DECRET 280/1988, d'11 d'octubre, pel qual es crea el lloc de treball de Gerent Adjunt de l'Institut Català de la Salut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant el Decret 288/1986, de 25 de setembre, es va crear el càrrec de Gerent de l'Institut Català de la Salut, amb la finalitat d'aconseguir millorar la coordinació entre els serveis centrals i les àrees de gestió de l'ICS, així com exercir aquelles funcions que li delegui el Director General de l'Institut.

Fruit d'aquestes atribucions, el Gerent ha anat assumint àmplies competències en matèria de contractació administrativa, ordenació de pagaments i personal estatutari de la Seguretat Social.

L'abast d'aquestes funcions i la necessitat de reforçar la capacitat de gestió d'aquest càrrec aconsellen la creació d'un nou lloc de treball que permeti donar-li suport en totes aquestes matèries; per tant, de conformitat amb el que disposa l'article 12 de la Llei 12/1983, de 14 de juliol, a proposta del Conseller de Sanitat i Seguretat Social i d'acord amb el Consell Executiu, Decreto:

Article únic

Sota la dependència del Gerent de l'Institut Català de la Salut es crea el càrrec de Gerent Adjunt, que exercirà les funcions que el Gerent li encomani en matèries de la seva competència, així com qualssevol altres que li siguin delegades pel Director General de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA