ORDRE ARP/117/2016, de 12 de maig, per la qual es convoca la tercera edició del Premi Ruralapps corresponent a l'any 2016 i se n'aproven les bases reguladores.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en endavant, DARP, va ser pioner en la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) mitjançant el seu portal RuralCat, un portal web orientat als professionals dels diferents àmbits d'actuació del DARP.

En aquests moments, amb la implantació de dispositius mòbils i tauletes de forma generalitzada, estem assistint a una irrupció d'aplicacions informàtiques mòbils, apps, orientades a aquests dispositius, i es constata a nivell global un creixement en la realització d'aquestes aplicacions mòbils útils per a tots els àmbits i sectors. També es constata que hi ha empreses que desenvolupen apps i/o aplicatius orientats al sector agrari, alimentari i rural. No obstant això, i malgrat que aquestes tecnologies afecten directament el sector agrari, alimentari i rural, el DARP no té la capacitat, ni l'agilitat, per poder conèixer i valorar el que s'està fent.

Mitjançant l'Ordre AAM/292/2014, de 15 de setembre (DOGC núm. 6719, de 2.10.2014), el DARP va crear i convocar el Premi Ruralapps, amb la finalitat de poder conèixer les aplicacions mòbils que es realitzen orientades al nostre sector, i promoure la innovació tecnològica i el desenvolupament de noves apps útils per als sectors en els quals el DARP és competent. És per això que es considera necessària la realització d'una nova edició del Premi Ruralapps amb la finalitat que aflorin les possibles apps que existeixen en el mercat de les TIC, orientades o que aportin solucions tecnològiques als ciutadans o als professionals dels sectors agrari, alimentari i rural.

El Premi Ruralapps estableix dos tipus de premi, un per a l'app destinada a donar solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania i un altre per a l'app destinada a donar solucions tecnològiques al professional del sector agrari, alimentari i rural.

El règim d'aquest premi serà el que estableix el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L-352, de 24.12.2013).

Per tant, amb aquesta Ordre s'aproven les bases reguladores del Premi Ruralapps i se'n convoca la tercera edició, corresponent a l'any 2016.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a aquest sector que desenvolupa apps útils al sector agrari, alimentari i rural mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases que regulen la concessió del Premi Ruralapps, que es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar, per a l'any 2016, la tercera edició del Premi Ruralapps, d'acord amb les bases reguladores establertes a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

2.2 El termini de presentació de candidatures és de quatre mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el DOGC.

2.3 Els premis d'aquesta Ordre van a càrrec de la partida pressupostària AG06 D/483000100/5740 dels pressupostos del DARP per a l'any 2016, dotada amb una quantia màxima de 6.000,00 euros.

S'estableixen dos tipus de premi: Ruralapps-ciutadania, per a l'app destinada a donar solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania, i Ruralapps-professional del sector, per a l'app destinada a donar solucions tecnològiques innovadores als/a les professionals dels sectors agrari, alimentari i rural, dotats amb 3.000,00 euros cadascun.

2.4 L'òrgan instructor de les candidatures presentades és la persona titular de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

2.5 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre la concessió del premi és la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. A aquests efectes estarà assistit pel jurat, la composició del qual es detalla a la base 8 de les bases reguladores a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article.

2.6 El termini màxim per resoldre la concessió del premi és el 15 de novembre de 2016 i es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

2.7 Contra la resolució del conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la publicació al DOGC de la resolució de concessió, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

2.8 Els premis concedits es faran públics a la seu electrònica de la Generalitat https://seu.gencat.cat/ i al web, http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, i s'exposaran en el tauler d'anuncis de les dependències del Departament.

Article 3

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública per a la concessió dels premis objecte d'aquesta convocatòria, el qual consta a l'annex 2.

Disposició addicional

En tot el que aquestes bases reguladores no preveuen serà aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb el que estableix la seva disposició addicional desena, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, especialment pel que fa al reintegrament de quantitats percebudes indegudament.

Disposició final

Aquesta disposició entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 12 de maig de 2016

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases reguladores

–1 Objecte del Premi

L'objecte del Premi Ruralapps és impulsar el desenvolupament d'aplicacions mòbils en el marc del sector agrari, alimentari o rural, distingint les empreses que hagin desenvolupat les dues millors aplicacions mòbils funcionals que contribueixin a la millora del sector agrari, alimentari o rural.

–2 Modalitats del premi

S'estableixen dues modalitats de Premi:

- Ruralapps-ciutadania, per a l'app destinada a oferir solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania i que facilitin l'accés a la informació, en l'àmbit agrari, alimentari i/o rural.

- Ruralapps-professional del sector, per a l'app destinada a oferir solucions tecnològiques innovadores als/a les professionals del sectors agrari, alimentari i rural i que millorin els processos de producció i de gestió, l'eficiència interna, la seguretat, la traçabilitat, la comercialització, la informació o el posicionament al mercat, tant en l'àmbit d'empresa com de la persona, i que abasti des del procés de producció del producte fins a la comercialització.

–3 Empreses i persones destinatàries

El Premi Ruralapps –en les seves dues modalitats– està destinat a qualsevol persona física o jurídica que hagi desenvolupat una aplicació mòbil funcional per als sectors agrari, alimentari o rural. Les apps presentades poden ser de nova creació o bé estar en una fase...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA