LLEI 9/2015, del 12 de juny, de modificació de la Llei 7/2007, de l'Agència Tributària de Catalunya, per a l'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

L’Agència Tributària de Catalunya, ens amb personalitat jurídica pròpia amb plena capacitat i autonomia per a organitzar i exercir les funcions que té encomanades, fou creada per la Llei 7/2007, del 17 de juliol, amb l’objecte de donar compliment a l’article 204 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que regula la constitució d’una administració tributària de Catalunya que es pugui encarregar de la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els impostos vigents a Catalunya.

La implantació d’aquesta administració tributària va comportar un canvi fonamental en la gestió dels tributs en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. La nova agència pública es va poder fer càrrec de la gestió pròpia dels tributs, i va absorbir també funcions que corresponien a diferents unitats del departament de finances.

L’esmentada llei de creació de l’Agència Tributària de Catalunya va ésser modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que, entre altres modificacions, va incorporar-hi la disposició addicional quinzena, per a crear el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya; en va modificar la disposició addicional quarta, amb relació a l’accés a l’escala d’inspecció tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya; hi va afegir la disposició transitòria sisena, per a establir un sistema d’habilitació temporal perquè funcionaris d’altres cossos de l’Administració de la Generalitat o d’altres administracions públiques poguessin exercir transitòriament funcions pròpies dels cossos tributaris, i hi va afegir la disposició addicional setzena, que imposa al Govern el deure de presentar al Parlament, en el termini de sis mesos, un projecte de llei sobre l’ordenació dels cossos i les escales d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya, amb la finalitat d’adequar les estructures corporatives a les diferents funcions i competències que té assignades i a les que hagi d’assumir.

La present llei, en compliment d’aquest mandat legal, i per mitjà de la modificació de la dita Llei 7/2007, dota l’Agència Tributària de Catalunya dels recursos humans necessaris per a gestionar la totalitat de les funcions i competències que li són pròpies i estableix les prescripcions normatives necessàries per a dissenyar i planificar el desenvolupament i el creixement ordenat de les estructures corporatives d’adscripció exclusiva a l’Agència, de manera que aquesta pugui assumir plenament les competències de gestió, inspecció i recaptació de tots els tributs vigents a Catalunya i es pugui augmentar així el grau de compliment de les obligacions tributàries per part dels ciutadans, les empreses i les entitats de Catalunya i combatre amb eficàcia el frau fiscal.

En virtut de les competències que l’article 136 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat en matèria de funció pública, específicament pel que fa al règim estatutari del personal al servei de les administracions públiques catalanes i a l’ordenació i l’organització de la funció pública, aquesta llei renova el model de l’estructura organitzativa de l’Agència, per permetre el desplegament correcte de l’Administració tributària catalana, i incorpora mesures orientades a augmentar la dotació de personal de l’Agència. Amb aquest objectiu, per facilitar l’accés de personal qualificat als cossos tributaris, d‘acord amb els principis de mèrit, de capacitat i de transparència, i poder donar una resposta àgil i eficaç a l’increment significatiu del volum de feina i a les necessitats canviants de l’Agència, es regula un règim transitori d’accés als cossos tributaris i es permet l’habilitació temporal perquè membres d’altres cossos de l’Administració de la Generalitat o d’altres administracions públiques puguin exercir funcions dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència.

El text de la llei s’estructura en dos capítols: el capítol I conté les disposicions generals, relatives a l’àmbit d’aplicació i l’objecte de la Llei, i el capítol II agrupa els preceptes que modifiquen el contingut de la Llei 7/2007.

La modificació afecta en primer lloc el capítol III de la llei original, i introdueix canvis en la regulació dels principis d’actuació del personal de l’Agència, el règim que li és aplicable, l’oferta pública d’ocupació, els processos de selecció de personal i les condicions laborals.

En segon lloc, s’afegeixen a la llei modificada dos nous capítols, el VII i el VIII, el primer dels quals regula els cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència, les regles d’accés a aquests cossos i determinades especialitats pel que fa a la promoció professional dels funcionaris, i el segon dels quals incorpora disposicions comunes aplicables al personal d’aquests cossos, com les qüestions relatives al règim d’incompatibilitats.

Finalment, es modifica la part final de la Llei 7/2007: d’una banda, s’hi afegeixen set disposicions addicionals, que tenen per objecte la creació del Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, la supressió del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya, la supressió del Cos Tècnic de Valoració Tributària de la Generalitat de Catalunya, el règim d’integració en els cossos de l’Agència, un règim específic de retribucions variables i la reformulació del desplegament territorial de l’Agència Tributària de Catalunya; d’altra banda, s’intervé també en les disposicions transitòries, per establir el règim aplicable a l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya, cos que perviurà mentre pervisqui la dita escala, i per regular les garanties de promoció interna i el compliment de funcions de cossos tributaris per part de membres d’altres cossos de l’Administració de la Generalitat o d’altres administracions públiques.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1 Objecte

L’objecte d’aquesta llei és establir l’estructura, les funcions i el règim jurídic específic dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya, amb la finalitat de garantir l’exercici de les funcions pròpies d’aquest ens, per mitjà de la modificació de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya.

Capítol II. Modificació de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya

Article 2 Modificació del capítol III de la Llei 7/2007

Es modifica el capítol III de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

Capítol III. Personal de l’Agència Tributària de Catalunya

Article 12. Personal al servei de l’Agència Tributària de Catalunya

»1. L’Agència Tributària de Catalunya compta amb personal funcionari i personal laboral per a l’exercici de les funcions que té atribuïdes. Es reserven al personal funcionari, en salvaguarda dels interessos generals de l’Administració, els llocs de treball de l’Agència que comporten l’exercici de potestats públiques.

»2. Els funcionaris dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya tenen la consideració d’agents de l’autoritat en l’exercici de les funcions respectives, en els termes que estableix la normativa tributària. Quan actuen com a agents de l’autoritat fora de les oficines públiques, davant de terceres persones, els funcionaris han d’acreditar aquesta condició, i poden sol·licitar el suport, l’empara i la protecció de les autoritats públiques, que estan obligades a prestar-los-hi.

»3. Correspon al president o presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya d’aprovar la relació de llocs de treball, a proposta del director o directora i amb l’informe previ no vinculant del departament competent en matèria de funció pública, dins el marc establert pel contracte programa en matèria de recursos humans, d’acord amb la normativa general de funció pública de l’Administració de la Generalitat.

»4. El departament competent en matèria de funció pública ha d’informar amb caràcter previ i no vinculant de les previsions màximes de plantilla, els recursos personals i el marc d’actuació en matèria de recursos humans i d’altres qüestions relatives a la política de recursos humans de l’Agència Tributària de Catalunya, que s’han d’incorporar al contracte programa.

»Article 12 bis . Règim aplicable al personal

»1. El personal al servei de l’Agència Tributària de Catalunya resta subjecte al que disposa la normativa reguladora de la funció pública de l’Administració de la Generalitat, amb les especialitats establertes per aquesta llei i la seva normativa de desenvolupament.

»2. El règim retributiu dels funcionaris dels cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya és el previst amb caràcter general per als funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb un règim específic de percepció de retribucions variables que correspon de regular al Govern.

»Article 12 ter . Principis d’actuació

»Els membres dels cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya han d’ajustar en tot moment llur actuació al codi de conducta següent:

»a) Han d’actuar d’acord amb els principis de legalitat, objectivitat i generalitat en l’aplicació de la normativa tributària, amb ple respecte a l’ordenament jurídic.

»b) Han d’actuar amb professionalitat, imparcialitat i responsabilitat en el compliment de llurs funcions i han de gestionar amb sigil la informació i guardar reserva rigorosa respecte a les dades de què tinguin coneixement en l’exercici de llur activitat.

»c) Han de sotmetre llur gestió als principis d’avaluació i de transparència i al principi de garantia de la seguretat jurídica dels obligats tributaris.

»d) Han d’atenir-se al principi de jerarquia i han d’obeir les instruccions professionals dels superiors, llevat que puguin constituir una infracció de l’ordenament jurídic.

»e) Han de prestar el màxim servei als ciutadans, amb una atenció especial a les tasques d’assistència tècnica als contribuents i de promoció de la consciència fiscal.

»f) Han d’actuar amb la màxima celeritat i amb la màxima proporcionalitat en la gestió dels assumptes que els siguin encomanats.

»g) Han de subjectar-se al principi de coordinació i cooperació amb el personal de les altres administracions públiques i de les entitats que actuen en l’àmbit tributari.

»h) Han d’adaptar llur gestió de manera continuada als canvis de l’entorn econòmic i social i han d’actualitzar permanentment llurs coneixements tributaris.

»i) Han d’actuar d’acord amb la resta de principis a què resten subjectes en virtut de llur condició d’empleats públics.

»Article 13. Oferta pública d’ocupació

»L’Agència Tributària de Catalunya ha de sotmetre a l’aprovació del Govern, amb l’informe previ no vinculant del departament competent en matèria de funció pública, l’oferta pública d’ocupació en relació amb els llocs de treball reservats a funcionaris dels cossos tributaris que té adscrits.

»Article 14. Processos selectius, provisió de llocs de treball i condicions de treball

»1. Correspon a l’Agència Tributària de Catalunya, amb l’informe previ no vinculant del departament competent en matèria de funció pública, la convocatòria i la resolució dels processos de selecció i provisió dels llocs de treball reservats a personal funcionari dels cossos tributaris que té adscrits.

»2. Els òrgans competents de l’Agència Tributària de Catalunya dissenyen el pla anual de formació del personal que hi és adscrit, i poden signar convenis amb aquest objecte amb altres entitats, sens perjudici de les competències de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o del departament competent en matèria de finances.

»3. El president o presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya estableix, a proposta del director o directora, el règim de prestació de serveis i les altres condicions laborals del personal al servei de l’Agència.»

Article 3 Addició dels capítols VII i VIII a la Llei 7/2007

S’afegeixen dos capítols, el VII i el VIII, a la Llei 7/2007, amb el text següent:

Capítol VII. Cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya

Article 24. Cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya

»Són cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya:

»a) El Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya.

»b) El Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya.

»Article 25. Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

»1. El Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, dins el grup de classificació A, subgrup A1, és adscrit a l’Agència Tributària de Catalunya, de la qual depèn orgànicament i funcionalment.

»2. Les funcions pròpies del Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya són les següents:

»a) Planificar i dirigir les tasques pròpies dels procediments d’aplicació dels tributs adreçades a regularitzar les conductes defraudadores i els incompliments fiscals, i controlar-ne l’execució.

»b) Acomplir les tasques d’investigació i comprovació tributàries i les tasques pròpies del procediment de constrenyiment que tinguin una major complexitat i que comportin l’exercici de les facultats més àmplies d’inspecció i recaptació tributàries, complexitat que s’ha de valorar en funció de la dificultat tècnica de les tasques i l’especificitat de la qualificació i la quantificació dels fets, els actes, les activitats, els valors i els altres elements determinants de l’obligació tributària.

»c) Practicar les liquidacions tributàries que regularitzin la situació tributària dels obligats tributaris i imposar sancions tributàries.

»d) Controlar i supervisar les actuacions pròpies dels procediments de revisió en via administrativa.

»e) Informar els obligats tributaris sobre llurs drets i obligacions de naturalesa tributària amb motiu de les actuacions inspectores i sobre el procediment per a satisfer els deutes tributaris que en puguin derivar.

»f) Elaborar informes i emetre dictàmens en matèria tributària adreçats a les administracions públiques, i prestar-los l’assistència i l’ajuda necessàries.

»g) Les altres que li siguin atribuïdes per llei o per reglament.

»Article 26. Accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

»1. Per a accedir al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya cal posseir el títol universitari de doctor o doctora, de grau, de llicenciat o llicenciada, d’enginyer o enginyera o d’arquitecte o arquitecta.

»2. L’ingrés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya es fa per mitjà dels sistemes d’oposició o de concurs oposició, en torns d’accés lliure i de promoció interna.

»3. Les convocatòries d’accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya han de garantir la reserva de com a mínim el 50% de les places convocades per al torn de promoció interna, en el qual tenen dret a participar:

»a) Els funcionaris del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya, del Cos d’Intervenció de la Generalitat de Catalunya i del Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya que compleixin els requisits i les condicions establerts per la normativa general en matèria de promoció interna.

»b) Els funcionaris de l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya.

»c) Els funcionaris del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya.

»d) Els funcionaris que pertanyin a cossos o escales d’altres administracions públiques del subgrup A2 que tinguin assignades funcions tributàries substancialment coincidents amb les del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que determinin les bases de la convocatòria respectiva.

»Article 27. Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

»1. El Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, dins el grup de classificació A, subgrup A2, és adscrit a l’Agència Tributària de Catalunya, de la qual depèn orgànicament i funcionalment.

»2. Les funcions pròpies del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels procediments tributaris existents, són les següents:

»a) Efectuar les actuacions de detecció de l’incompliment d’obligacions tributàries formals, inclosa la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries, i impulsar i supervisar les tasques de formació i conservació dels censos tributaris.

»b) Efectuar les actuacions pròpies dels procediments d’aplicació dels tributs, dels procediments sancionadors en matèria tributària i dels procediments de revisió en via administrativa.

»c) Dur a terme tasques de suport a les actuacions pròpies dels procediments d’inspecció i constrenyiment que tinguin una major complexitat i que comportin l’exercici de les facultats més àmplies d’inspecció i recaptació tributàries.

»d) Proposar la pràctica de liquidacions derivades dels procediments tributaris i la imposició de sancions tributàries.

»e) Efectuar les actuacions d’obtenció d’informació relacionades amb l’aplicació dels tributs que li hagin estat assignades.

»f) Prestar assistència tributària als contribuents i informar-los de llurs obligacions i drets.

»g) Les altres que li siguin atribuïdes per llei o per reglament.

»Article 28. Accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

»1. Per a accedir al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya cal posseir el títol universitari de diplomat o diplomada de primer cicle, d’enginyer tècnic o enginyera tècnica o d’arquitecte tècnic o arquitecta tècnica o un grau equivalent.

»2. L’ingrés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya es fa per mitjà dels sistemes d’oposició o de concurs oposició, en torns d’accés lliure i de promoció interna.

»3. Les convocatòries d’accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya han de garantir la reserva de com a mínim el 50% de les places convocades per al torn de promoció interna, en el qual tenen dret a participar:

»a) Els funcionaris de la Generalitat que pertanyin al Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de Catalunya i compleixin els requisits i les condicions establerts per la normativa general en matèria de promoció interna.

»b) Els funcionaris del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya que ocupin amb caràcter definitiu llocs de treball amb funcions de suport directe a l’àmbit tributari, d’acord amb el que determinin les bases de la convocatòria respectiva.

»Capítol VIII. Disposicions comunes per als cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya

»Article 29. Organització i funcionament dels cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya

»Correspon al director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya de concretar els aspectes d’organització i de funcionament de les actuacions que duguin a terme en els àmbits d’actuació respectius els membres dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència.

»Article 30. Règim d’incompatibilitats dels membres dels cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya

»Els membres del Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya i del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya compleixen llurs funcions en règim de dedicació exclusiva, incompatible amb qualsevol altra activitat professional. S’exceptuen d’aquest règim d’incompatibilitats les activitats que estableix com a compatibles el capítol II de la Llei 21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. També se n’exceptuen l’exercici de la docència com a professors universitaris associats a temps parcial i les activitats de preparació per a l’accés a la funció pública, sempre que no impedeixin el compliment del règim de dedicació horària que sigui establert per l’Agència.

»Article 31. Accés als cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya

»S’han d’establir per reglament el contingut general de les proves per a l’accés als cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya i les altres característiques principals dels sistemes d’accés. Correspon al president o presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya d’aprovar, per mitjà de resolució, els temaris i la durada de les proves selectives, i també el contingut i la durada dels cursos selectius de formació.»

Article 4 Addició de les disposicions addicionals divuitena a vint-i-quatrena a la Llei 7/2007

S’afegeixen set disposicions addicionals, de la divuitena a la vint-i-quatrena, a la Llei 7/2007, amb el text següent:

Divuitena. Creació del Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

Es crea el Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, amb subjecció a les prescripcions dels capítols VII i VIII.

»Dinovena. Supressió de l’escala d’inspecció tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya

»Se suprimeix l’escala d’inspecció tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya. El personal funcionari d’aquesta escala s’integra en el Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya.

»Vintena. Supressió del Cos Tècnic de Valoració Tributària de la Generalitat de Catalunya

»1. Se suprimeix el Cos Tècnic de Valoració Tributària i les escales de valoració urbana i de valoració rústica d’aquest cos.

»2. El personal funcionari que va accedir a l’escala de valoració urbana del Cos Tècnic de Valoració Tributària per la via de la integració disposa d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquesta disposició per a sol·licitar el reingrés en el cos o l’escala de procedència. Si fa efectiu el reingrés, el lloc de treball que ocupava serà objecte de reclassificació; en cas contrari, quedarà adscrit al mateix lloc de treball, que es declara extingible.

»Vint-i-unena. Integració voluntària en el Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

»1. Poden optar per integrar-se en el Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de convocatòries específiques, els funcionaris que tinguin assignades funcions substancialment coincidents amb les pròpies del Cos i que tinguin destinació definitiva en l’àmbit territorial de Catalunya o que en el moment de la convocatòria prestin serveis a l’Administració de la Generalitat o als ens del sector públic que en depenen, si pertanyen a cossos i escales del subgrup A1 d’altres administracions públiques.

»2. Abans del 30 de juny de 2021 s’han de dur a terme les convocatòries necessàries, fins a un màxim de quatre, per al procés d’integració a què fa referència l’apartat 1. Les convocatòries han de determinar els requisits específics per a participar-hi, el procediment que s’ha de seguir, la taula d’homologacions que s’ha d’aplicar i els llocs de treball que s’han d’adjudicar, i han de preveure una llista de reserva perquè funcionaris que, tot i complir els requisits exigits per la convocatòria, no s’hagin pogut integrar en el Cos, per insuficiència del nombre de places convocades, s’hi puguin integrar més endavant, en ocasió de vacant, sense haver de concórrer a una nova convocatòria. La resolució d’integració, que correspon al president o presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya, comporta l’adjudicació del lloc de treball corresponent.

»Vint-i-dosena. Integració voluntària en el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

»1. Poden optar per integrar-se en el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de convocatòries específiques, els funcionaris que tinguin assignades funcions substancialment coincidents amb les pròpies del Cos i que tinguin destinació definitiva en l’àmbit territorial de Catalunya o que en el moment de la convocatòria prestin serveis a l’Administració de la Generalitat o als ens del sector públic que en depenen, si pertanyen a cossos i escales del subgrup A2 d’altres administracions públiques.

»2. Abans del 30 de juny de 2021 s’han de dur a terme les convocatòries necessàries, fins a un màxim de quatre, per al procés d’integració a què fa referència l’apartat 1. Les convocatòries han de determinar els requisits específics per a participar-hi, el procediment que s’ha de seguir, la taula d’homologacions que s’ha d’aplicar i els llocs de treball que s’han d’adjudicar, i han de preveure una llista de reserva perquè funcionaris que, tot i complir els requisits exigits per la convocatòria, no s’hagin pogut integrar en el Cos, per insuficiència del nombre de places convocades, s’hi puguin integrar més endavant, en ocasió de vacant, sense haver de concórrer a una nova convocatòria. La resolució d’integració, que correspon al president o presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya, comporta l’adjudicació del lloc de treball corresponent.

»Vint-i-tresena. Adaptació de la relació de llocs de treball

»El president o presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya, amb l’informe previ del departament competent en matèria de funció pública, ha d’adaptar la relació de llocs de treball a la nova estructura corporativa de l’Agència, per mitjà d’una resolució en què han de constar els llocs de treball que tenen assignats l’exercici de funcions de gestió, inspecció i recaptació de tributs i l’exercici de la potestat sancionadora en matèria tributària i que són reservats a funcionaris dels cossos tributaris de l’Agència.»

»Vint-i-quatrena. Desplegament territorial

»El Govern ha d’impulsar, abans del 30 de juny de 2016, les mesures necessàries per a reformular l’exercici de les seves competències en matèria tributària, en el marc d’un nou model de desplegament territorial de l’Agència Tributària de Catalunya.»

Article 5 Modificació de la disposició transitòria sisena de la Llei 7/2007

Es modifica la disposició transitòria sisena de la Llei 7/2007, que resta redactada de la manera següent:

Sisena. Compliment de funcions de cossos tributaris per part de membres d’altres cossos de l’Administració de la Generalitat o d’altres administracions públiques

1. Amb caràcter transitori, fins que no hagi finalitzat, en publicar-se el nomenament de funcionaris corresponent, el segon dels processos selectius a què fa referència la disposició transitòria vuitena, les funcions que té atribuïdes l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya poden ésser exercides, amb plenitud d’efectes jurídics, per funcionaris del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya i per funcionaris de cossos i escales del subgrup A1 d’altres administracions públiques que hagin estat habilitats, en entrar en vigor aquesta disposició, per resolució del director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya.

»2. Amb caràcter transitori, fins que no hagi finalitzat, en publicar-se el nomenament de funcionaris corresponent, el segon dels processos selectius a què fa referència la disposició transitòria novena, les funcions que té atribuïdes el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya poden ésser exercides, amb plenitud d’efectes jurídics, per funcionaris del Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de Catalunya i per funcionaris de cossos i escales del subgrup A2 d’altres administracions públiques, per mitjà d’habilitació emesa a aquest efecte pel director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord amb procediments objectius que garanteixin els principis de mèrit, de capacitat i d’igualtat.

»3. Els funcionaris del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya, del Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels cossos i les escales d’altres administracions públiques que exerceixin funcions pròpies dels cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjà de l’habilitació temporal que regulen els apartats 1 i 2 han de complir llurs funcions en règim de dedicació exclusiva i resten subjectes al mateix règim d’incompatibilitats que el que s’aplica als membres dels dits cossos tributaris.»

Article 6 Addició de les disposicions transitòries setena a desena a la Llei 7/2007

S’afegeixen quatre disposicions transitòries, de la setena a la desena, a la Llei 7/2007, amb el text següent:

Setena. Escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya

1. Les funcions pròpies de l'escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària són les següents:

»a) Informar i assistir els contribuents amb relació a llurs drets i obligacions de naturalesa tributària.

»b) Efectuar el control del compliment de l'obligació de presentar declaracions tributàries i altres obligacions formals.

»c) Efectuar el reconeixement i la comprovació de la procedència de beneficis fiscals.

»d) Acomplir tràmits i executar les devolucions determinades per la normativa tributària.

»e) Efectuar la comprovació i la pràctica de liquidacions derivades de procediments iniciats per mitjà de declaració.

»f) Efectuar la comprovació i la pràctica de liquidacions derivades de procediments de verificació de dades de les declaracions i autoliquidacions.

»g) Acomplir les actuacions corresponents a procediments de comprovació limitada i la pràctica de les liquidacions que en derivin.

»h) Efectuar la comprovació de valors mobiliaris.

»i) Acomplir actuacions de recaptació dels deutes tributaris.

»j) Assessorar, assistir i informar en matèria tributària els òrgans de l'Administració pública.

»k) Acomplir la resta de tasques d'aplicació dels tributs que no estiguin integrades en les funcions d'inspecció i li siguin atribuïdes per la normativa o li siguin assignades pels òrgans competents.

»2. Es garanteix el dret a la promoció interna del personal funcionari de l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya.

»3. No es poden dur a terme noves convocatòries d’accés a l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya.

»4. Els membres l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya que no accedeixin a un altre cos o una altra escala poden continuar exercint les funcions pròpies de l’escala esmentada, amb subjecció al règim d’incompatibilitats que estableix l’article 30, i poden participar en altres processos de provisió, d’acord amb el que sigui establert per les relacions de llocs de treball i les convocatòries respectives.

»5. Els llocs de treball que en la relació de llocs de treball corresponent siguin assignats amb exclusivitat als funcionaris de l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya i tinguin la consideració de llocs base s’amortitzaran automàticament en el moment en què restin vacants amb caràcter definitiu.

»Vuitena. Accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

»L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2015 i el 2020, amb caràcter excepcional, dos processos selectius exclusius de promoció interna pel sistema de concurs oposició per a l’accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, en els quals poden participar els membres de l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya i els membres del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació temporal, les funcions que estableix l’apartat 1 de la disposició transitòria setena.

»Novena. Accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

»L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2015 i el 2020, amb caràcter excepcional, dos processos selectius exclusius de promoció interna pel sistema de concurs oposició per a l’accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, en els quals poden participar els membres del Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de Catalunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació temporal, les funcions que té atribuïdes el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat, i també els funcionaris de l’escala administrativa del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys funcions de suport directe en l’àmbit tributari, d’acord amb el que sigui determinat per les bases de la convocatòria.

»Desena. Règim transitori d’accés als cossos tributaris de l’Agència

»Els processos selectius per a l’accés als cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya que es convoquin abans de l’entrada en vigor del Reglament a què fa referència l’article 31 s’han de dur a terme d’acord amb el que estableix el Decret 2/2010, del 12 de gener, pel qual es regula el règim de personal i dels processos de selecció i provisió en l’àmbit de l’Agència Tributària de Catalunya.»

Disposició derogatòria

Resten derogades les disposicions addicionals quarta, cinquena, sisena, quinzena i setzena i la disposició transitòria cinquena de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 12 de juny de 2015

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement