EDICTE de 17 de març de 2003, de notificació d'inici d'expedients sancionadors.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Servei Català de Trànsit
Rang de Llei:Edicte
 
EXTRACTO GRATUITO

EDICTE

de 17 de març de 2003, de notificació d'inici d'expedients sancionadors.

D'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), es notifica l'inici dels expedients sancionadors que s'assenyalen a l'annex d'aquest Edicte, instruïts pel servei territorial de trànsit corresponent, a les persones físiques o jurídiques denunciades que hi figuren. La notificació s'efectua mitjançant aquest Edicte ja que no s'ha pogut dur a terme personalment, bé perquè es desconeix el domicili actual de les persones interessades, o bé per absència d'aquestes en el moment de la notificació. Els corresponents expedients són a la unitat de sancions del servei territorial de trànsit instructor, a les adreces que consten com a l'annex d'aquest Edicte.

Si la denúncia és a nom d'una persona jurídica o la persona denunciada no conduïa el vehicle en el moment de la denúncia, les persones interessades tenen deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte per fer arribar les dades identificatives del conductor o de la conductora al servei territorial de trànsit instructor. L'incompliment del deure del titular del vehicle d'identificar el conductor és sancionat com a falta greu amb una multa de 301 euros, d'acord amb l'article 72.3 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Aquest requeriment no té virtualitat si el procediment sancionador s'ha iniciat com a conseqüència de l'incompliment del deure d'identificació del titular i quan la persona responsable de la infracció comesa sigui titular del vehicle.

Es fa saber a les persones interessades que poden al·legar per escrit el que creguin convenient en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC, d'acord amb l'article 12 del Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. En cas que no s'hagi fet ús del dret a formular al·legacions i/o de proposar proves, una vegada transcorregut aquest termini s'hi dictarà la resolució que correspongui.

De conformitat amb l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, el termini màxim per emetre i notificar la resolució de l'expedient sancionador és de dotze mesos a comptar de la data d'incoació de l'expedient.

Barcelona, 17 de març de 2003

Joan Delort i Menal

Director

Annex

Adreces i horaris dels serveis territorials de Trànsit

Barcelona: Via Laietana, 60, 08003 Barcelona.

Girona: Álvarez de Castro, 4, 3a planta, 17001 Girona.

Lleida: República de Paraguai, 5, entresòl, 25002 Lleida.

Tarragona: Rambla Nova, 58-60, 3a planta, 43004 Tarragona.

Horari: de 9 a 14 hores; de 15 a 17.30 hores. Horari d'estiu: de 8.30 a 14 hores.

E=núm. d'expedient (08: Servei Territorial de Trànsit de Barcelona; 17: Servei Territorial de Trànsit de Girona; 25: Servei Territorial de Trànsit de Lleida; 43: Servei Territorial de Trànsit de Tarragona); I=núm. d'identificació de l'infractor; D=data de la denúncia; S=quantia de la sanció en euros.

Infractor

E

I

D

S

BERMEJO HERNANDEZ, E.

08/0150265-0

53083839T

13/01/2003

28,57

RUIZ CHICA, J.

08/0154205-2

38063854G

27/12/2002

901,52

LEKBIR, A.

08/0235934-2

X3139453E

02/01/2003

300,00

DELIC, D.

08/0268097-4

X1862884E

12/01/2003

57,14

GALLEGO ARREBOLA, P.

08/0271221-4

45638274H

22/01/2003

92,86

YELO RODRIGUEZ, V.

08/0368187-1

-

29/10/2002

57,14

SANDBLASTER SL

08/0392878-7

B62874284

04/02/2003

150,00

BELTRAN MERINO, J.

08/0397022-3

X2853665D

07/01/2003

300,00

GIMENEZ MARTIN, J.

08/0397059-9

38071068L

27/01/2003

57,14

GIMENEZ MARTIN, J.

08/0397060-0

38071068L

27/01/2003

57,14

GARCIA AGUILERA, J.

08/0411490-3

39136609Q

21/08/2002

150,00

POZO BOLAÑOS, J.

08/0550745-0

X3856686T

28/04/2002

450,00

GUIA GAITAN, G.

08/0551188-2

39184156E

13/04/2002

450,00

MARTICORENA QUINTERO, J.

08/0553875-6

X0664641X

18/01/2003

300,00

REYES, Z.

08/0554377-2

X0266705C

07/02/2003

150,00

ALVAREZ CRUZ, C.

08/0554481-3

53110840E

17/12/2002

150,00

LAGUNA RUPIDERA, A.

08/0555978-9

35101745L

11/01/2003

300,00

BATALLA FERRANDO, M.

08/0559246-1

35067408K

03/12/2002

378,57

LACASA MORENO, S.

08/0559364-2

46617215X

06/11/2002

300,00

CASTELLON GARCIA, J.

08/0559366-0

35038339R

06/11/2002

378,57

TRAPERO GARCIA, R.

08/0560188-3

37677324N

20/11/2002

600,00

FERNANDEZ NAVARRO, D.

08/0560374-0

44178004H

10/01/2003

57,14

GARCIA BENITEZ, D.

08/0560581-2

47708487R

22/12/2002

600,00

MARTI PIJOAN, E.

08/0560582-4

36482449X

23/12/2002

600,00

PAZ AROCA, A.

08/0560903-9

46023746X

21/01/2003

150,00

CARRETERO MULA, A.

08/0560933-7

37782534C

16/01/2003

92,86

MAURIZ ORTEGA, J.

08/0561645-7

46037490T

11/02/2003

150,00

MARTINEZ SAEZ, D.

08/0565775-7

52593165P

13/10/2002

600,00

LECHA MARCOS, J.

08/0566160-0

37319328B

24/08/2002

600,00

VIZCAINO CANO, A.

08/0569654-4

46790178J

07/09/2002

600,00

TORRES CASTAÑO, M.

08/0570620-3

38424100R

25/01/2003

300,00

CONESA EGEA, J.

08/0572683-4

38781089F

20/10/2002

378,57

GUINART ARGEMI, M.

08/0573336-6

52156744N

31/12/2002

300,00

MARQUEZ PARGA, A.

08/0573347-0

33769774R

05/01/2003

200,00

VILLAITODO ALCARAZ, M.

08/0573350-6

37694478P

08/02/2003

600,00

HERNANDEZ GARCIA, M.

08/0573351-8

38848411P

20/10/2002

378,57

LERIA SIMON, M.

08/0574289-2

38366879G

28/01/2003

57,14

DE LA CRUZ FRANCO, J.

08/0574315-9

38091473T

04/10/2002

135,71

SOLA GUERRERO, J.

08/0574361-5

09008551A

23/10/2002

300,00

RAMIREZ RODRIGUEZ, J.

08/0574506-8

36894762W

06/11/2002

214,29

GRAÑE CRUELLAS, J.

08/0574537-8

40937116Z

29/10/2002

378,57

SULLASTRE OLIVE, E.

08/0574559-7

37659530C

10/01/2003

200,00

ALONSO CABALLERO, F.

08/0574563-4

37647664E

10/01/2003

135,71

SANCHEZ JIMENEZ, A.

08/0574593-9

43682222R

10/01/2003

200,00

ROCA CALVO, J.

08/0574599-4

36921067H

10/01/2003

135,71

RANIERI CATENA, F.

08/0574614-6

46749940W

10/01/2003

135,71

MARTINEZ RODRIGUEZ, I.

08/0574646-2

34803468Y

10/01/2003

450,00

SALCEDO MOLINA, L.

08/0574651-1

36541637L

10/01/2003

378,57

TERUEL CANAL, J.

08/0574652-3

46642835P

10/01/2003

378,57

MASSONS HERRERO, M.

08/0574655-9

37639122J

10/01/2003

200,00

GIL RODRIGUEZ, G.

08/0574676-0

35003336G

06/11/2002

300,00

SEGU ESTRUCH, J.

08/0574686-0

37743374Y

06/11/2002

300,00

PUERTAS GARCIA, R.

08/0574740-0

46757803E

10/01/2003

200,00

GRIFOLL LLORENS, J.

08/0574752-7

77831546Y

20/11/2002

200,00

RISCO DURAN, M.

08/0574753-9

35033510W

20/11/2002

200,00

MACIAS PEREZ, D.

08/0574781-3

37569015X

20/11/2002

200,00

COLL CATALAN, R.

08/0574792-4

52428587H

20/11/2002

200,00

MENDEZ DE LA RUBIA, D.

08/0574878-1

38498919R

01/01/2003

600,00

MARCHANTE VILLANUEVA, M.

08/0577388-8

31591310M

07/04/2002

450,00

GARCIA GUILLEN, J.

08/0578825-6

36511708J

06/05/2002

450,00

ERRANDANI, M.

08/0583488-7

X2317831Y

13/10/2002

600,00

PIÑANA PEREIRA, L.

08/0584594-6

00412623A

23/01/2003

600,00

GOMEZ TOALA, S.

08/0585008-5

130745301

06/11/2002

600,00

ISERN BALSELLS, J.

08/0585773-4

38055852Y

05/10/2002

600,00

AGUSTIN GARCIA, T.

08/0586488-0

25460341P

06/09/2002

600,00

SALVAT COLOMER, P.

08/0589154-9

77601276N

26/08/2002

150,00

QUINDE, R.

08/0589225-6

091260586

10/08/2002

600,00

DANIELSSON, P.

08/0589286-5

730509337

14/12/2002

600,00

MOYA MOLINA, J.

08/0589609-5

46320320E

10/01/2003

200,00

MATOS ABREU, M.

08/0589709-9

42933664R

20/11/2002

200,00

PLAZA ESCUDERO, J.

08/0589714-8

11689607H

20/11/2002

200,00

GARCIA GARCIA, P.

08/0589717-8

46524995C

20/11/2002

200,00

CABALLERO GARCIA, R.

08/0589725-2

47617560Q

20/11/2002

300,00

KING, A.

08/0589731-8

B042805

10/01/2003

135,71

AFENDY, B.

08/0590239-5

X1839967J

24/01/2003

150,00

GARCIA CERVELLO, C.

08/0590371-0

47798065V

15/12/2002

600,00

DOMINGO RIBERA, L.

08/0591127-0

39290614J

11/12/2002

150,00

PUIG COMADRAN, B.

08/0594868-0

47152799Q

07/07/2002

450,00

ALCARAZ PEREZ, F.

08/0594954-9

46940689N

07/08/2002

521,43

CASARES BORRELLA, J.

08/0595121-2

06909191Z

05/08/2002

600,00

ADROVER BAXERIAS, F.

08/0595383-0

38490778W

24/08/2002

600,00

ESCOBAR MINGORANCE, O.

08/0596150-3

46617936H

17/12/2002

600,00

RAMIREZ EGEA, Y.

08/0598736-2

53072628J

29/06/2002

450,00

PEREZ FERRI, J.

08/0598830-0

39029504E

10/05/2002

450,00

GARCIA BENITEZ, D.

08/0600946-3

47708487R

22/12/2002

901,52

RUIZ SANJOAN, A.

08/0600995-7

52156847T

12/10/2002

600,00

MENENDEZ PABLO, V.

08/0602197-7

46208840T

04/01/2003

135,71

GOMEZ GARCIA, I.

08/0602697-3

35076350Q

29/10/2002

378,57

PEINADO JIMENEZ, A.

08/0602929-2

38809224J

15/09/2002

600,00

VELASCO DELGADO, R.

08/0604384-4

38788369L

15/04/2002

450,00

LEMOS VAZQUEZ, M.

08/0604911-0

33276097L

01/12/2002

600,00

CRESPO OLSINA, N.

08/0604968-0

37420733D

07/01/2003

300,00

TORNER LOPEZ, S.

08/0605580-7

46604108J

18/10/2002

600,00

OSUNA OLIVA, F.

08/0606494-4

28440929A

27/09/2002

600,00

BERBEL RASPALL, H.

08/0606506-5

37369615C

04/01/2003

135,71

GOMEZ GARCIA, L.

08/0606509-0

43393995X

04/01/2003

135,71

MADRID ALEMAN, A.

08/0606534-5

37770114C

14/01/2003

135,71

VALLE MINBRERO, J.

08/0606536-3

38780679B

14/01/2003

135,71

EINRICH GALLEGO, J.

08/0607507-1

37794381E

16/11/2002

600,00

DAGHMA, E.

08/0607569-1

X1123540J

01/01/2003

600,00

JAIME DE HERAS, F.

08/0610592-2

45462488K

13/10/2002

600,00

GRAU BROQUETAS, R.

08/0610616-0

45462360P

01/01/2003

300,00

LENCINA MARTINEZ, A.

08/0610761-3

44981526N

14/12/2002

600,00

CARRILLO MOLINA, J.

08/0611468-6

39027774V

28/01/2003

57,14

JANUSZ, S.

08/0613944-4

X2005321C

25/03/2002

600,00

MEDINA VALERO, J.

08/0615425-3

37277742D

05/05/2002

450,00

NORDINE, E.

08/0615664-8

X0924736K

05/05/2002

450,00

CASTAÑE DIAZ, L.

08/0616439-2

39136536N

01/05/2002

450,00

PINO CASTRO, F.

08/0617420-3

39146303G

28/04/2002

450,00

VAZQUEZ SOTO, V.

08/0618224-8

38558050E

14/06/2002

450,00

CASIMIRO AMADOR, J.

08/0619135-3

07039878S

15/02/2002

450,00

BARON MANZANARES, J.

08/0619613-0

36928047Y

23/02/2002

450,00

NAVARRO LLAVERIA, E.

08/0621537-3

52274132P

23/03/20...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA