ORDRE ARP/146/2020, de 13 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts als Consells Reguladors de Denominacions d'Origen Protegides (DOP) i Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) per compensar la pèrdua d'ingressos a causa de la davallada de vendes en el mercat interior i exterior dels seus operadors inscrits com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en resposta a la declaració de pandèmia internacional de l'OMS, estableix entre altres mesures la limitació de la llibertat de circulació de persones, i mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial interior i exterior, activitat turística i activitats d'hoteleria i restauració. Això ha comportat una important davallada en la facturació de molts operadors inscrits als Consells Reguladors que han deixat de vendre els seus productes a través dels canals habituals de comercialització. Nombrosos cellers, empreses elaboradores i explotacions agràries de productes certificats amb Denominacions d'Origen Protegides (DOP) i Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) han suportat pèrdues de més del 30%, i, per tant, s'ha certificat menys producte amb DOP o IGP. Això ha comportat una davallada en els ingressos dels Consells Reguladors.

Els Consells Reguladors són corporacions de dret públic a les quals s'atribueix la gestió de les denominacions d'origen protegides (DOP) i les indicacions geogràfiques protegides (IGP) amb les funcions que determinen la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, el Decret 285/2006, que la desenvolupa, i la Llei 2/2020, de 5 de març, de la vitivinicultura. Les seves fonts de finançament es basen en les aportacions econòmiques que reben de les persones productores i elaboradores inscrites en els seus registres. Aquestes aportacions econòmiques estan molt relacionades amb la producció i comercialització del producte certificat per la DOP o IGP corresponent.

Les seves funcions principals són fomentar les DOP i les IGP, gestionar els registres de productors, elaboradors i comercialitzadors, proposar modificacions del reglament de les DOP i IGP, expedir els certificats d'origen, els precintes de garantia i el control de lots, amb inclusió de l'autorització de les etiquetes i les contra-etiquetes, confeccionar les estadístiques de producció, elaboració i comercialització, autoritzar i controlar l'ús de les etiquetes utilitzables en els productes protegits exclusivament en els aspectes que afectin la DOP o IGP, establir i gestionar les quotes obligatòries per al finançament del consell regulador, adoptar els mecanismes necessaris per garantir l'origen dels productes i llurs processos de producció, elaboració i comercialització, encarregar la certificació i establir els requisits mínims de control a què han d'ésser sotmesos els operadors inscrits en totes i cada una de les fases de producció, elaboració i comercialització, vetllar pel prestigi de les DOP i IGP, promoure les característiques específiques dels productes i informar-ne als consumidors. Totes aquestes funcions són primordials per donar servei als operadors inscrits i en aquests moments de crisi encara són més necessàries.

Els Consells Reguladors no poden deixar de fer les tasques assignades, ja que, contràriament, no podria sortir producte certificat com a DOP o IGP al mercat. Fins i tot en aquest context econòmic negatiu, haurien de potenciar moltes de les seves actuacions per promoure els seus productes. Tanmateix, els Consells Reguladors tenen unes despeses de funcionament fixes i unes despeses variables segons els seus acords anuals. La baixada dels ingressos durant el període comprès entre el març i l'agost de 2020 per la situació de pandèmia dificulta el compliment de les tasques encomanades als Consells Reguladors.

Cal garantir que els Consells Reguladors de DOP i IGP disposin de prou liquiditat per complir les seves funcions i garantir el bon funcionament i manteniment d'una part molt important del sector agroalimentari català que conforma un dels eixos principals de la política de qualitat catalana. Per tant, són essencials per preservar la continuïtat de l'activitat econòmica durant i després de l'estat d'alarma declarat arran de la crisi sanitària de la COVID-19.

Aquests ajuts s'estableixen d'acord amb la Comunicació de la Comissió Europea – Marc temporal relatiu a les mesures d'ajut estatal destinades a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19, adoptada el 19 de març de 2020 i modificada el 3 d'abril de 2020, i d'acord amb la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 d'abril, ampliada per la Decisió SA.57019 (2020/N), de 24 d'abril, que aproven el Marc temporal nacional I i II, relatiu a les mesures d'ajut a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d'interès en préstecs destinats a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19, concretament a l'establert en la secció 2.7.1 del Marc temporal nacional que permet donar ajuts en forma de subvenció, bestreta reemborsable, avantatge fiscal, garanties, préstecs i participacions de capital, sempre que el valor nominal de totes les mesures, sumades, no excedeixi la quantitat de 800.000 euros per persona beneficiària. Aquests ajuts s'han d'interpretar d'acord amb la secció 3.1 de la Comunicació de la Comissió Europea de 3 d'abril de 2020, de modificació del Marc temporal relatiu a les mesures d'ajut estatal destinades a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19 i les seves modificacions posteriors.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector de la producció agrària mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Indústries i Qualitat Agroalimentària del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts als Consells Reguladors de Denominacions d'Origen Protegides (DOP) i Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) per compensar la pèrdua d'ingressos a causa de la davallada de vendes en el mercat interior i exterior dels seus operadors inscrits com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, d'acord amb la Comunicació de la Comissió Europea – Marc temporal relatiu a les mesures d'ajut estatal destinades a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19, adoptada el 19 de març de 2020 i modificada el 3 d'abril de 2020, i d'acord amb la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 de abril, ampliada per la Decisió SA. 57019 (2020/N), de 24 d'abril, que aproven el Marc temporal nacional I i II. Concretament, la secció 2.7.1 del Marc temporal nacional permet atorgar ajuts en forma de subvencions, bestretes reemborsables, garanties, préstecs i aportacions de capital fins a una quantitat acumulada de 800.000 euros per cada persona beneficiària, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria, el qual consta a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Disposició addicional

Aquests ajuts tenen naturalesa d'ajuts d'Estat, per la qual cosa la Comissió Europea pot emetre una decisió per la qual tant les bases reguladores i la convocatòria com les resolucions de concessió es poden veure modificades, si escau, per adaptar-se als termes del pronunciament esmentat.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 13 d'agost de 2020

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases reguladores

1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és compensar els Consells Reguladors de DOP i IGP per la pèrdua d'ingressos a causa de la davallada de vendes en el mercat interior i exterior dels seus operadors inscrits com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 d'acord amb la Comunicació de la Comissió Europea – Marc temporal relatiu a les mesures d'ajut estatal destinades a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19, adoptada el 19.3.2020 i modificada el 3.4.2020, i d'acord amb la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2.4.2020, ampliada per la Decisió SA.57019 (2020/N), de 24.4.2020, que aproven el Marc temporal nacional I i II. Concretament, la secció 2.7.1 del Marc temporal nacional permet atorgar ajuts en forma de subvencions, bestretes reemborsables, garanties, préstecs i aportacions de capital fins a una quantitat acumulada de 800.000 euros per cada persona beneficiària.

2 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiaris i sol·licitants d'aquests ajuts els consells reguladors de les denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques protegides víniques, de productes agroalimentaris i de begudes espirituoses en l'àmbit de Catalunya que hagin tingut un decrement d'ingressos en concepte d'aportacions econòmiques dels inscrits en els registres del Consell Regulador de com a mínim el 20% durant el període comprès entre els mesos de març i setembre de 2020, ambdós inclosos, en relació amb els ingressos per aquest concepte del mateix període de l'any anterior. En el cas de les DOP i IGP no víniques, es podrà calcular la pèrdua d'ingressos en relació amb la mitjana del mateix període de fins als 3 anys anteriors (2017, 2018 i 2019).

3 Requisits i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants que reuneixin els requisits de l'apartat 2 han de complir des del moment de presentar la sol·licitud els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

  1. El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA