DECRET 106/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova la constitució de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, en el terme municipal de Torroella de Montgrí.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D’acord amb el que estableix l’article 79 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Ple de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, en data 4 d’agost de 2011, va iniciar l’expedient de constitució de l’entitat municipal descentralitzada (EMD) de l’Estartit.

Posteriorment, en data 5 de setembre de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va acordar, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació, aprovar inicialment l’expedient esmentat d’acord amb les determinacions que es recullen en la memòria de creació de l’entitat municipal descentralitzada de l’Estartit, de data 22 d’agost de 2013, així com sotmetre l’expedient a informació pública.

L’expedient va ser sotmès a informació pública per un termini de 60 dies, mitjançant la publicació de l’anunci corresponent en el DOGC núm. 6459, de 13 de setembre de 2013, en el BOP de Girona núm. 175, de 12 de setembre de 2013, en el tauler municipal d’edictes i en el web de l’Ajuntament. El Ple de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, mitjançant l’Acord de data 7 de novembre de 2013, va aprovar una pròrroga del termini per sotmetre l’expedient a informació pública fins al dia 20 de desembre de 2013, per mitjà de la publicació d’un anunci en el DOGC núm. 6504, de 19 de novembre de 2013, en el BOP de Girona núm. 221, de 19 de novembre de 2013, en el tauler municipal d’edictes i en el web de l’Ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, reunit en la sessió ordinària de 9 de gener de 2014, va resoldre les al·legacions presentades dins el tràmit d’informació pública i va aprovar provisionalment l’expedient de constitució de l’entitat municipal descentralitzada de l’Estartit.

El 13 de gener de 2014, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va fer arribar a la Direcció General d’Administració Local l’expedient de constitució de l’entitat municipal descentralitzada de l’Estartit.

El 31 de gener de 2014, el director general d’Administració Local va informar favorablement sobre l’expedient administratiu, atès que es considera que l’expedient ha estat tramitat de forma correcta i que acredita el compliment dels requisits establerts en la legislació de règim local per a la constitució d’una entitat municipal descentralitzada.

La Comissió de Delimitació Territorial, en la sessió de 12 de febrer de 2014, va emetre informe favorable...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA