LLEI 6/2006, de 26 de maig, de creació de l'Agència Catalana de la Joventut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI 6/2006, de 26 de maig, de creació de l'Agència Catalana de la Joventut.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

Llei

Preàmbul

L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix, a l'article 9.26, la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de joventut. En desenvolupament d'aquesta disposició estatutària, el Govern de la Generalitat creà mitjançant el Decret 179/1992, de l'1 de setembre, la Secretaria General de Joventut, a la qual correspon, entre les matèries pròpies de la seva competència, l'elaboració i la proposta de les directrius sobre política juvenil, el disseny, l'execució i l'avaluació de programes d'actuació d'acord amb les directrius aprovades pel Govern i la coordinació, el seguiment i la supervisió dels programes i les actuacions interdepartamentals en l'àmbit de la joventut.

Històricament, en l'àmbit de les polítiques de joventut s'ha buscat l'equilibri entre la representació i l'elaboració de directrius i la necessitat d'una execució àgil, eficaç i eficient. En els inicis de la configuració administrativa de la Generalitat, la Llei 10/1981, del 2 de desembre, creà, per a executar les polítiques de joventut, l'Institut Català de Serveis a la Joventut, posteriorment extingit en aplicació de la disposició addicional tretzena de la Llei 12/1994, del 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1995. En el marc del procés de dissolució de l'Institut, es constituí la societat pública Turisme Juvenil de Catalunya, SA, per acord del Govern del 14 de setembre de 1993, i se subscriví amb l'Institut el Conveni del 24 d'abril de 1995, en virtut del qual s'encomanava a Turisme Juvenil de Catalunya, SA, l'execució de la gestió, l'explotació i el manteniment de les instal·lacions de la Generalitat al servei de la joventut, la Xarxa d'Albergs de Joventut de la Generalitat. Posteriorment, en el desenvolupament de la societat pública des de la seva creació, Turisme Juvenil de Catalunya, SA, va obtenir nous encàrrecs de gestió per al desplegament de programes d'interès per a la joventut.

A l'Administració de la Generalitat l'interessa dotar les polítiques de joventut, a més de la Secretaria General de Joventut, d'un ens públic que executi programes que afavoreixin l'emancipació del jovent, en facilitar-li l'accés al món laboral i a l'habitatge perquè pugui desenvolupar el seu propi projecte de vida i participar en igualtat de drets i deures en la vida social i laboral. Aquests programes han d'incorporar, particularment, els àmbits de l'habitatge, la salut, el treball, la formació, la cultura, el carnet jove, el foment de la participació juvenil i el diàleg intercultural, l'assessorament als ens locals en matèria juvenil, els punts i les oficines de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil, i els serveis de turisme juvenil i l'intercanvi de joves, tant en l'àmbit nacional com en l'internacional. Així mateix, aquest ens ha de promoure l'alberguisme juvenil mitjançant la gestió, l'explotació i el manteniment de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya.

D'aquest interès, neix la necessitat de dissoldre Turisme Juvenil de Catalunya, SA, de crear l'Agència Catalana de la Joventut i d'integrar en aquest nou ens els serveis prestats per aquella societat mercantil, sobre els principis de l'optimització del patrimoni públic, l'estabilitat, la formació i la seguretat laboral en la gestió dels recursos humans, la vocació social dels serveis públics i l'eficiència, l'eficàcia i la transparència en l'administració dels recursos.

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Creació de l'Agència Catalana de la Joventut

Es crea l'Agència Catalana de la Joventut, adscrita al departament competent en matèria de joventut, amb l'objecte de prestar serveis a la joventut.

Article 2

Naturalesa i règim jurídic

L'Agència Catalana de la Joventut és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, de les regulades per l'article 1.1.b del Text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre. L'Agència ha d'ajustar la seva activitat al dret privat, sens perjudici dels àmbits en què, segons la legislació vigent, s'ha de sotmetre al dret públic.

Article 3

Contracte programa

 1. Les relacions de l'Agència Catalana de la Joventut amb el departament competent en matèria de joventut, sens perjudici del que estableix l'article 53 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, s'articulen per mitjà d'un contracte programa de caràcter temporal. El contracte programa ha d'incloure, almenys, la definició dels objectius que ha d'assolir l'Agència, la previsió de resultats que ha d'obtenir en la seva gestió i els instruments de seguiment i control a què ha de sotmetre la seva activitat.

 2. La Secretaria General de la Joventut, en el marc del contracte programa a què es refereix l'apartat 1, ha de supervisar, controlar i aprovar l'activitat de l'Agència.

Capítol II

Objecte i funcions

Article 4

Objecte

L'Agència Catalana de la Joventut té per objecte prestar serveis a la joventut, executar programes d'interès per a la joventut i gestionar els serveis que l'Administració de la Generalitat desplegui en aquesta matèria, a més d'assessorar els ens locals en polítiques de joventut.

Article 5

Funcions

 1. Són funcions de l'Agència Catalana de la Joventut:

  1. Executar els programes per a l'emancipació de les persones joves per encàrrec del departament competent en matèria de joventut, d'acord amb el Pla nacional de joventut i en coordinació amb els departaments competents. Aquests programes han d'ésser, en tot cas, els que afectin l'habitatge, la salut, el treball, la formació i la cultura destinats a les persones joves.

  2. Executar programes de foment de la participació juvenil i del diàleg intercultural, per encàrrec del departament competent en matèria de joventut, d'acord amb el Pla nacional de joventut.

  3. Assessorar els ens locals en matèria de polítiques de joventut i en el desplegament dels plans locals de joventut en el territori.

  4. Impulsar els punts i les oficines de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil, autoritzar-los, donar-los suport, fer-ne el seguiment i vetllar per llur coordinació general.

  5. Organitzar seminaris, tallers i conferències sobre la joventut i participar-hi.

  6. Promoure i facilitar els serveis de turisme juvenil i d'intercanvi de joves, tant en l'àmbit nacional com en l'internacional.

  7. Facilitar l'accés a la informació, la consulta i l'assessorament turístic per a joves.

  8. Gestionar, explotar i mantenir la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya.

  9. Gestionar, representar i comercialitzar el Carnet Jove i, si escau, el Carnet +25.

 2. L'Agència Catalana de la Joventut ha de promoure la cultura de la pau, la solidaritat, el respecte per la sostenibilitat, la igualtat d'oportunitats dels joves discapacitats i la igualtat entre dones i homes per mitjà dels seus programes i en el desenvolupament de les seves funcions i activitats.

 3. L'Agència Catalana de la Joventut, per a complir les seves funcions, pot portar a terme les accions següents:

  1. Establir convenis amb entitats públiques i privades, especialment amb les que poden ajudar a assolir els objectius de l'Agència.

  2. Concedir ajuts relacionats amb el seu objecte social, amb subjecció a la normativa sobre subvencions aplicable a l'Administració de la Generalitat.

  3. Establir formes de col·laboració amb altres organismes i ens de l'Administració de la Generalitat, amb els ens locals i amb altres administracions públiques.

  Capítol III

  Règim de personal, financer, patrimonial i de contractació

Article 6

Règim de personal

 1. El personal de l'Agència Catalana de la Joventut es regeix pel dret laboral.

 2. La selecció del personal s'ha de fer d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

 3. L'Agència Catalana de la Joventut ha de vetllar pel compliment del principi d'igualtat entre dones i homes en l'accés al treball, la formació i la promoció professionals i en les condicions de treball del personal al seu servei.

Article 7

Règim financer

 1. L'Agència Catalana de la Joventut, per a complir les seves finalitats, compta amb els béns i els recursos econòmics següents:

  1. Les dotacions que es consignen en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

  2. Els rendiments dels béns que li són adscrits i dels que adquireixi en exercici de les seves funcions.

  3. Els ingressos que obtingui per la prestació dels seus serveis.

  4. Les subvencions, les aportacions i les donacions que li concedeixin les persones i les entitats públiques o privades.

  5. Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits, d'acord amb els termes i les condicions establerts per la normativa vigent.

  6. Qualsevol altre recurs que la llei permeti.

 2. El règim pressupostari, de control i comptable de l'Agència Catalana de la Joventut és el que s'aplica d'acord amb la normativa reguladora dels ens públics de la Generalitat.

Article 8

Règim patrimonial

L'Agència Catalana de la Joventut, per a complir les seves funcions, disposa dels béns que li són adscrits i és titular d'un patrimoni propi integrat pels béns, els drets i les obligacions que adquireixi per qualsevol títol.

Article 9

Règim de contractació

El règim jurídic de contractació de l'Agència Catalana de la Joventut és el que s'aplica de conformitat amb la normativa reguladora de la contractació de les administracions públiques.

Capítol IV

Els òrgans de l'Agència Catalana de la Joventut

Article 10

Els òrgans de govern

Els òrgans de govern de l'Agència Catalana de la Joventut són el Consell d'Administració i el director o directora general.

Article 11

El Consell d'Administració

 1. Integren el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de la Joventut:

  1. La persona titular de la Secretaria General de Joventut, que n'és el president o presidenta.

  2. El director o directora general de l'Agència, que n'és el vicepresident o vicepresidenta.

  3. Cinc membres segons la composició que es determini per reglament, que, en tot cas, ha de tendir a assolir la paritat de sexes.

 2. Són funcions del Consell d'Administració:

  1. Fixar les directrius generals de l'actuació de l'Agència.

  2. Aprovar anualment els comptes i la memòria de l'exercici precedent i el pla d'actuació de l'exercici següent.

  3. Aprovar l'avantprojecte de pressupost anual i elevar-lo al conseller o consellera del departament competent en matèria de joventut.

  4. Aprovar la participació de l'Agència en societats mercantils, sens perjudici de les autoritzacions legalment establertes.

  5. Supervisar la gestió del director o directora general.

  6. Proposar els canvis d'organització que afecten l'estructura de l'Agència.

  7. Aprovar els contractes d'un import superior al 5% del pressupost de l'Agència i els que impliquen una despesa plurianual de caràcter no recurrent.

  8. Aprovar l'adquisició de béns immobles.

  9. Aprovar la sol·licitud de crèdits o préstecs d'un import superior al 5% del pressupost de l'Agència.

  10. Establir convenis amb entitats públiques i privades per a assolir els fins de l'Agència quan impliquen una despesa superior al 5% del seu pressupost.

 3. Les propostes al Consell d'Administració es fan per mitjà del director o directora general de l'Agència.

Article 12

El director o directora general

 1. El director o directora general de l'Agència Catalana de la Joventut dirigeix l'Agència, n'exerceix la representació i té atribuïdes les funcions que es determinin per reglament. És nomenat pel Govern a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de joventut.

 2. Són funcions bàsiques del director o directora general de l'Agència:

  1. Executar els acords del Consell d'Administració.

  2. Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis de l'Agència.

  3. Controlar i supervisar la gestió pressupostària i econòmica de l'Agència i fer-ne el seguiment.

  4. Adjudicar i formalitzar els contractes que requereix la gestió de l'Agència i vigilar-ne el compliment i l'execució.

  5. Aprovar les despeses i ordenar els pagaments dins els límits dels crèdits del pressupost de despeses de l'Agència.

  6. Elaborar l'avantprojecte de pressupost de l'Agència.

  7. Exercir la direcció, la contractació i el règim disciplinari del personal.

  8. Representar judicialment i extrajudicialment l'Agència en les actuacions pròpies de la seva administració.

  9. Exercir qualsevol altra funció necessària per a la direcció de l'administració de l'Agència, sens perjudici de les competències pròpies i les que li delegui el Consell d'Administració.

 3. El director o directora general de l'Agència és sotmès al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs de la Generalitat.

 4. Les funcions descrites per l'apartat 2, excepte les que li hagin estat delegades pel Consell d'Administració i les que es determinin per reglament, poden ésser delegades totalment o parcialment pel director o directora general en una persona que en depengui o en més d'una.

Article 13

Compareixença davant el Parlament

El president o presidenta de l'Agència Catalana de la Joventut, acompanyat pel personal que consideri adequat, ha de comparèixer anualment davant el Parlament de Catalunya per a donar compte del grau d'execució dels objectius establerts pel Govern quant a l'actuació de l'Agència.

Article 14

Consell Assessor

 1. Es crea el Consell Assessor de l'Agència Catalana de la Joventut com a òrgan de participació, consulta i assessorament de l'Agència en les matèries de les quals és competent.

 2. Les funcions i la composició del Consell Assessor són determinades per reglament, que ha d'assegurar, en tot cas, la representació del Consell Nacional de la Joventut i dels ens locals per mitjà de les entitats municipalistes més representatives.

  Disposicions addicionals

  Primera

  Dissolució de Turisme Juvenil de Catalunya, SA

  S'autoritza el Departament d'Economia i Finances a dissoldre i liquidar Turisme Juvenil de Catalunya, SA.

  Segona

  Personal laboral i funcionari dins l'àmbit funcional de l'Agència

 3. El personal de Turisme Juvenil de Catalunya, SA, s'ha d'integrar en l'estructura administrativa de l'Agència Catalana de la Joventut, la qual se subroga en totes les relacions jurídiques en què Turisme Juvenil de Catalunya, SA, sigui subjecte actiu o passiu.

 4. El personal laboral de l'Administració de la Generalitat que en la data d'entrada en vigor d'aquesta llei estigui adscrit a una plaça de la relació de llocs de treball de la Secretaria General de Joventut i que porti a terme funcions que, d'acord amb aquesta llei i amb la normativa que la desplegui, siguin assumides per l'Agència Catalana de la Joventut s'ha d'integrar a l'Agència, i se li ha d'aplicar el règim laboral del personal de l'Administració de la Generalitat.

 5. El personal funcionari que en la data d'entrada en vigor d'aquesta llei presti serveis a la Secretaria General de Joventut i que porti a terme funcions que, d'acord amb aquesta llei i amb la normativa que la desplegui, siguin assumides per l'Agència Catalana de la Joventut pot optar per:

  1. Integrar-se a l'Agència com a personal laboral amb reconeixement a tots els efectes de l'antiguitat reconeguda a l'Administració de la Generalitat i restar en aquesta en situació d'excedència voluntària per incompatibilitat.

  2. Mantenir la seva condició de funcionari o funcionària a l'Agència i ocupar-hi un lloc a extingir. Aquest lloc s'ha de declarar extingit quan el funcionari o funcionària obtingui una altra plaça amb caràcter definitiu o quan el lloc resti vacant per qualsevol causa que no comporti reserva del lloc.

  Disposició transitòria

  El conveni laboral aplicable a l'Agència Catalana de la Joventut és el vigent, en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei, a Turisme Juvenil de Catalunya, SA. El dit conveni és vigent fins a la data d'expiració o fins a l'entrada en vigor d'un nou conveni col·lectiu que sigui aplicable a l'entitat.

  Disposicions finals

  Primera

  Adaptacions pressupostàries

  Es faculta el conseller o consellera d'Economia i Finances perquè faci les modificacions pressupostàries necessàries per a dotar l'Agència Catalana de la Joventut dels recursos econòmics resultants de la liquidació de Turisme Juvenil de Catalunya, SA, sense que això comporti un augment de la despesa pública.

  Segona

  Entrada en vigor

  Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 26 de maig de 2006

  Pasqual Maragall i Mira

  President de la Generalitat de Catalunya

  Joaquim Nadal i Farreras

  Conseller de la Presidència