ORDRE ARP/155/2016, de 8 de juny, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, aprovades per l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2055 del Consell, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), comunicat a la Comissió Europea per a la seva aprovació el 22 de juliol de 2014, amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de 15 de juliol de 2014, preveu dins les mesures M04 d'inversions en actius físics, M08 d'inversions en el desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat dels boscos, M09 corresponent a la creació d'agrupacions i organització de productors, i les corresponents operacions, les següents operacions amb relació a la gestió forestal:

L'operació 04.03.03 de xarxa viària per a la gestió dels boscos, l'operació 08.03.01 de prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal, l'operació 08.05.01 d'actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, l'operació 08.06.01 de redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal, l'operació 08.06.02 d'inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals i l'operació 09.00.01 de creació d'agrupacions i organitzacions de productors forestals. Aquestes operacions estableixen els ajuts destinats a la millora de la xarxa viària forestal, a la recuperació del potencial forestal i prevenció d'incendis, a les actuacions silvícoles de millora, a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació, a la transformació i comercialització dels recursos forestals i a la creació d'agrupacions de productors forestals.

L'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, va aprovar les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (DOGC núm. 6918, de 22.7 2015).

El Departament d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació ha presentat una modificació del Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya per al període de programació 2014-2020, a la Comissió Europea, que afecta, entre d'altres, els ajuts per a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal inclosos en la operació 08.05.02, els ajuts per a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03), els ajuts per a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01) i els ajuts per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals (operació 09.00.01). La Comissió va acusar rebuda de la modificació el 4 de març de 2016. Per aquest motiu es considera necessari modificar les bases reguladores aprovades en l'esmentada Ordre ARP/222/2015 per adaptar-les a les modificacions proposades a la Comissió Europea, en previsió d'efectuar la convocatòria d'aquests ajuts el 2016, tot i que la seva concessió s'hagi de condicionar a la corresponent aprovació de la modificació del PDR per part de la Comissió.

D'altra banda, també és necessari introduir unes modificacions de les bases reguladores dels ajuts publicades per tal d'aconseguir una millora en la seva tramitació i per incorporar alguns requisits introduïts per la normativa aprovada amb posterioritat a la publicació de l'Ordre ARP/222/2015 que afecta la tramitació de les subvencions.

En conseqüència, valorada la conveniència de donar suport al sector forestal mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Modificació de l'apartat 2 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/222/2015

S'afegeix la lletra k) a l'apartat 2 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, relatiu als requisits de les persones beneficiàries, amb la redacció següent:

“k) En el cas d'empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb el que estableix l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.”.

Article 2

Modificació de la lletra a) de l'apartat 5.1 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/222/2015

Es modifica la lletra a) de la base 5.1. de l'annex 1 de l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, relatiu als criteris de priorització, la qual queda redactada de la manera següent:

“a) Que l'actuació es desenvolupi en zona amb limitacions naturals, específiques i municipis de muntanya tal com s'especifica a l'annex XI del Programa de desenvolupament rural 2014-2020.”.

Article 3

Modificació de la lletra h) de l'apartat 6.9 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/222/2015

Es modifica la lletra h) de l'apartat 6.9 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, que passa a tenir la redacció següent:

“h) En el cas d'empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. Aquesta informació es consultarà d'ofici al registre corresponent del Departament d'Empres i Coneixement. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb el que estableix l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.”.

Article 4

Modificació de l'apartat 7 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/222/2015

Es modifica l'apartat 7 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, relatiu a les obligacions d'informació de les persones beneficiàries, que queda redactat de la manera següent:

“7.1 En el cas d'ajuts a inversions en què l'actuació subvencionada consisteixi en l'adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables susceptibles de ser inscrits al Registre de la propietat, la persona beneficiària ha de fer constar a l'escriptura que el bé de què es tracti queda afectat a la subvenció per un període de cinc anys a comptar des de la data de pagament final de l'ajut, segons el cas, així com l'import de la subvenció. Si els béns no són inscriptibles, també queden afectats per la subvenció durant el període esmentat.

7.2 Informar el públic de l'ajut obtingut pel FEADER durant la realització d'una operació i el període de manteniment de compromisos de la manera següent:

  1. ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA