ORDRE TES/84/2014, de 17 de març, per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior que s'imparteixen en els centres dependents del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 3.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, situa entre els ensenyaments que conformen l’educació superior els ensenyaments de formació professional de grau superior. D’altra banda, l’article 4 de la mateixa Llei, i l’article 5.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, no inclouen entre els ensenyaments declarats gratuïts els cicles formatius de grau superior.

En aquest marc normatiu que encabeix els cicles formatius de grau superior dintre dels ensenyaments superiors, es considera convenient establir una aportació econòmica a càrrec de les persones que utilitzen el servei, opció que ja existeix en els ensenyaments artístics superiors, els ensenyaments esportius i els universitaris.

El Departament d’Ensenyament, mitjançant l’Ordre ENS/181/2012, de 22 de juny, ha regulat la creació de diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits en els centres de la seva titularitat.

Per això, d’acord amb el que estableix el capítol III del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, i d’acord amb els informes favorables de la Intervenció Delegada i de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Coneixement,

Ordeno:

Article 1

Creació

1.1 Crear els següents preus públics per als ensenyaments de formació professional inicial, derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), impartits en els centres dependents del Departament de Territori i Sostenibilitat:

 1. Matrícula per curs en el cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial.

  El preu de matrícula per curs comprèn totes les unitats formatives i, si escau, el mòdul de formació en centres de treball o el mòdul de formació en empreses, estudis i tallers que el centre tingui programats durant el curs.

  L’alumnat que es matriculi a totes les unitats formatives del curs ha de satisfer necessàriament el preu de matrícula per curs, sense possibilitat d’optar per satisfer el preu de matrícula per a les diverses unitats formatives que l’integren.

  L’alumnat pot optar per satisfer el preu de la matrícula per curs, tot i que no hagi de matricular-se en la totalitat de les unitats formatives que el componen.

  L’alumnat que es matriculi en unitats formatives de dos cursos diferents pot optar per satisfer el preu de la matrícula per curs.

 2. Matrícula per unitat formativa en el cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial .

 3. Matrícula en el mòdul de formació en centres de treball (FCT) en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA