CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Ordre PRE/179/2012, de 25 de juny, per la qual es modifiquen les bases reguladores de les subvencions per a projectes en l'àmbit dels mitjans de comunicació (DOGC núm. 6159, pàg. 33724, de 28.6.2012).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
 
EXTRACTO GRATUITO

Havent observat una errada al text de l’Ordre esmentada, tramès al DOGC i publicat al núm. 6159, pàg. 33724, de 28.06.2012, es detalla la correcció oportuna:

A la pàgina 33726, a l’apartat 4, diu:

Les empreses periodístiques que optin a les subvencions regulades per aquesta Ordre hauran d’acreditar una plantilla de personal mínima de 3 persones, la qual cosa s’haurà de demostrar per un dels mitjans següents:

ha de dir:

Les empreses periodístiques que optin a les subvencions regulades per aquesta Ordre hauran d’acreditar una plantilla de personal mínima de 3 persones, la qual cosa...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA