LLEI 17/2002, de 5 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Per a la Promoció i Formació Cooperatives
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI

17/2002, de 5 de juliol, d'ordenaciÛ del sistema d'ocupaciÛ i de creaciÛ del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la seg¸ent

LLEI

Pre‡mbul

Des d'una perspectiva social, la creaciÛ d'ocupaciÛ Ès una de les prioritats principals a tota la UniÛ Europea. Per aquest motiu, tant els governs europeus com les institucions comunit‡ries posen tots els mitjans al seu abast per tal d'assolir aquest objectiu i millorar, en definitiva, la cohesiÛ social.

En el Consell Europeu d'Essen (1994) es va constatar que l'atur a la UniÛ Europea era un problema estructural, que no es resoldria ˙nicament amb creixement econÚmic, per la qual cosa era imprescindible fer esforÁos addicionals mitjanÁant polÌtiques actives de creaciÛ d'ocupaciÛ.

Ara bÈ, no fou fins al Tractat d'Amsterdam (1997) que es va afegir un nou tÌtol sobre ocupaciÛ que dÛna una valoraciÛ mÈs gran a l'ocupaciÛ, a la vegada que reforÁa la coordinaciÛ de les polÌtiques nacionals d'ocupaciÛ amb la definiciÛ d'unes lÌnies directives comunes, que foren consensuades a la Cimera Extraordin‡ria de Luxemburg sobre OcupaciÛ.

PerÚ mÈs recentment ha quedat clar que un agent essencial per a dur a terme l'EstratËgia europea per l'ocupaciÛ i un element clau per a les institucions europees sÛn els serveis p˙blics d'ocupaciÛ, ja que sÛn els responsables de prestar un conjunt de serveis coherents amb els objectius i els mËtodes comuns, de conformitat amb els quatre pilars de l'EstratËgia europea per l'ocupaciÛ: millora de la capacitat d'inserciÛ professional, foment de l'esperit empresarial, foment de la capacitat d'adaptaciÛ de les empreses i dels treballadors i reforÁament de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Aquesta Llei tÈ present l'assumpciÛ dels objectius europeus de l'ocupaciÛ establerts a les cimeres de Lisboa i NiÁa i que els aspectes com les tecnologies de la comunicaciÛ i la informaciÛ no haurien de deixar fora determinats sectors de la poblaciÛ i, especialment, els desocupats, mitjanÁant l'establiment de polÌtiques actives d'ocupaciÛ coherents amb polÌtiques d'inclusiÛ social, de tal manera que es perfili un escenari a curt i mitj‡ termini en quË la nova societat del coneixement ho sigui de tothom, sens perjudici de la voluntat ferma del Departament de Treball de coresponsabilitzar-se amb els objectius exposats en l'Agenda social europea.

A banda d'aixÚ, no podem oblidar q¸estions tan importants com ara la incidËncia que els cicles econÚmics tenen en l'estructura ocupacional i laboral del mercat de treball. Aquesta incidËncia fa visibles les profundes transformacions que porta associades, les transformacions a les quals el Servei d'OcupaciÛ de Catalunya ha de donar resposta, tant des del punt de vista de l'impuls i la consolidaciÛ dels seus aspectes positius com de l'anticipaciÛ de programes i serveis que minorin els efectes negatius que poden afectar els ciutadans de Catalunya 'treballadors en actiu o en situaciÛ d'atur', i tambÈ sectors professionals o territorials.

La ConstituciÛ espanyola, en l'article 40, estableix que els poders p˙blics promouran les condicions favorables per al progrÈs social i econÚmic i per a una distribuciÛ de la renda regional i personal mÈs equitativa, en el marc d'una polÌtica d'estabilitat econÚmica, i, de manera especial, faran una polÌtica orientada cap a la plena ocupaciÛ. Tanmateix, l'article 41 determina el compromÌs d'assistËncia i de prestacions, especialment en cas de manca de feina. En relaciÛ amb aquest mandat, l'article 148.1.13 de la ConstituciÛ estableix que les comunitats autÚnomes podran assumir competËncies en matËria de foment de llur desenvolupament econÚmic, dins els objectius marcats per la polÌtica econÚmica nacional. Finalment, l'article 149.1.13 de la ConstituciÛ estableix la competËncia exclusiva de l'Estat sobre les bases i la coordinaciÛ de la planificaciÛ general de l'activitat econÚmica.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, per la seva banda, estableix en l'article 12.1 que, d'acord amb les bases i l'ordenaciÛ de l'activitat econÚmica general i la polÌtica monet‡ria de l'Estat, correspon a la Generalitat, en els termes del que disposen els articles 38, 131 i 149.1.11 i 13 de la ConstituciÛ espanyola, la competËncia exclusiva de la matËria de planificaciÛ de l'activitat econÚmica a Catalunya. I l'article 52 de l'Estatut disposa que la Generalitat queda facultada per a constituir institucions que fomentin la plena ocupaciÛ i el desenvolupament econÚmic i social en el marc de les seves competËncies.

Pel Reial decret 1577/1991, del 18 d'octubre, va tenir lloc el trasp‡s de la gestiÛ de la formaciÛ professional ocupacional a la Generalitat, i el Decret 257/1991, del 25 de novembre, va assignar al Departament de Treball les funcions i els serveis transferits a la Generalitat en matËria de gestiÛ de la formaciÛ ocupacional.

Pel Reial decret 1050/1997, del 27 de juny, es va fer efectiva la transferËncia a la Generalitat de la gestiÛ exercida per l'Institut Nacional d'OcupaciÛ (Inem) en l'‡mbit del treball, de l'ocupaciÛ i de la formaciÛ. En aquest sentit, la Generalitat va assumir a Catalunya les funcions i els serveis que, en matËria d'intermediaciÛ en el mercat de treball, de gestiÛ i control de les polÌtiques d'ocupaciÛ i d'exercici de la potestat sancionadora, fins aleshores havia exercit l'AdministraciÛ general de l'Estat, funcions que foren assignades mitjanÁant el Decret 235/1997, del 2 de setembre, al Departament de Treball.

En tot aquest plantejament, l'experiËncia adquirida durant els ˙ltims anys ha posat de manifest un conjunt de situacions a les quals aquesta Llei vol donar resposta. Aquestes situacions tenen diversos referents jurÌdics: l'any 1995 el ple del Consell de Treball de Catalunya va acordar la creaciÛ i la posada en marxa del Servei Catal‡ de Col∑locaciÛ, com a servei p˙blic, d'utilitzaciÛ volunt‡ria i gratuÔta, el funcionament del qual havia de coadjuvar a l'establiment d'una polÌtica ocupacional global i integral a Catalunya. L'Ordre del 8 de maig de 1995 regulava les accions exercides per la DirecciÛ General d'OcupaciÛ del Departament de Treball relatives al Servei Catal‡ de Col∑locaciÛ. El 13 de maig de 1998 es va signar el Pacte per l'ocupaciÛ a Catalunya 1998-2000, entre la Generalitat, les organitzacions sindicals ComissiÛ Obrera Nacional de Catalunya i UniÛ General de Treballadors i les organitzacions empresarials Foment del Treball Nacional i Pimec-Sefes, que creava, en l'apartat 6, el Servei P˙blic d'OcupaciÛ de Catalunya i el seu Consell de DirecciÛ. En el Pacte per l'ocupaciÛ a Catalunya es va acordar que el Consell de DirecciÛ i la ComissiÛ de Seguiment del Pacte, d'acord amb l'experiËncia obtinguda al llarg dels dos primers anys de vigËncia d'aquest, proposarien modificacions organitzatives per millorar

l'efic‡cia del servei p˙blic d'ocupaciÛ de Catalunya.

Des de l'experiËncia assolida en matËria d'ocupaciÛ i d'intermediaciÛ laboral, es crea el Servei d'OcupaciÛ de Catalunya, que respon als plantejaments i les necessitats que un servei p˙blic requereix, i s'estableixen criteris ordenadors i integradors de les funcions i els serveis que els ciutadans de Catalunya necessiten i demanen per a l'ocupaciÛ, sense oblidar la necessitat i el compromÌs del Departament de Treball de proposar i aplicar lÌnies d'actuaciÛ, incorporables a curt i mitj‡ termini a aquest Servei, dels est‡ndards de qualitat, innovaciÛ, promociÛ i participaciÛ que la societat catalana de la primera dËcada del segle XXI demana i per donar resposta als criteris i als requeriments, cada vegada mÈs exigents, de la ComissiÛ Europea.

Per aixÚ el Servei d'OcupaciÛ de Catalunya (SOC) neix amb la vocaciÛ d'assolir la integraciÛ de les polÌtiques ocupacionals a Catalunya, en coherËncia amb el que estableix el Conveni 88 de l'OrganitzaciÛ Internacional del Treball (OIT).

En la configuraciÛ del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya, regulat per aquesta Llei, s'han tingut en compte els principis que es van establir en la ResoluciÛ 344/VI del Parlament de Catalunya, sobre la gestiÛ i el model de la formaciÛ ocupacional a Catalunya, com a principis que haurien de regir el servei p˙blic d'ocupaciÛ.

TÌtol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte de la Llei

Aquesta Llei tÈ per objecte:

a)†L'ordenaciÛ b‡sica del sistema ocupacional de Catalunya i la creaciÛ i la regulaciÛ del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya (SOC), que han de permetre, d'acord amb el que estableix l'article 40 de la ConstituciÛ espanyola, dur a terme una polÌtica orientada a la plena ocupaciÛ, estable i de qualitat.

b)†L'ordenaciÛ i la regulaciÛ del marc d'actuaciÛ de les entitats que cooperen i col∑laboren amb el Servei d'OcupaciÛ de Catalunya.

Article 2

Principis i criteris rectors

L'ordenaciÛ del sistema ocupacional de Catalunya i l'organitzaciÛ i l'actuaciÛ del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya, en els termes establerts per aquesta Llei, s'han d'ajustar als principis i els criteris rectors seg¸ents:

a)†Pel que fa a l'ordenaciÛ general:

Primer. La igualtat d'oportunitats en l'accÈs a l'ocupaciÛ, sense discriminaciÛ per raÛ de sexe, Ëtnia, edat, estat civil, adscripciÛ polÌtica, afiliaciÛ sindical, religiÛ, origen, opiniÛ, llengua o de qualssevol altres condicions o circumst‡ncies personals o socials.

Segon. La universalitat, la gratuÔtat i la personalitzaciÛ de totes les actuacions i les prestacions ocupacionals.

Tercer. La cohesiÛ social, amb la incorporaciÛ d'actuacions positives, en favor dels treballadors i treballadores amb mÈs dificultats d'inserciÛ laboral.

Quart. La cohesiÛ territorial, en el sentit de discriminaciÛ positiva de les ‡rees geogr‡fiques amb menys infraestructures productives i formatives amb la finalitat de facilitar el manteniment i el creixement del teixit productiu i la mobilitat dels treballadors de Catalunya.

b)†Pel que fa a l'ordenaciÛ i la gestiÛ de les polÌtiques d'ocupaciÛ:

Primer. L'equitat en l'accÈs a les polÌtiques actives d'ocupaciÛ i als serveis que les apliquen.

Segon. La transparËncia del mercat de treball.

Tercer. La integralitat, la complementarietat i la coordinaciÛ de les polÌtiques d'ocupaciÛ.

Quart. La subsidiarietat: d'acord amb aquest principi s'han d'establir la cooperaciÛ i la col∑laboraciÛ amb el sistema d'ocupaciÛ de Catalunya de les administracions locals, els agents econÚmics i socials, les organitzacions, les associacions, les entitats i les empreses, de manera que la gestiÛ ocupacional es dugui a terme en l'‡mbit que garanteixi el m‡xim nivell d'efic‡cia i eficiËncia.

CinquË. La participaciÛ dels agents econÚmics i socials i l'AdministraciÛ local en els processos d'an‡lisi, prospectiva, determinaciÛ d'objectius, i seguiment, avaluaciÛ i control.

SisË. Els usuaris del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya tenen dret a rebre una informaciÛ correcta sobre els drets i els deures que tenen amb relaciÛ als serveis ocupacionals, els programes i les accions que duu a terme el Servei d'OcupaciÛ de Catalunya.

SetË. La transversalitat de les accions ocupacionals, amb la finalitat de facilitar, en la gestiÛ de les polÌtiques actives, la coordinaciÛ entre els departaments de la Generalitat que tenen incidËncia en aquest ‡mbit.

VuitË. L'avaluaciÛ de les polÌtiques d'ocupaciÛ i de l'execuciÛ d'aquestes, que ha d'Èsser duta a terme per organismes independents i externs al Servei d'OcupaciÛ de Catalunya.

c)†Pel que fa als criteris de gestiÛ:

Primer. La racionalitzaciÛ, la simplificaciÛ, l'efic‡cia i l'eficiËncia de l'organitzaciÛ ocupacional.

Segon. La desconcentraciÛ i, si escau, la descentralitzaciÛ de la gestiÛ.

Tercer. La qualitat dels serveis i els programes ocupacionals, mitjanÁant l'establiment de sistemes d'avaluaciÛ i millora permanent.

Quart. El foment de la innovaciÛ i l'experimentaciÛ, per a atendre les necessitats especÌfiques de determinats sectors econÚmics o professionals, col∑lectius i territoris, amb relaciÛ al mercat de treball.

Article 3

Drets i deures dels usuaris

 1. †L'organitzaciÛ i la gestiÛ del sistema d'ocupaciÛ de Catalunya han de garantir els drets seg¸ents a les persones que en rebin els serveis:

  a)†La informaciÛ pertinent sobre els drets i els deures que els assisteixen.

  b)†El respecte a la intimitat personal.

  c)†La confidencialitat de la informaciÛ relacionada amb els serveis ocupacionals que es prestin.

  d)†La no-discriminaciÛ per raons d'Ëtnia, de sexe, de religiÛ, d'opiniÛ o de qualssevol altres condicions o circumst‡ncies personals o socials.

  e)†Qualsevol altre dret a l'empara de la Llei de l'Estat 30/1992, de rËgim jurÌdic de les administracions p˙bliques i del procediment administratiu com˙.

 2. †Els usuaris estan obligats a col∑laborar amb el Servei d'OcupaciÛ de Catalunya facilitant-los la documentaciÛ, les dades i els informes que els siguin requerits i a comparËixer si aixÌ ho exigeix el Servei, a mÈs de qualsevol altra obligaciÛ que per llei els sigui aplicable.

Article 4

Pla d'ocupaciÛ de Catalunya

Correspon al Govern, en els termes establerts per l'article 1, l'aprovaciÛ del Pla d'ocupaciÛ de Catalunya.

TÌtol II

El Servei d'OcupaciÛ de Catalunya

Article 5

Naturalesa

 1. †Es crea el Servei d'OcupaciÛ de Catalunya, organisme autÚnom de car‡cter administratiu, adscrit al Departament de Treball.

 2. †El Departament de Treball exerceix la direcciÛ estratËgica del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya, en fa el control i garanteix l'avaluaciÛ de l'activitat d'aquest organisme.

 3. †El Servei d'OcupaciÛ de Catalunya tÈ personalitat jurÌdica prÚpia, autonomia administrativa, econÚmica i, si escau, financera, i plena capacitat d'obrar en l'exercici de les funcions que tÈ encomanades i per al compliment de les seves finalitats, i tambÈ per a la gestiÛ del seu patrimoni, d'acord amb el que estableixen aquesta Llei, les disposicions que la desenvolupen i la legislaciÛ general d'entitats autÚnomes que li sigui aplicable.

 4. †En l'exercici de les seves funcions de gestiÛ, el Servei d'OcupaciÛ de Catalunya i tots els organismes dotats de personalitat jurÌdica prÚpia que en depenen, si escau, gaudeixen de la reserva de noms i dels beneficis, les exempcions i les franquÌcies de qualsevol naturalesa que la legislaciÛ atribueix a l'AdministraciÛ de la Generalitat.

Article 6

Objecte del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya

L'objecte del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya Ès gestionar i integrar el conjunt d'actuacions i serveis ocupacionals per a mantenir i fomentar l'ocupaciÛ estable i de qualitat i l'autoocupaciÛ; prevenir i reduir la desocupaciÛ i oferir protecciÛ a les persones desocupades tot fomentant i garantint la formaciÛ professional ocupacional i contÌnua; exercir la intermediaciÛ en el mercat de treball, i tambÈ l'orientaciÛ professional i la readaptaciÛ professional permanent per a assolir la millora de l'ocupaciÛ mitjanÁant la gestiÛ, l'organitzaciÛ, la planificaciÛ, la programaciÛ, l'execuciÛ i l'avaluaciÛ eficients i eficaces del sistema ocupacional catal‡, amb la finalitat d'assolir la millora de l'ocupabilitat dels treballadors i una competitivitat mÈs gran del teixit empresarial. En aquest sentit, les actuacions del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya han de permetre afavorir, en termes d'ocupaciÛ estable i de qualitat, el dret a l'ocupaciÛ, que estableix l'article 35 de la ConstituciÛ espanyola, en el marc de les competËncies atribuÔdes a la Generalitat pels articles 12.1 i 52 de l'Estatut d'autonomia.

Article 7

Funcions

El Servei d'OcupaciÛ de Catalunya tÈ les funcions seg¸ents:

a)†Ordenar, planificar, programar i executar les accions ocupacionals que deriven de les polÌtiques actives d'ocupaciÛ, i fer-ne el seguiment i el control.

b)†Oferir i prestar serveis d'informaciÛ i d'orientaciÛ laboral integral als treballadors, tant en situaciÛ laboral activa com en atur, i a les empreses.

c)†Gestionar els programes de formaciÛ professional ocupacional i contÌnua i garantir-ne la coordinaciÛ amb la formaciÛ professional reglada.

d)†Gestionar la intermediaciÛ laboral pel que fa a les ofertes i les demandes en el mercat de treball mitjanÁant una ˙nica xarxa p˙blica a Catalunya, i executar les competËncies en matËria d'agËncies de col∑locaciÛ.

e)†Impulsar la generalitzaciÛ de pr‡ctiques de gestiÛ dels recursos humans que optimin les capacitats i les competËncies adquirides pels treballadors i que afavoreixin la competitivitat sostenible de les empreses.

f)†Articular, d'acord amb el que disposa la normativa aplicable, la col∑laboraciÛ amb les entitats cooperadores i col∑laboradores.

g)†Executar les funcions relatives a l'obligaciÛ dels empresaris de comunicar els contractes laborals que es fan i de comunicar-ne tambÈ el finiment.

h)†Exercir les funcions d'execuciÛ relatives al compliment de les obligacions dels empresaris i dels treballadors i, si escau, exercir la potestat sancionadora en matËries relatives a l'ocupaciÛ i la desocupaciÛ, en els termes establerts per la legislaciÛ aplicable.

i)†Gestionar les accions de foment de l'ocupaciÛ, amb una atenciÛ especial als col∑lectius amb mÈs risc d'exclusiÛ social.

j)†Fomentar l'autoocupaciÛ en coordinaciÛ amb els altres organismes que promouen l'economia social i la creaciÛ de microempreses.

Article 8

Recursos

 1. †El Servei d'OcupaciÛ de Catalunya, per al desenvolupament dels serveis, dels programes i de les accions ocupacionals, compta amb:

  a)†Els centres propis que el Departament de Treball li assigna, i tambÈ els centres p˙blics de la Generalitat que hi cooperin.

  b)†Els centres de les entitats cooperadores degudament autoritzades.

  c)†Els centres de les entitats col∑laboradores degudament autoritzades.

 2. †El Servei d'OcupaciÛ de Catalunya, per a millorar l'eficiËncia de la seva gestiÛ, pot establir concerts, acords, convenis o fÛrmules de gestiÛ integrada o compartida amb entitats p˙bliques o privades, constituir consorcis o crear altres entitats per a gestionar i executar els serveis ocupacionals.

  TÌtol III

  OrganitzaciÛ, estructura i rËgim jurÌdic del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya

  CapÌtol I

  OrganitzaciÛ i participaciÛ institucionals

Article 9

“rgans que integren el Servei d'OcupaciÛ de Catalunya

Els Úrgans del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya sÛn els seg¸ents:

a)†“rgans de govern: el director o directora i el Consell de DirecciÛ.

b)†“rgans d'execuciÛ territorial: els serveis territorials, les oficines d'ocupaciÛ, els centres d'informaciÛ professional i els centres d'innovaciÛ i formaciÛ ocupacional.

c)†“rgans de participaciÛ territorial: les meses locals d'ocupaciÛ.

Article 10

ParticipaciÛ

 1. †Les meses locals d'ocupaciÛ sÛn els Úrgans de participaciÛ territorial en matËria de polÌtiques actives d'ocupaciÛ, que tenen la finalitat d'adequar l'oferta d'accions ocupacionals a la demanda del territori i assolir, d'aquesta manera, una inserciÛ laboral efectiva.†

 2. †Les meses locals d'ocupaciÛ sÛn integrades per:

a)†Quatre representants designats pel Departament de Treball.

b)†Dos representants designats per l'AdministraciÛ local de l'‡mbit territorial corresponent.

c)†Quatre representants designats per les organitzacions sindicals en funciÛ de llur representativitat en l'‡mbit territorial corresponent.

d)†Quatre representants designats per les organitzacions empresarials en funciÛ de llur representativitat en l'‡mbit territorial corresponent.

e)†Un representant designat pel sector de l'economia social i de les entitats sense ‡nim de lucre.

f)†Un expert designat per les associacions i les federacions d'entitats de formaciÛ degudament acreditades.

CapÌtol II

Estructura i organitzaciÛ del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya

Article 11

La DirecciÛ del Servei d'OcupaciÛ

 1. †La DirecciÛ Ès l'Úrgan unipersonal de representaciÛ ordin‡ria que dirigeix i gestiona el Servei d'OcupaciÛ de Catalunya.

 2. †El nomenament i el cessament del director o directora del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya sÛn acordats pel Govern, a proposta del conseller o consellera de Treball.

 3. †L'exercici del c‡rrec de director o directora del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya ha d'Èsser en rËgim de dedicaciÛ exclusiva i Ès incompatible amb tota vinculaciÛ amb empreses o entitats relacionades amb el subministrament de bÈns o serveis, la dotaciÛ de material o la gestiÛ de les inversions, i tambÈ amb tot tipus de prestaciÛ de serveis o de relaciÛ laboral en actiu en centres, establiments o empreses que presten serveis en rËgim de concert o conveni amb el Servei d'OcupaciÛ de Catalunya, o mitjanÁant qualsevol altra fÛrmula indirecta a quË fa referËncia l'article 8.

Article 12

Funcions del director o directora del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya

Corresponen al director o directora del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya les funcions seg¸ents:

a)†Dirigir, coordinar i planificar les activitats necess‡ries per al compliment de les finalitats i les funcions que el Servei d'OcupaciÛ de Catalunya tÈ atribuÔdes.

b)†Controlar, fer el seguiment i supervisar tots els serveis del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya, sens perjudici de les funcions de control de qualitat, que corresponen al Departament de Treball, d'acord amb el que estableix l'article 5.2.

c)†Elaborar el Pla de desenvolupament de polÌtiques actives d'ocupaciÛ, d'acord amb el Pla general d'ocupaciÛ de Catalunya, i sotmetre'l a l'aprovaciÛ del Consell de DirecciÛ.

d)†Informar el Consell de DirecciÛ dels pactes territorials per l'ocupaciÛ aprovats pel Servei d'OcupaciÛ de Catalunya.

e)†Informar el Consell de DirecciÛ de la relaciÛ de llocs de treball del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya.

f)†Elaborar les propostes de normativa relatives a l'‡mbit de competËncia del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya, per tal d'elevar-les al conseller o consellera de Treball perquË les aprovi, si escau, i informar-ne el Consell de DirecciÛ.

g)†Proposar al Consell de DirecciÛ l'establiment de fÛrmules de gestiÛ integrada o compartida amb entitats p˙bliques i privades, que donin prioritat a la participaciÛ d'entitats de car‡cter p˙blic i d'entitats sense ‡nim de lucre i que valorin l'acreditaciÛ de qualitat.

h)†Proposar al Consell de DirecciÛ del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya els criteris en els quals s'han de basar les entitats cooperadores i col∑laboradores a l'hora de concÛrrer per a l'establiment de concerts i convenis, i les condicions per a renovar-los o fer-hi modificacions, tenint en compte, en tot cas, la utilitzaciÛ Úptima dels recursos p˙blics, l'acreditaciÛ de la qualitat i les demandes territorials.

i)†Informar el Consell de DirecciÛ de la delegaciÛ de funcions a qualsevol dels Úrgans de direcciÛ o de gestiÛ que es determinin especÌficament, amb vista a optimar la gestiÛ.

j)†Coordinar les relacions informatives amb les unitats corresponents del Departament de Treball.

k)†Executar els acords del Consell de DirecciÛ.

l)†Exercir la direcciÛ de personal.

m)†Atorgar les subvencions desprÈs d'haver-ne informat el Consell de DirecciÛ.

n)†Actuar com a Úrgan de contractaciÛ del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya.

o)†Autoritzar les despeses i proposar els pagaments del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya.

p)†Exercir la representaciÛ legal del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya en tot tipus d'actuacions.

q)†Exercir qualsevol altra funciÛ necess‡ria per a la direcciÛ i l'administraciÛ del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya i les que li siguin delegades.

Article 13

Funcions del Consell de DirecciÛ

Les funcions del Consell de DirecciÛ del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya sÛn les seg¸ents:

a)†Emetre informe, amb car‡cter previ, sobre l'avantprojecte del Pla general d'ocupaciÛ de Catalunya, que el Govern aprova i presenta, posteriorment, al Parlament.

b)†Aprovar el Pla de desenvolupament de polÌtiques actives d'ocupaciÛ, que Ès l'instrument d'execuciÛ de les accions que porta a terme el Servei d'OcupaciÛ de Catalunya 'el conjunt de programes i mesures destinats a fomentar l'ocupaciÛ. Aquest Pla desenvolupa els criteris i les directrius de la polÌtica ocupacional establerts pel Govern, d'acord amb el Pla general d'ocupaciÛ de Catalunya.

c)†Debatre i aprovar els criteris generals d'actuaciÛ en relaciÛ amb els programes del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya.

d)†Aprovar la proposta de pressupost d'ingressos i despeses anuals del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya i trametre'l al Departament de Treball perquË l'incorpori, si escau, al seu avantprojecte i li doni el tr‡mit establert pel Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el Text refÛs de la Llei de finances p˙bliques de Catalunya.

e)†Emetre informe, amb car‡cter previ, sobre els programes operatius a presentar a la UniÛ Europea que afectin l'‡mbit de competËncies del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya.

f)†Fer un seguiment periÚdic de les activitats del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya, amb la recepciÛ d'informaciÛ bimestral detallada de la programaciÛ.

g)†Elaborar un informe anual que avaluÔ les polÌtiques d'ocupaciÛ aplicades pel Servei d'OcupaciÛ de Catalunya i, si escau, formular les mesures correctores que s'acordin.

h)†Definir l'‡mbit territorial d'actuaciÛ de les meses locals d'ocupaciÛ.

i)†Emetre informe anualment i amb car‡cter previ sobre els recursos econÚmics destinats al Servei d'OcupaciÛ de Catalunya i els seus criteris de distribuciÛ.

j)†Debatre i acordar, si escau, les q¸estions i els assumptes que li sÛn plantejats pel director o directora del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya.

k)†Complir la resta de funcions que li poden Èsser atribuÔdes.

Article 14

ComposiciÛ del Consell de DirecciÛ

 1. †El Consell de DirecciÛ del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya Ès integrat pels membres seg¸ents:

  a)†El president o presidenta, que Ès el conseller o consellera de Treball, o la persona en qui delegui.

  b)†Cinc vocals proposats pel Departament de Treball, entre els quals hi ha d'haver el director o directora del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya.

  c)†Quatre vocals proposats per les organitzacions sindicals que tenen la consideraciÛ de mÈs representatives en proporciÛ a llur representativitat a Catalunya.

  d)†Quatre vocals proposats per les organitzacions empresarials que tenen la consideraciÛ de mÈs representatives en proporciÛ a llur representativitat a Catalunya.

  e)†Dos vocals proposats per les entitats representatives de les administracions locals.

 2. †Els vocals del Consell de DirecciÛ sÛn nomenats i separats pel conseller o consellera de Treball, a proposta de cada organitzaciÛ o entitat que hi tÈ representaciÛ. El nomenament dels vocals es fa per un perÌode m‡xim de quatre anys, sens perjudici que puguin Èsser reelegits per altres perÌodes successius.

 3. †Les vacants que es produeixin a les vocalies del Consell de DirecciÛ s'han de cobrir tenint en compte la representaciÛ que estableix l'apartat 2.

 4. †La condiciÛ de membre del Consell de DirecciÛ Ès incompatible amb qualsevol vinculaciÛ amb empreses o entitats relacionades amb el subministrament o la dotaciÛ de material, i tambÈ amb tota mena de prestaciÛ de serveis o de relaciÛ laboral en actiu en centres, establiments o empreses que presten serveis en rËgim de concert o conveni amb el Servei d'OcupaciÛ de Catalunya, o mitjanÁant qualsevol altra fÛrmula de gestiÛ indirecta a quË fa referËncia l'article 8.

 5. †El secretari o secret‡ria del Consell de DirecciÛ Ès un tËcnic o tËcnica superior del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya designat pel president o presidenta d'aquest, i assisteix a les sessions del Consell amb veu perÚ sense vot.

Article 15

Funcionament del Consell de DirecciÛ

El Ple del Consell de DirecciÛ del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya adopta els acords per una majoria de dos terÁos dels seus membres. En cas de manca d'acord desprÈs de dues sessions de debat, el Departament de Treball ha d'adoptar les decisions convenients per a garantir el funcionament normal del Servei en tots els ‡mbits.

Article 16

Les oficines d'ocupaciÛ, els centres d'innovaciÛ i formaciÛ ocupacional i els centres d'informaciÛ professional

 1. †Les oficines d'ocupaciÛ s'integren a la xarxa territorial de serveis ocupacionals al servei dels ciutadans de Catalunya, en l'‡mbit del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya, per a garantir els drets i les obligacions dels treballadors tant en actiu com en atur, rendibilitzar l'‡mplia experiËncia de gestiÛ i els coneixements que tenen sobre els mercats locals de treball i fomentar-ne la plena utilitzaciÛ tant pels empresaris com pels treballadors de Catalunya.

 2. †Els centres d'informaciÛ professional (CIP) del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya sÛn unitats d'informaciÛ i atenciÛ dels treballadors, amb una especial incidËncia en la informaciÛ personalitzada dels aturats que sol∑liciten serveis ocupacionals. El Servei d'OcupaciÛ de Catalunya ha de vetllar perquË els CIP siguin un instrument d'apropament dels ciutadans usuaris de llurs serveis a les noves fÛrmules de prestacions de serveis empreses per l'AdministraciÛ, mitjanÁant la utilitzaciÛ de les noves tecnologies de la informaciÛ i la comunicaciÛ.

 3. †Els centres d'innovaciÛ i formaciÛ ocupacional sÛn els centres propis del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya i, alhora, centres de referËncia en matËria de formaciÛ professional ocupacional a Catalunya, que porten a terme accions formatives d'experimentaciÛ en noves qualificacions professionals i expedeixen certificats de professionalitat, i tambÈ porten a terme accions d'innovaciÛ metodolÚgica i de formaciÛ de formadors.

Article 17

Instruments estratËgics

 1. †El Pla de desenvolupament de polÌtiques actives d'ocupaciÛ, els pactes territorials per l'ocupaciÛ i l'Observatori del Mercat de Treball sÛn els instruments estratËgics per a la participaciÛ, la coordinaciÛ i la programaciÛ de les actuacions ocupacionals del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya.

 2. †El Pla de desenvolupament de polÌtiques actives d'ocupaciÛ ha d'Èsser elaborat pel director o directora del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya i ha d'Èsser aprovat, si escau, pel Consell de DirecciÛ. Aquest Pla Ès l'instrument de planificaciÛ i programaciÛ de les accions del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya, i ha de concretar el conjunt de mesures i programes destinats a fomentar, directament o indirectament, l'ocupaciÛ i desenvolupar els criteris, les directrius i les prioritats de la polÌtica ocupacional aprovada pel Govern, mitjanÁant el Pla general d'ocupaciÛ de Catalunya.

 3. †El Servei d'OcupaciÛ de Catalunya, mitjanÁant el Pla de desenvolupament de polÌtiques actives d'ocupaciÛ, es relaciona amb altres organismes en funciÛ de la matËria de quË tracti. Igualment, en l'‡mbit de la formaciÛ professional ocupacional i contÌnua, s'ha d'establir la relaciÛ adequada entre el Pla de desenvolupament de polÌtiques actives d'ocupaciÛ i el Pla general de la formaciÛ professional.

 4. †Per a facilitar l'encaix en el territori, la coordinaciÛ i la integraciÛ de les actuacions ocupacionals establertes pel Pla de desenvolupament de polÌtiques actives d'ocupaciÛ, el Departament de Treball ha de donar suport a la subscripciÛ de pactes territorials per l'ocupaciÛ entre l'AdministraciÛ local i els agents socials.

 5. †Els pactes territorials per l'ocupaciÛ han de fomentar la integraciÛ i la coordinaciÛ de totes les actuacions ocupacionals de l'‡mbit respectiu per a adequar al m‡xim les accions del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya a les necessitats ocupacionals.

 6. †Els pactes territorials per l'ocupaciÛ s'articulen amb les meses locals d'ocupaciÛ de cada territori.

 7. †L'Observatori del Mercat de Treball de Catalunya Ès un instrument que dÛna suport al Servei d'OcupaciÛ de Catalunya a l'hora de planificar i programar les seves funcions.

CapÌtol III

Els serveis ocupacionals del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya

Article 18

La informaciÛ i l'orientaciÛ professionals

 1. †Pel que fa a la informaciÛ professional, el Servei d'OcupaciÛ de Catalunya vetlla per ajustar les informacions disponibles que s'obtinguin de l'Observatori del Mercat de Treball a les necessitats dels perfils dels usuaris demandants d'ocupaciÛ.

 2. †L'orientaciÛ professional Ès un conjunt ampli d'accions que tenen com a finalitat millorar les possibilitats d'inserciÛ dels demandants d'ocupaciÛ, facilitant respostes personalitzades i suport als usuaris mitjanÁant la definiciÛ d'itineraris personals d'inserciÛ.†Aquest procÈs d'orientaciÛ professional i les eines associades 'diagnÚstic, derivacions, tutories i altres de similars' han de permetre una millora de l'ocupabilitat dels usuaris, que es concreta en uns objectius laborals mÈs clars, en la incorporaciÛ en programes ocupacionals i, finalment, en la inserciÛ en el mercat de treball.

 3. †El Servei d'OcupaciÛ de Catalunya porta a terme actuacions en matËria d'informaciÛ, orientaciÛ i acompanyament en la recerca d'ocupaciÛ dels seus usuaris i fomenta el desenvolupament d'itineraris d'inserciÛ que tinguin en compte el conjunt d'actuacions ocupacionals que es presten al mateix usuari o usu‡ria.

Article 19

La intermediaciÛ en el mercat de treball

 1. †La intermediaciÛ en el mercat de treball tÈ com a objectiu la gestiÛ de les ofertes de treball presentades per les empreses, les entitats i les persones que ofereixen ocupaciÛ, en el sentit de proveir-les de persones candidates per a ocupar-les d'entre les persones demandants d'ocupaciÛ inscrites en el Servei d'OcupaciÛ de Catalunya.

 2. †La intermediaciÛ en el mercat de treball s'ha d'exercir per mitj‡ d'una xarxa b‡sica integrada per totes les oficines del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya d'arreu del territori, amb la participaciÛ de les entitats expressament autoritzades amb aquesta finalitat.

 3. †La intermediaciÛ en el mercat de treball que exerceix el Servei d'OcupaciÛ de Catalunya s'ha de fer mitjanÁant un sistema d'informaciÛ ˙nic, inclÚs en un sistema de gestiÛ de la intermediaciÛ, compatible i coherent amb el sistema de gestiÛ de la col∑locaciÛ estatal i europea.

Article 20

La formaciÛ professional ocupacional i contÌnua

 1. †La formaciÛ professional ocupacional destinada a les persones demandants d'ocupaciÛ Ès l'acciÛ orientada a millorar-ne la capacitat d'inserciÛ o reinserciÛ laboral mitjanÁant l'assoliment o el perfeccionament d'una competËncia professional amb el corresponent certificat acreditatiu.

 2. †La formaciÛ professional contÌnua dirigida a les persones ocupades Ès l'acciÛ orientada a facilitar-ne el perfeccionament o l'ampliaciÛ de la competËncia professional amb el corresponent certificat acreditatiu i millorar, alhora, la competitivitat empresarial.

 3. †La formaciÛ professional ocupacional i contÌnua del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya es pot prestar per mitj‡ dels centres d'innovaciÛ i formaciÛ ocupacionals, els centres integrals, els centres p˙blics de la Generalitat i els centres de les entitats cooperadores i col∑laboradores autoritzades.

 4. †El Servei d'OcupaciÛ de Catalunya ha d'ajustar la programaciÛ d'oferta de formaciÛ professional ocupacional i contÌnua a les necessitats fixades pel Pla general d'ocupaciÛ de Catalunya i a les orientacions establertes pel Pla general de la formaciÛ professional de Catalunya, que integra els diferents sistemes de formaciÛ professional. L'oferta formativa ha de tenir en compte el criteri de promociÛ professional, de reequilibrament territorial i els col∑lectius amb mÈs dificultat d'inserciÛ laboral.

Article 21

Les mesures de foment de l'ocupaciÛ

En el marc de les mesures de foment de l'ocupaciÛ, s'han de dur a terme actuacions destinades a persones en situaciÛ d'atur consistents a facilitar contractacions laborals que els permetin iniciar, incrementar o adequar l'experiËncia laboral i la formaciÛ en el lloc de treball, i tambÈ qualsevol altre tipus d'ajut i de mesures de foment de l'ocupaciÛ, inclÚs el suport a les iniciatives que fomentin el desenvolupament de projectes empresarials o hi ajudin, i les iniciatives locals que possibilitin la millora de l'ocupabilitat dels demandants d'ocupaciÛ i que n'incrementin les oportunitats d'accÈs a l'ocupaciÛ.

Article 22

Les mesures de foment de l'autoocupaciÛ

En el marc de les mesures de foment de l'autoocupaciÛ, entËs com el suport a l'assumpciÛ de la responsabilitat d'emprendre una activitat autÚnoma en benefici propi, s'han de fer actuacions per a detectar oportunitats de creaciÛ d'autoocupaciÛ en els nous jaciments d'ocupaciÛ, especialment en els sectors d'activitat econÚmica emergents o infrautilitzats.†L'objectiu d'aquestes actuacions Ès donar suport als usuaris emprenedors de projectes d'autoempresa, i tambÈ als nous emprenedors en l'‡mbit de l'economia social.

CapÌtol IV

L'avaluaciÛ

Article 23

L'avaluaciÛ

 1. †El Servei d'OcupaciÛ de Catalunya ha d'encarregar, mitjanÁant el procediment de concurrËncia p˙blica competitiva, a una entitat independent de prestigi reconegut que respecti els principis d'objectivitat i transparËncia, l'avaluaciÛ dels programes i els serveis ocupacionals que porti a terme el Servei o les seves entitats cooperadores o col∑laboradores, amb l'objectiu final de millorar el disseny i els resultats de les seves actuacions.

 2. †L'avaluaciÛ dels programes i els serveis ocupacionals s'ha de plantejar necess‡riament des de la perspectiva de l'an‡lisi de les actuacions ja executades, i tambÈ amb una Úptica prospectiva, a mÈs de la valoraciÛ de la qualitat i l'adequaciÛ als objectius fixats, que ha de permetre donar suport a les decisions dels Úrgans de govern del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya, a fi de rendibilitzar i racionalitzar al m‡xim els recursos destinats als programes ocupacionals.

 3. †L'avaluaciÛ de les mesures i dels programes ocupacionals ha d'Èsser determinada per la programaciÛ de referËncia, pel que fa a la temporalitzaciÛ, els criteris, els requisits, els elements i els continguts de les diferents avaluacions.

TÌtol IV

RËgim jurÌdic

Article 24

Recursos econÚmics

Els recursos econÚmics del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya sÛn constituÔts per:

a)†Les dotacions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat.

b)†Els rendiments dels bÈns que li siguin adscrits i dels que adquireixi en l'exercici de les seves funcions.

c)†Les subvencions, les aportacions i les donacions que li concedeixin les persones o les entitats p˙bliques o privades.

d)†Les taxes, els drets i les altres prestacions patrimonials que li corresponguin.

e)†Qualsevol altre recurs que la llei permeti.

Article 25

Patrimoni

 1. †El Servei d'OcupaciÛ de Catalunya, per al compliment de les seves funcions, tÈ adscrits els bÈns i els drets de tota mena de quË Ès titular la Generalitat afectes als serveis ocupacionals.

 2. †El Servei d'OcupaciÛ de Catalunya, per al compliment de les seves funcions, tÈ un patrimoni propi, integrat pels bÈns, els drets i les obligacions que se li adscriguin i els que adquireixi per qualsevol tÌtol.

 3. †La gestiÛ del patrimoni s'ajusta al que disposa la normativa de patrimoni de la Generalitat.

Article 26

Recursos humans

 1. †El personal del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya ha d'Èsser funcionari o laboral en els mateixos termes i en les mateixes condicions que els establerts per al personal de l'AdministraciÛ de la Generalitat, de conformitat amb la legislaciÛ aplicable.

 2. †El personal funcionari o laboral que presti serveis en Úrgans de l'AdministraciÛ de la Generalitat les funcions dels quals passin a Èsser exercides pel Servei d'OcupaciÛ de Catalunya s'integren en aquest Servei mantenint la seva condiciÛ i els seus drets. TambÈ passa a Èsser personal del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya el personal que s'hi incorpori.

Article 27

RËgim de contractaciÛ i fiscalitzaciÛ

 1. †El rËgim de contractaciÛ del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya Ès objecte de la normativa general de contractaciÛ que s'aplica a l'AdministraciÛ de la Generalitat i els seus organismes autÚnoms.

 2. †L'actuaciÛ econÚmica del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya s'ha de sotmetre a la fiscalitzaciÛ del control pressupostari, que correspon a la IntervenciÛ General de la Generalitat.

TÌtol V

La xarxa ocupacional de Catalunya: rËgim de cooperaciÛ i col∑laboraciÛ amb el Servei d'OcupaciÛ de Catalunya

Article 28

La xarxa ocupacional de Catalunya

Per a assolir una ordenaciÛ dels recursos humans i materials millor i mÈs Úptima en la gestiÛ dels serveis ocupacionals, a mÈs de la gestiÛ de titularitat p˙blica, el Servei d'OcupaciÛ de Catalunya pot autoritzar entitats cooperadores i col∑laboradores, que, juntament amb els recursos propis, constitueixen la xarxa ocupacional de Catalunya.

Article 29

Entitats cooperadores del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya

 1. Es defineixen com a entitats cooperadores del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya les que poden oferir uns serveis integrals de les actuacions ocupacionals, llevat de les relacionades amb les prestacions per desocupaciÛ la titularitat de les quals correspongui a:

  a)†Els centres p˙blics de la Generalitat no adscrits al Servei d'OcupaciÛ de Catalunya.

  b)†Les administracions locals.

  c)†Les organitzacions empresarials i les sindicals mÈs representatives en l'‡mbit de Catalunya.

  d)†Les institucions sense afany de lucre creades per alguna de les entitats o dels ens especificats per les lletres a, b i c.

 2. †Les actuacions de les entitats cooperadores s'han de fer mitjanÁant convenis, en quË s'han de fixar els termes i les matËries de la cooperaciÛ. Les subvencions i les ajudes s'han d'adequar a la normativa que els sigui aplicable.

Article 30

Entitats col∑laboradores del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya

 1. †Es defineixen com a entitats col∑laboradores del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya les que permeten desenvolupar algunes de les actuacions ocupacionals.

 2. †El Servei d'OcupaciÛ de Catalunya ha d'autoritzar les entitats col∑laboradores, d'acord amb la normativa que desenvolupi les accions ocupacionals en quË participin.

Article 31

Criteris d'inclusiÛ i exclusiÛ, nivells i ‡rea d'influËncia

 1. †S'han de fixar per reglament els criteris d'acreditaciÛ, els requisits, les condicions i el procediment per a la inclusiÛ i l'exclusiÛ dels centres de les entitats cooperadores i col∑laboradores a la xarxa ocupacional de Catalunya, i tambÈ els diferents nivells en quË aquests es classifiquen, tenint en compte el grau d'especialitzaciÛ i el tipus de prestacions de serveis ocupacionals que han de cobrir.

 2. †La normativa reguladora ha de fixar els criteris per tal de garantir el nivell de qualitat en la prestaciÛ dels serveis ocupacionals, i tambÈ l'avaluaciÛ de l'efic‡cia i l'eficiËncia de la seva gestiÛ.

Article 32

Efectes de la inclusiÛ

La pertinenÁa de les entitats cooperadores i col∑laboradores a la xarxa ocupacional de Catalunya comporta:

a)†El sotmetiment a les disposicions que en matËria de gestiÛ i comptabilitat estableix aquesta Llei i a les normes d'acreditaciÛ dels centres que s'estableixin per reglament.

b)†El sotmetiment als controls i a les inspeccions periÚdiques i aleatÚries que siguin procedents per tal de verificar el compliment de les normes de car‡cter ocupacional, administratiu, econÚmic i d'estructura que hi siguin aplicables.

Article 33

Les certificacions

El Servei d'OcupaciÛ de Catalunya Ès l'organisme competent per a expedir les certificacions acreditatives de les competËncies professionals adquirides en el mÛn del treball, mitjanÁant itineraris de formaciÛ professional, ocupacional i continuada, i tambÈ per mitj‡ de l'experiËncia laboral.

Disposicions addicionals

Primera

El Departament de Treball disposa dels mitjans necessaris per tal d'exercir la direcciÛ estratËgica, l'avaluaciÛ i el control de qualitat, amb car‡cter anual, del desenvolupament del conjunt d'actuacions del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya, amb la finalitat de verificar la concordanÁa dels resultats obtinguts pels serveis i els programes esmentats amb els objectius de la polÌtica ocupacional del Govern.

Segona

D'acord amb l'objectiu d'aquesta Llei 'la gestiÛ integral de les polÌtiques d'ocupaciÛ', el Servei d'OcupaciÛ de Catalunya ha d'assumir les funcions de protecciÛ per desocupaciÛ en el moment que la Generalitat assumeixi efectivament aquesta competËncia.

Tercera

Els actes i les resolucions del director o directora del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya que no posen fi a la via administrativa poden Èsser objecte de recurs davant la persona que ocupa el c‡rrec superior jer‡rquic.

Quarta

A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Consell de DirecciÛ del Servei P˙blic d'OcupaciÛ de Catalunya, creat pel Decret 320/1998, del 15 de desembre, passa a denominar-se Consell de DirecciÛ del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya; les oficines de treball de la Generalitat, creades pel Decret 307/1999, de l'1 de desembre, passen a denominar-se oficines del Servei d'OcupaciÛ de Catalunya.

Cinquena

 1. †S'ha de crear l'Institut Catal‡ de les Qualificacions Professionals, en el termini de sis mesos, d'acord amb el Pla general de la formaciÛ professional de Catalunya, com a Úrgan tËcnic responsable del desenvolupament del sistema integral de formaciÛ i de les qualificacions professionals, que defineix i actualitza aquestes qualificacions professionals en l'‡mbit de Catalunya i que regula el procediment per a reconËixer, certificar i convalidar les competËncies adquirides per mitj‡ d'itineraris de formaciÛ professional inicial, ocupacional o contÌnua o per mitj‡ de l'experiËncia laboral.

 2. †L'Institut Catal‡ de les Qualificacions Professionals dÛna suport al Servei d'OcupaciÛ de Catalunya en l'exercici de les seves competËncies.

  Disposicions transitÚries

  Primera

  Resta vigent el Decret 320/1998, del 15 de desembre, de creaciÛ del Consell de DirecciÛ del Servei P˙blic d'OcupaciÛ de Catalunya, en tot allÚ que no s'oposi al que estableix aquesta Llei.

  Segona

  Resta vigent el Decret 336/1998, del 15 de desembre, pel que fa referËncia a les funcions de les meses locals d'ocupaciÛ, en tot allÚ que no s'oposi al que estableix aquesta Llei.

  Tercera

 3. †Amb car‡cter excepcional, transitori i per una sola vegada, es convoca un procÈs selectiu, en torn de reserva especial, per concurs oposiciÛ, per a accedir a la condiciÛ de funcionari o funcion‡ria de les diferents escales i cossos de l'AdministraciÛ general establerts per la Llei de la funciÛ p˙blica de l'AdministraciÛ de la Generalitat. El procÈs s'ha d'iniciar en el termini de vuit mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

 4. †Aquest procÈs ha de contenir, d'una banda, la qualificaciÛ prËvia dels mËrits acreditats pels aspirants i, de l'altra, la superaciÛ de les proves i dels exercicis que s'estableixin en la convocatÚria corresponent.†Els aspirants han de demostrar coneixements de llengua catalana, orals i escrits, mitjanÁant una prova.†Les persones que acreditin documentalment els coneixements pertinents de llengua catalana queden exemptes de fer aquesta prova. La qualificaciÛ dels mËrits es fa d'acord amb el barem seg¸ent:

  a)†Temps de serveis prestats, en l'‡mbit ocupacional o de suport a aquest, al Departament de Treball, com a personal que hagi complert funcions corresponents a les places que es convoquen: 0,30 punts per mes treballat, sense que en cap cas no es pugui superar el 30% de la puntuaciÛ m‡xima total.

  b)†Temps de serveis prestats en altres administracions p˙bliques en l'‡mbit ocupacional: 0,10 punts per mes treballat, sense que en cap cas no es pugui superar el 10% de la puntuaciÛ m‡xima total.

  DisposiciÛ derogatÚria

  Resten derogades totes les altres normes que regulen funcions que aquesta Llei atribueix al Servei d'OcupaciÛ de Catalunya.

  Disposicions finals

  Primera

  Es faculta el Govern perquË desenvolupi els preceptes d'aquesta Llei.

  Segona

  El Govern ha de modificar l'estructura org‡nica i les funcions del Departament de Treball per a complir el que estableix aquesta Llei.

  Tercera

  Aquesta Llei entra en vigor l'endem‡ d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicaciÛ aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 5 de juliol de 2002

  Jordi Pujol

  President de la Generalitat de Catalunya