ORDRE de 3 de maig de 1995, per la qual s'estableixen mesures estructurals en el sector de la pesca i de l'aqüicultura.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Consell de la Unió Europea va aprovar el 21 de desembre de 1993 el Reglament (CE) 3699/93, pel qual es defineixen els criteris i les condicions de les intervencions comunitàries amb finalitat estructural en el sector de la pesca, de l'aqüicultura i de la transformació i comercialització dels seus productes.

El Govern de l'Estat, pel Reial decret 2112/1994, de 28 d'octubre, adequa la normativa estatal al Reglament 3699/93, de 21 de desembre, i faculta les comunitats autònomes per a la gestió de les línies d'ajut per a la construcció, modernització i reconversió d'embarcacions de pesca, per a la construcció i modernització d'establiments d'aqüicultura, per a la construcció i instal·lació d'esculls artificials, per a la paralització definitiva i temporal d'embarcacions de pesca, per a l'equipament de ports pesquers, per a la comercialització dels productes de la pesca i de l'aqüicultura, i per a la promoció i recerca de noves sortides comercials.

Vista la necessitat d'establir mesures de suport complementàries per al sector de la pesca i de l'aqüicultura a Catalunya;

Atesa la proposta de la Direcció General de Pesca Marítima i en ús de les atribucions que em són conferides,

Ordeno:

Capítol 1 Autoritzacions de construcció d'embarcacions de pesca

Article 1

1.1 Les sol·licituds d'autorització de construcció d'embarcacions es presentaran en imprès normalitzat a les oficines comarcals, als serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o a la Direcció General de Pesca Marítima del Departament. 1.2 Les sol·licituds, en les quals haurà de figurar necessàriament la conformitat de la confraria de pescadors a la base sol·licitada i la modalitat de pesca a què es vol dedicar l'embarcació, s'hauran d'acompanyar de la documentació següent:

 1. Fotocòpia del DNI, per a les persones físiques, i per a les persones jurídiques, fotocòpia del NIF i documentació justificativa de la personalitat jurídica de l'entitat sol·licitant.

 2. Projecte tècnic realitzat per un tècnic competent, on s'ha d'incloure el càlcul de l'arqueig en TRB i GT.

 3. Catàleg amb la informació tècnica del motor a instal·lar.

 4. Estudi de rendibilitat de l'explotació.

 5. Carpeta de baixes, que estarà formada per la documentació següent: 1. Full d'assentament certificat i actualitzat, on consti l'aportació de la baixa. 2. Certificació expedida per la capitania marítima corresponent, on consti l'activitat de l'embarcació en els dotze mesos anteriors a la data de presentació de la carpeta de baixes. Aquesta certificació no serà necessària en els supòsits assenyalats en el segon paràgraf de l'Article 4.e) del Reial decret 2112/1994, de 28 d'octubre, i tampoc no serà necessària per a les embarcacions que s'hagin perdut per accident. En aquest cas, serà substituïda per una declaració jurada de pèrdua d'embarcació acompanyada de la resolució del procediment incoat per pèrdua d'embarcació. En el cas que el sol·licitant de la nova construcció no sigui el propietari registral de la baixa, s'acompanyarà del document de cessió dels drets de baixa d'acord amb el model que serà lliurat per la Direcció General de Pesca Marítima. 3. Compromís de baixa formulat davant la Direcció General de Pesca Marítima, en document original i per una sola vegada pel propietari de l'embarcació a substituir, en el qual es comprometi a la immobilització i la retirada definitiva de l'embarcació de l'activitat pesquera en el moment de l'entrada en servei de la nova unitat. Quan el sol·licitant de la nova construcció no sigui el titular registral de l'embarcació de la qual s'aporta la baixa, es farà constar en el mateix document la cessió de drets de l'embarcació a substituir a favor del sol·licitant de la nova construcció. L'esmentat document es formalitzarà d'acord amb el model que serà lliurat per la Direcció General de Pesca Marítima. La cessió dels drets s'acompanyarà del document acreditatiu de la liquidació de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. 4. Certificat del Registre Mercantil on consti la propietat de l'embarcació i l'absència de càrregues i gravàmens.

Article 2

2.1 Els expedients de construcció es tramitaran d'acord amb el que estableix l'Article 16 del Reial decret 2112/1994, de 28 d'octubre. 2.2 L'autorització de construcció tindrà un període de validesa de trenta mesos, dins els quals s'haurà d'iniciar la construcció de l'embarcació, que haurà d'entrar en servei abans dels cinc anys, comptats des de la data de la notificació d'autorització de construcció. 2.3 Es requerirà nova autorització quan es modifiqui el projecte inicial o se substitueixin les baixes aportades. 2.4 L'autorització de construcció es notificarà a l'interessat, al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i al Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 2.5 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca podrà sol·licitar la documentació complementària que consideri oportuna per comprovar o justificar les condicions exigides en cada cas.

Article 3

A més del que estableixen el Reial decret 2112/1994, de 28 d'octubre, i la present disposició, les autoritzacions de construcció hauran de donar compliment a l'Ordre de 7 de desembre de 1993, per la qual es dicten normes complementàries en matèria de potència màxima de les embarcacions de pesca.

Capítol 2 Autoritzacions d'obres de modernització i reconversió d'embarcacions de pesca

Article 4

4.1 Les sol·licituds d'autorització d'obres de modernització i/o reconversió d'embarcacions de pesca es presentaran en imprès normalitzat a les oficines comarcals, als serveis territorials, o a la Direcció General de Pesca Marítima del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. L'esmentat imprès es pot recollir en aquestes oficines. 4.2 Les sol·licituds s'hauran d'acompanyar de la documentació següent:

 1. Full d'assentament certificat i actualitzat.

 2. Catàleg amb la informació tècnica del motor quan es tracti d'un canvi o instal·lació de motor.

 3. Memòria explicativa que justifiqui el projecte o les adquisicions.

 4. Quan es tracti d'obres que impliquin una variació de la disposició estructural del vaixell, projecte tècnic realitzat per un tècnic competent de les obres a efectuar on s'ha d'incloure el càlcul de l'arqueig en TRB i GT.

 5. Carpeta de baixes, definida a l'article 1 d'aquesta disposició, quan l'obra o modernització impliqui un increment del TRB o la potència de motor.

Article 5

5.1 Les sol·licituds de modernització i/o reconversió es tramitaran d'acord amb el que estableix l'article 30 del Reial decret 2112/1994, de 28 d'octubre. 5.2 L'autorització tindrà un període de validesa de sis mesos, comptats a partir de la seva notificació, dins els quals s'hauran d'haver acabat les obres de modernització o reconversió. Finalitzat l'esmentat període es podrà sol·licitar una pròrroga, que sumada al període inicial no podrà excedir de divuit mesos. 5.3 Es requerirà nova autorització quan es modifiqui el projecte inicial i/o hi hagi una substitució del motor inicialment presentat. 5.4 L'autorització de modernització i/o reconversió es notificarà a l'interessat, al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i al Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 5.5 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca podrà sol·licitar la documentació complementària que consideri oportuna per comprovar o justificar les condicions exigides en cada cas. 5.6 Un cop efectuat el canvi de motor i a efectes de l'actualització del Registre oficial creat pel Decret 321/1988, de 28 d'octubre, l'interessat acreditarà la instal·lació definitiva del motor mitjançant la presentació, davant la Direcció General de Pesca Marítima, del certificat de navegabilitat. 5.7 A la finalització de les obres de modernització que impliquin un augment de TRB o potència, s'haurà d'aportar certificació acreditativa de la materialització de les baixes ofertades.

Article 6

A més del que estableixen el Reial decret 2112/1994, de 28 d'octubre, i aquesta disposició, les autoritzacions de canvi de motor hauran de donar compliment a l'Ordre de 7 de desembre de 1993, per la qual es dicten normes complementàries en matèria de potència màxima de les embarcacions de pesca.

Capítol 3 Ajuts

Article 7

Amb la finalitat de reforçar l'estructura del sector pesquer a Catalunya i d'acord amb l'acció comuna que preveu el Reglament CEE 3699/93, de 21 de desembre, s'estableixen les línies d'ajut següents:

 1. Ajuts per a la construcció d'embarcacions de pesca.

 2. Ajuts per a la modernització d'embarcacions.

 3. Ajuts per a la comercialització dels productes de la pesca i l'aqüicultura i per a equipaments de ports pesquers.

 4. Ajuts a l'aqüicultura.

 5. Ajuts per a la paralització definitiva de l'activitat pesquera.

 6. Ajuts per a la promoció dels productes de la pesca i l'aqüicultura.

 7. Ajuts per al condicionament de zones marines litorals.

 8. Ajuts per a la paralització temporal de l'activitat pesquera.

Article 8

8.1 El procediment per a la gestió dels ajuts que estableix el Reial decret 2112/1994, de 28 d'octubre, per a la construcció, modernització i reconversió d'embarcacions de pesca, la construcció i la modernització d'establiments d'aqüicultura, la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA