ORDRE AAM/208/2011, de 22 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'execució de projectes de millora de la gestió mediambiental de les explotacions porcines i es convoquen els corresponents a 2011.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAM/208/2011, de 22 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'execució de projectes de millora de la gestió mediambiental de les explotacions porcines i es convoquen els corresponents a 2011.

Actualment hi ha una preocupació social creixent per la conservació i la sostenibilitat del medi ambient que s'ha reflectit tant en la normativa comunitària com en la catalana, atès l'increment de subproductes generats en les explotacions porcines, que és un dels factors que limita el creixement del sector, i especialment de les dejeccions ramaderes, la gestió de les quals comporta problemes importants, ja que generen l'emissió de gasos a l'atmosfera, la contaminació de les aigües i un excés de nitrogen i de fòsfor que en molts casos les superfícies agrícoles no poden assimilar en la seva totalitat.

Davant d'aquesta situació, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) considera necessari afavorir el desenvolupament de sistemes de gestió conjunts que ofereixin solucions als problemes actuals de gestió i valorització de purins de les explotacions porcines, així com la implementació de mesures de reducció d'aquesta volatilització en l'aplicació de fertilitzants.

Els ajuts contemplats en aquesta disposició s'ajusten al que disposen les directrius comunitàries sobre els ajuts estatals al sector agrari i forestal 2007-2013 (2006/C 319/01), publicades en el DOUE C 319 de 27 de desembre de 2006, en les quals s'estableixen quantitats absolutes o percentatges màxims permesos d'ajut en els diferents conceptes subvencionables, i han estat declarats compatibles amb el mercat comú per la Comissió europea que ha assignat el número N-223/2008 a aquest règim d'ajuts.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector porcí mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a l'execució de projectes de millora de la gestió mediambiental de les explotacions porcines, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre, les característiques dels projectes de gestió de purins que figuren a l'annex 2, i les equivalències i producció de purí per unitat de bestiar major (UBM) de l'annex 3.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats a l'execució de projectes conjunts de millora de la gestió mediambiental de les explotacions porcines, corresponents a l'any 2011, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'article 1 precedent, les característiques dels projectes de gestió de purins que figuren en l'annex 2 i les equivalències i producció de purí per UBM de l'annex 3.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el DOGC.

2.3 Els ajuts d'aquesta Ordre seran a càrrec de la partida pressupostària AG03D/770000100/6120/0000 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a l'any 2011 dotada amb un import màxim inicial de 15.000,00 euros. S'estableix un import addicional estimat de 158.318,28 euros en funció de les disponibilitats pressupostàries efectives.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Producció Agrícola.

2.5 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. A aquests efectes es nomena una Comissió de Valoració que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada pel/per la subdirector/a general de Ramaderia, el/la subdirector/a general d'Agricultura, el/la cap del Servei de Producció Agrícola, el/la subdirector/a de Planificació Rural, i el/la cap del Servei d'Ordenació Ramadera.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà d'un mes, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general d'Agricultura i Ramaderia que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per a resoldre i notificar tal com estableix l'apartat anterior.

2.8 Les persones beneficiàries han de realitzar i justificar les actuacions objecte de les subvencions des de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut fins al 31 de desembre de 2011, per tal que, com a màxim el dia 31 de gener de 2012, es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les activitats previstes.

2.9 Els ajuts concedits es faran públics en el web http://www.gencat.cat/daam/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 22 d'agost de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex 1

Bases reguladores

—1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és promoure el desenvolupament de sistemes innovadors que redueixen el volum i el contingut de nitrogen i altres fitonutrients dels purins procedents de les explotacions porcines, en millorin la seva gestió, que siguin sistemes respectuosos i compatibles amb la protecció del medi ambient, que evitin consums ineficients d'energia, que contemplin una visió integral de valorització i desenvolupament de millors tècniques disponibles en l'aplicació de purins.

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les associacions, organitzacions i agrupacions de titulars d'explotacions porcines, centres de gestió de dejeccions ramaderes i altres figures equivalents degudament constituïdes, així com els titulars de plans conjunts de gestió de dejeccions ramaderes que reuneixin les condicions que es relacionen a continuació:

 1. Han d'estar integrats per un mínim de 3 explotacions de porcí i 3 titulars diferents, que presentin conjuntament un projecte de gestió de purins, segons es defineix en l'annex 2 de l'Ordre.

 2. Els projectes han d'incloure la participació d'explotacions agràries, o empreses gestores, de manera que es dugui a terme una gestió i valorització de purins innovadora des del punt de vista tecnològic, econòmic i mediambiental, i que integrin les millors tècniques disponibles en l'aplicació de purins.

  2.2 L'associació, organització, agrupació o figura equivalent beneficiària, així com les explotacions de porcí integrants d'un pla col·lectiu i les explotacions agràries han de complir els requisits següents:

 3. No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i reestructuració d'empreses en crisi (2004/C244/02) (DOUE C244, d1.10.2004).

 4. Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i socials en el moment que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural realitzi les comprovacions corresponents de les seves obligacions tributàries amb l'Agència Tributària (AEAT) i socials amb la Seguretat Social, així com no tenir deutes de cap tipus amb la Generalitat de Catalunya.

  2.3 Les explotacions porcines integrades en el projecte, a més del que estableix l'apartat 2.2, han de:

 5. Estar inscrites en estat d'actives al Registre d'explotacions ramaderes previst en l'article 3.3 del Reial decret 479/2004, de 26 de març, com a explotació de producció i reproducció, així com disposar del corresponent llibre de registre d'explotacions ramaderes degudament actualitzat.

 6. Complir amb la normativa sectorial mínima corresponent en matèria d'ordenació, benestar, identificació, sanitat animal, medi ambient, higiene i la normativa que regula els plans de gestió de dejeccions ramaderes.

 7. Disposar de les instal·lacions d'emmagatzematge de purins necessàries d'acord amb la normativa vigent.

 8. Complir els requisits per a la consideració de pime de conformitat amb el Reglament (CE) 800/2008, de la Comissió, de 6 d'agost de 2008, pel que es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat comú, en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d'exempció per categories) (DOUE L214, de 9.8.2008), sobre definició de pime.

  2.4 Les explotacions agrícoles integrades en el projecte, a més del que estableix l'apartat 2.2 han de:

 9. Complir amb la normativa sectorial mínima corresponent.

 10. Registrar les quantitats de purins aplicades en la fertilització del terreny, tenint en compte les necessitats i en funció de l'ús del sòl, així com altres possibles aportacions rebudes.

 11. Complir els requisits per a la consideració de pime conformement al Reglament (CE) 800/2008, de la Comissió, de 6 d'agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat comú, en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d'exempció per categories) (DOUE L214, de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA