ORDRE JUS/75/2012, de 26 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions per a estudis o activitats a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació parlamentària.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Generalitat de Catalunya, amb la voluntat de promocionar les activitats i les actuacions que s’adrecen a la implantació i l’arrelament de la cultura democràtica en la societat catalana, té prevista una línia de subvencions a favor de les entitats sense ànim de lucre que posin en marxa programes en l’àmbit de l’estudi i el desenvolupament del pensament polític i social. Amb aquesta finalitat s’ha inclòs una partida, la JU01 482000100/1210, en el pressupost del Departament de Justícia per a 2012 dotada amb un crèdit pressupostari de 530.000,00 euros.

Vist que l’Assessoria Jurídica i la Intervenció Delegada del Departament de Justícia han emès un informe favorable sobre les bases de la convocatòria;

D’acord amb el que estableixen l’article 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

1.1 Fer pública la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació parlamentària per a estudis o activitats relacionats amb el dret i el funcionament de les institucions democràtiques, la difusió del pensament polític i social del sistema democràtic i el seu aprofundiment.

1.2 Les subvencions que es concediran en el marc d’aquesta convocatòria han de tenir com a finalitat contribuir a la implantació i l’arrelament de la cultura democràtica en la societat catalana.

1.3 És necessari que aquestes activitats s’hagin desenvolupat en el decurs de l’any 2011.

1.4 Aquesta convocatòria va a càrrec de la partida pressupostària JU01 482000100/1210 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2012, per una quantitat màxima de 530.000,00 euros.

Article 2

Aprovar les bases que han de regir el concurs, que es publiquen com a annex d’aquesta Ordre.

Article 3

Poden optar a les subvencions que es convoquen en aquesta Ordre les entitats que acreditin el compliment dels requisits següents:

  1. Estar legalment constituïdes i inscrites, si escau, al registre que correspongui.

  2. Tenir una vinculació efectiva amb els partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya, acreditada mitjançant un certificat del representant legal del partit polític al qual està vinculada, que la designi com a tal als efectes d’aquestes subvencions.

  3. Estar al dia en la presentació de comptes anuals en el protectorat o registre administratiu que els correspongui, si s’escau.

Article 4

Les sol·licituds han de definir clarament l’activitat a subvencionar, l’import de la subvenció que es demana, el detall de les fonts de finançament de l’activitat i el detall desglossat del cost de l’activitat que s’ha dut a terme.

Article 5

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre.

Article 6

Sens perjudici del que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les sol·licituds es poden presentar a:

Departament de Justícia, carrer Pau Claris, 81, 08010 Barcelona; i carrer Aragó, 332, 08009 Barcelona.

Serveis territorials de Justícia:

Girona, c. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Lleida, av. Sant Martí, 1, 25004 Lleida.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA