ORDRE MAH/189/2009, de 7 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a ecoetiquetatge i ecodisseny.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient i Habitatge
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

MAH/189/2009, de 7 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a ecoetiquetatge i ecodisseny.

Els sistemes d'etiquetatge ecològic són instruments que promouen de manera voluntària la fabricació, l'ús i el consum de productes, així com la prestació de serveis, amb menys impacte sobre el medi ambient. Alhora, també són una eina d'informació adreçada al consumidor, el qual pot reconèixer amb facilitat aquests productes i serveis i, per tant, mitjançant el seu consum responsable, orientar el mercat cap a unes pautes més sostenibles.

Catalunya disposa en aquests moments de dos sistemes d'etiquetatge ecològic amb la garantia del Departament de Medi Ambient i Habitatge: el distintiu de garantia de qualitat ambiental i l'etiqueta ecològica de la Unió Europea. Amb l'objectiu d'incentivar i promoure'n la implantació, especialment entre les pimes, el Departament de Medi Ambient i Habitatge convoca des de l'any 1998 una línia d'ajuts per dur a terme l'avaluació del compliment dels criteris ambientals establerts i la necessitat, per tant, de contractar a empreses consultores, així com pel cost de la verificació, els assaigs i/o els controls que cal realitzar.

També s'ha observat que les revisions, que preveuen tant el distintiu com l'etiqueta, comporten que de manera periòdica les empreses hagin de realitzar noves verificacions per tal de demostrar que continuen complint els criteris ambientals. Aquest cost per mantenir-se dins del marc d'una millora contínua pot representar també una dificultat afegida. Per aquest motiu s'ha inclòs la possibilitat de subvencionar el cost de renovació.

Les organitzacions són cada vegada més conscients de la importància que té en la competitivitat empresarial la gestió de la pròpia activitat i dels productes i serveis des del punt de vista ambiental. La millora ambiental de l'activitat s'ha anat fent en el marc dels sistemes de gestió, però aquesta millora no sempre s'ha enfocat cap als aspectes mediambientals dels productes i serveis.

La millora ambiental del producte i servei des del seu disseny i desenvolupament implica que s'han d'analitzar tots els aspectes ambientals en tot el seu cicle de vida, inclosa l'etapa de producció, i millorar els que siguin significatius.

Per ajudar a garantir de forma sistemàtica la millora de productes i serveis es proposa subvencionar les organitzacions que demostrin el compliment de la norma UNE-EN ISO 150301, de gestió ambiental dels processos de disseny i desenvolupament ambientals (ecodisseny). El compliment dels requisits d'aquesta norma implica que l'organització ha integrat una sistemàtica per identificar, controlar i millorar de manera contínua els aspectes ambientals de tots els seus productes/serveis, que li permeti adaptar-se progressivament als avenços de la tècnica.

Atès el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;

D'acord amb l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases reguladores de les subvencions per ecoetiquetatge i ecodisseny, que consten als annexos de la present Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre MAH/92/2006, de 3 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'obtenció o la renovació del Distintiu de garantia de qualitat ambiental o de l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea destinats a empreses i a fundacions i es fa pública la convocatòria corresponent a l'any 2006.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 7 d'abril de 2009

Francesc Baltasar i Albesa

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Annex

Bases reguladores de les subvencions per a ecoetiquetatge i ecodisseny

.1 Objecte de les subvencions

Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions a empreses i entitats sense ànim de lucre per al foment dels sistemes d'ecoetiquetage i d'ecodisseny.

.2 Actuacions subvencionables

2.1 Poden ser objecte de les subvencions regulades en les presents bases les actuacions següents:

 1. Ecoetiquetatge: l'obtenció o la renovació del distintiu de garantia de qualitat ambiental o de l'etiqueta ecològica de la Unió Europea.

 2. Ecodisseny: la implantació de processos de disseny i desenvolupament ambientals (ecodisseny) segons la norma UNE-EN ISO 150301.

  2.2 Les actuacions subvencionables s'hauran d'haver realitzat durant tot l'any anterior al de la convocatòria vigent i fins al dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria vigent.

  2.3 Altres línies de subvenció

  En cas d'haver sol·licitat altres ajuts i subvencions per al mateix concepte, el beneficiari haurà de presentar una declaració que indiqui l'import sol·licitat i, si s'escau, l'import atorgat i l'organisme que l'ha atorgat, així com una declaració dels ajuts de minimis rebuts en els darrers tres anys amb indicació de l'import, ens atorgant i data d'atorgament.

  .3 Destinataris/àries

  Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les empreses i entitats sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya que compleixin els requisits següents:

 3. Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

 4. Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, i de les obligacions davant...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA