LLEI 3/1989, de 6 de març, de creació del Col·legi de Podòlegs de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

L'Associació Catalana de Podòlegs, atesa la importància creixent d'aquesta professió, ha demanat la creació del Col·legi de Podòlegs de Catalunya, a l'empara de l'article 3 de la Llei 13/1982, del 17 de desembre, de Col·legis Professionals.

El Decret 727/1962, del 29 de març, en regular la podologia com una especialitat dels ajudants tècnics sanitaris, en delimita el camp professional i determina les matèries bàsiques per a la formació acadèmica del podòleg.

El Reial Decret 649/1988, del 24 de juny, integra els estudis de podologia en el primer cicle universitari, acabat el qual hom obté el títol de Diplomat en Podologia, i així aquesta professió assoleix un nivell d'independència acadèmica del qual abans no gaudia.

A l'empara de l'article 9.23 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i d'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 13/1982, del 17 de desembre, de Col·legis Professionals, desplegada reglamentàriament mitjançant el Decret 329/1983, del 7 de juliol, hom considera oportú, atesa la funció social que els podòlegs exerceixen dins l'àrea sanitària, de crear el Col·legi de Podòlegs, dins el qual s'integraran els professionals que, disposant dels coneixements i la titulació necessaris i suficients, exerceixin aquesta professió.

Article 1

Es crea el Col·legi de Podòlegs de Catalunya, com a corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels seus fins.

Article 2

El Col·legi de Podòlegs agrupa els qui posseeixen el Diploma Universitari de Podologia de conformitat amb el Reial Decret 649/1988 i les seves normes de desenvolupament i els qui, en virtut del reconeixement de drets professionals efectuat per aquesta normativa, posseeixen el Diploma de Podòleg regulat pel Decret 727/1962.

Article 3

L'àmbit territorial del Col·legi és el de Catalunya.

Disposicions transitòries

Primera L'Associació Catalana de Podòlegs ha de designar una comissió gestora, la qual, en el termini de sis mesos de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, ha d'aprovar uns estatuts provisionals que regulin la condició de col·legiat, per tal que hom pugui participar en l'assemblea constituent del Col·legi, i ha d'arbitrar el procediment de convocatòria i desenvolupament d'aquesta assemblea constituent.

Segona L'assemblea constituent ha de:

  1. Ratificar els gestors, o bé nomenar-ne de nous, i aprovar-ne, si escau, la gestió.

  2. Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.

  3. Elegir les persones que han d'ocupar els càrrecs corresponents en els òrgans col·legials.

Tercera Els estatuts del Col·legi aprovats per l'assemblea constituent, juntament amb el certificat de l'acta de l'assemblea, s'han de trametre al Departament de la Presidència de la Generalitat o a aquell en el qual es delegui, perquè en qualifiqui la legalitat i es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quarta Els qui exerceixen l'activitat de podòleg amb titulacions anteriors a la fixada pel Decret 727/1962, i que compleixen els requisits establerts a la Disposició Transitòria Segona del Reial Decret 649/1988, poden ésser membres del Col·legi si demostren que han exercit continuadament aquesta activitat durant un període de temps no inferior als cinc anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i s'hi han d'integrar en el termini de tres anys de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 6 de març de 1989

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Agustí M. Bassols i Parés Conseller de Justícia