DECRET 97/2013, de 5 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’evolució d’un sector tan dinàmic com el de la salut ha portat que, els darrers anys, la millora de la qualitat assistencial i de la gestió dels serveis sanitaris estigui inseparablement associada, d’una banda, a la capacitat de proveir el sistema de la informació adequada per permetre la compartició del coneixement en el sector sanitari i, de l’altra, a la necessitat de consolidació de la recerca i de l’avaluació de la qualitat, mitjançant el desenvolupament i l’adaptació d’indicadors, instruments i tècniques de control dels processos i resultats de l’atenció sanitària i el disseny d’estratègies de monitoratge de la qualitat en la provisió de serveis assistencials.

La multiplicació de la quantitat d’informació disponible incrementa més encara la necessitat d’estructurar i sintetitzar aquesta informació, per tal de transformar-la en una base útil per al mateix sistema sanitari i també per als diferents agents del sistema. En aquest context, l’avaluació del sistema sanitari passa a ser una eina indispensable per tal de garantir la seva qualitat i eficiència, i ha d’incorporar els resultats obtinguts pels centres sanitaris, els professionals que participen dels serveis sanitaris i les tecnologies i processos utilitzats i l’estat de salut de la població. Al mateix temps, els sistemes sanitaris han de fer front a reptes com l’assoliment de la sostenibilitat, la reducció de la variabilitat de la pràctica clínica per fer-la més homogènia i equitativa, l’impacte de les tecnologies, la incorporació del pacient com un actor actiu o l’exigència social de rendiment de comptes.

El camí emprés per donar resposta a aquests reptes pel Govern de la Generalitat es va fer pivotar sobre dos organismes que han evolucionat de forma rellevant des de la seva creació, l’Institut d’Estudis de la Salut i l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut. Tanmateix, la necessitat d’assolir vies de millora de l’eficàcia cap a una millor atenció al ciutadà i l’estalvi de la despesa, i la voluntat de racionalitzar l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, a través de la reordenació de les entitats que el conformen, van propiciar la fusió d’aquestes entitats en un únic ens, mitjançant la creació, pel Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, de l’Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, actualment Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, d’acord amb la nova denominació donada per la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, que es configura com a entitat de dret públic de la Generalitat, adscrita al Departament de Salut, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i plena capacitat d’obrar.

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya va ser creada amb l’objectiu de generar coneixement rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, seguretat i sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya, per facilitar la presa de decisions a la ciutadania, professionals i gestors de l’àmbit de la salut, i als òrgans responsables de la planificació en salut, així com facilitar la integració dels professionals sanitaris en el sistema i la seva coresponsabilitat en la consecució de les finalitats comunes i la qualitat de l’atenció. La confluència de funcions atribuïdes a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya integra i incorpora, alhora que potencia, el coneixement expert fins ara assignat a dues entitats amb naturalesa jurídica i adscripció diferent, com són l’Agència d’informació, Avaluació i Qualitat del Sistema de Salut i l’Institut d’Estudis de la Salut, per tal d’assolir els anteriors objectius sota els valors de l’excel·lència, la transparència i la independència.

El present Decret, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, es dicta en compliment del mandat recollit a l’article 2.4 de l’esmentat Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, que disposa que el Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, ha d’aprovar, per decret, els estatuts de la nova Agència.

Els Estatuts s’estructuren en vint-i-quatre articles organitzats en quatre capítols. El capítol 1 fa referència a les disposicions de caràcter general (naturalesa, adscripció, domicili i àmbit funcional de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya); el capítol 2 regula els òrgans de govern i gestió, de participació i consultiu de l’entitat, i desenvolupa les previsions legals quant a l’organització, la composició, les funcions i les normes de funcionament del Consell d’Administració, del Consell de Participació i del Consell Assessor; el capítol 3 configura el règim dels recursos humans de l’entitat, i el capítol 4 recull el seu règim jurídic, econòmic i patrimonial.

Aquest Decret s’empara de manera fonamental en les competències exclusives que l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat en matèria d’organització de la seva administració i sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa (article 150.b) i en matèria d’organització, funcionament, avaluació, inspecció i control de centres, serveis i establiments sanitaris (article 162.1).

De conformitat amb el que estableix l’article 39.1, en relació amb el 40.1, ambdós de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta del conseller de Salut, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S’aproven els Estatuts de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, que s’insereixen a continuació.

Disposició addicional

Única

Subrogació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i entrada en funcionament

 1. De conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta del Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, en el moment en què, d’acord amb el que disposa la disposició transitòria primera d’aquest Decret llei i en qualsevol cas transcorreguts sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquests Estatuts, entri en funcionament l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, s’extingeixen l’Institut d’Estudis de la Salut i l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut, de manera que l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya se subroga en tots els drets i deures de les entitats extingides.

 2. El personal laboral que en el moment d’entrada en funcionament de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya presti serveis en l’Institut d’Estudis de la Salut i en l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, o el personal d’aquestes entitats que tingui suspesa la seva relació jurídica laboral, queda integrat en l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, la qual se subroga de manera expressa respecte a les relacions contractuals de caràcter laboral d’aquest personal, amb el mecanisme de successió d’empresa previst a l’article 44 de l’Estatut dels treballadors.

  El personal funcionari que en el moment d’entrada en funcionament de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya presti serveis en les entitats que s’extingeixen pot ser integrat en l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya mantenint la seva condició de funcionari públic. En aquest cas es regeix per les disposicions que li són aplicables tenint en compte la seva procedència i la naturalesa de la relació d’ocupació.

 3. Els béns i els mitjans materials de l’Institut d’Estudis de la Salut i de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut en el moment d’entrada en funcionament de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya queden integrats en l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, d’acord amb llur naturalesa jurídica originària.

  Disposicions transitòries

  Primera

  Termini per a l’entrada en funcionament de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

  De conformitat amb la disposició addicional quarta i la disposició transitòria primera del Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya ha d’assumir les seves funcions en un termini de sis mesos comptadors des de l’entrada en vigor d’aquests Estatuts.

  No obstant l’Agència estigui ja en funcionament, la constitució del Consell de Participació i del Consell Assessor es pot fer efectiva en un termini màxim de nou mesos comptadors des de l’entrada en vigor d’aquests Estatuts.

  Segona

  Assumpció de funcions fins a l’entrada en funcionament de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

  Mentre l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya no entri en funcionament es mantenen l’Institut d’Estudis de la Salut i l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut.

  Durant aquest període, l’Institut d’Estudis de la Salut continua exercint la seva activitat d’acord amb el que preveuen el capítol 2 del títol 7 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, desplegat pel Decret 324/1990, de 21 de desembre, d’estructura, organització i règim de funcionament de l’Institut d’Estudis de la Salut, i modificacions posteriors. Així mateix, l’Agència...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA