ORDRE AAM/141/2011, de 23 de juny, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, convocats per l'Ordre AAR/46/2010, de 3 de febrer.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAM/141/2011, de 23 de juny, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, convocats per l'Ordre AAR/46/2010, de 3 de febrer.

Mitjançant l'Ordre AAR/46/2010, de 3 de febrer, s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2010.

Atesa la necessitat d'atendre les sol·licituds presentades per als ajuts associats al contracte global d'explotació, l'Ordre AAR/567/2010, d'1 de desembre, incrementà la disponibilitat pressupostària per als anys 2010, 2011 i 2012.

La profunditat de la crisi econòmica ha comportat l'endarreriment de l'estat d'execució d'algunes actuacions, principalment per tenir dificultats a l'hora d'accedir al crèdit, motiu pel qual en determinats casos està justificat modificar els terminis d'execució i de justificació dels ajuts sotmesos al procediment general i de les inversions no productives del procediment abreujat de l'Ordre AAR/46/2010, de 3 de febrer, corresponents a l'anualitat 2011.

En conseqüència, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Modificar el segon paràgraf de l'article 15.1 de l'Ordre AAR/46/2010, de 3 de febrer, el qual queda redactat de la manera següent:

Per al procediment general de CGE (contracte global d'explotació) i l'ajut a les inversions no...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA