ORDRE ARP/106/2019, de 20 de maig, per la qual es declara l'existència de la plaga de l'eruga peluda del suro (Lymantria dispar) i es qualifica d'utilitat pública el tractament aeri per al seu control.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'eruga peluda del suro ( Lymantria dispar ) és considerada el segon defoliador més important en masses forestals a Catalunya, que causa considerables danys als boscos, especialment a Quercus suber i Quercus ilex , produint-hi defoliacions parcials o complertes en funció de la intensitat de la plaga.

En l'àmbit forestal, la prevenció i lluita contra les plagues es regeixen per la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, d'acord amb l'article 51 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.

La Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, preveu que l'autoritat competent d'una comunitat autònoma podrà declarar l'existència d'una plaga quan produeixi o pugui produir perjudicis econòmics o danys de tanta intensitat, extensió o naturalesa, que facin necessària la lluita obligatòria com a mitjà més eficaç de combatre-la, o quan les mesures de lluita requereixin ser aplicades en zones contínues o quan la plaga constitueixi un focus possible de dispersió. La declaració de plaga implica l'adopció d'alguna de les mesures fitosanitàries que estableix l'article 18 de la Llei.

Així mateix, l'article 15 faculta les administracions públiques a qualificar d'utilitat pública la lluita contra una determinada plaga quan els supòsits previstos en l'article 14 puguin tenir conseqüències importants en l'àmbit estatal o d'una comunitat autònoma i presenti alguna de les característiques que s'enumeren en aquest article.

El Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, regula les condicions per poder realitzar aplicacions aèries de productes fitosanitaris, concretament, preveu que en el cas d'aplicacions aèries promogudes per l'Administració, aquestes s'hauran de realitzar d'acord amb les condicions generals establertes a l'annex VI i que l'òrgan competent de l'Administració que promou el tractament aprovarà un pla d'aplicació del mateix.

En funció de la incidència detectada i de l'experiència d'altres anys i a altres comunitats autònomes, es preveu per al maig de 2019 afectacions molt importants de la plaga de l'eruga peluda del suro.

Atès que els depredadors naturals no són capaços de controlar la plaga quan es donen aquests nivells de població tan elevats, l'única manera de disminuir els nivells poblacionals és a través de l'aplicació de productes biològics per mitjans aeris. Atesa la complexitat tècnica i l'elevat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA