ORDRE ARP/105/2019, de 20 de maig, per la qual es modifica el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Llonganissa de Vic o Salchichón de Vic, aprovat per l'Ordre AAM/311/2013.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 128 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya, respectant l'article 149.1.13 de la Constitució, la competència exclusiva sobre denominacions d'origen i altres mencions de qualitat, la qual inclou el règim jurídic de creació i funcionament. Així mateix, l'apartat segon d'aquest article preveu que la competència anterior inclou el reconeixement de les denominacions o les indicacions, l'aprovació de llurs normes reguladores i totes les facultats administratives de gestió i control sobre l'actuació de les denominacions o les indicacions.

Així mateix, l'article 116.1b) de l'Estatut determina que correspon a la Generalitat, respectant el que estableixi l'Estat en exercici de les competències que li atribueix l'article 149.1.13 i 16 de la Constitució, la competència exclusiva en matèria d'agricultura i ramaderia, competència que inclou entre d'altres la regulació i l'execució sobre la qualitat, la traçabilitat i les condicions dels productes agrícoles i ramaders, i també la lluita contra els fraus en l'àmbit de la producció i la comercialització agroalimentàries. Igualment, segons l'article 189 de l'Estatut, la Generalitat aplica i executa el dret de la Unió Europea en l'àmbit de les seves competències.

La Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, desplegada mitjançant el Decret 285/2006, de 4 de juliol, estableix el marc normatiu aplicable a les denominacions d'origen i a les indicacions geogràfiques protegides a Catalunya.

La Indicació Geogràfica Protegida Llonganissa de Vic o Salchichón de Vic va ser creada com a Denominació de Qualitat Llonganissa de Vic, per l'Ordre de 21 de juny de 1988 (DOGC núm. 1017, de 13.07.1988). Posteriorment, es va aprovar com a Indicació Geogràfica Protegida Llonganissa de Vic per l'Ordre de 15 de maig de 2000 (DOGC núm. 3154, de 05.06.2000) i va ser inscrita en el Registre comunitari de denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides, per mitjà del Reglament (CE) 2601/2001 de 28 de desembre (DOCE L345 de 29 de desembre de 2001).

El Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Llonganissa actualment en vigor va ser aprovat per l'Ordre AAM/311/2013, de 2 de desembre, per la qual s'aprova el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Llonganissa de Vic.

En data 21 de juliol de 2015, el consell regulador de la Indicació Geogràfica Protegida Llonganissa de Vic o Salchichón de Vic va presentar davant el Departament d'Agricultura una sol·licitud de modificació del plec de condicions i del document únic de l'esmentada IGP. La sol·licitud de modificació consisteix principalment en la revisió de la descripció del producte per...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA