LLEI 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2653, pàg. 6810, de 4.6.1998).

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Llei
EXTRACTO GRATUITO
Ver página siguiente