ORDRE de 28 de juliol de 1981, nomenant el senyor Josep Sendra i Navarro Coordinador Territorial de la Delegació Territorial del Departament de Governació a Tarragona.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

Atès el Decret 167/1981, de 2 de juliol, referent a la creació de les Delegacions Territorials del Departament de Governació a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i d'acord amb la seva disposició transitòria única, segons la qual mentre no es cobreixin els càrrecs de Delegats Territorials podran atribuir-se llurs funcions a funcionaris eventuals amb la denominació de Coordinadors Territorials;

Per tant, i d'acord amb l'article 6.d) del Decret de 18 de setembre de 1978, sobre organització i competències dels òrgans dels Departaments,

Per aquesta Ordre:

Article únic.- Nomeno el senyor Josep Sendra i Navarro, coordinador territorial de la Delegació Territorial del Departament de Governació a Tarragona, en els termes previstos a la disposició transitòria única del Decret 167/1981, de 2 de juliol.

Barcelona, 28 de juliol de 1981

Joan Vidal i Gayolà

Conseller de Governació

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA