa fiscal.

  -3 Els censos han d'estar a disposició del Departament

  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

  -4 En el cas que l'òrgan competent no realitzi les tasques

  a què es refereix l'apartat 1, ho ha de fer el Departament

  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i les despeses

  ocasionades han d'anar a càrrec d'aquell òrgan.

  Article 41

  -1 Pel que fa a les espècies de la fauna salvatge, la

  vigilància i la inspecció són a càrrec del Departament

  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, mitjançant els seus

  agents.

  -2 Els agents de l'autoritat han de col·laborar amb el

  Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en aquestes

  tasques.

  TÍTOL XII

  De les infraccions i de les sancions

  Capítol I

  Infraccions

  Article 42

  A l'efecte d'aquesta Llei, les infraccions es

  classifiquen en lleus, greus o molt greus.

  -1 Són infraccions lleus:

 27. La possessió d'un gos no censat d'acord amb l'article

  8 d'aquesta Llei.

 28. La no-possessió o la possessió incompleta d'un arxiu

  amb les fitxes clíniques dels animals objecte de vacunació

  i/o de tractament obligatori.

 29. La venda d'animals de companyia als menors de catorze

  anys i a incapacitats sense l'autorització dels qui en

  tenen la pàtria potestat o la custòdia.

 30. La donació d'un animal de companyia com a premi o

  recompensa.

 31. La no-tinença o la manca dels preceptius requisits del

  llibre de registre establert per l'article 31.

 32. La venda, la tinença, el tràfic, el comerç i

  l'exhibició pública d'espècies de la fauna salvatge no

  autòctona que no estiguin protegides per cap conveni, si no

  es posseeix la documentació exigida.

 33. El transport d'animals amb vulneració dels requisits

  establerts per l'article 3.

 34. La caça, la captura en viu, la tinença, el tràfic, el

  comerç i l'exhibició pública d'espècies, o dels ous i les

  cries d'aquestes, incloses en l'Annex 2 amb la categoria D.

 35. La venda de parts i la dissecació de les espècies

  protegides incloses a l'Annex 2 amb la categoria D o dels

  productes obtinguts a partir d'aquestes espècies.

  -2 Són infraccions greus:

 36. El manteniment dels animals sense l'alimentació

  necessària i/o en instal·lacions inadequades des del punt

  de vista higiènico-sanitari.

 37. L'esterilització, la pràctica de mutilacions i el

  sacrifici d'animals sense control veterinari o en contra de

  les condicions i requisits establerts per aquesta Llei.

 38. La no-possessió o la possessió incompleta del registre

  establert per aquesta Llei per als establiments de venda

  d'animals.

 39. La caça i la captura d'ocells vius de longitud

  inferior a 20 cm, fora dels supòsits o amb vulneració de

  les condicions i els requisits establerts per l'article

  22.

 40. La pesca, la tinença, el tràfic i la venda de peixos i

  crancs de menys de 8 cm de longitud, fora dels supòsits o

  amb vulneració de les condicions i requisits establerts per

  l'article 21.

 41. La venda i la utilització d'arts prohibits per a la

  captura d'animals per l'article 33 o amb vulneració de les

  condicions i els requisits establerts per aquesta Llei.

 42. La no-vacunació i/o la no-realització de tractaments

  obligatoris als animals domèstics de companyia.

 43. L'incompliment de qualsevol de les condicions

  establertes per aquesta Llei per a les agrupacions

  zoològiques de la fauna salvatge.

 44. L'incompliment per part de les instal·lacions per al

  manteniment temporal d'animals de companyia de qualsevol de

  les condicions i requisits establerts pel Capítol III del

  Títol II.

 45. La caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el

  tràfic, el comerç i l'exhibició pública d'espècies, o dels

  ous i les cries d'aquestes, de la fauna no autòctona

  declarades protegides per tractats i convenis

  internacionals vigents a l'Estat espanyol, si no posseeixen

  la documentació exigida.

 46. La caça, la captura en viu, la tinença, el tràfic, el

  comerç i l'exhibició pública d'espècies, o dels ous i les

  cries d'aquestes, incloses a l'Annex 2 amb la categoria C.

 47. La venda de parts i la dissecació de les espècies

  protegides incloses en l'Annex 2 amb la categoria C o dels

  productes obtinguts a partir d'aquestes espècies.

 48. La venda ambulant d'animals de companyia i la venda

  ambulant d'altres tipus d'animals fora de mercats i fires

  legalitzades.

 49. La caça de les espècies declarades protegides per

  l'Ordre General de Vedes, mentre dura aquesta declaració.

  -3 Són infraccions molt greus:

 50. La celebració d'espectacles de lluites de gossos i de

  galls.

 51. El tir al colom, fora del supòsit previst per

  4.4.

 52. L'ús d'animals en espectacles, si l'espectacle els pot

  ocasionar sofriment, pot fer que siguin objecte de burles o

  tractaments antinaturals o pot ferir la sensibilitat de les

  persones que el contemplen.

 53. La caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el

  tràfic, el comerç i l'exhibició pública d'espècies, o dels

  ous i les cries d'aquestes, o qualsevol part o producte

  obtingut de les espècies de la fauna no autòctona

  declarades altament protegides o en perill d'extinció per

  tractats i convenis internacionals o vigents a l'Estat

  espanyol.

 54. La captura en viu, la caça, la tinença, el tràfic, el

  comerç i exhibició pública d'espècies, o dels ous i les

  cries d'aquestes, incloses a l'Annex 2 amb les categories A

  i B.

 55. La venda de parts i la dissecació de les espècies

  protegides incloses a l'Annex 2 amb les categories A i B o

  dels productes obtinguts a partir d'aquestes espècies.

 56. El maltractament i les agressions físiques als

  animals.

 57. L'abandó d'un animal de companyia.

 58. L'incompliment, pels establiments de venda d'animals,

  de l'obligació establerta per l'article 38.1.c).

  Capítol II

  Sancions

  Article 43

  -1 Les infraccions comeses contra aquesta Llei són

  sancionades amb multes de 10.000 pessetes a 2.500.000

  pessetes.

  -2 La imposició de la multa pot comportar el comís dels

  animals objecte de la infracció i, en tots els casos, el

  dels arts de caça o captura i dels intruments amb què

  s'hagi realitzat.

  -3 La comissió de les infraccions previstes per l'article

  42.3, lletres a) i i), pot comportar el tancament de les

  instal·lacions, els locals o els establiments respectius.

  Article 44

  -1 Les infraccions lleus són sancionades amb multa de

  10.000 a 50.000 pessetes; les greus, amb multa de 50.000 a

  250.000 pessetes, i les molt greus, amb multa de 250.000 a

  2.500.000 pessetes.

  -2 En la imposició de les sancions s'ha de tenir en compte,

  per a graduar la quantia de les multes i la imposició de

  les sancions accessòries, els criteris següents:

 59. La transcendència social i el perjudici causat per la

  infracció comesa.

 60. L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici

  obtingut en la comissió de la infracció.

 61. La reiteració o reincidència en la comissió

  d'infraccions.

  -3 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha

  d'establir per reglament una valoració de les diferents

  espècies de la fauna protegida, a l'efecte de graduar la

  imposició de les sancions.

  Article 45

  La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta

  Llei no exclou la responsabilitat civil i l'eventual

  indemnització de danys i perjudicis que puguin correspondre

  al sancionat.

  Article 46

  -1 Per a imposar les sancions a les infraccions previstes

  per aquesta Llei cal seguir el procediment sancionador

  regulat per la Llei de Procediment Administratiu.

  -2 Les entitats locals poden instruir, en qualsevol cas,

  els expedients infractors i elevar-los a l'autoritat

  administrativa competent perquè els resolgui.

  Article 47

  La imposició de les sancions previstes per a les

  infraccions correspon:

 62. Al Cap dels Serveis Territorials o als delegats del

  Govern de la Generalitat, en el cas de les infraccions

  lleus.

 63. Al Director General de Política Forestal, al Director

  General de Producció i Indústries Agroalimentàries o al

  Director del Joc i Espectacles, en el cas d'infraccions

  greus.

 64. Al Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o al

  Conseller de Governació, en el cas de les infraccions molt

  greus.

  Article 48

  -1 Mitjançant els seus agents, l'Administració pot comissar

  els animals objecte de protecció sempre que hi hagi indicis

  racionals d'infracció de les disposicions d'aquesta Llei.

  -2 El comís té el caràcter de preventiu fins a la resolució

  de l'expedient sancionador corresponent, a la vista del

  qual l'animal pot ésser retornat al propietari o esdevenir

  propietat de l'Administració, la qual el pot cedir a

  institucions zoològiques o de caràcter científic,

  retornar-lo al país d'origen, dipositar-lo en centres de

  recuperació o alliberar-lo en el medi natural, si es tracta

  d'una espècie de la fauna autòctona.

  -3 Si el dipòsit prolongat d'animals procedents de comís és

  perillós per a llur supervivència i cal alliberar-los

  immediatament, l'animal ha d'ésser lliberat en el medi

  natural per membres del Departament d'Agricultura,

  Ramaderia i Pesca, en presència de testimonis.

  Disposicions addicionals

  Primera

  Dins d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquesta

  Llei, el Consell Executiu ha de procedir a marcar els

  exemplars vius de les espècies detallades per l'Annex 2 que

  són en mans de centres de caràcter científic, cultural o

  educatiu.

  Segona

  Abans de 1992 el Govern de la Generalitat ha de presentar

  al Parlament un projecte de llei de regulació de la

  vivisecció, l'experimentació científica amb animals vius i

  la utilització d'animals vius per a controls analítics.

  Aquest projecte s'ha d'inspirar en el principi de la

  prohibició d'aquestes pràctiques sempre que hi hagi algun

  mètode in vitro de cost comparable i de fiabilitat

  reconeguda.

  Tercera

  Dins d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquesta

  Llei, el Consell Executiu, per decret, ha de regular les

  activitats fotogràfiques, científiques i esportives que

  poden afectar la reproducció de les diferents espècies

  protegides, les quals han d'ésser classificades segons el

  seu grau de sensibilitat en aquest aspecte.

  Disposició transitòria

  -1 De la manera que s'establirà per reglament, els qui

  posseeixen animals pertanyents al grup d'espècies de la

  fauna no autòctona ho han de notificar al Departament

  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca abans d'un any comptat des

  de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

  -2 Per al curs escolar 1988-1989 i successius el Consell

  Executiu ha de programar campanyes divulgadores del

  contingut d'aquesta Llei entre els escolars de Catalunya.

  Disposició final

  Aquesta Llei entrarà en vigor al cap de vint dies d'haver

  estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de

  Catalunya.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui

  d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que

  els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin

  complir.

  Palau de la Generalitat, 4 de març de 1988

  Jordi Pujol

  President de la Generalitat de Catalunya

  Josep Miró i Ardèvol

  Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  Annex 1

  Animals domèstics de companyia

  Totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus).

  Totes les subspècies i varietats de gossos (Canis

  familiaris).

  Annex 2

  Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona

  Categoria

  Mamífers

  Insectívors

  C Rata mesquera Talpidae (Galemys pyrenaicus, Desmana

  pyrenaica).

  C Eriçó clar Erinaceidae (Aethechinus algirus).

  Microquiròpters

  C Rates-pinyades, Rats-penats (totes les espècies).

  Rosegadors

  C Talpó de Cabrera Microtidae (Microtus cabrerae).

  Carnívors

  A Ós bru Ursidae (Ursus arctos pyrenaicus).

  A Llúdriga comuna europea Mustelidae (Lutra lutra).

  C Visó europeu Mustelidae (Lutreola lutreola).

  B Ermini Mustelidae (Mustela erminea).

  B Gat fer-Gat salvatge Felidae (Felis sylvestris).

  A Linx boreal Felidae (Lynx lynx).

  A Linx ibèric Felidae (Lynx pardina).

  C Mangosta africana Herpestidae (Herpestes inchneumon).

  A Vedell marí Phocidae (Monachus monachus).

  Artiodàctils

  B Cabra salvatge dels Pirineus Bovidae (Capra pyrenaica

  pyrenaica).

  Ocells

  Gaviformes

  B Calàbria del bec blanc Gaviidae (Gavia adamsii).

  B Calàbria agulla Gaviidae (Gavia arctica).

  B Calàbria grossa Gaviidae (Gavia immer).

  B Calàbria petita Gaviidae (Gavia stellata).

  Podicipediformes

  C Cabussó orellut Podicipedidae (Podiceps auritus).

  C Cabussó emplomallat Podicipedidae (Podiceps cristatus).

  C Cabussó gris Podicipedidae (Podiceps grisegena).

  C Cabussó coll-negre Podicipedidae (Podiceps nigricollis).

  C Cabusset Podicipedidae (Tachybaptus ruficollis).

  Procel·lariformes

  C Ocell de tempesta Hydrobatidae (Hydrobates pelagicus).

  C Petrell oceànic Hydrobatidae (Oceanites oceanicus).

  C Petrell cuaforcat Hydrobatidae (Oceanodroma leucorrhoa).

  C Petrell de Bulwer Procellariidae (Bulweria bulwerii).

  C Baldriga cendrosa Procellariidae (Calonectris diomedea).

  C Fulmar Procellariidae (Fulmarus glacialis).

  C Baldriga petita Procellariidae (Puffinus assimilis).

  C Baldriga capnegra Procellariidae (Puffinus gravis).

  C Baldriga grisa Procellariidae (Puffinus griseus).

  C Baldriga pufí Procellariidae (Puffinus puffinus).

  Pelecaniformes

  C Corb marí emplomallat Phalacrocoracidae (Phalacrocorax

  aristotelis).

  C Corb marí gros Phalacrocoracidae (Phalacrocorax carbo).

  C Corb marí pigmeu Phalacrocoracidae (Phalacrocorax

  pygmaeus).

  B Pelicà cresp Pelecanidae (Pelecanus crispus).

  B Pelicà vulgar Pelecanidae (Pelecanus onocrotalus).

  C Mascarell Sulidae (Sula bassana).

  Ciconiformes

  B Bernat pescaire Ardeidae (Ardea cinerea).

  B Agró roig Ardeidae (Ardea purpurea).

  B Martinet ros Ardeidae (Ardeola ralloides).

  A Bitó comú Ardeidae (Botaurus stellaris).

  C Esplugabous Ardeidae (Bubulcus ibis).

  B Agró blanc Ardeidae (Egretta alba).

  C Martinet blanc Ardeidae (Egretta garzetta).

  C Martinet menut Ardeidae (Ixobrychus minutus).

  C Martinet de nit Ardeidae (Nycticorax nycticorax).

  B Cigonya blanca Ciconiidae (Ciconia ciconia).

  A Cigonya negra Ciconiidae (Ciconia nigra).

  A Bec-planer Threskiornithidae (Platalea leucorodia).

  A Capó Reial Threskiornithidae (Plegadis falcinellus).

  B Flamenc Phoenicopteridae (Phoenicopterus ruber).

  Anseriformes

  C Oca riellera grossa, subspècie de Groenlàndia Anatidae

  (Anser albifrons flavirostris).

  C Oca riellera petita Anatidae (Anser erythropus).

  C Morell buixot Anatidae (Aythya marila).

  C Morell xocolater Anatidae (Aythya nyroca).

  B Oca de collar Anatidae (Branta bernicla).

  C Oca de galta blanca Anatidae (Branta leucopsis).

  B Oca de coll roig Anatidae (Branta ruficollis).

  C Morell d'ulls grocs Anatidae (Bucephala clangula).

  B Cigne petit Anatidae (Cygnus bewickii).

  B Cigne cantaire Anatidae (Cygnus cygnus).

  B Cigne mut Anatidae (Cygnus olor).

  B Xarxet mabrenc Anatidae (Mamaronetta angustirostris).

  C Ànec fosc Anatidae (Melanitta fusca).

  C Ànec negre Anatidae (Melanitta nigra).

  C Bec de serra petit Anatidae (Mergus albellus).

  C Bec de serra gros Anatidae (Mergus merganser).

  C Bec de serra mitjà Anatidae (Mergus serrator).

  A Ànec capblanc Anatidae (Oxyura leucocephala).

  C Eider Anatidae (Somateria mollissima).

  A Ànec canyella Anatidae (Tadorna ferruginea).

  B Ànec blanc Anatidae (Tadorna tadorna).

  Accipitriformes (rapinyaires diürns)

  A Àguila pescadora Pandionidae (Pandion haliaetus).

  C Astor Accipitridae (Accipiter gentilis).

  C Esparver (vulgar) Accipitridae (Accipiter nisus).

  A Voltor negre Accipitridae (Aegypius monachus).

  B Àguila daurada Accipitridae (Aquila chrysaetos).

  A Àguila imperial Accipitridae (Aquila heliaca).

  C Aligot (comú) Accipitridae (Buteo buteo).

  C Aligot calçat Accipitridae (Buteo lagopus).

  C Àguila marcenca Accipitridae (Circaetus gallicus).

  B Arpella (vulgar) Accipitridae (Circus aeruginosus).

  B Arpella pàl·lida Accipitridae (Circus cyaneus).

  B Esparver cendrós Accipitridae (Circus pygargus).

  A Esparver d'espatlles negres Accipitridae (Elanus

  caeruleus).

  A Trencalòs Accipitridae (Gypaetus barbatus).

  B Voltor comú Accipitridae (Gyps fulvus).

  B Àguila cuabarrada Accipitridae (Hieraaetus fasciatus).

  B Àguila calçada Accipitridae (Hieraaetus pennatus).

  C Milà negre Accipitridae (Milvus migrans).

  B Milà reial Accipitridae (Milvus milvus).

  B Aufrany Accipitridae (Neophron percnopterus).

  C Aligot vesper Accipitridae (Pernis apivorus).

  Falconiformes (rapinyaires diürns)

  B Esmerla Falconidae (Falco columbarius).

  B Falcó de la reina Falconidae (Falco eleonorae).

  B Xoriguer petit Falconidae (Falco naumanni).

  B Falcó pelegrí Falconidae (Falco peregrinus).

  B Falcó mostatxut Falconidae (Falco subbuteo).

  C Xoriguer (comú) Falconidae (Falco tinnunculus).

  B Falcó cama-roig Falconidae (Falco vespertinus).

  Gal·liformes

  C Grèvol Tetraonidae (Bonasa bonasia).

  B Perdiu blanca Tetraonidae (Lagopus mutus).

  B Gall fer Tetraonidae (Tetrao urogallus).

  D Gall de cua forcada, subspècie continental Tetraonidae

  (Tetrao tetrix tetrix, Lyrurus tetrix).

  D Perdiu de roca, subspècie dels Alps Phasianidae

  (Alectoris graeca saxatilis).

  D Perdiu de roca, subspècie de Sicília Phasianidae

  (Alectoris graeca whitakeri).

  D Perdiu xerra, subspècie d'Itàlia Phasianidae (Perdix

  perdix italica).

  Gruïformes

  B Guatlla andalusa Turnicidae (Turnix sylvatica).

  B Grua damisel·la Gruidae (Anthropoides virgo).

  B Grua (vulgar) Gruidae (Grus grus).

  C Guatlla maresa Rallidae (Crex crex).

  B Fotja banyuda Rallidae (Fulica cristata).

  A Polla blava Rallidae (Porphyrio porphyrio).

  C Rascletó Rallidae (Porzana parva).

  C Polla pintada Rallidae (Porzana porzana).

  C Rasclet Rallidae (Porzana pusilla).

  C Hubara Otitidae (Chlamydotis undulata).

  A Pioc salvatge Otitidae (Otis tarda).

  C Sisó Otitidae (Tetrax tetrax).

  Caradriformes

  C Garsa de mar Haematopodidae (Haematopus ostralegus).

  C Garsa de mar de Canàries Haematopodidae (Haematopus

  ostralegus meadewaldoi).

  C Remena-rocs Charadriidae (Arenaria interpres).

  C Corriol camanegre Charadriidae (Charadrius alexandrinus).

  C Corriol petit Charadriidae (Charadrius dubius).

  C Corriol gros Charadriidae (Charadrius hiaticula).

  C Corriol pit-roig Charadriidae (Eudromias morinellus).

  C Fredeluga esperonada Charadriidae (Hoplopterus spinosus).

  C Daurada grossa Charadriidae (Pluvialis apricaria).

  C Pigre (gris) Charadriidae (Pluvialis squatarola).

  C Xivitona (vulgar) Scolopacidae (Actitis hypoleucos).

  C Territ tres-dits Scolopacidae (Calidris alba).

  C Territ variant Scolopacidae (Calidris alpina).

  C Territ gros Scolopacidae (Calidris canutus).

  C Territ bec-llarg Scolopacidae (Calidris ferruginea).

  C Territ fosc Scolopacidae (Calidris maritima).

  C Territ menut Scolopacidae (Calidris minuta).

  C Territ de Temminck Scolopacidae (Calidris temminckii).

  C Becadell gros Scolopacidae (Gallinago media).

  C Territ becadell Scolopacidae (Limicola falcinellus).

  C Tètol cuabarrat Scolopacidae (Limosa lapponica).

  C Tètol cuanegre Scolopacidae (Limosa limosa).

  C Becadell sord Scolopacidae (Lymnocryptes minima).

  C Becut Scolopacidae (Numenius arquata).

  C Polit cantaire Scolopacidae (Numenius phaeopus).

  C Polit bec-fi Scolopacidae (Numenius tenuirostris).

  C Batallaire Scolopacidae (Philomachus pugnax).

  C Gamba roja pintada Scolopacidae (Tringa erythropus).

  C Gamba groga petita Scolopacidae (Tringa flavipes).

  C Valona Scolopacidae (Tringa glareola).

  C Gamba groga grossa Scolopacidae (Tringa melanolenca).

  C Gamba verda Scolopacidae (Tringa nebularia).

  C Xivita Scolopacidae (Tringa ochropus).

  C Siseta Scolopacidae (Tringa stagnatilis).

  C Gamba roja (vulgar) Scolopacidae (Tringa totanus).

  C Territ rogenc Scolopacidae (Tryngites subruficollis).

  C Siseta cendrosa Scolopacidae (Xenus cinereus).

  C Torlit Burhinidae (Burhinus oedicnemus).

  C Cames-llargues Recurvirostridae (Himantopus himantopus).

  C Bec d'alena Recurvirostridae (Recurvirostra avosetta).

  C Escuraflascons bec-gros Phalaropodidae (Phalaropus

  fulicarius).

  C Escuraflascons bec-fi Phalaropodidae (Phalaropus

  lobatus).

  C Corredor Glareolidae (Cursorius cursor).

  C Perdiu de mar Glareolidae (Glareola pratincola).

  C Paràsit cuallarg Stercorariidae (Stercorarius

  longicaudus).

  C Paràsit cuapunxegut Stercorariidae (Stercorarius

  parasiticus).

  C Paràsit cuaample Stercorariidae (Stercorarius pomarinus).

  C Paràsit gros Stercorariidae (Stercorarius skua).

  C Fumarell carablanc Laridae (Chlidonias hybrida).

  C Fumarell alablanc Laridae (Chlidonias leucoptera).

  C Fumarell negre Laridae (Chlidonias nigra).

  B Gavina corsa Laridae (Larus audouinii).

  B Gavina cendrosa Laridae (Larus canus)

  B Gavina capblanca Laridae (Larus genei)

  C Gavinot Laridae (Larus marinus).

  B Gavina capnegra Laridae (Larus melanocephalus).

  C Gavina menuda Laridae (Larus minutus).

  C Gavineta (de tres dits) Laridae (Rissa tridactyla).

  C Xatrac menut Laridae (Sterna albifrons).

  C Xatrac bengalí Laridae (Sterna bengalensis).

  C Xatrac gros Laridae (Sterna caspia).

  C Xatrac rosat Laridae (Sterna dougallii).

  C Xatrac fosc Laridae (Sterna fuscata).

  C Xatrac (comú) Laridae (Sterna hirundo).

  C Curroc Laridae (Sterna nilotica).

  C Xatrac àrtic Laridae (Sterna paradisea).

  C Xatrac bec-llarg Laridae (Sterna sandvicensis).

  C Gavot Alcidae (Alca torda).

  C Fraret Alcidae (Fratercula artica).

  C Somorgollaire Alcidae (Uria aalge).

  Columbiformes

  D Xixella canària Columbidae (Columba junoniae).

  D Tudó canari Columbidae (Columba trocaz).

  D Tórtora turca Columbidae (Streptopelia decaocto).

  C Cucut reial Cuculidae (Clamator grandarius).

  D Cucut Cuculidae (Cuculus canorus).

  Estrigiformes (rapinyaires nocturns)

  C Òliba Tytonidae (Tyto alba).

  B Mussol pirinenc Strigidae (Aegolius funereus).

  C Mussol emigrant Strigidae (Asio flammeus).

  C Mussol banyut Strigidae (Asio otus).

  C Mussol (comú) Strigidae (Athene noctua).

  B Duc Strigidae (Bubo bubo).

  C Xot Strigidae (Otus scops).

  C Gamarús Strigidae (Strix aluco).

  Caprimulgiformes

  C Enganyapastors Caprimulgidae (Caprimulgus europaeus).

  C Siboc Caprimulgidae (Caprimulgus ruficollis).

  Apodiformes

  D Falciot negre Apodidae (Apus apus).

  D Falciot cuablanc africà Apodidae (Apus caffer).

  D Ballester Apodidae (Apus melba).

  D Falciot pàl·lid Apodidae (Apus pallidus).

  D Falciot unicolor Apodidae (Apus unicolor).

  Coraciformes

  C Blauet Alcedinidae (Alceo atthis).

  C Abellerol Meropidae (Merops apiaster).

  C Gaig blau Coraciidae (Coracias garrulus).

  C Puput Upupidae (Upupa epops).

  Pterocliformes

  B Ganga Pteroclidae (Pterocles alchata).

  B Xurra Pteroclidae (Pterocles orientalis).

  Piciformes

  D Picot (garser) siríac Picidae (Dendrocopos syriacus).

  B Picot negre Picidae (Dryocopus martius).

  C Colltort Picidae (Jynx torquilla).

  C Picot garser dorsiblanc Picidae (Picoides leucotos).

  C Picot garser gros Picidae (Picoides major).

  C Picot garser mitjà Picidae (Picoides medius).

  C Picot garser petit Picidae (Picoides minor).

  C Picot tridàctil Picidae (Picoides trydactilus).

  C Picot cendrós Picidae (Picus canus).

  C Picot verd Picidae (Picus viridis).

  Passeriformes

  D Terrerola vulgar Alaudidae (Calandrella brachydactylla).

  D Terrerola rogenca Alaudidae (Calandrella rufescens).

  C Alosa becuda Alaudidae (Chersophilus duponti).

  C Alosa banyuda Alaudidae (Eremophila alpestris).

  D Cogullada (vulgar) Alaudidae (Galerida cristata).

  D Cogullada fosca Alaudidae (Galerida theklae).

  D Cotoliu Alaudidae (Lullula arborea).

  D Calàndria Alaudidae (Melanocorypha calandra).

  D Oreneta cuablanca Hirundinidae (Delichon urbica).

  D Oreneta cua-rogenca Hirundinidae (Hirundo daurica).

  D Oreneta (vulgar) Hirundinidae (Hirundo rustica).

  D Roquerol Hirundinidae (Ptyonoprogne rupestris).

  D Oreneta de ribera Hirundinidae (Riparia riparia).

  D Piula de les Canàries Motacillidae (Anthus berthelotii).

  D Trobat Motacillidae (Anthus campestris).

  D Piula gola-roja Motacillidae (Anthus cervinus).

  D Titella Motacillidae (Anthus pratensis).

  D Grasset de muntanya Motacillidae (Anthus spinoletta).

  D Piula dels arbres Motacillidae (Anthus trivialis).

  D Cuereta blanca Motacillidae (Motacilla alba).

  D Cuereta torrentera Motacillidae (Motacilla cinerea).

  D Cuereta groga Motacillidae (Motacilla flava).

  D Escorxador Laniidae (Lanius collurio).

  D Botxí Laniidae (Lanius excubitor).

  D Trenca Laniidae (Lanius minor).

  D Capsigrany Laniidae (Lanius senator).

  D Merla d'aigua Cinclidae (Cinclus cinclus).

  D Cargolet Troglodytidae (Troglodytes troglodytes).

  D Cercavores Prunellidae (Prunella collaris).

  D Pardal de bardissa Prunellidae (Prunella modularis).

  Muscicapidae

  D Totes les espècies d'aquesta família: balquer, boscalers,

  boscarles, cuaenlairat, rossinyols, trist, pit-roig,

  mastegatatxes, bosquetes, cotxes, merles, còlits,

  papamosques, mallerenga de bigotis, mosquiters, bruel,

  reietó, bitxacs, tallaretes, tallarols, griva daurada.

  D Espècies i gèneres: Acrocephalus, Cercotrichas

  galactotes, Cettia cetti, Cisticola juncidis, Erithacus

  rubecula, Ficedula hypoleuca, Hippolais, Locustella,

  Luscinia, Monticola, Muscicapa striata, Oenanthe, Panurus

  biarmicus, Phoenicurus, Phylloscopus, Regulus, Saxicola,

  Sylvia, Turdus torquatus, Zoothera dauma.

  Se n'exceptuen: tord ala-roig, merla, tord comú, griva

  cerdana, griva (Turdus iliacus, T. merula, T. philomenos,

  T. pilaris, T. viscivorus).

  D Mallerenga cuallarga Paridae (Aegithalos caudatus).

  D Mallerenga petita Paridae (Parus ater).

  D Mallerenga blava Paridae (Parus caeruleus).

  D Mallerenga emplomallada Paridae (Parus cristatus).

  D Mallerenga carbonera Paridae (Parus major).

  D Mallerenga d'aigua Paridae (Parus palustris).

  D Teixidor Paridae (Remiz pendulinus).

  D Pica-soques blau Sittidae (Sitta europaea).

  D Pica-soques de Krüper Sittidae (Sitta krueperi).

  D Pica-soques cors Sittidae (Sitta whiteheadi).

  C Pela-roques Sittidae (Tichodroma muraria)

  D Raspinell comú Certhiidae (Certhia brachydactyla).

  D Raspinell pirinenc Certhiidae (Certhia familiaris).

  D Hortolà cendrós Emberizidae (Emberiza caesia).

  D Sit negre Emberizidae (Emberiza cia).

  D Sit cendrós Emberizidae (Emberiza cineracea).

  D Gratapalles Emberizidae (Emberiza cirlus).

  D Verderola Emberizidae (Emberiza citrinella).

  D Hortolà Emberizidae (Emberiza hortulana).

  D Repicatalons Emberizidae (Emberiza schoeniclus).

  D Sit blanc Emberizidae (Plectrophenax nivalis).

  D Pinsà trompeter Fringillidae (Bucanetes githagineus).

  D Passerell golanegre Fringillidae (Carduelis flammea).

  D Lluer Fringillidae (Carduelis spinus).

  D Durbec Fringillidae (Coccothraustes coccothraustes).

  D Pinsà (comú) Fringillidae (Fringilla coelebs).

  D Pinsà mec Fringillidae (Fringilla montifringilla).

  D Pinsà de les Canàries Fringillidae (Fringilla teydea).

  D Trencapinyes Fringillidae (Loxia curvirostra).

  D Trencapinyes escocès Fringillidae (Loxia scotia).

  D Pinsà borroner Fringillidae (Pyrrhula pyrrhula).

  D Llucareta Fringillidae (Serinus citrinella).

  D Pardal d'ala blanca Ploceidae (Montifringilla nivalis).

  D Pardal de passa Ploceidae (Passer hispaniolensis).

  D Pardal de roquer Ploceidae (Petronia petronia).

  D Estornell rosat Sturnidae (Sturnus roseus).

  D Oriol Oriolidae (Oriolus oriolus).

  D Cornella emmantellada Corvidae (Corvus corone cornix).

  D Garsa blava Corvidae (Cyanopica cyanus).

  D Gralla de bec groc Corvidae (Pyrrhocorax graculus).

  D Gralla de bec vermell Corvidae (Pyrrhocorax pyrrhocorax).

  Rèptils

  Quelonis (tortugues)

  Tortugues de terra

  C Tortuga mediterrània Testudinidae (Testudo hermanni).

  C Tortuga morisca Testudinidae (Testudo graeca).

  Tortugues d'aigües continentals

  C Tortuga d'estany Emydidae (Emys orbicularis).

  C Tortuga de rierol Emydidae (Mauremys caspica).

  Tortugues marines

  B Tortuga careta Cheloniidae (Caretta caretta).

  B Tortuga verda Cheloniidae (Chelonia mydas).

  B Tortuga carei Cheloniidae (Eretmochelys imbricata).

  B Tortuga bastarda Cheloniidae (Lepidochelys kempii).

  Tortugues marines

  B Tortuga llaüt Dermochelidae (Dermochelys coriacea).

  Saures

  D Dragonet (rosat) Gekkonidae (Hemydactylus turcicus).

  D Dragó canari Gekkonidae (Tarentola delalandii).

  D Dragó (comú) Gekkonidae (Tarentola mauritanica).

  B Camaleó Chamaeleonidae (Chamaeleo chamaeleon).

  D Serp de vidre, vidriol o noia Anguidae (Anguis fragilis).

  D Serpeta cega o amfisbena cendrosa Amphisbaenidae (Blanus

  cinereus).

  Sargantanes i llangardaixos

  D Sargantana cua-roja o dels sorrals Lacertidae

  (Acanthodactylus erythrurus).

  D Sargantana de Valverde Lacertidae (Algyroides marchi).

  C Llangardaix de matoll Lacertidae (Lacerta agilis).

  D Llangardaix d'Haria Lacertidae (Lacerta atlantica).

  D Llangardaix negre Lacertidae (Lacerta galloti).

  C Llangardaix (comú) Lacertidae (Lacerta lepida).

  D Sargantana muntanyenca Lacertidae (Lacerta monticola).

  D Llangardaix verd nord-occidental Lacertidae (Lacerta

  schreiberi).

  D Llangardaix gegant de Hierro Lacertidae (Lacerta

  simonyi).

  D Llangardaix de Gran Canària Lacertidae (Lacerta

  stehlinii).

  D Lluert o llangardaix verd Lacertidae (Lacerta viridis).

  C Sargantana vivípara Lacertidae (Lacerta vivipara).

  C Sargantana comuna (ibèrica) Lacertidae (Podarcis

  hispanica).

  D Sargantana balear Lacertidae (Podarcis lilfordi).

  D Sargantana comuna europea o sargantana grossa Lacertidae

  (Podarcis muralis).

  D Sargantana de les Pitiüses Lacertidae (Podarcis

  pityusensis).

  D Sargantaner (comú) o sargantana de cua llarga Lacertidae

  (Psammodromus algirus).

  D Sargantaner ibèric o sargantana cendrosa Lacertidae

  (Psammodromus hispanicus).

  D Lludrió de potetes ibèric Scincidae (Chalcides

  bedriagai).

  D Lludrió de potetes o víbrola Scincidae (Chalcides

  chalcides).

  D Lludrió de potetes canari Scincidae (Chalcides

  viridanus).

  Colobres o serps

  D Serp de ferradura Colubridae (Coluber hippocrepis).

  D Serp verda i groga Colubridae (Coluber viridifavus).

  D Serp llisa Colubridae (Coronella austriaca).

  D Serp bordelesa Colubridae (Coronella girondica).

  D Serp d'Esculapi Colubridae (Elaphe longissima).

  D Serp blanca Colubridae (Elaphe scalaris).

  D Serp verda Colubridae (Malpolon monspessulanus).

  D Serp de caputxó Colubridae (Macroprotodon cucullatus).

  D Serp d'aigua (escurçonera) Natrix maura.

  D Serp de collaret Colubridae (Natrix natrix).

  Amfibis

  Urodels

  D Salamandreta Salamandridae (Chioglossa lusitanica).

  C Tritó pirinenc Salamandridae (Euproctus asper).

  C Ofegabous Salamandridae (Pleurodeles waltl).

  D Salamandra Salamandridae (Salamandra salamandra).

  D Tritó alpí Salamandridae (Triturus alpestris).

  D Tritó ibèric Salamandridae (Triturus boscai).

  D Tritó palmat Salamandridae (Triturus helveticus).

  D Tritó verd o marbrat Salamandridae (Triturus marmoratus).

  Anurs

  D Tòtil ibèric Discoglossidae (Alytes cisternasii).

  D Ferreret Discoglossidae (Alytes muletensis).

  D Tòtil o gripau llevadora Discoglossidae (Alytes

  obstetricans).

  D Granota pintada o gripau granoter Discoglossidae

  (Discoglossus pictus).

  D Gripau d'esperons Pelobatidae (Pelobates cultripes).

  D Gripau puntejat Pelobatidae (Pelodytes punctatus).

  D Gripau (comú) Bufonidae (Bufo bufo).

  D Gripau corredor Bufonidae (Bufo calamita).

  D Gripau verd=calàpet verd Bufo viridis.

  D Reineta europea Hylidae (Hyla arborea).

  D Reineta (meridional) Hylidae (Hyla meridionalis).

  D Granota saltadora Ranidae (Rana dalmatina).

  D Granota ibèrica Ranidae (Rana iberica).

  D Granota roja Ranidae (Rana temporaria).

  Peixos-osteïctis

  Condrostis

  Acipenseriformes

  D Esturió Acipenseridae (Acipenser sturio).

  Teleostis

  Cipriniformes

  D Fartet Ciprinodontidae (Aphanius iberus).

  D Samaruc Ciprinodontidae (Valencia hispanica).

  Gasterosteïformes

  D Punxoset o espinós Gasterosteidae (Gasterosteus

  aculeatus).

  Scorpaeniformes

  D Cavilat o cabilac Cottidae (Cottus gobio)

  Perciformes

  D Rabosa de riu o barb caní Blenniidae (Blennius

  fluviatilis).