ORDRE PRE/92/2014, de 27 de març, per la qual es fa pública la relació de taxes vigents que gestiona el Departament de la Presidència.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La disposició addicional tercera del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, estableix que, dins el termini de dos mesos a comptar de la data d'entrada en vigor de la llei que modifiqui o creï taxes o n'actualitzi els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionin les taxes afectades han de publicar al D iari Oficial de la Generalitat de Catalunya , mitjançant una ordre del conseller o consellera competent en la matèria, i amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, en què, identifiquin els serveis i les activitats que meriten cadascuna d'aquestes i la quota corresponent.

La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, modifica diversos preceptes del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny.

Per tot això, d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i amb l'article 39 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno,

Article 1

Donar publicitat a les taxes vigents per a l'exercici 2014 que gestiona el Departament de la Presidència i els organismes i les entitats que en depenen, i que s'especifiquen a l'annex d’aquesta Ordre.

Article 2

D'acord amb el que preveu l'apartat 3 de l'article 1.2-7 del capítol II del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, quan la presentació de la sol·licitud corresponent es pugui fer de manera presencial o per mitjans electrònics, s’aplica una bonificació del 10% de la quota de la taxa que correspongui en cada cas per a la prestació del servei o la realització d'activitats, si se'n fa la sol·licitud per mitjans electrònics. No s'aplica aquesta bonificació en el cas que la regulació de la taxa corresponent estableixi una bonificació específica per aquest mateix concepte.

Disposició derogatòria

Queden derogades les anteriors ordres que donin publicitat a les taxes que es gestionen en l’àmbit competencial del Departament de la Presidència i dels seus organismes i entitats que en depenen.

Barcelona, 27 de març...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA