ORDRE ARP/121/2018, de 17 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre ARP/345/2016, de 19 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En data 29 de desembre de 2016, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat l'Ordre ARP/345/2016, de 19 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

L'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, fan necessari modificar alguns aspectes del procediment de tramitació per incorporar la tramitació electrònica i adaptar l'exigència de tres ofertes per justificar la moderació de costos de les despeses subvencionables a la nova normativa en matèria de contractació pública.

D'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de d'Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l'article 2 de l'Ordre ARP/345/2016, de 19 de desembre, que queda redactat de la manera següent:

“Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública dels ajuts regulats en les bases reguladores aprovades en l'article 1 que serà obligatori per a totes les persones sol·licitants, el qual consta a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Article 2

S'afegeix el punt 5 a l'apartat 1 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/345/2016, de 19 de desembre:

“1.5 Les propostes no es poden basar en l'ús de les noves tècniques d'hibridació vegetal que no hagin estat excloses específicament de l'àmbit de la Directiva 2001/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de març, sobre l'alliberament intencional en el medi ambient d'organismes modificats genèticament, per la qual es deroga la Directiva 90/220/CEE del Consell.”

Article 3

Es modifica l'apartat 5.5 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/345/2016, de 19 de desembre, que queda redactat de la manera següent:

“5.5 Els projectes es podran iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut”.

Article 4

Es modifica l'apartat 6 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/345/2016, de 19 de desembre, que queda redactat de la manera següent:

“Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de realitzar obligatòriament per via telemàtica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat . Les sol·licituds presentades fora de termini o per una via diferent a la telemàtica no s'admetran a tràmit.”

Article 5

Es modifica l'apartat 11.5 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/345/2016, de 19 de desembre, que queda redactat de la manera següent:

“11.5 La documentació a què es refereix la base 11.3 i que cal aportar és la següent:

  1. Verificació de les dades d'identitat de l'entitat sol·licitant, o de qui la representi, corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti, si escau, en el cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació, d'acord amb el que estableix l'apartat 7.4.

  2. Acreditació de la representació, si escau, per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en deixi constància.

  3. Còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l'entitat sol·licitant, si escau. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'Entitats Jurídiques, Registre de Cooperatives o Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), es verificarà d'ofici.

  4. Certificat de l'acord de l'òrgan competent, segons els estatuts de l'entitat, per sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents.

No caldrà aportar els documents indicats en les lletres anteriors en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, requerirà a la persona beneficiària que els aporti en el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA