ORDRE ECF/156/2010, de 5 de març, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació 650 de l'impost sobre successions i donacions.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/156/2010, de 5 de març, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació 650 de l'impost sobre successions i donacions.

La Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, ha introduït, en els seus articles 22 i següents, una reforma substancial en la regulació de l'impost sobre successions i donacions, que resulta d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2010.

Aquesta modificació ha suposat, entre altres aspectes, la incorporació de dues noves reduccions de la base imposable de l'impost, una relativa a les persones grans i una segona, de caràcter addicional, que s'aplica sobre l'excés de la base imposable respecte de la resta de reduccions que siguin d'aplicació.

Com a conseqüència d'aquestes modificacions normatives, es fa palesa la necessitat d'aprovar un nou model d'autoliquidació de l'impost sobre successions i donacions, que reculli aquestes noves reduccions.

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

1.1 S'aprova el model d'autoliquidació número 650 de l'impost sobre successions i donacions, que figura en l'annex d'aquesta Ordre.

1.2 El model 650 consta de dos fulls, el primer amb quatre exemplars (un per a l'Administració, un per a la persona interessada, un per a l'entitat col·laboradora i una carta de pagament) i el segon amb dos exemplars (un per a l'Administració i un per a la persona interessada).

Article 2

2.1 El model 650 s'utilitza per realitzar l'autoliquidació de les adquisicions per causa de mort subjectes a l'impost sobre successions i donacions.

2.2 L'ingrés que es derivi de les autoliquidacions confeccionades mitjançant el model 650 es pot realitzar bé al servei de caixa de les delegacions territorials de l'Agència Tributària de Catalunya o de l'oficina liquidadora competent, bé a les entitats col·laboradores habilitades a l'efecte.

2.3 La presentació de les autoliquidacions practicades amb el model 650 s'ha de realitzar de manera simultània amb la del model 660, en els termes establerts a l'article 2 de l'Ordre ECF/108/2004, de 2 d'abril, per la qual s'aproven els models 650, 651, 652, 653 i 660 de l'impost sobre successions i donacions i es fixa la quota de la taxa que en grava el subministrament en suport paper.

Article 3

La quota de la taxa pel subministrament de l'imprès 650 es fixa en 20 cèntims d'euro.

Disposició transitòria

El model d'autoliquidació 650 aprovat per l'Ordre ECF/108/2004, de 2 d'abril, per la qual s'aproven els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA