LLEI 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de l'Administració de la Generalitat. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 587, p. 3027, de 13.9.1985).

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia promulgo la següent

LLEI

Títol I De l'objecte i l'àmbit de la Llei

Article 1

L'objecte d'aquesta Llei és l'ordenació i la regulació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat i l'establiment del règim estatutari dels seus funcionaris i del règim que és aplicable a la resta del personal.

Article 2

 1. L'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei s'estén a tot el personal al servei de l'Administració de la Generalitat. 2. Aquesta Llei s'aplicarà també:

  1. Al personal laboral de l'Administració només en els casos en què expressament hi fa referència.

  2. Al personal de les universitats, tot respectant l'autonomia universitària.

  3. Al personal al servei de la Sindicatura de Comptes, a la qual li correspondrà d'aplicar aquesta Llei, pel que fa al seu personal, d'acord amb la Llei 6/1984, del 5 de març, i les seves normes de règim interior, que seran aprovades pel Parlament.

  4. Al personal al servei del Consell Consultiu, sens perjudici del que disposa la Llei 1/1981, del 25 de febrer, de creació d'aquest òrgan. 3. Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei:

  5. El personal al servei del Parlament de Catalunya i del Síndic de Greuges.

  6. El personal al servei de les corporacions locals situades en el territori de Catalunya.

  7. El personal al servei del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 4. Mentre no es creïn els cossos i les escales de la Generalitat, i per a adaptar-se a les peculiaritats del personal docent, sanitari, investigador, de seguretat i penitenciari, es podran aplicar mitjançant normes específiques, si ho exigeixen les peculiaritats d'aquesta classe de personal, les normes actualment en vigor.

  Títol II De les classes de personal

  Article 3

 2. És personal al servei de l'Administració de la Generalitat l'integrat en els Departaments de la Generalitat, en els seus Organismes Autònoms i en les Entitats Gestores de la Seguretat Social. 2. El personal es classifica en:

  1. Funcionaris.

  2. Personal eventual.

  3. Personal interí.

  4. Personal laboral.

  Article 4

  Són funcionaris els qui, en virtut de nomenament i sota el principi de carrera, mitjançant relació professional sotmesa al Dret públic, s'incorporen al servei de l'Administració de la Generalitat i ocupen places dotades en els seus pressupostos o es troben en alguna de les situacions que aquesta Llei determina.

  Article 5

 3. És personal eventual el format pels qui, en virtut de lliure nomenament dels Consellers i en règim no permanent, ocupen un lloc de treball que, considerat de confiança o d'assessorament no reservat a funcionaris i que figura amb aquest caràcter en la corresponent relació de llocs de treball. 2. La prestació de serveis en qualitat de personal eventual mai no pot ésser considerada com a mèrit per a l'accés a la condició de funcionari ni per a la promoció interna. 3. El Consell Executiu determina el nombre de llocs reservats al personal eventual, amb les seves característiques i retribucions de cadascun, sempre dins els crèdits pressupostaris corresponents.

  Article 6

 4. És personal interí el format pels qui, en virtut de nomenament, presten serveis amb caràcter transitori i ocupen places reservades a funcionaris de carrera i dotades per les plantilles pressupostàries, mentre aquests no les ocupen. 2. El personal interí haurà de complir els requisits generals de titulació i les altres condicions exigides per a participar en les proves d'accés als llocs de treball que ocupen.

  Article 7

  És personal laboral el format pels qui, en virtut de contracte de naturalesa laboral, que s'ha de formalitzar sempre per escrit, ocupen llocs de treball classificats com a tals.

  Article 8

  Excepcionalment, atès el caràcter temporal de determinades tasques a realitzar, o per raons d'urgència que han d'ésser degudament motivades, l'Administració pot contractar personal laboral amb caràcter no permanent, d'acord amb la legislació laboral vigent. El contracte s'ha de formalitzar necessàriament per escrit.

  Article 9

  Ni la prestació de serveis en règim interí ni la contractació laboral temporal no poden constituir un mèrit preferent per a l'accés a la condició de funcionari o de personal laboral amb caràcter indefinit, respectivament. No obstant això, el temps de serveis prestats pot ésser computat, en els supòsits de concurs-oposició i sempre que els serveis siguin adients amb les places convocades.

  Títol III Dels òrgans superiors en matèria de personal

  Capítol I Dels òrgans superiors i llurs competències

  Article 10

  Són òrgans superiors en matèria de personal:

  1. El Consell Executiu.

  2. El Conseller competent en matèria de funció pública.

  3. La Comissió Tècnica de la Funció Pública.

  4. El Consell Català de la Funció Pública.

  5. La inspecció general dels serveis de personal.

   Article 11

   Correspon al Consell Executiu:

  6. Exercir la potestat reglamentària en matèria de personal.

  7. Establir la política global de personal dependent de l'Administració de la Generalitat.

  8. Dictar les instruccions, les directrius i els límits als quals s'han de subjectar els representants del Consell Executiu en les negociacions amb els representants sindicals dels funcionaris sobre les condicions de treball, donar validesa als acords assolits, mitjançant la seva aprovació, i establir les condicions de treball en els casos en què no es produeixi acord en la negociació.

  9. Establir els criteris d'actuació a què s'han de subjectar els representants de l'Administració de la Generalitat en les negociacions col·lectives amb el personal laboral.

  10. Fixar anualment les normes i les directrius per a l'aplicació del règim retributiu dels funcionaris.

  11. Aprovar l'oferta d'ocupació pública.

  12. Aprovar les normes de valoració de llocs de treball, la relació de llocs de treball i la valoració d'aquests llocs.

  13. Aprovar els intervals que corresponen a cada Cos i escala, dins els trenta nivells en què es classifiquen els llocs de treball.

  14. Aprovar, a proposta del Departament corresponent, les mesures per a garantir els serveis mínims en els casos de vaga en l'Administració de la Generalitat.

  15. Decidir les propostes de resolució dels expedients disciplinaris que impliquen separació definitiva del servei.

  16. Sotmetre a informe i dictamen del Consell Català de la Funció Pública, si s'escau, els projectes de llei i de reglament en matèria de funció pública.

  17. Assenyalar o fixar les directrius a què s'han d'ajustar els representants de la Generalitat en el Consejo Superior de la Función Pública i en la Comisión de Coordinación de la Función Pública.

  18. Exercir les funcions que li són encomanades per la normativa vigent.

   Article 12

 5. Correspon al conseller competent en matèria de funció pública:

  1. Elaborar els projectes de normes generals en matèria de funció pública, a proposta, si s'escau, del Departament interessat.

  2. Preparar el projecte d'oferta d'ocupació pública.

  3. Preparar propostes relatives a la relació de llocs de treball i a la valoració d'aquests llocs.

  4. Elaborar els estudis sobre els intervals de nivells i determinar els que corresponen a cada cos i escala, a proposta, si s'escau, dels Departaments interessats.

  5. Establir les normes de funcionament del Registre General de Personal.

  6. Convocar proves selectives per a funcionaris a proposta dels Departaments corresponents.

  7. Nomenar els funcionaris que han superat les proves damunt dites.

  8. Declarar les situacions dels funcionaris integrats en els cossos i les escales.

  9. Convocar concursos de provisió de llocs de treball per a funcionaris.

  10. Exercir les altres competències que li són assignades per la normativa vigent. 2. Les competències especificades en l'apartat 1 s'exerciran, en allò que correspon, per mitjà de la Direcció General de la Funció Pública, la qual tindrà rang de Secretaria General. 3. El Consell Executiu, a proposta del Conseller competent en matèria de funció pública, pot atribuir temporalment als Departaments corresponents, quan ho demana l'efectivitat dels serveis, les competències a què fan referència les lletres f), g), h) i) i j) de l'apartat 1, pel que fa al personal docent, sanitari, penitenciari, investigador i de seguretat.

  Article 13

 6. Es crea la Comissió Tècnica de la Funció Pública, adscrita al Departament que té atribuïdes les competències en matèria de funció pública, com a òrgan de coordinació, consulta i proposta dels assumptes de personal. 2. N'és president el Conseller competent en matèria de funció pública i en són vocals els Secretaris Generals de tots els Departaments, el Director General de la Funció Pública i el Director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, el qual actuarà com a Secretari. 3. Seran funcions d'aquesta Comissió:

  1. Emetre informe preceptiu en relació amb les normes i les disposicions de caràcter general en matèria de personal.

  2. Informar d'aquelles qüestions que li són consultades pel Consell Executiu.

  3. Proposar al Consell Executiu totes les mesures que considera convenients per a millorar la política i la gestió de personal. 4. Els informes i les propostes són elevats al Consell Executiu pel President de la Comissió Tècnica de la Funció Pública.

  Article 14

 7. El Consell Català de la Funció Pública és l'òrgan superior col·legiat de consulta, informe, proposta i participació del personal en relació amb les qüestions comunes que en matèria de funció pública poden afectar les diverses Administracions públiques catalanes. 2. Integren el Consell Català de la Funció Pública:

  1. El Conseller competent en matèria de funció pública.

  2. Cinc representants nomenats pel Consell Executiu.

  3. Cinc representants de les corporacions locals designats per les associacions i les federacions de municipis.

  4. Cinc representants del personal en proporció amb la representativitat obtinguda en les eleccions sindicals entre el personal de les Administracions públiques catalanes. 3. Són funcions del Consell:

  5. Informar, a petició del Consell Executiu, dels avantprojectes de Llei i projectes de reglaments relatius a la funció pública de la Generalitat de Catalunya.

  6. Informar, a petició de les diferents Administracions públiques, dels projectes de reglament relatius a la funció pública.

  7. Informar, quan ho demana l'òrgan competent, de les relacions de llocs de treball que determinen la possibilitat de mobilitat dels funcionaris entre les diverses Administracions públiques.

  8. Informar, quan ho demana l'òrgan competent, de les condicions de treball, especialment pel que fa a la jornada setmanal, l'horari, les vacances, les llicències i els permisos.

  9. Proposar mesures d'homologació dels sistemes de selecció i formació de funcionaris per a facilitar la mobilitat d'aquests entre les diverses Administracions públiques catalanes.

  10. Proposar mesures d'homologació dels programes de perfeccionament de funcionaris, per mitjà de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

  11. Proposar mesures sobre la valoració de llocs de treball, els nivells i les retribucions, amb vista a evitar diferències excessives.

  12. Proposar mesures relatives a l'establiment, el funcionament i la coordinació dels registres de personal de les Administracions públiques catalanes i mesures relatives a l'ajut en aquesta matèria a les entitats locals que no tenen prou capacitat financera o tècnica.

  13. Proposar mesures conduents a la millora de l'organització i el funcionament de les Administracions públiques catalanes en matèria de funció pública.

  14. Proposar mesures respecte a la coordinació de l'oferta pública d'ocupació de les diverses Administracions públiques catalanes.

  15. Estudiar i proposar mesures per a la racionalització dels mètodes en matèria de personal i per a l'avaluació continuada dels rendiments del personal.

  16. Estudiar i proposar mesures conduents a la coordinació de la funció pública de la Generalitat amb la de les altres Administracions públiques.

  17. Exercir les altres funcions que li són encomanades pel Consell Executiu. 4. El Consell elaborarà la seva normativa d'organització i podrà constituir ponències de treball en els casos en què ho consideri convenient, amb experts del món científic, del món cultural o del món associatiu.

   Article 15

   Es crea dins el Departament competent en matèria de funció pública la inspecció general de serveis de personal, que tindrà per funció única la vigilància del compliment de les normes en matèria de funció pública. El Consell Executiu en regularà la composició i les funcions.

   Títol IV De l'estructura i l'organització de la funció pública

   Capítol I Dels cossos de funcionaris

   Article 16

   Els funcionaris s'agrupen per cossos en raó del caràcter homogeni de les funcions a realitzar. Dins els cossos, en raó de l'especialització de les funcions, poden existir escales.

   Article 17

   La creació, la modificació i la supressió de cossos i escales es fan per llei del Parlament.

   Article 18

   Les lleis de creació dels cossos i escales han de determinar:

  18. La denominació del cos.

  19. Les escales del cos, si s'escau.

  20. La definició de les funcions que han de desenvolupar els membres del cos i de les escales. Els cossos i les escales no podran tenir assignades en cap cas facultats, funcions o atribucions pròpies dels òrgans administratius.

  21. El nivell de titulació o les titulacions concretes exigides per a l'ingrés en el cos i les escales.

  22. La regulació i, si s'escau, la determinació dels criteris de desenvolupament per reglament de les qüestions que, per raó de l'especialitat de les funcions del cos i de les escales, se separen de les normes generals d'aquesta Llei i necessiten un tractament específic.

   Article 19

   Pel que fa a la determinació del caràcter homogeni de les funcions dels cossos:

  23. Es consideren una única funció les activitats constitutives de les tasques administratives en general, ja siguin de gestió, d'inspecció, d'execució, de control o d'administració, i, també les d'auxili administratiu per a tasques d'altra mena. Hi ha un sol cos d'administració per a cada nivell de titulació.

  24. Es consideren funcions homogènies les que requereixen de qui les desenvolupa la possessió d'un títol que habiliti per a l'exercici propi d'una professió. En cap cas no poden existir cossos diferents per a una mateixa professió titulada.

  25. Les funcions específiques homogènies no administratives que no exigeixen una titulació única poden donar lloc a la creació de cossos. En cap cas no pot existir més d'un cos que compleixi funcions similars o anàlogues per a l'ingrés al qual s'exigeix el mateix nivell de titulació.

   Article 20

   Els cossos de funcionaris són agrupats, segons el nivell de la titulació exigida per a ingressar-hi, en: Grup A: Títol de doctor, de llicenciat, d'enginyer, d'arquitecte o equivalent. Grup B: Títol d'enginyer tècnic, de diplomat universitari de primer cicle, d'arquitecte tècnic, de formació professional de tercer grau o equivalent. Grup C: Títol de batxiller, de formació professional de segon grau o equivalent. Grup D: Títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau o equivalent. Grup E: Certificat d'escolaritat.

   Capítol II De la plantilla de personal i la relació de llocs de treball

   Article 21

   La plantilla de personal és formada per les places que figuren dotades en els Pressupostos, classificades en grups de cossos i, dins els grups, d'acord amb les escales de cada cos. També inclou el personal eventual i el laboral.

   Article 22

 8. La relació de llocs de treball inclou la totalitat dels llocs, tant els que corresponen als funcionaris com els que corresponen al personal eventual i al personal laboral. Aquesta relació s'estructura orgànicament. 2. Per a cada tipus de lloc de treball s'han d'indicar, almenys:

  1. La denominació i les característiques essencials del lloc.

  2. Els requisits exigits per a ocupar el lloc de treball.

  3. El complement de destinació que té assignat i, si s'escau, el complement específic corresponent.

  4. La forma de provisió del lloc. 3. En la relació dels llocs de treball es determinen els requisits que han de complir els funcionaris d'altres Administracions públiques per a poder accedir als llocs de treball mitjançant la corresponent convocatòria de provisió de llocs. 4. La relació de llocs de treball és pública.

  Capítol III Del Registre General de Personal

  Article 23

  Tot el personal a què fa referència aquesta Llei ha de figurar inscrit en el Registre General de Personal, dependent del Departament que té atribuïdes les competències en matèria de funció pública.

  Article 24

 9. La utilització de les dades que consten en el Registre és sotmesa a les limitacions previstes per l'article 18.4 de la Constitució. 2. Per reglament s'han de determinar les dades que han de constar en el Registre, les quals han de referir-se exclusivament a la vida administrativa dels funcionaris i de la resta del personal. 3. Cada membre del personal pot accedir lliurement al seu expedient individual.

  Article 25

  El Registre General de Personal funciona informàticament. A aquests efectes, és competència de cada Departament la introducció de les dades inicials i el manteniment permanentment actualitzat de la informació relativa a tot el personal que té adscrit, i també la protecció de l'accés al Registre.

  Article 26

  No es poden incloure en nòmina noves remuneracions sense haver comunicat al Registre General de Personal la resolució o l'acte pel qual han estat reconegudes.

  Article 27

  S'han de prendre les mesures tècniques adequades per a poder coordinar aquest Registre amb els registres de personal de les altres Administracions públiques.

  Capítol IV De la mobilitat dels funcionaris

  Article 28

  Es garanteix, dins l'àmbit d'aquesta Llei, el dret a la mobilitat dels funcionaris, d'acord amb les condicions que es determinen en la relació de llocs de treball.

  Article 29

  Els funcionaris procedents d'altres Administracions s'integren a la funció pública de l'Administració de la Generalitat com a funcionaris propis, i se'ls respecta el grup del cos i l'escala de procedència i els drets econòmics inherents al grau personal que tenen reconegut; continuen també amb el sistema de Seguretat Social o de previsió que tenien en l'Administració de procedència.

  Article 30

 10. Un cop l'any, com a mínim, es fan les corresponents convocatòries entre funcionaris per a proveir els llocs vacants. 2. Els funcionaris procedents d'altres Administracions que accedeixen al servei de l'Administració de la Generalitat per la via establerta per l'apartat 1 hauran de posseir un grau de coneixement suficient del català per a desenvolupar les funcions del propi lloc de treball. 3. La designació per al lloc de treball determina simultàniament l'accés a la funció pública de la Generalitat i l'adscripció a un lloc concret.

  Capítol V De l'oferta d'ocupació pública

  Article 31

 11. Les places dotades pressupostàriament que no són proveïdes, tant dels funcionaris com del personal laboral, constitueixen l'oferta anual d'ocupació pública. 2. Els Departaments proposen les llistes de vacants que s'han de proveir dins l'exercici pressupostari corresponent i les previsions temporals, respecte a les places que hom preveu de cobrir en els exercicis successius. 3. D'acord amb el que disposa l'article 11, correspon al Consell Executiu d'aprovar l'oferta d'ocupació pública i de determinar:

  1. La totalitat de les places vacants, classificades en cossos i escales.

  2. Les llistes de vacants que s'han de proveir dins l'exercici pressupostari corresponent.

  3. Les previsions temporals per a les places que s'han de proveir en els exercicis pressupostaris successius.

  Article 32

 12. Un cop publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'oferta pública, es procedeix dins el primer trimestre de cada any a la convocatòria de les proves selectives per a proveir les places vacants; es pot convocar el 10 per cent de places addicionals, com a màxim. Aquestes proves han de concloure en tot cas abans del primer d'octubre de cada any, llevat que la durada del curs selectiu de formació ho impossibiliti. 2. Tota plaça convocada ha de mantenir-se en plantilla fins que la convocatòria no ha estat resolta.

  Capítol VI De les condicions per a la selecció del personal

  Article 33

  Per a ésser admès a les proves de selecció de funcionaris cal:

  1. Ésser ciutadà espanyol, d'acord amb les lleis vigents.

  2. Haver complert divuit anys, o tenir l'edat que la convocatòria estableix com a mínima abans del termini de presentació d'instàncies, i no excedir l'edat establerta com a màxima per a l'ingrés en un cos o una escala.

  3. Posseir la titulació suficient, o estar en condicions d'obtenir-la, en la data en què acaba el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en les proves selectives.

  4. Complir les condicions per a exercir les funcions que dins el cos i l'escala li poden ésser encomanades d'acord amb el que es prevegi per reglament.

  5. No estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració pública.

  Capítol VII De la selecció de personal

  Article 34

  D'acord amb els principis enunciats per l'article 103.1 de la Constitució, l'Administració de la Generalitat selecciona tot el seu personal amb criteris d'objectivitat, en funció dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat dels aspirants, i mitjançant convocatòria pública. En el procés de selecció s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

  Article 35

 13. Per a aplicar els criteris fixats per l'article 34, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha de tenir cura de la realització de les proves selectives per a funcionaris i dels cursos de formació, d'acord amb els diversos nivells i les necessitats de formació, o intervenir-hi dins l'àmbit de la seva competència. 2. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya pot establir convenis amb altres escoles d'Administració pública per a la realització de cursos de formació.

  Article 36

  L'accés als cossos i les escales de la Generalitat o a les categories laborals es fa per mitjà dels procediments d'oposició, concurs-oposició o concurs.

  Article 37

 14. La selecció per oposició consisteix en la superació de les proves teòriques i pràctiques exigides a la convocatòria pública, adequades amb l'exercici de la funció, i també, si s'escau, en la superació d'un curs selectiu de formació, quan es tracta de proveir places dels cossos els grups A) i B). 2. Les proves de selecció s'han d'establir de manera que puguin fer paleses les condicions d'aptitud i de coneixements dels candidats que es considerin necessàries atesa la naturalesa de la funció. 3. Els programes de les proves de selecció i, si s'escau, dels cursos de formació han de procurar especialment que les matèries exigides siguin adients amb el desenvolupament posterior de les tasques a acomplir.

  Article 38

  Per a l'accés als cossos que requereixen un curs selectiu de formació a l'Escola d'Administració Pública, l'oposició es farà per a poder seguir els dits cursos. El curs selectiu no contindrà en cap cas matèries pròpies de la titulació requerida com a requisit previ, excepte quan calgui conèixer-les amb una major profunditat que la que s'exigeix normalment per a obtenir el títol.

  Article 39

  Si les característiques de l'oposició ho requereixen, les proves escrites es llegeixen davant els òrgans seleccionadors, que són facultats per a interrogar els aspirants sobre les qüestions que són objecte de la prova. La convocatòria corresponent pot establir una entrevista del candidat amb l'òrgan seleccionador amb la finalitat d'avaluar-ne la capacitat de judici, la maduresa intel·lectual, la capacitat de relacionar i altres aptituds referides a les matèries que són objecte de les proves.

  Article 40

  Un cop acabades les proves selectives per a proveir les places de funcionaris dels grups C), D) i E), i, si s'escau, dels grups A) i B), l'Escola d'Administració Pública de Catalunya fa un curs complementari de formació, de caràcter no selectiu, d'acord amb els diferents nivells.

  Article 41

 15. La selecció per concurs-oposició consisteix en la superació de les proves corresponents i, si s'escau, del curs selectiu de formació, i també en la possessió prèvia, degudament valorada, de determinades condicions de formació, de mèrits o de nivells d'experiència. 2. La valoració d'aquests mèrits o nivell d'experiència no pot significar, en relació a les proves selectives, més de la tercera part de la puntuació màxima assolible en el conjunt del concurs-oposició. Amb la finalitat d'assegurar la deguda idoneïtat dels candidats, aquests han de superar, en la fase d'oposició, la puntuació mínima que s'ha establert per a les proves selectives respectives. 3. En la fase d'oposició s'apliquen els criteris fixats pels articles 37, 38, 39 i 40.

  Article 42

  La selecció per concurs consisteix en la valoració dels mèrits, d'acord amb el barem inclòs en la convocatòria corresponent, la qual ha d'ésser en tots els casos pública i lliure.

  Article 43

  El sistema de concurs només es pot utilitzar, excepcionalment, per a adquirir la condició de funcionari si es tracta de proveir llocs de treball corresponents a places singulars pertanyents a cossos dels grups A) i B) que, per raó de les característiques i la tecnificació, han d'ésser proveïdes amb personal de mèrits rellevants i condicions excepcionals. Les previsions per a proveir places per aquest sistema han de figurar degudament especificades en un annex al Pressupost.

  Article 44

  El personal interí i el personal laboral no permanent que sigui necessari per al servei de la Generalitat és seleccionat mitjançant convocatòria pública i pel sistema de concurs, llevat dels casos de màxima urgència.

  Article 45

 16. El Consell Executiu reglamenta la composició i el funcionament dels tribunals o òrgans tècnics de selecció dels funcionaris. En tots els tribunals o òrgans tècnics hi ha d'haver un representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. 2. En els tribunals o òrgans tècnics de selecció de funcionaris es garantirà la presència de funcionaris, que seran designats lliurement. En cap cas els tribunals o òrgans tècnics de selecció seran constituïts majoritàriament per membres en actiu del mateix cos o la mateixa escala per als quals s'ha de fer la selecció. 3. Cap tribunal o òrgan tècnic no pot aprovar un nombre d'aspirants que superi el de les places que han estat objecte de convocatòria. Són nul·les de ple dret les actuacions relatives als aspirants aprovats impròpiament que superen aquest nombre.

  Capítol VIII Del període de pràctiques

  Article 46

 17. Una vegada assolida la condició de funcionari i obtinguda la destinació en un lloc de treball, excepte si circumstàncies objectives no ho permeten, els funcionaris han de passar un període de pràctiques, la durada del qual es determina per reglament en funció del cos o de l'escala a què pertanyen. 2. Durant aquest període, sota la dependència immediata d'un funcionari designat pel Director General o equivalent, es tindrà cura que el funcionari adquireixi la formació pràctica que demana el lloc de treball i que assumeixi progressivament les funcions que li corresponen. 3. Una vegada finalitzat aquest període, n'emeten un informe el funcionari encarregat de la formació pràctica i el cap de la unitat orgànica a la qual és adscrit el funcionari en pràctiques. Ambdós informes es fan conèixer a l'interessat, que hi pot fer les al·legacions que consideri oportunes. Tota aquesta documentació s'inclou en el seu expedient personal.

  Capítol IX De la provisió de llocs de treball

  Article 47

  Els llocs concrets de treball reservats a funcionaris s'han de proveir:

  1. Per concurs, que és el sistema normal de provisió, mitjançant convocatòria pública, en el qual es valoren els mèrits al·legats d'acord amb les bases de la convocatòria, entre els quals es consideraran preferents, reglamentàriament, la valoració del treball desenvolupat en altres llocs de les Administracions públiques, els cursos seguits a les Escoles d'Administració Pública o en altres institucions, les titulacions acadèmiques i l'antiguitat, tot això, en relació amb el lloc de treball a proveir. També es considera el grau personal. Si es tracta d'ocupar llocs de comandament que cal proveir per concurs, té una importància especial la valoració del treball desenvolupat en altres llocs de comandament. A aquest fi, s'ha de reglamentar la redacció periòdica d'un informe normalitzat, emès pel cap immediat i supervisat pel cap de la unitat orgànica, respecte als funcionaris que ocupen llocs de comandament, el qual s'incorpora a l'expedient personal i en el qual es valora la manera com desenvolupa les funcions que li corresponen. Aquests informes es fan conèixer al funcionari, el qual hi pot fer les al·legacions que consideri oportunes. Els llocs de cap de Negociat, Secció i Servei es proveiran per concurs. El cessament dels càrrecs proveïts per concurs es produïrà previ expedient administratiu, en què es donarà audiència a l'interessat, i del qual s'ha de donar compte a la Comissió de Personal. El Consell Executiu reglamentarà la composició i el funcionament de les Juntes de Mèrits que apreciaran els dels candidats a llocs de comandament, d'acord amb el barem del concurs. Els membres que les componguin han de posseir la idoneïtat necessària. El període del seu mandat no podrà excedir els cinc anys, durant els quals seran inamovibles, llevat dels designats per raó del càrrec, que cessaran si cessen en aquest.

  2. Per lliure designació, si es tracta de proveir llocs que figuren amb aquesta qualificació en la relació de llocs de treball. Serà preceptiva una convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en la qual cal indicar la denominació, el nivell i la situació del lloc, i també els requisits que s'exigeixen per a poder-hi optar. Es concediran almenys quinze dies hàbils per a la presentació de sol·licituds.

   Capítol X De la reserva de places per a disminuïts

   Article 48

   Per tal d'acomplir una política d'integració en el treball de persones disminuïdes, el Consell Executiu ha de desenvolupar per via reglamentària el sistema pel qual aquestes persones poden accedir a prestar serveis a l'Administració.

   Article 49

   La reglamentació a què es refereix l'article 48 ha de:

  3. Reservar el 2 per cent global de l'oferta pública d'ocupació.

  4. Determinar les condicions necessàries per a poder ocupar els llocs de treball.

  5. Establir el mínim que s'ha d'exigir a les persones disminuïdes en les proves de selecció.

  6. Establir els criteris d'avaluació de la possibilitat que el disminuït desenvolupi en condicions suficients la tasca a la qual s'aspira, la qual avaluació ha d'ésser feta per un equip multiprofessional.

   Capítol XI Dels programes de reinserció social

   Article 50

   Per tal de promoure una política de reinserció social, el Consell Executiu ha d'establir programes experimentals d'accés a llocs de treball no permanents, amb condicions especials que permetin d'accedir-hi a persones necessitades de reinserció social.

   Article 51

 18. Les condicions d'accés als llocs de treball no permanents poden ésser excepcionals, però en cap cas no es poden modificar les condicions de titulació, i cal que hom demostri la capacitat suficient per a desenvolupar les tasques corresponents. 2. Es poden establir els convenis necessaris amb els organismes i les institucions de tota mena que tenen cura de persones marginades a fi de garantir la viabilitat mínima als programes que s'estableixen.

  Capítol XII De la classificació de llocs de treball

  Article 52

 19. Tots els llocs de treball de l'Administració de la Generalitat han de figurar, d'acord amb el que estableix l'article 22, en la relació de llocs de treball. 2. Els llocs reservats a funcionaris es classifiquen en trenta nivells. 3. Per a dur a terme la classificació de l'apartat anterior, es procedirà a la valoració de cada lloc de treball, atenent, en tot cas, el criteri de titulació, especialització, responsabilitat tècnica i comandament. 4. Els nivells superiors assignats a un cos o a una escala poden coincidir amb els inferiors d'un altre cos o una altra escala per a l'ingrés al qual s'exigeix una titulació de nivell immediatament superior. 5. El complement de destinació que determina l'article 67.3.a) és en funció del que resulta de la classificació en trenta nivells.

  Capítol XIII Del grau personal

  Article 53

 20. Tot funcionari posseeix un grau personal corresponent a algun dels nivells en què es classifiquen els llocs de treball. 2. Aquest grau s'adquireix pel fet d'haver ocupat durant dos anys consecutius, o durant tres anys amb interrupció, un o més llocs del nivell corresponent.

  Article 54

 21. Els funcionaris de nou ingrés tenen el grau corresponent al nivell inferior assignat al cos o a l'escala a què pertanyen i ocupen els llocs corresponents als nivells inferiors assignats a aquest cos o aquesta escala. 2. Si durant el temps en què un funcionari ocupa un lloc se'n modifica el nivell, el temps que l'ha ocupat es computa amb el nivell més alt amb què aquest lloc ha estat classificat. 3. L'adquisició i els canvis de grau s'inscriuen en el Registre de Personal, un cop reconeguts pel Secretari General del Departament corresponent.

  Article 55

 22. Els funcionaris no poden ésser designats per a desenvolupar un treball superior en més de dos nivells a llur grau personal ni poden ocupar un lloc de treball classificat com a inferior en més de dos nivells a llur grau personal. 2. Si per manca de vacants en la mateixa localitat el funcionari no pot ésser designat per a ocupar un lloc de treball en les condicions de l'apartat 1, el Secretari General del Departament corresponent li atribueix provisionalment un lloc de nivell inferior, sempre que aquest correspongui al seu cos i a la seva escala. En aquesta situació el funcionari percep el complement de destinació corresponent a un lloc inferior en dos nivells al seu grau personal.

  Article 56

  El Consell Executiu, amb informe previ del Consejo Superior de la Función Pública, establirà els criteris per al còmput del temps en què els funcionaris es trobin en cadascun dels supòsits de les situacions de serveis especials, a l'efecte de consolidació del grau personal.

  Capítol XIV De la promoció interna

  Article 57

 23. Per tal de facilitar la promoció interna dels funcionaris mitjançant l'accés a un cos o a una escala altres que el propi, es reserven als funcionaris que pertanyen ja a l'Administració de la Generalitat i que compleixen els requisits de titulació entre el 20 i el 50 per cent de les places vacants que es convoquen a oposició o a concurs-oposició. 2. Per a accedir a un altre cos o a una altra escala dins el mateix grup, els funcionaris que compleixen les condicions de la convocatòria i que s'acullen al torn de promoció interna que estableix l'apartat 1 només han de superar la part de les proves selectives i dels cursos de formació pròpia de l'especialitat del cos o de l'escala a què pretenen accedir. 3. Per a accedir a un cos d'un grup diferent cal, a més de posseir la titulació exigida, superar les proves selectives i, si s'escau, el curs selectiu de formació i realitzar, també si s'escau, els cursos de formació. 4. Els funcionaris que es promocionen mitjançant torn restringit tindran preferència sobre els de torn lliure per a escollir els llocs de treball entre les vacants que siguin objecte de la convocatòria.

  Article 58

  Si el nombre d'aspirants que superen les proves selectives és inferior al de les places convocades en algun dels torns, el nombre resultant de vacants es pot incorporar a l'altre torn, respectant en tot cas el màxim del 50 per cent establert per al torn restringit.

  Títol V Del règim estatutari

  Capítol I De l'adquisició de la condició de funcionari

  Article 59

  La condició de funcionari de la Generalitat s'adquireix mitjançant el compliment successiu dels requisits següents:

  1. Superar el sistema de selecció i, si s'escau, el curs de formació.

  2. Ésser nomenat per l'autoritat competent.

  3. Jurar o prometre complir les lleis vigents en el compliment de les funcions que li siguin atribuïdes.

  4. Prendre possessió del lloc de treball en el termini reglamentari.

   Article 60

   Els funcionaris d'altres Administracions públiques que hagin accedit a l'Administració de la Generalitat en virtut del procés de transferències o de concursos de trasllats o hi accedeixin en el futur, en la mesura que es creïn els Cossos i les Escales de la Generalitat, s'hi integraran, a efectes de l'adquisició de la condició de funcionaris de la Generalitat, d'acord amb el grup del Cos o de l'Escala de procedència i amb les funcions assignades a aquell.

   Capítol II Pèrdua de la condició de funcionari

   Article 61

   La condició de funcionari de la Generalitat es perdrà:

  5. Per renúncia escrita de l'interessat.

  6. Com a conseqüència d'una sanció disciplinària que suposi la separació del servei.

  7. Per pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta o especial per a un càrrec públic.

  8. Per pèrdua de la ciutadania espanyola.

  9. Per jubilació forçosa o voluntària.

   Article 62

   La renúncia a la condició de funcionari no inhabilita per a un nou ingrés en la funció pública de la Generalitat.

   Article 63

   La pèrdua de la condició de funcionari per separació del servei té caràcter definitiu.

   Article 64

 24. La jubilació forçosa es declararà d'ofici quan el funcionari compleixi l'edat determinada legalment. La situació de servei actiu es podrà prorrogar, amb les condicions i els requisits establerts legalment, a fi d'assolir el mínim de serveis computables per a causar havers passius de jubilació. 2. Es podrà també declarar la jubilació forçosa, bé d'ofici o bé a petició del funcionari i prèvia la instrucció del corresponent expedient, quan es trobi en situació d'incapacitat permanent per a acomplir les seves tasques o en un estat d'inutilitat física o de debilitació de les facultats que li impedeixi d'exercir correctament les funcions. En el cas que el funcionari estigui acollit al règim general de la Seguretat Social, cal atenir-se al que determina per a aquests casos aquest sistema de previsió. 3. Quan es tracti de funcionaris pertanyents a Cossos o Escales de l'Administració de la Generalitat, que per les seves condicions especials requereixin un estat físic determinat, que en general, es perdi per raó de l'edat abans d'arribar a la de jubilació, reglamentàriament s'establiran els mecanismes perquè puguin prestar serveis complementaris dintre dels propis del seu Cos o de la seva Escala o en llocs pertanyents a altres Cossos, en la mateixa localitat i que siguin adients al seu nivell de titulació i de coneixements.

  Capítol III De la formació i el perfeccionament

  Article 65

 25. La formació i el perfeccionament dels funcionaris seran exercits per l'Administració de la Generalitat, fonamentalment per mitjà de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que pot facilitar-los-els servint-se d'acords o convenis amb altres Escoles d'Administració Pública. Si cap d'aquestes escoles ni cap establiment públic d'ensenyament superior no està en condicions de donar-los la formació necessària, l'Administració de la Generalitat podrà subscriure convenis amb institucions anàlogues d'altra naturalesa. 2. D'una manera especial, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya tindrà cura d'organitzar cursos de formació o de perfeccionament pel que fa a la funció directiva, a les tècniques informàtiques i a la preparació dels funcionaris amb vista a la integració del nostre país en àrees internacionals. La superació dels cursos corresponents serà una condició indispensable per a accedir als llocs de comandament, en els casos en què es determini per reglament. 3. Els documents acreditatius de la realització de cursos i seminaris a què es refereix aquest capítol, faran constar si són de simple assistència o si s'han superat proves o treballs que serveixen per a determinar el grau d'aprofitament obtingut pel funcionari.

  Capítol IV Del règim retributiu

  Article 66

  El sistema retributiu de la Generalitat es basarà en els principis següents:

  1. Les retribucions del personal s'han d'ajustar, tant com sigui possible, a l'entorn sòcio-econòmic de Catalunya.

  2. Els llocs de treball que requereixen el mateix nivell de titulació i tenen el mateix grau de dificultat i de responsabilitat i unes condicions de treball semblants tindran el mateix nivell i, quan n'hi hagi, el mateix complement específic.

  3. Els funcionaris no podran ésser retribuïts per altres conceptes que els fixats per l'article 67.

  Article 67

 26. Les retribucions dels funcionaris de la Generalitat es classificaran en bàsiques i complementàries. 2. Són retribucions bàsiques:

  1. El sou, que es fixa atenent l'índex de proporcionalitat assignat a cada un dels grups en què s'organitzen els cossos de la Generalitat.

  2. Els triennis, que consisteixen en una quantitat igual per a cada grup i per cada tres anys de serveis en aquests. En el supòsit que els tres anys de servei ho siguin en grups diferents, es computarà per tots tres anys l'import corresponent al grup superior.

  3. Les pagues extraordinàries, dues l'any, que es percebran els mesos de juny i desembre; l'import mínim de cadascuna serà el d'una mensualitat del sou més l'import dels triennis. 3. Són retribucions complementàries:

  4. El complement de destinació corresponent al nivell del lloc de treball que s'ocupa. Aquest complement figurarà en les relacions de llocs de treball i serà igual per a tots els llocs compresos en un mateix nivell.

  5. El complement específic destinat a retribuir les condicions particulars d'alguns llocs de treball en atenció a l'especial dificultat tècnica, al grau de dedicació, a la responsabilitat, a la incompatibilitat, a la perillositat i a la penositat. Aquest complement figurarà en la relació de llocs de treball; només es podrà atribuir un complement específic a cada lloc de treball, però la quantitat corresponent podrà variar en funció dels damunt dits factors.

  6. El complement de productivitat, la finalitat del qual és de retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès o la iniciativa amb què el funcionari desenvolupa el seu treball. Se'n fixarà la quantitat global per a cada programa i òrgan administratiu mitjançant un percentatge sobre els costos totals de personal, que serà determinat per la Llei de Pressupostos. La Llei de Pressupostos establirà també els criteris per a la distribució d'aquest complement. El responsable de la gestió de cada programa de despesa, dins les dotacions pressupostàries corresponents, determinarà, d'acord amb la normativa establerta per la Llei de Pressupostos, la quantitat individual que correspon a cada funcionari. Les quantitats que percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement públic per als altres funcionaris del Departament o de l'organisme interessat i per als representants sindicals. Reglamentàriament, cada any, d'acord amb la Llei de Pressupostos, s'establiran els criteris tècnics de valoració dels factors que determinen la distribució, així com les fórmules de participació dels representants del personal implicat.

  7. Gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball, que en cap cas podran ésser fixes en la seva quantia ni periòdiques en el dret a percebre-les. Les hores extraordinàries no podran superar habitualment el límit establert per reglament. 4. Es fixaran per reglament la quantitat i les condicions per a poder percebre les indemnitzacions que per raó de servei corresponguin als funcionaris.

  Article 68

 27. Els imports de les retribucions bàsiques seran iguals per a cada un dels grups en què es classifiquen els cossos. El sou dels funcionaris del grup A no podrà excedir més de tres vegades el sou dels funcionaris del grup E. 2. Figuraran en el Pressupost els imports de les retribucions bàsiques, dels complements de destinació i dels específics, l'import que representa el percentatge autoritzat destinat a complement de productivitat, les gratificacions per serveis extraordinaris, les retribucions corresponents al personal eventual i els imports destinats a retribuir el personal laboral.

  Capítol V De les situacions administratives

  Article 69

  Els funcionaris de la Generalitat es poden trobar:

  1. En actiu.

  2. En excedència voluntària.

  3. En serveis especials en altres Administracions.

  4. En serveis especials.

  5. En suspensió d'ocupació.

  Article 70

 28. Es troba en situació de servei actiu el funcionari que ocupa una plaça dotada pressupostàriament i desenvolupa un lloc de treball o que és en situació de "disponibilitat', de "comissió de servei", de "llicència" o de "permisos" que comporten la reserva del lloc de treball. 2. El supòsit de "disponibilitat" es donarà quan un funcionari cessi en un lloc de treball i encara no hagi obtingut la destinació en un altre lloc. 3. La "comissió de servei", que tindrà caràcter temporal i no podrà durar més de dos anys, es donarà exclusivament per necessitats del servei: significarà la destinació a un lloc de treball diferent d'aquell que el funcionari ocupava i implicarà la reserva d'aquest lloc. Si aquesta comissió de servei fos de caràcter forçós i impliqués el canvi de la localitat de destinació, donarà lloc a les indemnitzacions establertes per reglament.

  Article 71

 29. L'excedència voluntària significa el cessament temporal de la relació de treball, sense dret a percebre retribucions. El temps que hom romangui en aquesta situació no es computarà com a temps de servei en actiu. 2. L'excedència voluntària es concedirà a petició del funcionari:

  1. Per interès particular del funcionari. En aquest cas, la concessió estarà condicionada a les necessitats temporals del servei.

  2. Per a tenir cura d'un fill; amb aquesta única finalitat, el funcionari tindrà dret a un període d'excedència voluntària no superior als tres anys, a comptar de la data del naixement. Els fills successius donaran dret a un nou període d'excedència, que en tot cas posarà fi al que hagi estat concedit anteriorment. Si el pare i la mare treballen, només un d'ells podrà exercir aquest dret. 3. L'excedència es produirà automàticament:

  3. Quan un funcionari en actiu d'un cos de la Generalitat accedeix superant proves selectives a la condició de funcionari en actiu d'un altre cos de la Generalitat o de qualsevol altra Administració, sempre que no li correspongui de restar en una altra situació.

  4. Quan un funcionari en actiu passa a prestar serveis en entitats del sector públic, sempre que els llocs de treball d'aquestes entitats no siguin inclosos en la relació de llocs de treball de la Generalitat. 4. L'excedència voluntària, quan es concedeixi per interès particular del funcionari, no es podrà declarar fins que aquest hagi complert tres anys de serveis efectius des que va accedir al cos o des que va reingressar-hi i no podrà durar més de deu anys seguits ni menys de dos; no donarà dret a percebre remuneració de cap tipus ni es computarà a efectes de triennis ni de drets passius. 5. No es podrà concedir l'excedència voluntària quan un funcionari estigui sotmès a expedient disciplinari o pendent del compliment d'una sanció.

  Article 72

 30. Els funcionaris en actiu de la Generalitat, que passin a prestar serveis a altres Administracions amb caràcter permanent, quedaran a la Generalitat en la situació de "serveis especials en altres Administracions públiques". Els que hagin accedit a la Generalitat, procedents d'altres Administracions Públiques una vegada acabat el procés de transferències de mitjans personals, cessaran totalment en la seva relació de treball amb la Generalitat.

  Article 73

 31. Els funcionaris de la Generalitat seran declarats en situació de serveis especials:

  1. Quan adquireixin la condició de funcionaris al servei d'organitzacions internacionals o supranacionals.

  2. Quan siguin autoritzats per la Generalitat a complir missions per períodes superiors a sis mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres o en programes de cooperació nacionals o internacionals.

  3. Quan siguin nomenats per a ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat o en altres Comunitats Autònomes.

  4. Quan siguin designats per les Corts Generals per a formar part dels òrgans constitucionals o d'altres òrgans l'elecció dels quals correspon a les Cambres.

  5. Quan accedeixin a la condició de Diputats o Senadors de les Corts Generals o de membres del Parlament de Catalunya, llevat del cas que, respectant les normes d'incompatibilitat, desitgin continuar en actiu.

  6. Quan ocupin càrrecs electius retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals i quan prestin serveis en els Gabinets de la Presidència del Govern, dels Ministres i dels Secretaris d'Estat o en llocs classificats com a personal eventual en la relació de llocs de treball de la Generalitat.

  7. Quan siguin nomenats per a qualsevol càrrec de caràcter polític que sigui incompatible amb l'exercici de la funció pública.

  8. Quan compleixin el servei militar o una prestació substitutiva equivalent.

  9. Quan tinguin càrrecs electius, al nivell supracomarcal, provincial, autonòmic o estatal, en les organitzacions sindicals o en les associacions de funcionaris més representatives.

  10. Quan siguin adscrits als serveis del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo.

  11. Quan adquireixin la condició de personal al servei del Parlament i del Síndic de Greuges. 2. Als funcionaris en situació de serveis especials se'ls computarà el temps que romanguin en aquesta situació als efectes de consolidació del grau personal, dels triennis i dels drets passius i tindran dret a la reserva de plaça i de destinació. Pel que fa a la consolidació del grau personal, hom s'atindrà al que disposa l'article 56. En tots els casos rebran les retribucions del lloc o el càrrec efectiu que ocupin i no les que els corresponguin com a funcionaris, sens perjudici del dret a percebre els triennis que poguessin tenir reconeguts com a funcionaris. 3. Els Diputats, els Senadors i els membres del Parlament de Catalunya que perdin aquesta condició per dissolució de les Cambres corresponents o per cessament de llur mandat podran romandre en la situació de serveis especials fins a la constitució de la nova Cambra.

  Article 74

 32. La suspensió d'ocupació d'un funcionari es declararà quan ho determini l'autoritat o l'òrgan competent com a conseqüència d'un procediment judicial o disciplinari que li ha estat instruït. 2. La condemna i la sanció de suspensió determinaran la pèrdua del lloc de treball, que es podrà proveir mitjançant els sistemes establerts per aquesta Llei. La suspensió per condemna criminal es podrà imposar com a pena o a conseqüència de la inhabilitació per a l'exercici de càrrecs i de funcions públiques, amb el caràcter de principal o d'accessòria i en els termes de la sentència en què fos acordada. La imposició de la pena d'inhabilitació especial per a la carrera del funcionari o d'inhabilitació absoluta per a l'exercici de funcions públiques, si és amb caràcter perpetu, determina la baixa definitiva del funcionari en el servei, sense altra reserva de drets que els consolidats a efectes passius. 3. El temps de suspensió per sanció disciplinària no podrà excedir el màxim assenyalat per a aquest tipus de sanció. Durant aquest període, el funcionari no tindrà dret a cap retribució i quedarà privat dels drets inherents a la seva condició. 4. Com a mesura cautelar, en iniciar-se un expedient disciplinari per fets directament relacionats amb les funcions que tingui encomanades, el funcionari podrà ésser traslladat a un altre lloc de treball dins la mateixa localitat. Si, una vegada resolt l'expedient, no se'n derivés la comissió de cap falta, s'acordarà la reincorporació immediata del funcionari al seu lloc de treball.

  Article 75

 33. El reingrés al servei actiu dels funcionaris que no tinguin reserva de plaça o destinació s'efectuarà en ocasió de vacant, respectant l'ordre següent:

  1. Suspesos.

  2. Excedents voluntaris. 2. Als funcionaris procedents de suspensió, se'ls atribuirà provisionalment un lloc de treball, d'acord amb el cos, l'escala i el grau personal que els corresponguin, d'entre els llocs que es trobin vacants en el moment que hagin de reincorporar-se al servei. 3. Els excedents voluntaris podran reincorporar-se provisionalment a un lloc de treball, d'acord amb el cos, l'escala i el grau personal que els corresponguin, d'entre els que es trobin vacants en el moment de sol·licitar el reingrés. 4. Els procedents de les situacions de suspensió i d'excedència voluntària que hagin obtingut un lloc de treball amb caràcter provisional seran obligats a prendre part en els concurs de provisió de llocs de treball que es convoquin, fins que obtinguin un lloc de treball amb caràcter definitiu. Si no hi concorren, seran declarats automàticament en situació d'excedència voluntària. 5. Tindran dret preferent, una sola vegada, a ocupar alguna de les vacants corresponents a llur cos o escala que hi hagi a la localitat on servien en el moment de produir-se el cessament.

   Capítol VI Dels drets

   Article 76

   La Generalitat protegirà el seu personal en l'exercici de les seves funcions i li atorgarà la consideració social deguda a la seva jerarquia i a la dignitat del servei públic.

   Article 77

   En concret, els funcionaris tindran el dret de:

  3. Ésser assistits i protegits per la Generalitat envers qualsevol amenaça, ultratge, injúria, calúmnia, difamació i, en general, envers qualsevol atemptat contra llur persona o llurs béns, per raó de l'exercici de llurs funcions.

  4. Romandre en el lloc de treball, sempre que les necessitats del servei ho permetin. Si haguessin de prestar serveis en una altra localitat, tindran dret a les indemnitzacions reglamentàries.

  5. Ésser retribuïts d'acord amb el lloc de treball que ocupen i el grau personal que els correspon i quedar acollits al règim general de la Seguretat Social sens perjudici del que estableix la Disposició addicional segona.

  6. Optar a les possibilitats de carrera administrativa i de promoció interna que els ofereix aquesta Llei, sempre que compleixin els requisits que s'exigeixen.

  7. Participar en la millora de l'Administració de la Generalitat mitjançant un sistema d'iniciatives i suggeriments que s'haurà de reglamentar amb caràcter general.

  8. Beneficiar-se de l'assistència sanitària i l'acció social, ells mateixos i llurs familiars, beneficiaris i les persones que tenen reconeguda l'assimilació a aquesta condició, d'acord amb el que estableix el sistema de seguretat social a què es troben acollits, i gaudir també dels altres beneficis de qualsevol classe que aquest sistema ofereix.

  9. Conèixer llur expedient individual i accedir-hi lliurement.

   Article 78

   Els funcionaris gaudeixen també del lliure exercici dels drets i llibertats sindicals d'acord amb la legislació en aquesta matèria i en particular a:

   -1 La consulta i negociació de les condicions de treballl.

   -2 L'exercici del dret de vaga.

   -3 Participar en els òrgans de representació col·lectiva.

   -4 L'elecció dels seus representants mitjançant sufragi universal directe, igual i secret.

   Article 79

   La Generalitat vetllarà d'una manera especial per la seguretat i la higiene en el treball de tot el personal al seu servei i amb aquest fi adoptarà les mesures adequades per a garantir el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent.

   Article 80

   La Generalitat fomentarà i potenciarà els serveis de medicina preventiva, els quals posarà a disposició del seu personal amb caràcter gratuït, de manera que, com a mínim cada dos anys, puguin ésser utilitzats.

   Article 81

 34. La Comissió de Personal de la Generalitat és l'òrgan representatiu i de participació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, en la determinació de les seves condicions de treball. 2. La Comissió de Personal exercirà les seves funcions respecte a les matèries que li siguin atribuïdes per la legislació vigent, i en particular en allò relatiu a:

  1. Jornada i horari de treball.

  2. Sistema general retributiu i normes complementàries d'aplicació.

  3. Vacances, permisos, llicències i seguretat i higiene en el treball.

  4. Mesures d'acció social en favor del personal. 3. La composició de la Comissió de Personal, pel que fa a la representació d'aquest, s'establirà d'acord amb el resultat de les eleccions sindicals, en l'Administració de la Generalitat que s'hauran de celebrar segons el que disposi la legislació sobre aquesta matèria.

  Capítol VII De les vacances, les llicències i els permisos

  Article 82

  Els funcionaris tindran dret a gaudir durant cada any complet de servei actiu d'unes vacances retribuïdes d'un mes o dels dies que en proporció els corresponen si el temps realment treballat és menor. El moment en què hom gaudeixi d'aquestes vacances serà subordinat a les necessitats del servei.

  Article 83

 35. Es concediran permisos per les causes següents, degudament justificades:

  1. Pel naixement d'un fill i per la mort o la malaltia greu d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, dos dies si el succés es produeix a la mateixa localitat i fins a quatre si és en una altra localitat.

  2. Per a traslladar-se de domicili sense canvi de residència, un dia. Si comporta trasllat a una altra localitat, fins a quatre dies.

  3. Per a concursar en exàmens finals en centres oficials, els dies durant els quals tenen lloc.

  4. Per a deures inexcusables de caràcter públic o personal, durant el temps indispensable per a complir-los. 2. Es podrà disposar de nou dies de permís l'any, com a màxim, per a assumptes personals sense justificació. La concessió d'aquests dies de permís serà subordinada a les necessitats del servei i en tots els casos caldrà garantir que la mateixa unitat orgànica on es presten els serveis assumirà sense dany per a terceres persones o per a la pròpia organització les tasques del funcionari al qual es concedeix el permís.

  Article 84

 36. Es podrà concedir llicència per a fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball, sempre que hi hagi un informe favorable del cap de la unitat orgànica en la qual el funcionari presta els serveis. Si aquesta llicència es concedeix per interès propi de l'Administració el funcionari té dret a percebre totes les seves retribucions. 2. Es podran concedir llicències per a assumptes propis, sense cap retribució, la duració acumulada de les quals no podrà excedir en cap cas els tres mesos cada dos anys. La concessió d'aquesta llicència se subordinarà a les necessitats del servei. 3. Es determinaran per reglament les llicències que corresponguin per raó d'una malaltia que impedeixi el desenvolupament normal de les funcions públiques, d'acord amb el règim de previsió social al qual el funcionari sigui acollit. 4. Per raó de matrimoni el funcionari tindrà dret a una llicència de quinze dies. En el cas d'embaràs es concedirà una llicència pel termini i en la forma que es determinin per reglament. 5. Les llicències per a exercir funcions sindicals, de formació sindical o de representació del personal s'atindran a allò que es determini per reglament, amb consulta prèvia a la Comissió de Personal, d'acord amb el que sigui establert legalment en aquesta matèria.

  Article 85

 37. El funcionari amb un fill de menys de nou mesos tindrà dret a un permís d'una hora diària d'absència del treball per a atendre'l. Aquest període de temps podrà ésser dividit en dues fraccions o bé ésser substituït per una reducció de la jornada en mitja hora. Si el pare i la mare són funcionaris, només un d'ells podrà exercir aquest dret. 2. El funcionari que per raó de guarda legal tingui cura directa d'un infant de menys de sis anys o d'un disminuït psíquic o físic que no desenvolupa cap activitat retribuïda tindrà dret a una reducció d'un terç o de la meitat de la jornada de treball amb la reducció proporcional de les seves retribucions. La concessió de la reducció de jornada per raó de guarda legal serà incompatible amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat, sigui o no sigui remunerada, durant l'horari que sigui objecte de la reducció. Per reglament s'establiran les condicions amb què es pot donar la llicència en el cas que aquesta, per raó del comandament, afecti el rendiment del treball d'altres funcionaris. 3. En casos degudament justificats, per incapacitat física del cònjuge o del pare o la mare, si conviuen amb el funcionari, es podrà també demanar amb les mateixes condicions damunt dites la reducció de la jornada.

  Capítol VIII Dels deures

  Article 86

 38. Atès que l'execució o la col·laboració en la prestació del servei públic és l'objectiu de l'Administració de la Generalitat, el personal al seu servei s'esforçarà al màxim per a complir aquesta funció. 2. Especialment, el personal al servei de la Generalitat tindrà el deure de:

  1. Complir la Constitució, l'Estatut de Catalunya i les altres disposicions que afecten l'exercici de les seves funcions.

  2. Complir estrictament, imparcialment i eficaçment les obligacions pròpies del seu lloc de treball, complir les ordres rebudes que es refereixen al servei i formular, si s'escau, els suggeriments que creu oportuns. Si les ordres eren, a judici seu, contràries a la legalitat, podrà sol·licitar-ne la confirmació per escrit i, un cop rebuda, podrà comunicar immediatament per escrit la discrepància al cap superior, el qual decidirà. En cap cas no es compliran les ordres que impliquin comissió de delicte.

  3. Guardar reserva total respecte als assumptes que coneix per raó de les seves funcions, excepte quan es cometen irregularitats i el superior jeràrquic, un cop advertit, no les esmena.

  4. Comportar-se en les relacions amb els administrats amb la màxima correcció i procurar en tot moment de prestar el màxim d'ajut i d'informació al públic.

  5. Esforçar-se per facilitar i exigir als subordinats el compliment de llurs obligacions, mitjançant les instruccions i les ajudes que calguin, i mantenir en tot moment la cordialitat amb ells i amb llurs companys.

  6. Vetllar pel propi perfeccionament professional i, en particular, esforçar-se en el perfeccionament del coneixement del català per tal d'utilitzar-lo adequadament en la seva feina, i assistir amb aquesta finalitat als cursos que imparteixin els centres de formació.

  7. Complir estrictament la jornada i l'horari de treball, els quals es determinaran per reglament en funció de la millor atenció als administrats, dels objectius assenyalats en els serveis i del bon funcionament d'aquests. 3. El personal al servei de la Generalitat no serà obligat a residir a la localitat on treballa, llevat dels casos en què per raó del servei el deure de residència sigui necessari. Això no podrà ésser obstacle per a l'estricte compliment de la jornada i de l'horari de treball. 4. Excepcionalment es podrà exigir al personal al servei de la Generalitat l'execució de tasques fora de l'horari ordinari.

   Capítol IX De les responsabilitats

   Article 87

   Els funcionaris seran responsables de la bona gestió dels serveis encomanats i procuraran resoldre per iniciativa pròpia les dificultats que trobin en el compliment de llur funció. Aquesta responsabilitat no exclou la que pugui correspondre a llurs superiors jeràrquics.

   Article 88

   Sens perjudici de la seva responsabilitat pel funcionament dels serveis públics regulada per l'article 106.2 de la Constitució i del deure de rescabalar els danys causats, l'Administració de la Generalitat podrà dirigir-se contra el funcionari que en sigui la causa, en l'àmbit d'aquesta Llei, per culpa greu o per ignorància inexcusable, mitjançant la instrucció de l'expedient corresponent, amb audiència a l'interessat. Igualment es podrà procedir si, per falta greu o per ignorància inexcusable, es produeixen danys o perjudicis als béns o els drets de la Generalitat.

   Article 89

   Els particulars podran exigir al personal al qual es refereix aquesta Llei, mitjançant el procés declaratiu corresponent, el rescabalament dels danys causats en llurs persones o béns, si s'han produït per culpa greu o per ignorància inexcusable.

   Article 90

   El que disposen els articles 88 i 89 s'entén que és sens perjudici de posar els fets en coneixement de la Jurisdicció competent per si poguessin ésser constitutius d'infracció penal.

   Capítol X Del règim disciplinari

   Article 91

   L'incompliment de les obligacions pròpies dels funcionaris donarà lloc a les sancions corresponents, independentment de les que, segons els casos, poguessin derivar de les responsabilitats civils o criminals.

   Article 92

   Les faltes es classificaran en:

  8. Molt greus, que podran donar lloc a la separació del servei.

  9. Greus.

  10. Lleus.

   Article 93

   Es consideraran com a faltes molt greus:

  11. L'incompliment del deure de fidelitat a la Constitució o a l'Estatut en l'exercici de la funció pública.

  12. Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

  13. L'abandonament del servei.

  14. L'adopció d'acords manifestament il·legals que causin perjudici greu a l'Administració o als ciutadans.

  15. La publicació o la utilització indeguda de secrets declarats oficials per llei o qualificats com a tals.

  16. La falta notòria de rendiment que comporti inhibició en el compliment de les tasques encomanades.

  17. La violació de la neutralitat o de la independència polítiques, servint-se de les facultats atribuïdes per a influir en processos electorals de qualsevol naturalesa i àmbit.

  18. L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats.

  19. L'obstaculització de l'exercici de les llibertats públiques i dels drets sindicals.

  20. La realització d'actes dirigits a coartar el lliure exercici del dret de vaga.

  21. La participació en vagues als qui la tinguin expressament prohibida per la Llei.

  22. L'incompliment de l'obligació d'atendre els serveis mínims en cas de vaga.

  23. La realització d'actes dirigits a limitar la lliure expressió del pensament, de les idees i de les opinions.

  24. El fet de causar per negligència o per mala fe danys molt greus al patrimoni i béns de la Generalitat.

  25. El fet d'haver estat sancionat per la comissió de tres faltes greus en el període d'un any.

   Article 94

   Es consideraran com a faltes greus:

  26. L'incompliment de les ordres que provenen dels superiors, relatives a la tasca pròpia del lloc de treball, dins els límits assenyalats per l'article 36.2.b).

  27. La manca de consideració envers els administrats en les relacions d'aquests amb els funcionaris.

  28. El fet d'originar enfrontaments en el centre de treball, o de prendre-hi part.

  29. L'incopliment del deure de reserva professional pel que fa als assumptes que coneix per raó de les funcions que li són encomanades, d'acord amb allò que disposa l'article 86.2.c).

  30. El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys greus en la conservació dels locals, del material o dels documents del servei.

  31. La negativa a acomplir tasques que li són ordenades pels superiors per a satisfer necessitats de compliment urgent, d'acord amb el que preveu l'article 86.2.b) i 4.

  32. L'exercici d'activitats compatibles amb el desenvolupament de les seves funcions sense haver obtingut l'autorització oportuna.

  33. Les faltes repetides d'assistència sense causa justificada.

  34. La intervenció en un procediment administratiu quan hi ha motius d'abstenció establerts legalment.

  35. La reiteració o la reincidència en les faltes lleus.

  36. En general, l'incompliment amb negligència greu dels deures i les obligacions derivats de la funció encomanada al funcionari.

   Article 95

   Es consideraran com a faltes lleus:

  37. El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions.

  38. La lleugera incorrecció envers el públic, els companys o els subordinats.

  39. Les faltes no repetides d'assistència sense causa justificada.

  40. L'incompliment de la jornada de treball sense causa justificada.

  41. Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada.

  42. La descurança en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei, si no causa perjudicis greus.

  43. L'incompliment de les normes relatives a incompatibilitats, si no comporta l'execució de tasques incompatibles o que requereixen la compatibilització prèvia.

  44. En general, l'incompliment dels deures per negligència o per descuit excusables.

   Article 96

 39. El procediment d'imposició de sancions, es determinarà per via de reglament, d'acord amb els criteris següents:

  1. Les sancions per faltes lleus les imposarà el Director General o assimilat mitjançant expedient sumari, que ha de garantir en tots els casos l'audiència prèvia a l'interessat.

  2. Les sancions per faltes greus o molt greus, llevat de la separació del servei, només les podrà imposar el Conseller, un cop incoat un expedient disciplinari, en què serà preceptiva l'audiència al presumpte responsable, el qual podrà ésser assistit per un lletrat. 2. Hom donarà compte dels expedients disciplinaris als òrgans de representació col·lectiva.

  Article 97

 40. Les sancions que es podran imposar seran:

  1. La separació del servei.

  2. La suspensió de funcions.

  3. El trasllat de lloc de treball amb canvi de residència.

  4. La pèrdua d'un a tres graus personals.

  5. El trasllat de lloc de treball dins la mateixa localitat.

  6. L'amonestació. 2. La separació del servei, que només podrà ésser acordada pel Consell Executiu, amb informe previ de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, s'imposarà únicament en el cas de faltes qualificades de molt greus. 3. El trasllat de lloc de treball dins amb canvi de residència i la suspensió de funcions per més d'un any només es podran imposar per faltes qualificades de molt greus. 4. La suspensió de funcions per més de quinze dies i menys d'un any i la pèrdua de graus personals només es podran imposar per faltes qualificades de greus. 5. Les faltes de puntualitat i d'assistència, quan constitueixin faltes lleus, se sancionaran amb la deducció proporcional de les retribucions. 6. No podran imposar-se sancions que consisteixin en la reducció de la durada de les vacances o altre minoració dels drets de descans del funcionari o multa d'haver. La sanció en cap cas no suposarà violació al dret a la dignitat de la persona.

   Article 98

   Per a graduar les faltes i les sancions, a més d'allò que objectivament hom ha comès o omès, actuant sota el principi de proporcionalitat, caldrà tenir en compte:

  7. La intencionalitat.

  8. La pertorbació en els serveis.

  9. Els danys produïts a l'Administració o als administrats.

  10. La reincidència o la reiteració en les faltes.

  11. La participació en la comissió o l'omissió.

   Article 99

 41. Les faltes molt greus prescriuen als sis anys, les greus, als dos anys i les lleus, als tres mesos. 2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als sis anys, les imposades per faltes greus prescriuran als dos anys i les imposades per faltes lleus prescriuran als tres mesos. 3. Les faltes greus i molt greus i les sancions corresponents, i també les cancel·lacions, s'inscriuran en el Registre General de Personal. 4. Aquestes anotacions es podran cancel·lar d'ofici o a petició del funcionari, un cop transcorregut un període equivalent al de la prescripció de la falta molt greu o greu si durant aquest període no hi ha hagut cap nova sanció. La cancel·lació produirà efectes, inclosos els d'apreciació de de reincidència.

  Capítol XI De l'aplicació del règim estatutari al personal no funcionari

  Article 100

  Al personal eventual i al personal interí, li serà aplicat, per analogia, el règim estatutari propi dels funcionaris, d'acord amb la condició respectiva. Especialment caldrà tenir en compte que:

  1. El personal eventual i el personal interí adquiriran la condició respectiva quan, després d'haver superat, si s'escau, les proves corresponents i d'haver estat nomenat prenguin possessió del lloc de treball o es facin càrrec de les tasques que li siguin encomanades.

  2. El personal eventual cessarà automàticament quan es produeixi el cessament en el càrrec de l'autoritat que l'ha nomenat. Perdrà també la condició de personal al servei de la Generalitat quan l'autoritat que l'ha nomenat n'acordi el cessament o en cas de renúncia.

  3. El personal interí perdrà la condició quan no calguin els seus serveis o quan la plaça a la qual és adscrit sigui ocupada per un funcionari. Perdrà també la seva condició quan, un cop instruït un expedient disciplinari, s'acorda deixar-ne sense efecte el nomenament o en cas de renúncia.

  4. Les retribucions bàsiques del personal interí es fixaran en relació amb les del grup a què correspongui la plaça que ocupa i els complements es fixaran d'acord amb els que tinguin assignats els llocs de funcionari que s'ocupin, els quals figuraran en la relació de llocs de treball.

  5. El personal eventual i el personal interí no podran gaudir de les llicències per a fer estudis relacionats amb el lloc de treball ni de les llicències per a assumptes propis.

   Article 101

   El personal laboral serà retribuït d'acord amb la legislació que li és pròpia però caldrà procurar, mitjançant un conveni-marc, la igualtat de les retribucions per a les tasques que impliquin unes mateixes condicions de preparació i unes mateixes funcions.

   Disposicions addicionals

   Primera 1. Mentre no es desenvolupi allò previst a l'article 81 d'aquesta Llei, el Consell Executiu adoptarà les mesures adients per tal de garantir la consulta i negociació amb les organitzacions sindicals i associacions de funcionaris de les seves condicions de treball. 2. L'establiment de les mesures a què es refereix l'apartat anterior, el farà el Consell Executiu, garantint la participació de les organitzacions sindicals i associacions de funcionaris.

   Segona Els funcionaris procedents d'altres Administracions públiques continuaran amb el sistema de Seguretat Social o de previsió que tinguessin originàriament, àdhuc quan es produeixi llur integració en els cossos i les escales de la Generalitat, la qual assumirà totes les obligacions de les Administracions d'origen des del moment de llur incorporació a la Generalitat i en relació amb elles.

   Tercera Els contractes que la Generalitat formalitzi per a l'execució de treballs específics i concrets no habituals se subjectaran a la legislació de contractes de l'Estat, sens perjudici de l'aplicació, si s'escau, de la normativa civil o mercantil.

   Quarta Els funcionaris que exercitin el dret a la vaga no acreditaran ni percebran les retribucions corresponents al temps que hagin estat en aquesta situació, sense que la deducció de retribucions que s'efectuï tingui, en cap cas, caràcter de sanció disciplinària ni afecti el règim respectiu de les seves prestacions socials.

   Cinquena En allò que no preveu aquesta Llei, el personal funcionari de l'Administració de la Seguretat Social a què es refereix la Disposició addicional 16 de la Llei 30/84, del 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, es continuarà regint per les seves normes estatutàries fins que s'estableixi el sistema de la seva homologació amb la resta del personal de l'Administració.

   Sisena El personal de la Seguretat Social regulat per l'estatut jurídic del personal mèdic de la Seguretat Social, per l'estatut del personal auxiliar sanitari titular i auxiliar de clínica de la Seguretat Social, per l'estatut del personal no sanitari al servei de les institucions sanitàries de la Seguretat Social, i també el personal dels cossos i les escales sanitàries i els assessors mèdics a què fa referència la Disposició addicional 16 de la Llei 30/84, del 2 d'agost, es regiran pels estatuts respectius fins que es dicti la legislació específica corresponent per a adaptar-los a aquesta Llei, i podran ocupar els llocs de treball d'àmbit sanitari d'acord amb el que es determini en les relacions de llocs de treball corresponents.

   Setena Dins els sis mesos següents a l'aprovació d'aquesta Llei, el Consell Executiu haurà d'aprovar i haurà de presentar al Parlament el projecte de llei sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

   Vuitena 1. Es crea al Cos Superior d'Administració de la Generalitat. Correspondrà a aquest cos de desenvolupar activitats de nivell superior corresponents a tasques administratives de gestió, d'inspecció, d'execució, de control o similars. 2. Dins el dit cos es crea l'Escala Superior d'Administració General. Correspondrà als funcionaris pertanyents a aquesta escala de complir les funcions de caràcter administratiu de nivell superior: de direcció administrativa, de gestió, d'estudi i propostes, de preparació de normativa, d'elaboració d'informes que requereixin un coneixement complet de la legislació administrativa i similars. 3. Per a l'accés a aquest cos i a aquesta escala s'exigirà la possessió d'un dels títols del grup A que estableix l'article 20.

   Novena 1. Es crea el Cos de Gestió d'Administració de la Generalitat. Correspondrà a aquest cos de desenvolupar activitats de col·laboració en les tasques administratives de gestió, d'inspecció, d'execució, de control o similars que no corresponguin al Cos Superior d'Administració, i també les tasques d'aplicació de normativa, de proposta de resolució d'expedients normalitzats, d'estudis i d'informes que no corresponguin a tasques de nivell superior i les que específicament li siguin atribuïdes per raó de l'especialització de la seva funció. 2. Dins el dit cos es crea l'Escala de Gestió d'Administració General. Correspondrà als funcionaris pertanyents a aquesta escala de complir les funcions de caràcter administratiu de col·laboració amb les de nivell superior, i també les funcions d'aplicació de normativa, les propostes de resolució d'expedients normalitzats i els estudis i informes que no corresponguin a tasques de nivell superior. 3. Per a l'accés a aquest cos i a aquesta escala s'exigirà la possessió d'un dels títols del grup B que estableix l'article 20.

   Desena 1. Es crea el Cos Administratiu de la Generalitat. Correspondrà a aquest cos de donar el suport administratiu a les activitats de gestió, d'inspecció, d'execució, de control o similars adients amb el nivell de titulació i d'especialització que es requereix. 2. Dins el dit cos es crea l'Escala Administrativa de la Generalitat. Correspondrà als funcionaris pertanyents a aquesta escala de desenvolupar les tasques administratives de col·laboració preparatòries o derivades de la gestió administrativa de caràcter superior, la comprovació de documentació i la preparació de la redacció dels documents que, per llur complexitat, no siguin atribuïts a personal de categoria administrativa superior; tasques repetitives, bé manuals, bé mecanogràfiques, bé de càlcul numèric relacionades amb el treball de les diverses oficines; tasques d'informació i de despatx al públic en matèria administrativa, i, en general, tasques similars a les explicitades. 3. Per a l'accés a aquest cos i a aquesta escala s'exigirà la possessió d'un dels títols del grup C que estableix l'article 20.

   Onzena 1. Es crea el Cos Auxiliar d'Administració de la Generalitat. Correspondrà a aquest cos de desenvolupar les tasques de caràcter auxiliar en matèries administratives, de gestió, d'inspecció, de control o similars adients amb el nivell de titulació i d'especialització que es requereix. 2. Dins el dit cos es crea l'Escala Auxiliar Administrativa de la Generalitat. Correspondrà als funcionaris pertanyents a aquesta escala de desenvolupar les tasques de mecanografia i despatx de correspondència, de transcripció i còpia literal de documents, d'arxius, de fitxers i de classificació de documents, de manipulació bàsica de màquines i d'equips d'oficina, de registre i similars. 3. Per a l'accés a aquest cos i a aquesta escala s'exigirà la possessió d'un dels títols del grup D que estableix l'article 20.

   Dotzena 1. Es crea el Cos Subaltern d'Administració de la Generalitat. Correspondrà a aquest cos de complir les funcions de vigilància dels locals; de control de les persones que accedeixen a les oficines públiques, tot informant-les de la situació dels locals; de custòdia del material, del mobiliari i de les instal·lacions; d'utilització de màquines reproductores, fotocopiadores i similars, i, en general, altres tasques de caràcter similar. En el cas que es prestin serveis en centres educatius li correspondrà també l'atenció a l'alumnat d'aquests. 2. Per a l'accés a aquest cos s'exigirà la possessió de la titulació del grup E que estableix l'article 20.

   Tretzena Abans del 31 de desembre de 1986 el Consell Executiu haurà d'aprovar i fer pública la relació i classificació de tots els llocs de treball de l'Administració de la Generalitat, que haurà de contenir tots els termes especificats per l'article 22.

   Catorzena Als efectes d'allò que disposa l'article 15, el Consell Executiu haurà d'habilitar els mitjans personals i pressupostaris necessaris per a l'inici de les funcions de la inspecció general de serveis de personal en el termini d'un any.

   Disposicions transitòries

   Primera 1. Quan es farà l'assignació de graus personals, d'acord amb la valoració de llocs de treball, el personal al servei de la Generalitat podrà continuar en el lloc que ocupi en aquell moment i això no comportarà el cessament automàtic en el lloc de treball. Per reglament s'establirà com s'hauran de considerar, pel que fa al grau personal, els serveis prestats. 2. L'adquisició del grau personal serà condicionada al compliment de les condicions establertes per aquesta Llei i pels reglaments que la desplegaran, i produirà efectes des de l'1 de gener de 1985.

   Segona Si l'aplicació del sistema retributiu resultant de l'aprovació de la relació de llocs de treball i dels complements de destinació i específics que en deriven comporta una minva del total de les retribucions anuals, els funcionaris tindran dret a l'establiment d'un complement personal i transitori fins a abastar la diferència, que serà absorbida progressivament per les retribucions complementàries provinents de qualsevol futura millora retributiva que es pugui produir, llevat del complement de productivitat.

   Tercera 1. El personal que a l'empara de la Disposició addicional primera i la Disposició transitòria de la Llei 4/81, de 4 de juny, sobre Mesures Urgents de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya tenia garantida l'estabilitat en el lloc de treball, fins que la present Llei determinés els terminis i les formes d'accés a la condició de funcionaris de la Generalitat, podrà accedir a aquesta condició d'acord amb el que segueix.

  6. Les places corresponents al personal inclòs en alguna de les situacions següents: Primera.

   - Personal que gaudeix del caràcter de contractat administratiu transitori, d'acord amb el que determina la Disposició transitòria de la Llei 4/81 i el Decret 166/81, de 25 de juny; Segona.

   - Personal que amb aquest caràcter va accedir posteriorment a l'empara de les convocatòries públiques aparegudes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 15 de març de 1984; Tercera.

   - Personal contractat administratiu per l'Estat, o amb nomenament de funcionari interí, i transferit efectivament a la Generalitat durant l'etapa preautonòmica; Quarta.

   - Personal contractat administratiu per l'Estat, o amb nomenament de funcionari interí, abans de l'entrada en vigor de la Llei 4/81 i transferit amb posterioritat a l'esmentada Llei. Es cobriran mitjançant proves específiques del sistema d'oposició, d'acord amb el que preveuen els articles 37 i següents d'aquesta Llei. L'esmentat personal disposarà de quatre convocatòries que hauran de produir-se successivament i sense solució de continuïtat.

  7. La no-aprovació de la prova a la quarta convocatòria implicarà el cessament de la relació de servei amb la Generalitat.

  8. En el termini de tres mesos, el Consell Executiu classificarà i detallarà les places abans esmentades.

  9. Creats els Cossos o les Escales de la Generalitat, el Consell Executiu determinarà reglamentàriament els Cossos o les Escales als quals podran concórrer els esmentats contractats. 2. Els qui adquireixin la condició de funcionaris romandran en el Departament i a la localitat en què estiguin prestant serveis en el moment de concloure les proves. Estaran exempts del període de pràctiques previst en aquesta Llei.

   Quarta 1. Els membres del personal laboral les places dels quals, a l'empara del que estableix la Disposició addicional segona de la Llei 4/81, de 4 de juny, han estat classificades com a equiparables a llocs de treball de funcionaris, podran accedir a la condició de funcionaris de la Generalitat mitjançant la superació de proves selectives pel sistema d'oposició si compleixen les condicions de titulació necessàries. Quedaran destinats al lloc de treball que ocupin, seran exempts del període de pràctiques i disposaran de quatre convocatòries, les quals s'hauran de fer successivament sense solució de continuïtat. 2. En cas de no superar les proves, romandran al servei de la Generalitat amb caràcter de personal laboral permanent, però no podran ocupar llocs de comandament.

   Cinquena El personal que presta serveis a la Generalitat procedent d'altres Administracions Públiques i el 31 de desembre de 1984 exercia funcions superiors o ocupava llocs de comandament superiors als que corresponen al seu cos i a la seva escala d'origen, si compleix les condicions de titulació necessàries, pot accedir pel sistema d'oposició a les vacants que correspondran al torn de promoció interna de la plaça que ocupa actualment.

   Sisena Amb la finalitat de facilitar la promoció interna dels funcionaris de la Generalitat, les places vacants en els Cossos o les Escales de la Generalitat, una vegada fetes les reserves que corresponguin als funcionaris transferits que s'hagin d'integrar en aquells Cossos o Escales, les corresponents als contractats administratius transitoris, al personal contractat laboral que ocupi llocs classificats per a funcionaris, a les previstes a la Disposició transitòria anterior i les que resultin de la classificació de llocs, prevista en la Disposició transitòria sisena, apartat 3r de la Llei 30/84, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, seran ofertes per una sola vegada per a promoció interna, mitjançant la superació de les corresponents proves, per a les quals caldrà reunir, en tot cas, els requisits de titulació adients.

   Setena 1. El personal al servei de la Generalitat en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, contractat o amb nomenament de funcionari interí, que desenvolupi tasques administratives i que no estigui comprès en l'àmbit de la Disposició transitòria tercera, una vegada efectuada la classificació del lloc de treball que ocupa per a determinar si correspon a un lloc de funcionari, de contractat laboral o de contractat laboral temporal, pot accedir a la condició de funcionari de la Generalitat després d'haver superat les proves selectives corresponents pel sistema de concurs-oposició lliure, d'acord amb el nivell de les funcions del contracte i de la titulació que posseeixi. Durant les primeres quatre convocatòries que es faran per a accedir als cossos i les escales que els corresponen, es reconeixerà a aquest personal el temps de serveis prestats. 2. El primer concurs-oposició a què es refereix l'apartat 1 haurà d'ésser convocat abans no haurà passat un any de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. 3. En la fase de concurs es valorarà únicament el temps de serveis prestats a qualsevol Administració pública, a raó d'un 1 per cent per mes de servei, amb el 45 per cent com a màxim, de la puntuació assolible en la fase d'oposició. Aquesta puntuació s'acumularà a l'obtinguda en la fase d'oposició i el total constituirà la puntuació final del concurs-oposició. Serà condició necessària que en cada una de les proves, i en el curs selectiu de formació, si s'escau, el candidat obtingui la puntuació mínima per a acreditar la seva idoneïtat. 4. En el cas que per concurs-oposició lliure es proveeixin totes les vacants existents cessarà la relació de treball amb la Generalitat dels qui no l'hagin superat, però els afectats conservaran el dret que se'ls reconegui els serveis prestats durant les tres convocatòries següents. En tot cas, la no-superació de la prova a la quarta convocatòria implicarà la cessació de serveis amb la Generalitat. 5. Aquest personal tindrà dret preferent per a ocupar les vacants corresponents al Departament i a la localitat en què presti serveis.

   Vuitena Al personal que accedeixi a la condició de funcionari a l'empara d'aquestes Disposicions transitòries, li seran reconeguts, pel que fa als triennis i a l'antiguitat, els serveis prestats a qualsevol Administració pública.

   Novena La Llei de Pressupostos de cada any fixarà les quantitats destinades a la posada en funcionament de les necessàries etapes d'implantació del nou sistema retributiu, en funció de la valoració i fixació de nivells dels llocs de treball, que en tot cas es durà a terme mitjançant amortització de vacants i altres mesures que impedeixin una forta elevació de la despesa pública en matèria de personal.

   Desena L'ordenació legal de la funció pública docent de la Generalitat preveurà les condicions específiques d'accés per tal que els professors que l'any 1982 prestaven serveis als centres docents afectats per la Llei 14/1983 puguin accedir a la funció pública docent de la Generalitat. Amb aquesta finalitat disposaran del termini de cinc anys previst a la Llei 14/1983 per a accedir a la condició de funcionaris. I en aquest període estaran obligats a presentar-se a totes les proves que es convoquin a l'empara d'aquesta Disposició transitòria. Acabat aquest termini, l'accés a la condició de funcionari serà d'acord amb la normativa general d'accés a la funció pública docent.

   Onzena Mentre no se celebrin les eleccions sindicals previstes a l'article 14 d'aquesta Llei, els cinc representants de les organitzacions sindicals i associacions de funcionaris en el Consell Català de la Funció Pública seran designats per aquestes organitzacions d'acord amb els resultats de les eleccions sindicals celebrades en l'àmbit de les Administracions públiques catalanes en proporció a la seva representativitat.

   Disposició final S'autoritza el Consell Executiu perquè dicti les normes de caràcter general i reglamentari necessàries per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei.

   Disposició derogatòria Queda derogada la Llei 4/1981, de 4 de juny, i qualsevol altra disposició en la mesura que s'oposin a la present Llei. Les normes que quedin subsistents de la Llei 4/81 tindran caràcter reglamentari.

   Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

   Barcelona, 23 de juliol de 1985

   Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

   Macià Alavedra i Moner Conseller de Governació