ORDRE ARP/114/2018, de 6 de juliol, per la qual s'aprova el Pla de gestió per a les embarcacions de marisqueig amb dragues per a embarcació.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La zona costanera litoral sosté una elevada pressió antròpica a causa de multitud d'usos i activitats, tant des del punt de vista de la pràctica professional pesquera i marisquera, activitat, aquesta última, amb elevada dependència de les zones costaneres poc profundes, com de les activitats turístiques i industrials. Per això, aquesta franja és objecte de diverses mesures de protecció i gestió per part de les diferents administracions implicades.

L'article 119.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d'activitats marítimes. Aquesta competència inclou en tot cas, i entre altres aspectes, la regulació i la gestió del marisqueig, i l'establiment de les condicions per practicar-lo.

La Política Pesquera Comuna (PPC), aprovada pel Reglament (UE) 1380/2013, d'11 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, constitueix el marc general de regulació en matèria de pesca de la Unió Europea. D'acord amb l'article 2, els seus objectius són garantir que les activitats pesqueres siguin ambientalment, econòmicament i socialment sostenibles, partint de l'aplicació d'una gestió amb enfocament ecosistèmic i procurant assegurar una explotació dels recursos biològics marins vius que permeti el restabliment i manteniment de les poblacions capturades en uns nivells capaços de produir el Rendiment Màxim Sostenible (RMS).

El Reglament (CE) 1967/2006, de 21 de desembre, del Consell, relatiu a les mesures de gestió per a l'explotació sostenible dels recursos pesquers en el mar Mediterrani i pel qual es va modificar el Reglament (CEE) 2847/93 i es va derogar el Reglament 1626/94, estableix en l'article 19 l'obligació per als estats membres de la Unió Europea d'aprovar plans de gestió per a les pesqueries de determinats arts de pesca, entre els quals hi ha les dragues per a embarcació que treballin en les seves aigües territorials.

La definició de draga per a embarcació es correspon amb la definició de l'article 2.1 b) del Reglament (CE) 1967/2006 del Consell, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de gestió per a l'explotació sostenible dels recursos pesquers en el mar Mediterrani i pel qual es modifica el Reglament (CEE) 2847/93 i es deroga el Reglament 1626/94.

L'article 26.1 de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, estableix que el departament competent en matèria de pesca i acció marítimes, de conformitat amb la política pesquera comuna i en el marc del Reglament (CE) 2371/2002 i del Reglament (CE) 1967/2006, pot aprovar plans de gestió dels recursos pesquers i marisquers per a determinades zones amb l'objectiu de garantir una explotació dels recursos aquàtics vius que faciliti unes condicions econòmiques, mediambientals i socials sostenibles.

La regulació de l'activitat de dragues per a embarcació s'ha anat modificant per adaptar-se a la realitat del sector i per establir límits clars que han pogut acotar la pràctica d'aquesta activitat a les característiques de les seves condicions inicials.

El vigent Pla de gestió de la modalitat de marisqueig mitjançant dragues per a embarcació, el va aprovar l'Ordre ARP/219/2016, de 3 d'agost, i va ser aprovat per la Comissió Europea d'acord amb la comunicació de 2 de maig de 2016. D'acord amb aquesta comunicació, es va incorporar al pla de gestió l'execució d'un programa de seguiment científic durant el primer any de vigència per determinar, de manera concloent, si la draga per a embarcació utilitzada a Catalunya es corresponia o no amb la definició de draga del Reglament (CE) 1967/2006, de 21 de desembre.

A l'octubre de 2016, l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) va donar inici al seguiment científic exigit per a la modalitat de dragues per a embarcació. Paral·lelament, l'Administració pesquera catalana va dur a terme un monitoratge tècnic encaminat a donar suport als resultats del seguiment i a obtenir la més completa informació sobre la pesquera. Amb els resultats obtinguts, s'ha pogut constatar que efectivament el "rastell de cadenes" que opera al litoral mediterrani català compleix els requisits previstos a la reglamentació europea pel que fa a les característiques tècniques i la composició de captures que ha de reunir una draga per a embarcació. D'altra banda, les conclusions del seguiment cientificotècnic conjunt han revelat la necessitat d'adaptar determinades mesures tècniques previstes en el PGDE en relació amb el control de l'esforç pesquer, mesures tècniques i mesures de control específiques que s'adapten millor als resultats obtinguts sobre la dinàmica de les flotes i la productivitat dels caladors estudiats.

El canvi més significatiu respecte del pla vigent fins ara és la restricció de la zona autoritzada per al marisqueig amb dragues per a embarcació: circumscriu l'àmbit autoritzat a la zona sud del delta de l'Ebre. Aquesta àrea és la que va mostrar el menor impacte de l'activitat, el major rendiment econòmic i el millor estat de les principals espècies objectiu en el programa de seguiment científic. De manera complementària, i a fi de millorar l'estat de les poblacions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA