DECRET 125/1999, de 4 de maig, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

125/1999, de 4 de maig, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua.

La Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, crea l’Agència Catalana de l’Aigua com a entitat de dret públic de la Generalitat amb la finalitat de constituir-se en l’administració hidràulica única de la Generalitat de Catalunya.

Segons l’article 15.2 de la Llei esmentada, l’Agència Catalana de l’Aigua es regeix, entre d’altres normes, pels seus Estatuts. Correspon al Govern de la Generalitat aprovar aquests Estatuts com a desplegament de la seva estructura organitzativa i del règim de funcionament, d’acord amb el que estableixen els articles 19.3 de la Llei 25/1998 i 3.2 i 21 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana.

Per tant, a proposta dels consellers de Medi Ambient i de Política Territorial i Obres Públiques, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

S’aproven els Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua que s’adjunten annexos.

Article 2

S’autoritza el conseller de Medi Ambient perquè prengui les mesures necessàries per a l’entrada en funcionament de l’Agència Catalana de l’Aigua, en la seva configuració d’entitat de dret públic.

Disposicions transitòries

—1 Fins que els Estatuts de l’Agència no despleguin els seus efectes, s’adscriuen funcionalment al Departament de Medi Ambient la Junta d’Aigües i la Direcció General de Política Hidràulica.

—2 El personal que estigui ocupant llocs de treball a la Direcció General de Política Hidràulica o tingui suspesa la seva relació jurídica amb aquest òrgan pot integrar-se en l’Agència Catalana de l’Aigua, en els termes previstos en la disposició transitòria 1 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre.

—3 La constitució dels òrgans col·legiats de l’Agència es regeix per les determinacions següents:

a) Els organismes que corresponguin designaran, a instància del conseller de Medi Ambient, els membres que han de formar part del Consell de Direcció, el Consell d’Administració i el Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua.

b) La primera reunió del Consell d’Administració serà presidida pel conseller de Medi Ambient i tindrà com a objecte comunicar als membres del Consell la proposta de nomenament del director de l’Agència.

c) El director de l’Agència, un cop nomenat, convocarà una sessió del Consell d’Administració que tindrà caràcter constitutiu i amb la realització de la qual s’entendrà que els Estatuts de l’Agència comencen a desplegar els seus efectes.

—4 Fins a la determinació de la plantilla de personal de l’Agència i del seu règim jurídic i de vinculació, el personal que estigui ocupant llocs de treball a la Junta d’Aigües, la Junta de Sanejament i la Direcció General de Política Hidràulica o tingui suspesa la seva relació jurídica amb aquests organismes, s’adscriurà provisionalment a l’Agència quan es compleixin les determinacions de la disposició transitòria 3, mantenint el caràcter laboral o funcionarial de la relació esmentada.

—5 En el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, el Govern aprovarà el Reglament dels òrgans de gestió en règim de participació als quals fa referència la disposició transitòria 2 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre.

Disposició derogatòria

Queden derogades les normes següents:

Decret 61/1992, de 17 de febrer, d’aprovació dels Estatuts de la Junta de Sanejament.

Decret 364/1987, de 23 de novembre, d’estructuració de la Junta d’Aigües.

Decret 135/1989, de 19 de maig, de modificació de l’estructura de la Junta d’Aigües de Catalunya.

Decret 363/1987, de 23 de novembre, d’estructuració de la Direcció General d’Obres Hidràuliques.

L’article 6 del Decret 62/1997, de 4 de març, de reestructuració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

L’article 30 del Decret 83/1998, de 31 de març, de reestructuració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Disposició final

El present Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el DOGC. No obstant això, la disposició derogatòria no entrarà en vigor fins a l’efectiva constitució dels òrgans col·legiats de l’Agència Catalana de l’Aigua en els termes que preveu la disposició transitòria 3.

Barcelona, 4 de maig de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

Conseller de Medi Ambient

Pere Macias i Arau

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

ESTATUTS

de l’Agència Catalana de l’Aigua

Capítol 1

Naturalesa, funcions i estructura

Article 1

Denominació

L’empresa pública catalana creada per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro i regulada en aquests Estatuts es denomina Agència Catalana de l’Aigua.

Article 2

Domicili i àmbit territorial d’actuació

2.1 El domicili de l’Agència, per a qualsevol tipus d’efectes legals, radica a Barcelona, sens perjudici de l’establiment de dependències en els àmbits territorials que es determinin, a l’efecte de donar compliment a les funcions específiques de l’Agència i fer efectiu el principi de desconcentració de funcions.

2.2 L’estructura territorial de l’Agència, l’aprova el seu Consell de Direcció, un cop escoltat el Consell d’Administració, a proposta del seu director. L’acord d’aprovació s’ha de publicar en el DOGC.

Article 3

Naturalesa

3.1 L’Agència és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions.

3.2 L’Agència pot adquirir, com a beneficiària, fins i tot per expropiació forçosa, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, concertar crèdits, establir contractes, proposar la constitució de mancomunitats i altres modalitats associatives d’ens locals, formalitzar convenis, executar, contractar i explotar obres i serveis, atorgar ajuts, obligar-se, interposar recursos i exercir les accions que li corresponen com a administració hidràulica d’acord amb la normativa aplicable en aquesta matèria.

3.3 L’Agència es regeix per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, i les seves disposicions de desplegament; per la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, pels presents Estatuts i l’altra normativa d’aplicació general.

Article 4

Adscripció

4.1 L’Agència resta adscrita al Departament de Medi Ambient.

4.2 El control d’eficàcia administrativa de l’Agència, l’exerceix el conseller de Medi Ambient, sens perjudici del que disposa la legislació vigent.

Article 5

Funcions

5.1 L’Agència, com a entitat responsable en matèria d’aigües en l’àmbit de les competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 16.1 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre , exerceix les funcions establertes en l’article 16.2 de l’esmentada Llei i aquelles altres que li corresponguin d’acord amb la normativa sobre la matèria.

5.2 L’Agència exerceix la seva activitat garantint la màxima eficàcia en el compliment de les seves funcions i en la prestació dels seus serveis, d’acord amb el principi de participació dels usuaris i amb ple respecte per les competències que corresponen a altres administracions i pels drets i interessos dels particulars.

5.3 L’Agència ha de promoure les relacions de col·laboració amb la resta d’administracions competents en matèria d’aigües i obres hidràuliques, amb les comunitats d’usuaris i de regants i altres corporacions que utilitzen l’aigua, i amb els particulars.

Article 6

Estructura

6.1 L’Agència s’estructura en àrees, divisions, departaments i unitats.

6.2 Les àrees de l’Agència són les següents:

a) Àrea de Planificació.

b) Àrea d’Inspecció i Control.

c) Àrea d’Ordenació del Domini Públic Hidràulic.

d) Àrea Tributària i d’Ingressos.

e) Àrea Tècnica.

6.3 Les àrees depenen del gerent, sense perjudici de la direcció superior que correspon al director.

6.4 Són divisions de l’Agència l’Assessoria Jurídica, que depèn directament del director, i la Divisió de Recursos i la Divisió de Sistemes d’Informació, adscrites a la Gerència.

6.5 L’estructuració interna a què es refereix aquest article, l’aprova el Consell d’Administració de l’Agència, a proposta del seu director.

Article 7

Funcions de les àrees

7.1 Les àrees de l’Agència tenen atribuïdes les funcions següents:

a) Àrea de Planificació:

Formula propostes en l’àmbit de la planificació i programació hidrològica no atribuïdes a altres àrees de l’Agència.

Formula propostes per a la millora de la qualitat de les aigües, inclosa la proposta d’establiment de valors límits d’emissió, d’objectius de qualitat i de cabals ecològics.

Fa l’anàlisi econòmica del cicle integral de l’aigua.

Formula propostes sobre la planificació estatal pel que fa a les conques compartides.

Realitza els estudis necessaris per a la formulació i execució de les polítiques de l’Agència.

b) Àrea d’Inspecció i Control:

Duu a terme la inspecció i el control dels aprofitaments hidràulics, dels abocaments, dels aspectes qualitatius i quantitatius de les aigües, de la resta del domini públic hidràulic en general i de les platges i del litoral.

Exerceix el control, la vigilància i la inspecció de la xarxa bàsica Ter-Llobregat i d’altres instal·lacions hidràuliques.

Exerceix l’alta inspecció dels sistemes de sanejament.

Fa un seguiment i control de l’entorn fluvial i marítim.

Duu a terme les relacions de col·laboració i el control de les entitats col·laboradores de l’Agència.

Porta a terme...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA