DECRET 395/2006, de 17 d'octubre, de cessament i nomenament d'un membre del Consell d'Administració de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA).

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

395/2006, de 17 d'octubre, de cessament i nomenament d'un membre del Consell d'Administració de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA).

Atès el que estableix l'article 7.1 de la Llei 2/1990, de 8 de gener, de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA);

Vist el Decret 232/2004, de 16 març, pel qual es determinen els representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el Consell d'Administració de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil;

A proposta del conseller de Treball i Indústria, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

El senyor Francesc Xavier Hernández Cardona cessa com a membre del Consell d'Administració de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil, en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

Nomenar el senyor Xavier Testar i Ymbert, director general de Recerca, com a membre del Consell d'Administració de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil, en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, pel Departament d'Educació i Universitats.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA