ORDRE EDC/248/2005, de 26 de maig, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes, per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants, en els centres docents sufragats amb fons públics de Catalunya que imparteixen l'educació infantil i/o l'educació primària, durant...

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE EDC/248/2005, de 26 de maig, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes, per a l'organització del servei d'acollida matinal d'infants, en els centres docents sufragats amb fons públics de Catalunya que imparteixen l'educació infantil i/o l'educació primària, durant el curs escolar 2005-2006.

L'acollida matinal d'infants fora de l'horari escolar té per objecte facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral, i posar a disposició de les famílies uns espais, unes activitats i uns professionals responsables dels infants durant el temps previ a l'inici de l'activitat escolar.

L'acollida matinal es troba particularment estesa en centres amb alumnat d'educació infantil i d'educació primària, i sovint són les associacions de mares i pares d'alumnes qui l'organitzen.

El Departament d'Educació vol afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar destinant ajuts per a la prestació del servei d'acollida matinal de nens i nenes escolaritzats en centres docents d'educació infantil i/o d'educació primària sufragats amb fons públics.

Per tot això, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Ordeno:

Article 1

Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes per a l'organització del servei d'acollida matinal, abans de l'inici de les activitats escolars del matí, en els centres docents sufragats amb fons públics de Catalunya que imparteixin l'educació infantil i/o primària, durant el curs escolar 2005-2006.

Article 2

Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria, les quals s'estableixen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

Destinar a la concessió d'aquests ajuts un import total màxim d'1.000.000,00 d'euros, dels quals 400.000,00 euros es finançaran amb càrrec a l'aplicació EN04 D/481130700/3212 del pressupost vigent, i els 600.000,00 euros restants, amb càrrec a l'aplicació corresponent del pressupost per al 2006. Aquesta quantitat podrà ser modificada d'acord amb les disponibilitats pressupostàries per a l'any 2006.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 de maig de 2005

Marta Cid i Pañella

Consellera d'Educació

Annex

Bases

.1 Objecte

És objecte d'aquesta convocatòria pública la concessió de subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes que organitzin el servei d'acollida matinal d'infants, abans de l'inici de les activitats escolars del matí, en els centres docents sufragats amb fons públics de Catalunya que imparteixin ensenyaments d'educació infantil i/o d'educació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA