DECRET 131/1993, de 20 d'abril, de modificació del Decret 315/1992, de 14 de desembre, d'aprovació del Reglament de la loteria denominada Loto Express, organitzada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès l'article 5 del Decret 325/1985, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el primer catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya;

Atès el Decret 241/1986, de 4 d'agost, pel qual es fixa el Regalment general dels jocs de loteria organitzats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat;

Atès l'article 2 de la Llei 5/1986, de 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat;

Atesa l'experiència adquirida en la loteria semiactiva denominada Loto Express després dels primers mesos de funcionament;

Vist l'estudi-proposta del Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, a proposta del conseller de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l'article 6 del Reglament aprovat pel Decret 315/1992, que queda redactat amb els termes següents: "Article 6. Aquesta loteria es regula per aquest Reglament específic i subsidiàriament pel Reglament general dels jocs de loteria aprovat pel Decret 241/1986, de 4 d'agost."

Article 2

Es modifica l'article 18.b) del Reglament aprovat pel Decret 315/1992, que queda redactat amb els termes següents: "Article 18.b). En cas de divergència entre els resultats dels sortejos que figuren en les llistes oficials i els facilitats per qualsevol altre mitjà, prevaldran els primers."

Article 3

S'afegeix al Reglament aprovat pel Decret 315/1992 l'article 24, amb el contingut següent: "Article 24. Mitjançant resolució del director general de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s'indicaran els llocs en què es troben exposades al públic les llistes oficials de resultats dels sortejos."

Barcelona, 20 d'abril de 1993

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Comas i Baldellou Conseller de Benestar Social

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA