LLEI 1/1989, de 16 de febrer, de creació de l'Institut Català d'Estudis Mediterranis.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

L'Institut Català d'Estudis Mediterranis es crea amb la voluntat de contribuir a l'estudi i a la difusió de les realitats culturals de l'àrea mediterrània dins la qual Catalunya i els altres territoris de la seva mateixa llengua han interpretat un paper primordial.

Article 1

Es crea l'Institut Català d'Estudis Mediterranis (ICEM), entitat autònoma de caràcter administratiu adscrita al Departament que determini el Consell Executiu, la qual gaudeix de personalitat jurídica i de patrimoni propi i de plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb aquesta Llei i els seus Estatuts i amb la legislació general sobre entitats autònomes que li és aplicable.

Article 2

-1 L'Institut té com a objectius estudiar, dins l'àrea mediterrània, els problemes que afecten el medi, la indústria, el comerç, les noves tecnologies i les realitats culturals, i contribuir a la difusió a Catalunya i arreu del món de les diferents realitats dels països mediterranis.

-2 Per a complir aquests objectius, l'Institut pot organitzar cursos, seminaris, congressos i exposicions, concedir beques i ajuts, editar publicacions i, en general, impulsar qualsevol iniciativa tendent a la consecució del fi per al qual ha estat creat.

Article 3

L'Institut es regeix pels òrgans següents:

 1. La Junta de Govern.

 2. El Director.

  Article 4

  -1 La Junta de Govern es compon dels membres següents:

 3. El President, que ho és el President de la Generalitat.

 4. El Vice-president, que ho és un Conseller del Govern de la Generalitat.

 5. El Director de l'Institut.

 6. Sis vocals en representació dels Departaments de la Presidència, de Cultura, d'Indústria i Energia, de Comerç, Consum i Turisme, de Política Territorial i Obres Públiques i d'Ensenyament.

 7. Dos membres del Consell Assessor de l'Institut, delegats per aquest Consell.

  -2 Actua de Secretari de la Junta un funcionari del Departament al qual estigui adscrit l'Institut, que assisteix a les reunions sense veu ni vot, aixeca acta de les sessions, estén les certificacions dels acords i autoritza, amb la seva signatura i el vist-i-plau del President, les unes i les altres.

  -3 La Junta de Govern pot acordar la incorporació al seu si, en qualitat de vocals, dels càrrecs directius de l'Institut la presència dels quals consideri necessària.

  Article 5

  Són funcions de la Junta de Govern:

 8. Aprovar anualment el pla general d'actuació de l'Institut, un cop escoltat el Consell Assessor.

 9. Aprovar anualment la memòria sobre la gestió i l'explotació i el projecte de pressupost.

 10. Exercir l'administració dels béns adscrits a l'Institut.

 11. Proposar les plantilles i les necessitats de personal.

 12. Projectar i supervisar les activitats de l'Institut.

  Article 6

  Són funcions del President:

 13. Exercir l'alta representació de l'Institut.

 14. Convocar, presidir i moderar les reunions de la Junta de Govern i del Consell Assessor i dirimir, amb el seu vot de qualitat, els empats que es produeixin en les votacions. El President pot, si ho creu convenient, convocar sessions conjuntes de la Junta de Govern i el Consell Assessor.

 15. Autoritzar amb la seva firma les actes de les sessions.

 16. Dirigir les activitats de l'Institut.

 17. Preparar el pla anual d'activitats.

 18. Qualsevol altra funció que li pugui ser atribuïda per reglament. El President pot delegar les seves funcions.

  Article 7

  El Director de l'Institut és nomenat per decret del Consell Executiu, i té les funcions següents:

 19. Exercir la direcció de l'Institut, d'acord amb les directrius del President i de la Junta de Govern.

 20. Executar els acords de la Junta de Govern.

 21. Gestionar, en nom de l'Institut, els contractes derivats de les activitats d'aquest, dins les limitacions establertes.

 22. Exercir la direcció del personal.

 23. Preparar la memòria anual sobre gestió i explotació, i l'avantprojecte de pressupost.

 24. Assumir l'ordenació de les despeses i dels pagaments dins els límits establerts.

 25. Assumir les funcions que la Junta de Govern o el President, dins les seves atribucions, li encomanin.

  Article 8

  -1 L'Institut és assistit per un Consell Assessor, presidit pel President de l'Institut o per la persona que aquest delegui.

  -2 El Consell Assessor té les funcions següents:

 26. Emetre la seva opinió sobre totes les qüestions que li són sotmeses pel President o per la Junta de Govern. El Consell Assessor ha d'ésser escoltat abans de l'aprovació del pla anual d'activitats de l'Institut.

 27. Prestar el seu assessorament, quan hi sigui requerit, en la fixació dels criteris amb què l'Institut concedeix ajuts.

 28. Proposar les accions que consideri convenients perquè l'Institut compleixi millor els seus objectius.

  -3 El Consell Assessor està format per un mínim de deu membres, designats pel President de l'Institut entre personalitats rellevants de la vida acadèmica, científica, artística i cultural, que hagin destacat per llurs activitats i contribucions en els diferents camps objecte de la tasca de l'Institut.

  Article 9

  -1 El personal al servei de l'Institut es regeix pel règim laboral.

  -2 Com a excepció al principi general establert per l'apartat 1, resten reservats a funcionaris els llocs de treball que impliquen l'exercici d'autoritat, la inspecció o el control corresponent al Departament al qual està adscrit l'Institut.

  -3 El Consell Executiu fixa el règim retributiu del personal adscrit a l'Institut en concordança amb els criteris seguits en entitats anàlogues.

  Article 10

  -1 Constitueixen els recursos de l'Institut:

 29. Les assignacions que li són consignades en les lleis de pressupostos de la Generalitat.

 30. Els ingressos derivats de la gestió i l'explotació dels seus béns i serveis.

 31. Els fruits, les rendes o els interessos dels seus béns patrimonials.

 32. Les subvencions o les aportacions voluntàries d'entitats i de particulars.

 33. Qualsevol altre recurs que li pot ésser atribuït.

  -2 El pressupost de l'Institut és anual i s'ha de subjectar a la legislació sobre els pressupostos de les entitats autònomes.

  -3 L'Institut gaudeix de les exempcions i els beneficis fiscals que corresponen a la Generalitat.

  Article 11

  -1 Contra els actes administratius de l'Institut són procedents els recursos establerts en les normes sobre procediment administratiu aplicables a Catalunya, amb les peculiaritats següents:

 34. Tots els actes administratius de l'Institut poden ser objecte de recurs d'alçada davant el titular del Departament al qual està adscrit l'Institut.

 35. El recurs extraordinari de revisió s'ha d'interposar sempre davant el Consell Executiu de la Generalitat.

  -2 La interposició de recurs contenciós administratiu és procedent d'acord amb el que estableix la Llei d'aquesta jurisdicció.

  -3 L'exercici d'accions civils i laborals es regeix per les normes d'aplicació general, i la reclamació prèvia s'ha d'adreçar sempre a la Junta de Govern.

  Disposició final El Consell Executiu resta facultat per a dictar les normes necessàries per al desenvolupament i l'execució d'aquesta Llei. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 16 de febrer de 1989

  Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya